Thông tư số 19/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
6
download

Thông tư số 19/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2008/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 19/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N VI C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG KHU CÔNG NGHI P, KHU KINH T Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch Xây d ng; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng và qu n lý quy ho ch xây d ng khu công nghi p, khu kinh t như sau: Ph n 1. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng khu công nghi p. Vi c l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chung xây d ng khu kinh t và quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng c a khu kinh t , qu n lý quy ho ch xây d ng khu kinh t ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. 2. Quy ho ch xây d ng khu công nghi p ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n các khu công nghi p qu c gia, quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng ô th ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Nh ng ch tiêu ư c s d ng l p quy ho ch xây d ng khu công nghi p ph i tuân th Quy chuNn v quy ho ch xây d ng. Trư ng h p s d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ph i ư c B Xây d ng ch p thu n. 4. Quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p không ph i l p nhi m v quy ho ch và ư c ti n hành l p 1 bư c t l 1/2000 ho c t l 1/500. Khi l p quy ho ch chi ti t: i v i khu công nghi p có di n tích l n hơn 200 ha thì quy ho ch chi ti t xây d ng ư c l p trên b n a hình t l 1/2000. i v i khu công nghi p có di n tích t 200 ha tr xu ng thì quy ho ch chi ti t xây d ng ư c l p trên b n t l 1/500. 5. S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) ch u trách nhi m cung c p yêu c u v n i dung, ch tiêu ki n trúc – quy ho ch làm cơ s l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p. 6. i v i khu công nghi p g n li n v i khu ô th , khu kinh doanh t p trung khác ph i l p quy ho ch chung xây d ng ô th theo hư ng d n t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. 7. Quy cách th hi n h sơ án quy ho ch xây d ng ph i tuân th theo Quy t nh s 21/2005/Q - BXD ngày 22/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng.
  2. 8. Quy ho ch xây d ng khu công nghi p ph i do t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n theo quy nh. 9. Khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, t ch c tư v n có trách nhi m l y ý ki n các cơ quan ch c năng b ng văn b n v nh ng v n liên quan n: giao thông i ngo i; an ninh qu c phòng; ngu n c p năng lư ng; c p nư c; nư c th i; môi trư ng; phòng ch ng cháy n ; b o t n, tôn t o các di tích, danh lam th ng c nh trư c khi thNm nh án quy ho ch. 10. H sơ án quy ho ch xây d ng khu công nghi p g m thuy t minh và b n v kèm theo quy t nh phê duy t ư c óng d u c a cơ quan thNm nh án quy ho ch. Ph n 2. L P, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG KHU CÔNG NGHI P 1. T ch c l p quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p 1.1. y ban nhân dân c p t nh ch o S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) t ch c l p quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p g n li n v i khu ô th , khu kinh doanh t p trung khác. 1.2. y ban nhân dân c p t nh ch o S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) ho c Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi có khu công nghi p ph i h p v i các ch u tư l a ch n m t ơn v tư v n l p quy ho ch chung xây d ng i v i khu công nghi p có nhi u ch u tư tham gia u tư xây d ng – kinh doanh k t c u h t ng. 2. T ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p: 2.1. i v i khu công nghi p chưa xác nh ch u tư xây d ng - kinh doanh k t c u h t ng thì y ban nhân dân c p t nh ch o S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) ho c Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi có khu công nghi p t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p kêu g i và thu hút u tư. 2.2. i v i khu công nghi p do m t ch u tư xây d ng – kinh doanh k t c u h t ng thì ch u tư t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p. 2.3. i v i khu công nghi p do nhi u ch u tư tham gia xây d ng – kinh doanh k t c u h t ng thì y ban nhân dân c p t nh ch o S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) ho c Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi có khu công nghi p ch trì ph i h p v i các ch u tư l a ch n m t ơn v tư v n l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p. 3. N i dung quy ho ch xây d ng khu công nghi p 3.1. i v i khu công nghi p có quy mô di n tích t 500 ha tr lên và có nhi u nhà u tư tham gia u tư xây d ng – kinh doanh k t c u h t ng theo t ng khu riêng bi t ư c quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh s 29/2008/N -CP thì ti n hành l p án quy ho ch chung xây d ng v i n i dung sau: Quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p ư c l p trên n n b n a hình t l 1/5000 – 1/10.000 tùy thu c vào quy mô, trong ó ph i xác nh rõ: phân khu ch c năng các khu t xây d ng các công trình công nghi p; trung tâm d ch v công c ng; khu cây xanh; d ch v k thu t khu công nghi p; các công trình k thu t h t ng (giao thông, c p năng lư ng, chi u sáng, c p nư c, thoát nư c, x lý ch t th i, thông tin liên l c); quy nh vi c gi gìn, tôn t o c nh quan thiên nhiên, b o m an toàn phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng; xác nh rõ các công trình h t ng xã h i ph c v khu công nghi p; vi c k t n i v i các công trình k thu t ngoài hàng rào; k ho ch và ngu n l c th c hi n m b o s phát tri n theo các giai o n.
  3. 3.2. i v i Quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p ph i quy nh c th : ch c năng, ch tiêu s d ng t (t ng cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t …) cho các khu t dành xây d ng các công trình công nghi p; trung tâm d ch v công c ng; khu cây xanh; d ch v k thu t khu công nghi p; và các công trình h t ng k thu t (giao thông, c p năng lư ng, chi u sáng, c p nư c, thoát nư c, x lý ch t th i, thông tin liên l c); quy nh vi c gi gìn, tôn t o c nh quan thiên nhiên, b o m an toàn phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng. 4. H sơ quy ho ch xây d ng khu công nghi p: 4.1. H sơ b n v quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p: a) Sơ v trí và m i liên h vùng t l 1/25.000 – 1/50.000; b) Các b n hi n tr ng v ki n trúc, c nh quan, h th ng h t ng k thu t và ánh giá qu t xây d ng t l 1/5000 – 1/10.000; c) Sơ cơ c u quy ho ch (t i thi u có 2 phương án so sánh l a ch n) t l 1/10.000; d) Sơ quy ho ch s d ng t ai, t l 1/5000 – 1/10.000, trong ó xác nh ranh gi i t ng khu ch c năng t theo tính ch t, ch c năng s d ng i v i t xây d ng các lo i xí nghi p công nghi p, công trình d ch v công c ng, ư ng giao thông, khu cây xanh, công trình u m i h t ng k thu t; …; e) Sơ nh hư ng không gian ki n trúc c nh quan; f) Các sơ quy ho ch h th ng h t ng k thu t khu công nghi p, t l 1/5000 – 1/10.000 g m: h th ng giao thông chính trong và ngoài khu công nghi p; san n n; thoát nư c mưa; c p năng lư ng, c p nư c, thoát nư c bNn; thu gom và x lý ch t th i; thông tin liên l c … 4.2. H sơ b n v quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p g m: a) B n v trí và gi i h n khu t t l 1/10.000 – 1/25.000; b) Các b n hi n tr ng v ki n trúc, c nh quan, h th ng h t ng k thu t và ánh giá qu t xây d ng t l 1/500 – 1/2000; c) Sơ cơ c u quy ho ch (t i thi u có 2 phương án so sánh l a ch n) t l 1/5000; d) B n quy ho ch s d ng t ai, t l 1/500 – 1/2000, trong ó: xác nh ranh gi i t ng khu t và lô t theo tính ch t, ch c năng s d ng i v i t xây d ng các lo i xí nghi p công nghi p, công trình d ch v công c ng, ư ng giao thông, khu cây xanh, công trình u m i h t ng k thu t; các yêu c u v qu n lý s d ng t (t ng cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t …); e) Các b n quy ho ch h th ng h t ng k thu t khu công nghi p, t l 1/500 – 1/2000 (có kèm theo các b n v thi t k chi ti t) g m: h th ng giao thông chính trong và ngoài khu công nghi p; san n n; thoát nư c mưa; c p năng lư ng, c p nư c; thoát nư c bNn; thu gom và x lý ch t th i; thông tin liên l c; f) B n t ng h p ư ng dây, ư ng ng k thu t, t l 1/500 – 1/2000; g) B n c m m c ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng các tuy n ư ng, t l 1/500 – 1/2000. 4.3. H sơ trình duy t: a) H sơ trình duy t án quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng g m: t trình ngh phê duy t, thuy t minh, các b n v thu nh in màu, các văn b n pháp lý khác có liên quan;
  4. b) H sơ trình thNm nh án quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng g m: t trình ngh phê duy t, thuy t minh t ng h p, các b n v thu nh in màu và các b n v en tr ng úng t l theo quy nh, các văn b n pháp lý có liên quan; c) S lư ng h sơ trình duy t và thNm nh theo yêu c u c a cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng trên cơ s s lư ng thành viên h i ng ho c công tác thNm nh; d) ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v quy ho ch xây d ng 4.4. H sơ lưu tr : g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã có liên quan; V Ki n trúc, Quy ho ch xây d ng – B Xây d ng i v i án quy ho ch xây d ng khu công nghi p ư c B Xây d ng có ý ki n b ng văn b n. 5. ThNm nh và phê duy t quy ho ch xây d ng khu công nghi p: 5.1. S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc ( i v i TP Hà N i và TP H Chí Minh) l y ý ki n các cơ quan liên quan, thNm nh, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t án quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p. 5.2. i v i quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p ư c quy nh t i kho n 4 i u 5 c a Ngh nh s 29/2008/N -CP, y ban nhân dân c p t nh l y ý ki n B Xây d ng và các B , ngành trư c khi phê duy t. 5.3. Hình th c t ch c thNm nh Tùy theo tính ch t, quy mô c a t ng án, cơ quan thNm nh quy ho ch chi ti t khu công nghi p có th th c hi n t ch c thNm nh theo m t trong các hình th c sau: a) T ch c H i ng thNm nh và quy t nh thành ph n, s lư ng các thành viên tham gia H i ng. Cơ c u c a H i ng thNm nh m b o có 2 thành ph n ch y u g m các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c có liên quan và chính quy n a phương. b) ThNm nh c a cơ quan chuyên môn c p t nh. 5.4. N i dung thNm nh án quy ho ch xây d ng: a) Năng l c c a ơn v tư v n l p quy ho ch xây d ng theo quy nh; b) Các căn c pháp lý l p án quy ho ch xây d ng và s phù h p v i yêu c u theo hư ng d n t i kho n 3, 4 Ph n I c a Thông tư này; c) Quy cách h sơ; thành ph n h sơ và n i dung án quy ho ch xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư này và quy nh t i Quy t nh s 21/2005/Q -BXD ngày 22/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng. Ph n 3. QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG KHU CÔNG NGHI P 1. Công b , công khai quy ho ch xây d ng khu công nghi p: Vi c công b , công khai quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i i u 38 và i u 39 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP và hư ng d n c th m t s n i dung như sau: 1.1. iv i án quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p:
  5. a) y ban nhân dân c p huy n trong vùng quy ho ch có trách nhi m t ch c công b , công khai các quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p, b) N i dung công b , công khai án quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p, bao g m: - Sơ nh hư ng không gian ki n trúc c nh quan; - Sơ quy ho ch s d ng t ai; - Các b n quy ho ch h th ng h t ng k thu t và b o v môi trư ng. 1.2. iv i án quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p: a) y ban nhân dân c p huy n trong vùng quy ho ch có trách nhi m t ch c công b , công khai án quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p liên quan n a gi i hành chính do mình qu n lý. b) N i dung công b , công khai iv i án quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, bao g m: -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t ai; - Các b n quy ho ch h th ng h t ng k thu t và b o v môi trư ng. 1.3. Hình th c công b , công khai: Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày án quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t khu công nghi p ư c phê duy t, cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i i m 1.1 và 1.2, kho n 1, ph n III c a Thông tư này ph i t ch c công b , công khai án theo các hình th c sau: a) Trưng bày thư ng xuyên, liên t c b ng b n v , mô hình t i tr s cơ quan qu n lý nhà nư c các c p có liên quan, trung tâm tri n lãm và thông tin v quy ho ch và t i khu v c ư c l p quy ho ch; b) Thông tin trên các phương ti n thông tin i chúng; c) In thành n phNm phát hành r ng rãi. 2. Cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng 2.1. Vi c cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo i u 33 c a Lu t Xây d ng, i u 41 c a Ngh nh 08/2005/N -CP. 2.2. C p ch ng ch quy ho ch xây d ng: a) Ch ng ch quy ho ch xây d ng là văn b n xác nh các thông tin và s li u v quy ho ch xây d ng ư c duy t cho các t ch c, cá nhân khi có nhu c u. b) N i dung c a ch ng ch quy ho ch xây d ng bao g m: các thông tin v quy ho ch s d ng t, di n tích, t a m c gi i c a lô t, ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao t i a, chi u cao t i thi u, các thông tin v ki n trúc, h th ng h t ng k thu t, b o v môi trư ng và các quy nh khác, th i h n c a ch ng ch theo quy ho ch chi ti t ư c duy t. 3. Thi t k cơ s h th ng h t ng k thu t và công trình: 3.1. i v i khu công nghi p ã có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c phê duy t, thi t k cơ s h t ng k thu t khu công nghi p có th ư c l p trên cơ s quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 m b o các n i dung quy nh t i kho n 5 Ph n III c a Thông tư này.
  6. 3.2. i v i khu công nghi p ã có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ư c phê duy t thì n i dung thi t k cơ s ngoài n i dung quy ho ch chi ti t t l 1/500 ã ư c duy t, b sung các n i dung quy nh t i ti t b, c, d i m 5.1 và ti t b, c i m 5.2 kho n 5 Ph n III c a Thông tư này. 4. Thi t k cơ s h t ng k thu t khu công nghi p ư c th c hi n trong giai o n l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p trên cơ s : quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t b o m th hi n ư c các thông s k thu t ch y u phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng là căn c tri n khai các bư c thi t k ti p theo. 5. N i dung thi t k cơ s h t ng k thu t khu công nghi p bao g m ph n thuy t minh và ph n b n v . 5.1. Ph n thuy t minh bao g m các n i dung: a) Gi i thi u tóm t t a i m xây d ng; quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t; vi c k t n i gi a các h ng m c công trình v i nhau và v i h t ng k thu t c a khu v c; b) Phương án thi t k san n n, h th ng ư ng giao thông, tuynen k thu t ho c hào k thu t, h th ng thoát nư c mưa, thoát nư c th i, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n, cây xanh, thông tin liên l c; phương án x lý n n, móng các h ng m c công trình; c) Phương án b o v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; d) Danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng. 5.2. Ph n b n v thi t k cơ s bao g m: a) B n v quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t; b) B n v thi t k san n n, h th ng ư ng giao thông, tuynen k thu t ho c hào k thu t, h th ng thoát nư c mưa, thoát nư c th i, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n, cây xanh, thông tin liên l c; b n v phương án x lý n n, móng các h ng m c công trình; k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c; c) B n v tr m x lý nư c th i, sơ công ngh x lý nư c th i. 6. Thi t k cơ s các công trình trong khu công nghi p th c hi n theo quy nh hi n hành v u tư và xây d ng. 7. ThNm nh thi t k cơ s h t ng k thu t khu công nghi p 7.1. N i dung thNm nh c a cơ quan có thNm quy n: a) S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t; s phù h p c a vi c k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c; b) S h p lý c a phương án công ngh áp d ng i v i tr m x lý nư c th i t p trung; c) Vi c áp d ng các quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng, môi trư ng, phòng cháy ch a cháy; d) i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy nh. 7.2. ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s d án u tư khu công nghi p: a) S Xây d ng a phương thNm nh thi t k cơ s h t ng k thu t khu công nghi p;
  7. b) Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh ho c S Xây d ng ( i v i a phương chưa thành l p Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh) thNm nh thi t k cơ s công trình xây d ng các d án nhóm B, C trong khu công nghi p theo quy nh pháp lu t hi n hành v u tư và xây d ng. 7.3. ThNm nh thi t k cơ s h t ng k thu t khu kinh t và các công trình xây d ng trong khu kinh t th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành v u tư và xây d ng. 8. Qu n lý xây d ng khu công nghi p theo quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t: 8.1. Ban Qu n lý các khu công nghi p c p t nh căn c quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p ã ư c phê duy t th c hi n vi c c p ch ng ch quy ho ch cho các d án u tư vào khu công nghi p. 8.2. Cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan; Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh; ch u tư xây d ng – kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p; doanh nghi p khu công nghi p, d ch v khu công nghi p; t ch c tư v n xây d ng, các t ch c, cá nhân có liên quan ph i tuân th quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p ư c duy t. 8.3. Trư ng h p i u ch nh quy ho ch chung xây d ng ho c i u ch nh m t trong nh ng n i dung sau c a quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p ư c duy t (trên cơ s xu t c a ch u tư và ư c s th ng nh t c a Ban Qu n lý các khu công nghi p a phương) thì ph i ư c S Xây d ng thNm nh trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh; a) Tính ch t, ranh gi i khu công nghi p b) T l di n tích t c a t ng khu ch c năng và cơ c u t ch c không gian khu công nghi p g m các khu t xây d ng xí nghi p công nghi p; khu t xây d ng trung tâm d ch v i u hành và công c ng cho khu công nghi p và khu cây xanh c a khu công nghi p; c) Nh ng ch tiêu chính v qu n lý s d ng t như: t ng cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, t ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan; d) Cao n n kh ng ch ; e) M ng lư i các công trình k thu t h t ng ch y u: - Các tuy n ư ng giao thông chính trong khu v c công nghi p, m t c t ngang ư ng chính, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, kho ng lùi, c t kh ng ch tuy n ư ng, hành lang và cao các công trình k thu t ng m, các nút giao c t các lo i ư ng; - V trí và di n tích các công trình k thu t u m i (tr m x lý nư c bNn, khu x lý rác); - Nh ng quy nh v các khu b o v và kho ng cách ly an toàn gi a các xí nghi p công nghi p v i công trình giao thông ( ư ng s t, th y, b , sân bay); công trình th y l i, ê i u; tuy n i n cao áp; f) Nh ng quy nh v kho ng cách ly v sinh gi a các c m xí nghi p công nghi p có tính ch t khác nhau; gi a xí nghi p công nghi p v i khu dân cư, công trình c p nư c (ngu n, nhà máy), tr m bơm, tr m x lý ch t th i, bãi rác, nghĩa trang; g) Nh ng quy nh v phòng ch ng cháy n ; h) Nh ng quy nh v b o v di tích, danh lam th ng c nh. 8.4. Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh có quy n cho phép i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t khu công nghi p trong các trư ng h p sau và thông báo v i S Xây d ng theo dõi th c hi n v : a) Di n tích khu t cho d án u tư mà không thay i ch c năng s d ng khu t;
  8. b) c trưng k thu t c a h th ng c p năng lư ng, c p thoát nư c và công trình k thu t u m i ( ư ng kính, chi u dài, d c, quy mô, công su t, c t công trình); hư ng thoát nư c mưa, nư c bNn; c) ư ng n i b trong các khu ch c năng khu công nghi p; d) Tuy n nhánh c p năng lư ng, c p nư c, thoát nư c, thông tin; e) V trí các công trình d ch v . Ph n 4. T CH C TH C HI N 1. Căn c quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c ư c quy nh Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , y ban nhân dân c p t nh, các B , ngành có liên quan ch o t ch c th c hi n vi c l p, xét duy t quy ho ch xây d ng và qu n lý quy ho ch xây d ng ư c hư ng d n t i Thông tư này. 2. S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh là cơ quan có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ 1 năm v tình hình th c hi n quy ho ch xây d ng khu công nghi p ã ư c phê duy t trên a bàn. 3. V Ki n trúc, Quy ho ch Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ tình hình th c hi n quy ho ch xây d ng khu công nghi p trên a bàn toàn qu c. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i v i các khu công nghi p có quy mô nh hơn ho c b ng 200 ha ã ư c phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 trư c khi Thông tư này có hi u l c thì ư c ti p t c tri n khai th c hi n các bư c ti p theo mà không ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , CQ thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n H ng Quân - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu VP, V KTQH (18), V PC; V H XD, C c HTKT, V KHTC.
Đồng bộ tài khoản