Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
192
lượt xem
13
download

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2009/TT-BGDĐT Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C THI T B D Y H C T I THI U C P TRUNG H C CƠ S B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Quy t đ nh s 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o Ban hành Chương trình Giáo d c ph thông; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, đ chơi tr em; V trư ng V Giáo d c Trung h c; V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B Giáo d c và Đào t o quy t đ nh: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh m c thi t b d y h c t i thi u c p Trung h c cơ s . Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 9 năm 2009 và thay th cho các quy t đ nh: - Quy t đ nh s 21/2002/QĐ/BGD&ĐT ngày 16/4/2002 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 6; - Quy t đ nh s 13/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24/3/2003 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 7; - Quy t đ nh s 24/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 09/6/2003 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c đi u ch nh, b sung Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 7 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24/3/2003; - Quy t đ nh s 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 8; - Quy t đ nh s 20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c s a đ i, b sung Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 3, l p 8 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/2/2004; Quy t đ nh s 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o và Phê duy t B m u thi t b d y h c t i thi u l p 3, l p 8; - Quy t đ nh s 16/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2005 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Danh m c thi t b d y h c t i thi u l p 9; Các quy đ nh trư c đây, trái v i quy đ nh t i Thông tư này đ u b bãi b . Đi u 3. Căn c vào Danh m c thi t b d y h c t i thi u c p Trung h c cơ s ban hành kèm theo Thông tư này, các s giáo d c và đào t o có trách nhi m ch đ o vi c mua s m, t làm, sưu t m, b o qu n và s d ng thi t b ph c v d y h c t i các trư ng Trung h c cơ s . Đi u 4. Chánh Văn phòng; C c trư ng C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, đ chơi tr em; V trư ng V K ho ch - Tài chính; V trư ng V Giáo d c Trung h c; V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o và Giám đ c các s giáo d c và đào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - VP Ch t ch nư c; (đ b/c) - VP Chính ph ; (đ b/c) - Ban TGTW; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph , UBND các t nh, TP tr c thu c TW (đ ph i h p); - B trư ng; Nguy n Vinh Hi n - Các Th trư ng; - Công báo;
  2. - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Như đi u 4; - Website c a Chính ph ; - Website c a B GDĐT; - Lưu: VT, C c CSVCTBTH, V PC. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc 2
Đồng bộ tài khoản