Thông tư số 2-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 2-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2-BYT/TT về việc hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành y tế do các tổ chức quốc tế đài thọ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-BYT/TT Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 1987 THÔNG TƯ C A B Y T S 2-BYT/TT NGÀY 9-1-1987 HƯ NG D N VI C S D NG NGO I T VÀ M C TI N CHI TIÊU CHO CÁC L P H C VÀ H I TH O TRONG NGÀNH Y T DO CÁC T CH C QU C T ÀI TH Hàng năm, các t ch c qu c t có k ho ch tài tr m t s ngo i t chi tiêu cho vi c m các cu c h i th o và l p h c (g i t t là h i ngh ) c a ngành Y t . vi c s d ng s ngo i t này có hi u qu và úng v i ch chi tiêu tài chính, trong khi ch i Nhà nư c ban hành ch s d ng ngo i t và m c chi tiêu cho các h i ngh do các t ch c qu c t tài tr và sau khi th ng nh t v i B Tài chính, B Y t t m th i hư ng d n vi c s d ng ngo i t và m c chi tiêu b o m n i dung h i ngh , mà không quá chênh l ch so v i các h i ngh do Ngân sách trong nư c ài th . I. NH NG NGUYÊN T C CHUNG V VI C S D NG NGU N NGO I T NÊU TRÊN a) S ngo i t do các t ch c qu c t chuy n cho ta t ch c các h i ngh , h i th o ph i ư c ghi vào k ho ch coi như ngu n ngo i t c a Nhà nư c c p cho B Y t nh p thu c men, hoá ch t, d ng c y t ... và quy t toán hàng năm theo ch quy nh. Khi nh n ư c s ngo i t ó, các ơn v ăng cai t ch c h i ngh chuy n toàn b vào tài kho n c a B Y t (không ư c dành l i 10%) chuy n cho Công ty xu t nh p khNu y t (VimedimeX) th c hi n nhi m v nh p khNu nói trên. Công ty xu t nh p khNu y t chuy n i s ngo i t thu ư c b ng ti n Vi t Nam n p vào tài kho n c a B Y t c p kinh phí cho các ơn v ăng cai t ch c h i ngh theo d toán, theo ch quy nh. M c chi cho m i h i ngh t i a không vư t quá s ti n Vi t Nam quy i t ngo i t theo t giá quy nh t i i m b, m c I sau ây: S ti n còn l i ph i qu n lý và quy t toán như ngu n kinh phí c a Ngân sách c p phát. Trư ng h p các ơn v có nhu c u nh p m t s thi t b v t tư ph c v ngư i b nh ho c m t s nguyên v t li u xây d ng s a ch a thêm nhà , phòng xét nghi m... ph c v cho h i ngh , ơn v ph i l p d trù g i cho B duy t c v nhu c u th c s c n ngo i t và phương th c mua ph i phù h p v i nguyên t c qu n lý ngo i t c a Nhà nư c. Các ơn v không ư c dùng ngo i t tr c ti p mua hàng tiêu dùng ho c v t tư c a các cơ quan trong nư c (UnimeX, JntevShop)... l i d ng chênh l ch, ho c mua i bán l i, phân ph i n i b .
  2. b) VimedimeX sau khi nh n ư c ngo i t có trách nhi m: - Ký h p ng v i các ơn v nh p theo ơn hàng úng theo quy ch c a B cho phép; - b o m có kinh phí và i u ki n ph c v k p th i cho h i ngh , Công ty VimedimeX ư c thanh toán b ng ti n Vi t Nam theo t giá khuy n khích cao hơn t giá chính th c. M c t giá này VimedimeX s ki n ngh c th v i B sao cho m c t giá ó v a b o m kinh phí t ch c h i ngh v a không ưa giá thành s n phNm c a ngành Y t (nh ng s n phNm này có s d ng nguyên li u nh p khNu) lên quá cao. Hàng quý VimedimeX báo cáo v B tình hình thu, chi, các kho n ngo i t ã ư c chuy n n cho công ty. c) Công ty VimedimeX có th ch ng ư c trong k ho ch nh p khNu thu c men, d ng c y t , ngay t u năm V K ho ch có trách nhi m thông báo cho Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam, VimedimeX các kho n ngo i t mà các t ch c qu c t d ki n tài tr i v i các l p h c và h i th o trong năm (tr các cu c h i ngh t xu t). II. M C CHI H I NGHN 1. i v i khách nư c ngoài. Khách nư c ngoài do t ch c qu c t c n ho c m i ns t ài th ti n vé máy bay i, v và ti n ăn, trong th i gian d h i ngh . Khách nư c ngoài do Nhà nư c ta m i s ư c chi theo ch oàn vào. 2. i v i h c viên trong nư c. M c ti n ăn: a) M i h c viên t nơi xa n ph i lưu trú t i nơi t ch c h i ngh ư c khách s n ho c m t cơ s khác do Ban t ch c s p x p và ư c chi v ti n ăn g p 2,5 l n m c ti n ăn quy nh t i ti t a, i m 2 trong Thông tư s 24-TC/HCVX ngày 4-9-1986 c a B Tài chính chi ba b a (sáng, trưa, chi u). C th m c chi hi n nay là 175 /ngày/ngư i cho ti n ăn. Riêng ti n khách s n ư c d trù theo m c trung bình 70 /ngày êm. M c chi v ăn trên dây còn ư c c ng thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng quy nh t i Quy t nh s 85-CT ngày 4-4-1986 và s 117-CT ngày 4-10-1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng.
  3. H c viên là i bi u chính th c c a các t nh khác và a phương n d h p, n u không ăn, không ng theo s s p x p c a Ban t ch c và có báo trư c v i Ban t ch c h i ngh thì s ư c hư ng kho n ti n b ng 100% m c ti n ăn nói trên. Khách m i các t nh n d h i ngh , n u không ăn t i h i ngh cũng ư c hư ng 100% kho n ti n ăn nói trên. b) Ti n tàu xe i, v và công tác phí c a t ng ngư i do cơ quan có h c viên ài th . c) Nh ng i bi u s t i và gi ng viên m i d ho c gi ng t ng bu i ư c m i ăn b a trư, n u i bi u ho c gi ng viên không ăn s ư c hư ng m t kho n ti n b ng 100% m c ti n ăn b a trưa. 3. i v i gi ng viên. Gi ng viên m i t a phương khác n ư c ài th ti n ăn, theo hư ng d n i m 2a, ph n II. 4. i v i khách m i và nhân viên ph c v : a) Khách m i như phóng viên báo chí, vô tuy n truy n hình, t các t nh khác n ư c ài th như cán b nêu i m 2a, ph n II. N u khách m i là ngư i thư ng trú trong ph m vi nơi t ch c h i ngh , n u d c ngày thì cũng ư c ài th m t kho n ti n ăn b ng 100% m c quy nh t i i m 2a, ph n II (n u khách không ăn có báo trư c). b) Lái xe và cán b , nhân viên ư c phân công tr c ti p ph c v h i ngh ư c m i c ba b a (sáng, trưa, chi u). N u là ngư i t t nh khác i u n ph c v h i ngh ư c ài th c ti n ng như các h c viên ho c ư c hư ng m t kho n ti n b ng 100% m c quy nh i m 2a, ph n II (n u không ăn , t i cơ s do Ban t ch c h i ngh s p x p). i v i lái xe c a khách m i t các a phương khác n d h p cũng ư c ăn, như khách m i, n u không ăn, không ng cơ s c a Ban t ch c s p x p thì ư c thanh toán 50% m c ăn c a h c viên. 5. Chi phí ph c v khác. Ti n thuê khách s n, h i trư ng, ôtô i l i thăm th c a, phương ti n nghe nhìn thí nghi m, trang trí, văn phòng phNm, công in, d ch và biên so n tài li u... tuỳ theo tính ch t t ng n i dung h i ngh , t ng nơi t ch c h i ngh mà d trù chi tiêu cho sát v i th c t . Tránh tình tr ng phô trương lãng phí không c n thi t, nh t là vi c chi tiêu ch p nh, quay phim, ăn u ng, chiêu ãi, xăng xe i l i, v.v... B a ăn t ng k t h i ngh bình quân không vư t quá 320 /ngư i, tuy t i không ư c mua quà cáp t ng cho i bi u. III. NHI M V VÀ QUY N L I C A ƠN VN ĂNG CAI a) ơn v t ch c h i ngh có trách nhi m xét duy t ch t ch s i bi u m i d h p, tham d l p h c b o m úng i tư ng, tiêu chuNn, thành ph n và cân nh c s
  4. ngư i ph c v l p h c, h i ngh và báo cáo v i v ch qu n tr c ti p xét duy t ti t ki m chi tiêu. b) ơn v ăng cai có nhi m v làm các th t c ti p nh n ngo i t chuy n cho VimedimeX, ng th i l p d toán úng th i h n g i B . Sau khi ư c duy t ph i tính toán s d ng có hi u qu s kinh phí ó vào vi c t ch c h i ngh , l p h c. N u chi tiêu ti t ki m ư c so v i s kinh phí B ã duy t, ơn v ư c thư ng 10% s ti n ã ti t ki m ư c s d ng vào qu khen thư ng, còn l i 90% s d ng vào vi c m các h i ngh , l p h c ti p theo ho c b sung kinh phí cho ơn v . c) Sau khi k t thúc h i ngh 15 ngày, ơn v ph i báo cáo quy t toán chi kèm theo y các ch ng t v B Y t (V tài chính k toán) B quy t toán v i Nhà nư c. d) thu n ti n cho vi c gi i quy t kinh phí khi làm vi c v i các t ch c qu c t . Các ơn v chú ý yêu c u các t ch c qu c t chuy n s ngo i t chi cho h i ngh trư c khi khai m c ít nh t m t tháng. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Nguy n Duy Cương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản