Thông tư số 2/1998/TT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư số 2/1998/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2/1998/TT-BTS về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Thuỷ Sản ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2/1998/TT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2/1998/TT-BTS Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B THU S N S 2/1998/TT-BTS NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 15/CP NGÀY 19/3/1996 C A CHÍNH PH V QU N LÝ TH C ĂN CHĂN NUÔI Thi hành Ngh nh s 15/CP ngày 19/3/1996 c a Chính ph v qu n lý th c ăn chăn nuôi, B Thu s n hư ng d n c th m t s n i dung v qu n lý th c ăn cho ng v t thu s n c th như sau: I. TRONG THÔNG TƯ NÀY M T S THU T NG DƯ I ÂY Ư C HI U NHƯ SAU: 1. Th c ăn cho ng v t thu s n nói trong Thông tư này là s n phNm ã qua ch bi n công nghi p, có ngu n g c là th c v t, ng v t, vi sinh v t, hoá ch t, khoáng ch t, cung c p cho ng v t thu s n các ch t dinh dư ng m b o cho ho t ng s ng, sinh trư ng, phát tri n và sinh s n. 2. Th c ăn h n h p hoàn ch nh cho ng v t thu s n là th c ăn d ng viên (m nh hay viên g i chung là viên) h n h p c a nhi u th c ăn ơn ư c ph i ch theo công th c, b o m có các ch t dinh dư ng duy trì ư c i s ng, sinh trư ng, phát tri n và sinh s n c a ng v t thu s n nuôi không c n cho thêm th c ăn nào khác. Kích c viên ph i phù h p v i t ng giai o n i tư ng nuôi. Th c ăn có c tính n i ho c chìm phù h p v i t p tính b t m i c a t ng i tư ng nuôi. II. ĂNG KÝ S N XU T, KINH DOANH 1. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n trên lãnh th Vi t Nam ph i có các i u ki n sau ây: a. Có a i m, nhà xư ng, trang thi t b s n xu t và ki m nghi m, quy trình công ngh s n xu t th c ăn b o m tiêu chuNn ch t lư ng và v sinh môi trư ng. b. Có nhân viên k thu t, áp ng yêu c u công ngh s n xu t và ki m nghi m ch t lư ng th c ăn cho ng v t thu s n. 2. Các trư ng h p s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n ph i xin c p ăng ký: a. Th c ăn m i s n xu t l n u.
  2. b. Th c ăn ã ư c c p gi y ăng ký s n xu t nhưng thay i m t trong các n i dung: tên g i, hàm lư ng các ch t dinh dư ng, công th c, d ng s n phNm, bao bì, nhãn hi u. c. Th c ăn ã s n xu t nư c ngoài, nhưng nay ăng ký s n xu t Vi t Nam. d. Th c ăn s n xu t nư c ngoài nhưng mu n tiêu th t i Vi t Nam thông qua các i lý, chi nhánh ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 3. H sơ xin ăng ký s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n: a. ơn xin ăng ký s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n theo m u (Ph l c 1). b. Gi y phép s n xu t, kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p (b n photocopy có công ch ng). c. B n ăng ký ch t lư ng hàng hoá theo m u 01 TS/ KCL ban hành theo Quy t nh s 14/KHCN ngày 09/01/1997 c a B trư ng B Thu s n (n u là th c ăn thu c danh m c hàng hoá b t bu c ph i ăng ký ch t lư ng). 4. M i gi y ăng ký có th cho phép s n xu t, kinh doanh 1 ho c nhi u lo i th c ăn cho ng v t thu s n. 5. K t qu ăng ký s ư c thông báo ch m nh t 7 ngày k t th i i m cơ quan ăng ký nh n ư c h sơ h p l . III. S N XU T, KINH DOANH TH C ĂN CHO NG V T THU S N 1. Danh m c các lo i th c ăn ư c phép và không ư c phép s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam ư c quy nh t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. Tên c th t ng lo i th c ăn ư c phép s n xu t lưu thông s do B Thu s n công b và i u ch nh b sung hàng năm. 2. Các lo i th c ăn cho ng v t thu s n ch ư c phép s n xu t, kinh doanh sau khi ư c các cơ quan có thNm quy n quy nh t i m c V Thông tư này c p ăng ký. 3. T ng lô hàng th c ăn cho ng v t thu s n khi xu t xư ng ơn v s n xu t ph i ki m nghi m và lưu m u theo dõi trong th i gian 6 tháng, ng th i h sơ ki m nghi m ph i lưu t i cơ s t i thi u 3 năm. 4. Nghiêm c m s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n không có trong danh m c ư c phép s n xu t, kinh doanh, th c ăn kém phNm ch t ho c quá h n s d ng, th c ăn không rõ ngu n g c, không có d u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng, không ăng ký ho c b thu h i ăng ký. 5. a i m s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n ph i có bi n tên doanh nghi p ho c tên c a hàng ã ăng ký. Bi n ph i rõ ràng, t nơi m i ngư i d nhìn th y.
  3. 6. Các lo i th c ăn cho ng v t thu s n hàng hoá ph i có bao bì và có nhãn theo Tiêu chuNn ã ăng ký. 7. N i dung ghi trên nhãn ph i vi t b ng ch Vi t Nam, cũng có th vi t thêm b ng ch nư c ngoài nhưng c ch nư c ngoài ph i nh hơn c ch Vi t Nam và ph i x p dư i ch Vi t Nam. Nhãn ph i có các n i dung sau: a. Th c ăn viên h n h p hoàn ch nh và th c ăn m c: - Tên t ch c ho c cá nhân s n xu t. - Nơi s n xu t. - Tên thương m i th c ăn. - Mã s ăng ký ch t lư ng. - Kh i lư ng t nh. - Tên và t l thành ph n dinh dư ng ch y u (protein thô, ch t béo, ch t xơ, can-xi, ph t pho, tan và Nm...). - Dùng cho i tư ng thu s n nào, quy c i tư ng nuôi, cách s d ng. - Ngày, tháng, năm s n xu t. - H n s d ng. - Cách b o qu n. b. Th c ăn b sung: N i dung nhãn ph i ghi như th c ăn viên h n h p hoàn ch nh và m c, ng th i c n ghi rõ tên và t l thành ph n các ch t b sung. 8. Ph i m b o an toàn khi v n chuy n, không th c ăn cho ng v t thu s n b nhi m các ch t c h i, nhi m khuNn; không gây bi n i ch t làm nh hư ng n ch t lư ng th c ăn. 9. Nơi lưu gi , c a hàng bán th c ăn cho ng v t thu s n ph i có kho ch a, b o m ch t lư ng th c ăn, v sinh thú y thu s n, môi trư ng. Không ch a b t c m t v t phNm nào như: phân hoá h c, thu c tr sâu, xăng, d u... có th làm hư h ng ho c nh hư ng n ch t lư ng th c ăn cho ng v t thu s n. 10. B t c m t lo i th c ăn m i nào cho ng v t thu s n do t ch c, cá nhân nghiên c u thành công ph i qua nuôi th nghi m và ch sau khi ư c B Thu s n cho phép m i ư c s n xu t thành hàng hoá. 11. T ch c, cá nhân s n xu t th c ăn cho ng v t thu s n ph i báo cáo tình hình s n xu t hàng quý, hàng năm v i cơ quan c p ăng ký.
  4. IV. XU T, NH P KH U TH C ĂN VÀ NGUYÊN LI U LÀM TH C ĂN CHO NG V T THU S N 1. Nh p khNu. a. Nh p khNu các lo i th c ăn, nguyên li u ch bi n th c ăn cho ng v t thu s n th c hi n theo quy ch xu t nh p khNu hàng thu s n chuyên ngành do B Thu s n ban hành. b. Th c ăn, nguyên li u làm th c ăn cho ng v t thu s n nh p vào Vi t Nam, ch ư c phép lưu thông sau khi có m t trong hai i u ki n sau ây: - ã ư c ki m tra và c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng. - ã ư c ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch thu s n. c. Các lo i th c ăn cho ng v t thu s n l n u ưa vào Vi t Nam ph i qua kh o nghi m. B Thu s n s ch nh các cơ quan nghiên c u thu c B ti n hành kh o nghi m. M i chi phí kh o nghi m u do ch hàng ch u. D a vào k t qu kh o nghi m B Thu s n xem xét cho phép lưu thông trên th trư ng. 2. Xu t khNu. T t c các lo i th c ăn cho ng v t thu s n n m trong danh m c ư c phép s n xu t, kinh doanh m b o ch t lư ng theo tiêu chuNn ã ăng ký và ã ư c c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng ( i v i các lo i th c ăn n m trong danh m c b t bu c ph i ki m tra và c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng) u ư c xu t khNu. Vi c xu t khNu các lo i th c ăn cho ng v t thu s n th c hi n theo cơ ch xu t nh p khNu hàng năm do B Thương m i quy nh i v i xu t khNu hàng hoá thông thư ng. V. QU N LÝ NHÀ NƯ C V TH C ĂN CHO NG V T THU S N 1. Trung ương. a. B Thu s n th ng nh t qu n lý nhà nư c i v i th c ăn cho ng v t thu s n. B Thu s n giao cho C c B o v ngu n l i thu s n là cơ quan ch trì th c hi n công tác này. C c có các nhi m v sau: - Ch trì ph i h p v i các V ch c năng nghiên c u xây d ng các văn b n hư ng d n các quy nh v qu n lý s n xu t, kinh doanh th c ăn cho ng v t thu s n B ban hành ho c B trình Chính ph ban hành. - C p ăng ký s n xu t, kinh doanh các lo i th c ăn cho ng v t thu s n cho các cơ s có v n u tư nư c ngoài (Liên doanh ho c Công ty, xí nghi p 100% v n nư c ngoài), các ơn v tr c thu c B Thu s n, các ngành Trung ương s n xu t, kinh doanh và các i lý, chi nhánh c a các Công ty nư c ngoài tiêu th các lo i th c ăn cho ng v t thu s n t i Vi t Nam.
  5. - Th c hi n ho c u quy n cho các Chi c c B o v ngu n l i thu s n t ch c ăng ký ch t lư ng các lo i th c ăn cho ng v t thu s n c a các ơn v quy nh trên s n xu t t i Vi t Nam ho c s n xu t nư c ngoài nhưng ăng ký tiêu th t i Vi t Nam theo Quy ch ăng ký ch t lư ng hàng hoá chuyên ngành thu s n ban hành theo Quy t nh s 14 Q /KHCN ngày 09/01/1997 c a B trư ng B Thu s n. - T ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng th c ăn cho ng v t thu s n xu t, nh p khNu theo Quy ch ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n ban hành theo Quy t nh s 1184 Q /KHCN ngày 21/02/1996 c a B trư ng B Thu s n. - Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch thu s n i v i các lo i th c ăn và nguyên li u làm th c ăn xu t, nh p khNu không n m trong danh m c hàng hoá b t bu c ph i ki m tra và ch ng nh n v ch t lư ng. - T ch c thanh tra, ki m tra v qu n lý nhà nư c th c ăn cho ng v t thu s n trong ph m vi c nư c. - Ph i h p các V và cơ quan ch c năng xu t danh m c các lo i th c ăn ư c phép s n xu t, kinh doanh và các lo i th c ăn c m s n xu t, kinh doanh B công b hàng năm. b. V Khoa h c công ngh ch trì ph i h p v i C c B o v ngu n l i thu s n, các cơ quan có liên quan xây d ng các tiêu chuNn ch t lư ng, quy trình, quy ph m s n xu t, b o qu n, s d ng các lo i th c ăn cho ng v t thu s n ngh B Thu s n ho c B Khoa h c Công nghi p và Môi trư ng ban hành. 2. T nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a. S Thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (nơi không có S Thu s n) tham mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v th c ăn cho ng v t thu s n trong ph m vi a phương và ch o Chi c c ho c cơ quan b o v ngu n l i thu s n th c hi n các nhi m v sau: - Xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v th c ăn cho ng v t thu s n t i a phương. - C p ăng ký s n xu t, kinh doanh các lo i th c ăn cho ng v t thu s n do các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c ph m vi qu n lý c a a phương. - C p ăng ký ch t lư ng th c ăn cho ng v t thu s n theo Quy ch ăng ký ch t lư ng hàng hoá chuyên ngành thu s n ban hành theo Quy t nh s 14-Q /KHCN ngày 09/01/1997 c a B trư ng B Thu s n. - T ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n nhà nư c v ch t lư ng các lo i th c ăn cho ng v t thu s n n m trong danh m c ph i ki m tra và c p gi y ch ng nh n nhà nư c v ch t lư ng thu c ph m vi qu n lý c a a phương.
  6. - Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch thu s n i v i th c ăn và nguyên li u làm th c ăn thu c ph m vi qu n lý c a a phương. - Ki m tra, thanh tra, x lý các vi ph m v qu n lý nhà nư c th c ăn cho ng v t thu s n t i các cơ s do a phương qu n lý ho c do Trung ương qu n lý (khi ư c u quy n). b. i v i các a phương chưa có cơ quan B o v ngu n l i thu s n, C c B o v ngu n l i thu s n ch o các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các nhi m v nói trên. VI. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M 1. T ch c, cá nhân, viên ch c nhà nư c có thành tích trong vi c th c hi n Ngh nh s 15/CP c a Chính ph ban hành ngày 19/3/1996 s ư c khen thư ng theo ch hi n hành. 2. T ch c, cá nhân, viên ch c nhà nư c có hành vi vi ph m các quy nh t i Ngh nh s 15/CP c a Chính ph và các quy nh có liên quan, tuỳ theo m c thi t h i s b x ph t hành chính và ph i b i thư ng v t ch t theo quy nh c a pháp lu t. VII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Các V , C c, Vi n, Trung tâm nghiên c u tr c thu c B Thu s n và các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch c năng và quy n c a mình hư ng d n, ôn c ki m tra th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c ph i báo cáo k p th i v B Thu s n s a i b sung. Nguy n Ng c H ng ( ã Ký) PH L C 1: 1. M U 1 M U ƠN XIN ĂNG KÝ S N XU T TH C ĂN CHO NG V T THU S N (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/1998/TT-BTS ngày 14/3/1998) (Tên ơn v ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  7. .... ngày.... tháng.... năm 199... ƠN XIN ĂNG KÝ S N XU T TH C ĂN CHO NG V T THU S N Kính g i:..................... 1. Tên ơn v :................................................... 2. a ch :...................................................... ngh ............. cho phép ăng ký s n xu t các lo i th c ăn cho ng v t thu s n dư i ây: Tên Lo i D ng th c ăn 3. Nhãn hi u:.................................................... 4. a i m và quy mô s n xu t:.................................. 5. S ăng ký ch t lư ng:........................................ 6. Th i gian s n xu t:........................................... H sơ kèm theo (gi i trình v quy mô i u ki n s n xu t, tài li u v th c ăn: thành ph n th c ăn, công d ng, cách s d ng, hi u qu ). ơn v cam oan s n xu t th c ăn úng quy nh trong gi y ch ng nh n ăng ký. GIÁM C (Ký tên, óng d u) HƯ NG D N GHI VÀO ƠN M C 2: - Tên: Ví d : Th c ăn nuôi tôm, th c ăn nuôi ch, th c ăn nuôi cá lóc (cá qu )... - Lo i: Ví d : Th c ăn nuôi tôm c a Công ty Phát tri n ngu n l i thu s n thu c Seaprodex - à N ng có 5 lo i là: S, S1, S2, G, F; Ghi 5 lo i này. - D ng th c ăn: b t, m nh ho c viên.
  8. M C 3: Nhãn hi u: Ví d : + Th c ăn nuôi tôm c a Công ty Phát tri n ngu n l i thu s n thu c Seaprodex à N ng có nhãn hi u là: KP-90. Ghi là: KP-90. + Th c ăn nuôi tôm c a Xí nghi p ch bi n th c ăn gia súc, gia c m, tôm cá thu c Công ty Chăn nuôi Phú Yên có nhãn hi u PENMOFA Phú Yên. Ghi là: PENMOFA Phú Yên. 2. M U 2 M U ƠN XIN ĂNG KÝ KINH DOANH TH C ĂN CHO NG V T THU S N (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/1998/TT-BTS ngày 14/3/1998) (Tên ơn v ho c c a hàng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .... ngày.... tháng.... năm 199... ƠN XIN ĂNG KÝ KINH DOANH TH C ĂN CHO NG V T THU S N Kính g i:..................... 1. Tên ơn v hay ngư i ng tên c a hàng:....................... 2. a ch ho c h khNu thư ng trú ngư i ng tên c a hàng:......................... ngh ............. cho phép ăng ký kinh doanh các lo i th c ăn cho ng v t thu s n dư i ây: Tên th c ăn Nhãn hi u Nư c s n Lo i D ng th c S ăng ký xu t ăn ch t lư ng 3. a i m kinh doanh: ơn v ho c c a hàng cam oan kinh doanh th c ăn úng quy nh trong gi y ch ng nh n ăng ký. Ký tên
  9. óng d u (n u có) HƯ NG D N GHI VÀO ƠN M c 2: - Tên th c ăn: Ví d : Th c ăn nuôi tôm, th c ăn nuôi ch, th c ăn nuôi cá ba sa. - Nhãn hi u: Ví d : Th c ăn nuôi tôm c a Công ty Phát tri n ngu n l i thu s n thu c Seaprodex à N ng có nhãn hi u là: KP-90, ghi KP-90. - Lo i: Ví d : Th c ăn nuôi tôm c a Công ty Phát tri n ngu n l i thu s n thu c Seaprodex à N ng có 5 lo i là: S, S1, S2, G, F; Ghi 5 lo i này. - D ng th c ăn: b t, m nh ho c viên. PH L C 2 DANH M C CÁC LO I TH C ĂN Ư C PHÉP VÀ C M S N XU T LƯU HÀNH VI T NAM HÀM LƯ NG CÁC CH T C, S LƯ NG VI KHU N GÂY B NH, BÀO T N MM C C H I, NGHI N MNN, M TRONG TH C ĂN VÀ NGUYÊN LI U LÀM TH C ĂN CHO NG V T THU S N (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/1998/TT-BTS ngày 14/3/1998) B ng 1: Danh m c th c ăn cho ng v t thu s n ư c phép s n xu t và lưu hành Vi t Nam. Mã s Tên th c ăn 01 Th c ăn h n h p hoàn ch nh 02 Th c ăn m c 03 Th c ăn b sung B ng 2: Danh m c các lo i th c ăn cho ng v t thu s n c m s n xu t và lưu hành Vi t Nam. Mã s Tên th c ăn 04 Các lo i th c ăn cho ng v t thu s n có hoóc môn (tr hoóc môn sinh d c) và kháng hoóc môn. Các lo i th c ăn có ch a hoá ch t kích thích
  10. sinh trư ng gi t o, ch t gây c h i cho ngư i và môi trư ng nư c. B ng 3: Hàm lư ng Aflatoxin, các ch t c cho phép trong các lo i th c ăn và nguyên li u làm th c ăn cho ng v t thu s n. Mã s Danh m c Hàm lư ng cho phép 05 Hàm lư ng Aflatoxin trong ngô h t, Không cho phép b t ngô, b t mì, cám g o, t m g o, b t cá, khô d u u tương, khô d u l c v.v... làm nguyên li u s n xu t th c ăn cho ng v t thu s n 06 Hàm lư ng Aflatoxin cho phép trong Không cho phép th c ăn h n h p hoàn ch nh. 07 Hàm lư ng t i a các ch t c (thu c 2.4 D: 0,2 mg/kg b o v th c v t, hoá ch t b o qu n) Butyl hydroxy toluen (BHT): cho phép trong ngô h t, b t ngô, b t 0,02% mì, cám g o, t m g o, b t cá, khô d u Butyl hydroxy anisole (BHA): u tương, khô d u l c v.v.... làm 0,02% nguyên li u s n xu t th c ăn cho Ethoxyquin: 0,15% ng v t thu s n Sorbate: 0,3% Benzoate: 0,3% Malathion: 2mg/kg B ng 4: S lư ng vi khuNn gây b nh, bào t n m m c c h i trong th c ăn h n h p hoàn ch nh, th c ăn m c và th c ăn b sung. Mã s Danh m c S lư ng cho phép 08 Vi khuNn gây b nh trong th c ăn h n h p hoàn Không cho phép ch nh, th c ăn m c và th c ăn b sung. 09 Bào t n m m c c h i trong th c ăn h n h p Không cho phép hoàn ch nh, th c ăn m c và th c ăn b sung. B ng 5: nghi n m n và Nm c a th c ăn và nguyên li u làm th c ăn cho ng v t thu s n. Mã s Danh m c Ch tiêu cho phép 10 nghi n m n t i a cho phép c a nguyên li u 100 - 200 mm làm th c ăn h n h p hoàn ch nh, th c ăn m c và th c ăn b sung. 11 Nm t i a cho phép c a th c ăn h n h p hoàn 10 - 12% ch nh, th c ăn m c và th c ăn b sung.
Đồng bộ tài khoản