Thông tư số 20/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
124
lượt xem
45
download

Thông tư số 20/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2009/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 20/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN TRONG KHAI THÁC M L THIÊN Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, th m đ nh và ban hành quy chu n k thu t; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chu n k thu t qu c gia QCVN 04: 2009/ BCT v an toàn trong khai thác m l thiên. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 90 ngày, k t ngày ban hành và áp d ng trong ph m vi c nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám đ c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý và ho t đ ng khai thác khoáng s n b ng phương pháp m l thiên có trách nhi m t ch c th c hi n./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 04: 2009/BCT QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN TRONG KHAI THÁC M L THIÊN National technical reglation on safety in the exploitation of open-cast mines Hà N i, 7 - 2009
 3. M CL C L i nói đ u Chương I. Quy đ nh chung. - Ph m vi và đ i tư ng áp d ng - Gi i thích t ng Chương II. An toàn trong công ngh khai thác m l thiên Chương III. An toàn thi t b m Chương IV. An toàn đi n m Chương V. An toàn xư ng sàng tuy n t i m Chương VI. An toàn đ a ch t và tr c đ a Chương VII. Phòng ng a và gi i quy t s c Chương VIII. Công tác phòng ch ng bão l t, ch ng sét, ch ng cháy Chương IX.V sinh công nghi p và y t Chương X. B o v môi trư ng, ph c h i m t đ t Chương XI. Qu n lý công tác an toàn m l thiên Chương XII. T ch c th c hi n Ph l c
 4. L I NÓI Đ U QCVN 04: 2009/BCT do V Khoa h c & Công ngh ; C c K thu t an toàn & Môi trư ng công nghi p thu c B Công Thương so n th o; B Khoa h c và Công ngh th m đ nh; B Công Thương ban hành theo Thông tư s 20/2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009. QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN TRONG KHAI THÁC M L THIÊN National technical regulation on safety in the exploitation of open-cast mines Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn khai thác m l thiên này quy đ nh các bi n pháp b o đ m an toàn cho ngư i, thi t b , b o v môi trư ng trong công tác kh o sát thăm dò, quy ho ch, thi t k , thi công, qu n lý k thu t s n xu t, t ch c ch đ o ho t đ ng khai thác khoáng s n b ng phương pháp l thiên. Các ho t đ ng liên quan đ n khoáng s n đ c h i, phóng x tuân theo quy đ nh khác. 2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn trong khai thác m l thiên áp d ng b t bu c cho các đ i tư ng sau: a) Các t ch c, cá nhân đư c phép ho t đ ng khai thác m khoáng s n b ng phương pháp l thiên trên lãnh th Vi t Nam; b) Các t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n qu n lý nhà nư c v khoáng s n b ng phương pháp l thiên; c) T ch c, cá nhân có ho t đ ng kh o sát thăm dò, quy ho ch, thi t k , nghiên c u, đào t o; qu n lý k thu t ho c tr c ti p s n xu t, làm vi c trên các m l thiên. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong quy chu n này, các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. An toàn (safety): Tr ng thái mà con ngư i, thi t b , môi trư ng đư c b o v , phòng ch ng l i nh ng tác nhân nguy h i có th phát sinh (ho c ti m n) do ch quan, khách quan trong ho t đ ng khoáng s n b ng phương pháp khai thác m l thiên. 2. Bãi th i (waste dump): Khu v c dùng đ ch a đ t đá th i và các t p ch t khác trong quá trình khai thác, sàng tuy n và ch bi n khoáng s n. 3. Biên gi i m l thiên (hay biên gi i khai trư ng) (pit limits): Ph m vi không gian cu i cùng mà các công trình m có th phát tri n t i đó trong nh ng đi u ki n kinh t - k thu t c th . Biên gi i m l thiên bao g m: a) Biên gi i phía trên (surface pit limits): là ranh gi i đ a lý c a khai trư ng trên m t đ t; b) Biên gi i phía dư i (bottom pit limits): là ranh gi i c a khai trư ng theo chi u sâu (chi u sâu cu i cùng cho phép khai thác). 4. B m l thiên (pit slope): T p h p các t ng v m t phía thì g i là b m . - B m trên đó có các t ng đang làm vi c thì g i là b công tác.
 5. - B m trên đó có các t ng không làm vi c thì g i là b d ng. N u v trí k t thúc (biên gi i m ) thì g i là b k t thúc. 5. Ch m (mine manager): Cá nhân ho c ngư i đ i di n c a t ch c đư c phép ho t đ ng khai thác khoáng s n theo quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n. 6. D ch v n mìn (blasting services): Là vi c s d ng v t li u n công nghi p đ th c hi n h p đ ng n mìn gi a t ch c đư c phép làm d ch v n mìn v i t ch c, cá nhân có nhu c u. 7. Giám đ c đi u hành (executive manager): Ngư i do t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n c , ký h p đ ng ho c b nhi m đ tr c ti p đi u hành các ho t đ ng khai thác khoáng s n; ch u trách nhi m v nh ng nhi m v đư c giao và th c hi n các ho t đ ng khai thác theo quy đ nh c a pháp lu t. 8. Góc nghiêng b m (pit slope angle): Góc t o b i đư ng xiên n i t chân c a t ng th p nh t t i mép c a t ng cao nh t và đư ng th ng n m ngang trên m t ph ng th ng đ ng vuông góc v i b m t i đi m c t qua. a) Góc nghiêng c a b m v trí k t thúc g i là góc b k t thúc (final pit slope angle, ultimate pit slope angle); b) Góc nghiêng c a b m công tác g i là góc b công tác (working slope angle, operating pit slope angle). 9. Góc n đ nh b m (stable slope angle): Là góc nghiêng b m không b bi n d ng trong th i gian m ho t đ ng khai thác. 10. Gương xúc (còn g i là Gương khai thác) (face, excavating face, loading face, digging face): B m t đ t đá ho c khoáng s n mà công c làm vi c (g u xúc, lư i g t...) c a thi t b khai thác tác đ ng lên đó.Gương t ng bao g m gương đ t đá và gương khoáng s n. Gương khai thác bao g m gương đ t đá ho c khoáng s n đang có các thi t b khai thác m ho t đ ng. 11. H chi u (technical instructions): Tài li u cơ s , hư ng d n th c hi n thi công m t công vi c c th , trong đó bao g m: Hư ng d n cách th c, quy trình t ch c tri n khai công vi c, các thông s k thu t, bi n pháp an toàn, gi i pháp th c hi n, th i gian, đ a đi m và kh i lư ng thi công, v t li u, vv... có sơ đ ho c b n v kèm theo. Ví d : H chi u n mìn, h chi u đào hào, h chi u xúc, b c... 12. H s bóc đ t đá (stripping ratio): T s gi a kh i lư ng đ t đá ph i bóc và kh i lư ng 3 3 3 khoáng s n tương ng khai thác đư c. H s bóc có th tính theo đơn v , m /t n, m /m ho c t n/t n. 13. K ho ch phòng ng a và gi i quy t s c (plan for incident prevention and treatment): K ho ch d ki n các tình hu ng, gi đ nh s c có th x y ra trong quá trình s n xu t và nh ng bi n pháp gi i quy t s đư c th c hi n k p th i khi phát hi n có s c . 14. Khai trư ng (mine site): Nơi ti n hành khai thác khoáng s n; khai trư ng có th khai thác m t ho c nhi u lo i khoáng s n đ ng th i trên m t ph n ho c toàn b m t khoáng sàng. 15. M l thiên (surface mine, open pit mine, open-cast mine): Khu v c ti n hành khai thác b ng cách bóc h t ph n đ t đá n m trên đ thu h i khoáng s n ph n phía dư i theo m t trình t xác đ nh. M l thiên có th bao g m m t ho c m t s khai trư ng. 16. M m (mine opening): Quá trình tri n khai thi công xây d ng m , đ khi đưa m vào s n xu t có th đ t đư c m t t l nh t đ nh c a s n lư ng thi t k . 17. M v a (opening): Xây d ng h th ng đư ng giao thông v n t i n i t b m đ n các t ng công tác, bãi th i; t o ra các m t b ng công tác đ u tiên đ đi u ki n đ thi t b m vào ho t đ ng bình thư ng. 18. Moong (pit): Là đáy m , ph n th p nh t c a đáy m đư c bao khép kín b i b m xung quanh.
 6. 19. Ngư i ch huy n mìn (head of blasting operation): Là ngư i đ đi u ki n v trình đ và kinh nghi m, ch u trách nhi m hư ng d n, đi u hành, giám sát toàn b ho t đ ng liên quan đ n s d ng v t li u n công nghi p t i khu v c n mìn. 20. Ranh gi i m (mine boundary): Ph m vi đ t đai mà m đư c quy n s d ng theo lu t đ nh. 21. S c (incident): Tình hu ng b t thư ng x y ra trong quá trình ho t đ ng khai thác ho c m s n xu t, có th gây tai n n cho ngư i, thi t h i v tài s n ho c gây ách t c s n xu t. S c có th x y ra đ i v i ngư i, thi t b , công trình và môi trư ng..; s c do khách quan ho c do ch quan mang đ n. 22. T ng m l thiên (bench): Các gi i đ t đá ho c khoáng s n đư c phân chia theo thi t k . - T ng là y u t cơ b n c a m l thiên, t ng g m có: M t t ng (bench surface), mép t ng (bench crest), sư n t ng (bench face), chân t ng (bench toe). - Các thông s cơ b n c a t ng: Chi u r ng m t t ng (bench width), chi u cao t ng (bench heigth), góc nghiêng sư n t ng (bench face angle). - T ng công tác (working bench, operating bench): là t ng trên đó có các thi t b m ho t đ ng. T ng công tác bao g m t ng bóc đ t đá và t ng khai thác khoáng s n. - T ng không công tác (non-working bench): t ng trên đó không có thi t b m ho t đ ng. 23. Tháo khô m l thiên (mine dewatering): Làm khô đáy m , t o đi u ki n thu n l i cho các thi t b ho t đ ng. Tháo khô m b ng h th ng thoát nư c t ch y, thoát nư c cư ng b c và các l khoan h th p m c nư c ng m. 24. Tr b o v (safety bank) trên m l thiên: Kh i lư ng đ t đá, khoáng s n ph i đ l i nh m b o v các công trình ho c đ m b o an toàn cho quá trình khai thác m . 25. Xư ng sàng tuy n (washing and siting workshop): Nơi t p h p trang thi t b , dây chuy n công ngh đ ti n hành các công đo n: đ p, nghi n, sàng phân c p và tuy n r a nh m nâng cao ch t lư ng khoáng s n và phân lo i s n ph m theo yêu c u s d ng. 26. M t s quy ư c v tên g i: a) Phân xư ng, công trư ng, đ i xe, các đ i tr c thu c m đư c g i chung là C p phân xư ng (workshop); b) Qu n đ c, đ i trư ng đ i xe và c p có trách nhi m tương đương (đư c c p trên giao trách nhi m b ng văn b n) đư c g i là C p qu n đ c (foreman); c) Phó qu n đ c, đ i tr c ca, đ i phó đ i xe và các c p tương đương (đư c c p trên giao trách nhi m b ng văn b n) đư c g i là C p phó Qu n đ c (deputy foreman). Đi u 3. Quy đ nh chung v công tác an toàn: 1. Các đơn v , t ch c, cá nhân trư c khi đưa m vào ho t đ ng khai thác khoáng s n b ng phương pháp l thiên ph i có đ h sơ pháp lý theo quy đ nh c a pháp lu t, đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t theo c p qu n lý, bao g m: 1.1. D án, thi t k khai thác m l thiên (thi t k k thu t, b n v thi công). Các d án, thi t k khai thác ph i có ph n thuy t minh, báo cáo v công tác an toàn và b o v môi trư ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 1.2. Các tài li u đ a ch t và tr c đ a m đã đư c xác đ nh, kèm theo Báo cáo k t qu thăm dò. 2. Quy đ nh đ i v i ngư i lao đ ng vào làm vi c t i m : 2.1. Ngư i vào làm vi c t i m ph i đ m b o s c kho theo quy đ nh hi n hành, không b trí công vi c n u s c kho không đ m b o. Trong quá trình làm vi c m ngư i lao đ ng ph i đư c ki m tra s c kho theo đ nh kỳ (ít nh t m t l n trong năm). Đ i v i m t s công vi c đ c thù theo quy đ nh ph i có ch n đoán hình nh.
 7. 2.2. M ch đư c phép b trí ngư i lao đ ng đã đư c h c t p, hư ng d n quy trình, n i quy an toàn; qua sát h ch đ t yêu c u đ th c hi n công vi c trong dây chuy n công ngh , s n xu t khai thác m . 2.3. Hàng năm m ph i hu n luy n, hư ng d n l i v k thu t an toàn đ i v i t ng ngành ngh theo quy đ nh. Vi c h c t p, hu n luy n nói trên ph i đư c ghi vào s hu n luy n an toàn. 2.4. Nh ng ngư i không làm vi c thư ng xuyên t i m (tham quan, th c t p,..) trong th i gian làm vi c m ph i đư c h c t p, hư ng d n an toàn theo quy đ nh hi n hành. 2.5. Nh ng ngư i lãnh đ o phân xư ng ph i có đ tiêu chu n v trình đ , kinh nghi m, năng l c chuyên môn phù h p v i công vi c qu n lý đư c giao. 2.6. Trong th i gian làm vi c, s n xu t, Qu n đ c, Phó Qu n đ c phân xư ng ph i ki m tra các v trí làm vi c trong ph m vi qu n lý. 2.7. Ngư i lao đ ng khi th y có hi n tư ng nguy hi m ho c ti m n có th x y ra tai n n lao đ ng, đe do đ n nh ng công trình, máy móc, thi t b , nhà c a, thì ph i tìm các bi n pháp c n thi t đ ngăn ng a và ph i báo k p th i cho ngư i có trách nhi m đ gi i quy t. 2.8. Trư c khi kh i đ ng và di chuy n các máy móc, thi t b ph i phát tín hi u đ m i ngư i bi t và có nh ng bi n pháp phòng ng a, b o đ m an toàn. 2.9. Nh ng ngư i làm công tác ch đ o, đi u hành k thu t s n xu t m ph i là nh ng ngư i có trình đ , kinh nghi m, t t nghi p đ i h c, cao đ ng ho c trung c p k thu t thu c ngành ngh chuyên môn theo công vi c phân công, đ m nh n. 2.10. Ngư i ph trách công tác an toàn c a m ph i là ngư i có trình đ k sư k thu t liên quan tr c ti p đ n an toàn, ph i qua khoá h c đào t o, t p hu n và đư c các cơ quan, đơn v có th m quy n, ch c năng t ch c, ki m tra. Đi u 4. Quy đ nh v nơi làm vi c 1. nh ng nơi làm vi c đông ngư i ho c v trí nguy hi m ph i có bi n c nh báo v an toàn, đ phòng tai n n. Nơi làm vi c trong các tr m, phòng máy c đ nh ho c di đ ng ph i có b ng ch d n (n i quy tóm t t) v k thu t an toàn; n i quy đó ph i đư c Giám đ c m duy t. Bi n c nh báo, ch d n, n i quy ph i treo nơi d th y, d quan sát, rõ ràng. 1.1. Nh ng nơi nguy hi m, đư ng đi l i không đ m b o an toàn ho c có th x y ra tai n n ph i có rào ngăn và bi n báo. 1.2. Nơi làm vi c, công trình trong ph m vi khai trư ng ph i th c hi n theo đúng quy đ nh an toàn và phòng ch ng cháy; kho ng cách đ n khu v c khai thác t i thi u là 500m, ph i ngoài vùng nguy hi m c a bán kính n mìn đã đư c quy đ nh trong thi t k . Không đư c làm nhà ho c công trình trong khu v c bãi th i đã đư c thi t k , phê duy t. 1.3. Khi làm vi c nh ng vùng có kh năng s t lún do các công trình h m lò ho c hang đ ng gây ra thì ph i áp d ng nh ng bi n pháp phù h p đ đ m b o an toàn, đ ng th i ph i quan tr c thư ng xuyên tr ng thái bi n đ ng c a các b mép, n n t ng. N u th y đ t đá có hi n tư ng d ch chuy n ph i d ng ngay công vi c nh ng v trí đó Khi khai thác các khu v c có kh năng t t l , phay phá ph i có nh ng bi n pháp an toàn phù h p, đư c xét duy t. 1.4. Xung quanh khai trư ng ph i có đê ho c b ngăn nư c đ không cho nư c ch y vào m ho c ph i đào mương thoát nư c, ti t di n mương đ m b o thoát đư c lư ng nư c t i đa trong mùa mưa. Khi đ t đá m ng m lư ng nư c l n, ph i nghiên c u và thi hành nh ng bi n pháp phù h p đ làm khô đ t đá, đ m b o an toàn cho ngư i và thi t b .
 8. 1.5. Đư ng đi l i trong m (đư ng n i b ) ph i c t qua đư ng s t ho c đư ng ôtô, thì ph i th c hi n theo quy đ nh c a giao thông đư ng b và đư c c p có th m quy n cho phép, ph i có ch d n, bi n báo, có chi u sáng khi tr i t i. 1.6. Khi làm vi c trên sư n d c và cao hơn hai mét so v i chân t ng, ngư i lao đ ng ph i đeo dây an toàn. Dây an toàn không đư c đ trùng quá 0,5 m. V trí đ bu c dây an toàn ph i đ m b o ch c ch n, ngay phía trên ngư i làm vi c. Đai da, xích ho c dây gi đai ph i đư c th tr ng t i tĩnh b ng 300 kg v i th i gian 05 min. Đai da, xích ph i th ít nh t m t tháng m t l n; dây th ng th m t tu n m t l n trư c khi s d ng. C m ngư i và máy móc làm vi c đ ng th i t i v trí theo phương th ng đ ng t ng trên và t ng dư i li n k ho c nh ng nơi có hàm ch, đá treo. 1.7. Khi khai thác m đ ng th i b ng phương pháp l thiên và h m lò ph i thi hành nh ng gi i pháp k thu t an toàn đư c c p có th m quy n phê duy t. Các m l thiên đào lò, s d ng khai thác h m lò thì ph i tuân theo đúng quy đ nh v khai thác m h m lò hi n hành (Quy ph m k thu t an toàn trong các h m lò than và di p thach TCN 14.06.2006). 2. Đ i v i m khai thác có b i, khí đ c ho c khoáng s n d cháy: 2.1 Khi khai thác các m có sinh b i ho c khí đ c ph i th c hi n đo đ c, quan tr c theo quy đ nh hi n hành. 2.2 Đ b i và khí đ c trong không khí nh ng nơi làm vi c không đư c cao hơn tiêu chu n quy đ nh. 2.3 Trong m i trư ng h p, khi th y t l khí đ c ho c đ b i trong không khí cao hơn tiêu chu n đã quy đ nh thì ph i có các bi n pháp đ đ m b o an toàn. 2.4 Khi khoan đá, có lư ng silic (SiO2) t do trong b i đá cao hơn 10% thì ch đư c phép khoan có dùng nư c làm l ng b i hay hút b i khô. 2.5 Khi khai thác nh ng khoáng s n d b t l a ho c t cháy, ph i có h th ng phòng ch a cháy đ m b o an toàn. 3. Đ i v i công tác phòng ch ng mưa bão: 3.1. M ph i l p phương án phòng ch ng mưa bão cùng k ho ch s n xu t kinh doanh c a m , phương án này ph i đư c chu n b xong trư c mùa mưa bão. 3.2. Trư c khi mưa bão, các máy móc, thi t b ph i đưa đ n v trí an toàn và c t ngu n đi n vào thi t b . 3.3. Sau m i tr n mưa bão ph i ki m tra tình tr ng k thu t, an toàn khai trư ng và máy móc thi t b ; n u các thi t b liên quan t i an toàn lao đ ng s n xu t có hư h ng, s c ph i ti n hành s a ch a ngay. Đi u 5. Trách nhi m và quy n c a ngư i s d ng lao đ ng trong công tác an toàn - b o h lao đ ng. 1. Ph i ban hành quy ch phân c p qu n lý, quy đ nh ch đ trách nhi m và quy n đ i v i ngư i qu n lý c a m trong công tác an toàn - b o h lao đ ng thu c ph m vi đư c phân công; phù h p v i tình hình, đ c đi m c a m , theo quy đ nh c a B Lu t Lao đ ng, văn b n pháp lu t hi n hành và các quy đ nh c a Quy chu n này. 2. Ch u trách nhi m t ch c, đào t o, hu n luy n cho l c lư ng c p c u m bán chuyên c a m . 3. Đ m b o cung c p đ trang b , phương ti n b o v cá nhân, d ng c và phương ti n an toàn- b o h lao đ ng cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh.
 9. 4. Đ m b o môi trư ng lao đ ng đ t tiêu chu n v không gian đ thoáng, đ sáng, tiêu chu n v sinh công nghi p cho phép v b i, hơi khí đ c, phóng x , đi n t trư ng, nhi t đ , m rung và các y u c có th gây h i khác. 5. T ch c đ nh kỳ ki m tra đo lư ng các thông s môi trư ng liên quan đ n kho n 4 Đi u 5 c a Quy chu n. 6. Th c hi n quy đ nh v khám s c kho , đ m b o s c kho cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a Quy chu n này và các quy đ nh liên quan c a pháp lu t. 7. Ki m tra đ nh kỳ máy móc, nhà xư ng, kho tàng đ đ m b o v sinh công nghi p và an toàn lao đ ng. Không đ tình tr ng ho t đ ng c a máy móc, thi t b , nhà xư ng gây h i đ n ngư i lao đ ng. 8. Đ ng viên, khen thư ng và x lý các vi ph m k lu t, n i quy an toàn lao đ ng theo quy đ nh c a m và các quy đ nh pháp lu t hi n hành. 9. Gi i quy t các đ ngh , ki n ngh trong công tác an toàn - b o h lao đ ng; các gi i pháp k thu t-an toàn ho c nh ng v n đ liên quan c a đoàn ki m tra, thanh tra an toàn lao đ ng (n u có). 10. Ti n hành xây d ng và c p nh t k ho ch an toàn - b o h lao đ ng hàng quý, hàng năm đ báo cáo c p trên theo n i dung các văn b n hi n hành. Đi u 6. Quy n và trách nhi m ngư i lao đ ng trong công tác an toàn - b o h lao đ ng 1. Ngư i lao đ ng vào làm vi c t i m ph i đ m b o các đi u ki n đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 c a Quy chu n này; đ ng th i có trách nhi m và quy n trong công tác an toàn- b o h lao đ ng. 2. Không làm vi c nh ng nơi có nguy cơ x y ra m t an toàn, tr nh ng công vi c có liên quan đ n vi c gi i quy t, x lý các s c . 3. Ngư i lao đ ng ph i s d ng trang b , phương ti n b o v cá nhân và các d ng c , phương ti n an toàn - b o h lao đ ng c n thi t theo n i quy an toàn khi ti n hành các công vi c. 4. Có quy n đ ngh các cơ quan c p trên và ngư i s d ng lao đ ng gi i quy t nh ng v n đ vư ng m c ho c b t c p trong công tác an toàn - b o h lao đ ng khi xét th y vư t kh năng quy n h n c a mình. 5. Có quy n t ch i làm vi c n u không đ đi u ki n đ m b o an toàn và chưa đư c trang b đ y đ thi t b , dung c , phương ti n b o h lao đ ng cá nhân, đ ng th i có ki n ngh v i ngư i qu n lý công vi c và ngư i có trách nhi m v công tác an toàn - b o h lao đ ng. Đi u 7. Công tác an toàn trong ho t đ ng s n xu t m l thiên 1. Các m ho t đ ng s n xu t ph i l p k ho ch an toàn - b o h lao đ ng, duy t đ ng th i v i k ho ch s n xu t-kinh doanh c a m . K ho ch v an toàn - b o h lao đ ng hàng năm ph i phù h p v i: a) Tình hình s n xu t, s n lư ng và phương ti n, thi t b s n xu t c a m ; b) Đi u ki n đ a ch t và đ a hình th c t c a m ; c) S thay đ i đi u ki n k thu t công ngh m ; d) Các đ nh m c kinh t -k thu t đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Tri n khai th c hi n k ho ch an toàn - b o h lao đ ng đã đư c duy t. 3. L p báo cáo k t qu th c hi n và b sung k ho ch an toàn - b o h lao đ ng theo tình hình s n xu t cu i kỳ trong năm, kèm theo các s li u v tình hình tai n n và s c x y ra. 4. Công tác th ng kê an toàn - b o h lao đ ng bao g m: a) Tai n n lao đ ng và s c ;
 10. b) Tình hình th c hi n k ho ch an toàn - b o h lao đ ng; c) Công tác hu n luy n, đào t o và b i dư ng v an toàn - b o h lao đ ng. 5. Trong trư ng h p m t m , m t khoáng sàng ho c m t khu v c đ ng th i ti n hành khai thác khoáng s n b ng phương pháp l thiên và h m lò thì ph i: a) Thi t l p các bi n pháp k thu t và an toàn phòng ng a nh hư ng c a khoan, n mìn và rò r , b c nư c do khai thác l thiên đ i v i khai thác h m lò phía dư i. Các bi n pháp này ph i đư c lãnh đ o c p cao nh t c a doanh nghi p phê duy t; b) Xem xét, tính toán gi i h n phá hu c a ho t đ ng khai thác h m lò nh hư ng đ n khai thác l thiên và ngư c l i; c) Khu v c khai thác h m lò ph i th c hi n theo Quy ph m k thu t an toàn trong các m h m lò than và di p th ch hi n hành (TCN. 14.16-2006). 6. Các thi t b , máy móc, phương ti n trong m sau khi l p đ t xong ph i: a) Ki m tra, hi u ch nh và ch y th theo quy đ nh; phù h p v i các thông s , yêu c u k thu t c a nhà máy ch t o; b) T ch c nghi m thu theo quy đ nh; c) L p lý l ch theo dõi; d) L p đ h sơ, tài li u k thu t, hư ng d n v n hành, b o dư ng và s a ch a. 7. Các ho t đ ng s n xu t c a m : a) Ph i tuân theo quy đ nh c a quy ph m, quy chu n, tiêu chu n, quy đ nh k thu t, đ nh m c hi n hành c a Nhà nư c; b) Trong trư ng h p các quy ph m, quy chu n, tiêu chu n, quy đ nh k thu t, đ nh m c k thu t Nhà nư c chưa ban hành thì cho phép áp d ng các văn b n pháp quy, đ nh m c c a cơ quan ch qu n c p trên. Chương II AN TOÀN TRONG CÔNG NGH KHAI THÁC M L THIÊN M c 1. M V A VÀ H TH NG KHAI THÁC M L THIÊN Đi u 8. M v a m l thiên 1. B trí hào m v a ph i đ c bi t quan tâm đ n đ n đ nh c a n n móng đáy hào nh m đ m b o an toàn cho thi t b ho t đ ng và t o đi u ki n đ phát huy h t hi u qu s d ng c a thi t b trong quá trình ho t đ ng. 2. Các m l thiên, khoáng sàng chia thành nhi u khu v c khai thác, khu v c m v a; c n ưu tiên cho khu v c có h s bóc đ t đá th p, m c đ an toàn đ m b o, có tr lư ng và ch t lư ng khoáng s n m c đ tin c y cao nh m đ m b o sau khi đưa m vào s n xu t nhanh chóng đ t đư c s n lư ng và duy trì theo thi t k . 3. Các thông s c a hào m v a ph i phù h p trình t khai thác khoáng sàng đã ch n, đi u ki n đ a ch t, đ a hình, v trí bãi th i và các thi t b v n t i s d ng, cũng như v trí các công trình khác trên m t b ng công nghi p; c th : 3.1. Chi u cao hào m v a: a) Khi dùng máy xúc g u thu n xúc đ t đá ph i n mìn: Chi u cao hào m v a không đư c l n hơn 1,50 l n chi u cao xúc t i đa c a máy xúc; b) Khi dùng máy xúc g u thu n đ t đá không ph i n mìn: Chi u cao hào m v a không đư c l n hơn chi u cao xúc t i đa c a máy xúc;
 11. c) Khi dùng máy xúc g u treo: Chi u cao hào m v a không đư c l n hơn chi u sâu xúc t i đa c a máy; d) Khi dùng máy xúc thu l c g u ngư c: Chi u cao hào m v a không đư c l n hơn t ng chi u sâu và chi u cao xúc t i đa c a máy. 3.2. Chi u r ng hào m v a: a) Khi s d ng máy xúc g u thu n k t h p v i ô tô đ đào hào m v a, chi u r ng t i thi u c a hào ph i b ng hai l n bán kính xúc t i đa c a máy xúc; b) Khi s d ng máy xúc thu l c g u ngư c đ đào hào m v a, chi u r ng t i thi u c a hào ph i b ng hai l n bán kính xúc c a máy xúc. 3.3. Đ d c c a hào m v a, giá tr đ d c c a hào ph thu c vào hình th c v n chuy n; Giá tr đ d c kh ng ch c a hào m v a có th tham kh o B ng 2-01. M v a hào d c trong m có th trang b các hình th c v n chuy n : Tr c t i thùng cũi, skip, tr c t i ôtô ho c băng chuy n, tuỳ theo hình th c v n chuy n mà đ d c kh ng ch c a hào có đ d c khác nhau, tham kh o B ng 2-01. 3.4. M v a các t ng trên sư n núi, v n chuy n b ng ôtô trong đư ng hào, thì các thông s c a đo n đư ng tham kh o B ng 2-02. B ng 2-01 - Giá tr đ d c kh ng ch c a hào m v a Đ d c kh ng ch , % Hình th c v n chuy n D c lên D c xu ng Đư ng s t, đ u tàu đi n 2,5 ÷ 4,0 2,5 ÷ 6,0 Đư ng s t, toa xe có đ ng cơ 6,0 ÷ 11,0 8,0 ÷ 12,0 Đư ng ô tô 6,0 ÷ 8,0 8,0 ÷ 12,0 Tàu đi n c n v t 6,0 ÷ 8,0 6,0 ÷ 8,0 Băng t i nh n 25,0 ÷ 30,0 25,0 ÷ 33,0 Băng t i đ c bi t 55,0 ÷100,0 55,0 ÷100,0 0 Tr c t i thùng cũi (có th t i 90 ) 25,0 ÷ 50,0 25,0 ÷ 50,0 Tr c t i Skíp 50,0 ÷ 100,0 50,0 ÷ 100,0 B ng 2-02 - Các thông s c a đo n đư ng cong Các thông s Khi t c đ xe ch y (Km/h) 20 25 30 Bán kính cong nh nh t cho phép (m) 15 20 30 Đ d c ngang c a đư ng (%) 6 6 6 Chi u dài đo n đư ng cong chuy n ti p nh nh t (m) 20 25 30 Kích thư c n i r ng ph n xe ch y (m) 3 3,5 4 Đ d c d c l n nh t trong đo n đư ng cong (%) 4 3,5 4 Đi u 9. H th ng khai thác m l thiên Các thông s cơ b n c a h th ng khai thác m l thiên bao g m: Chi u cao t ng, chi u r ng m t t ng, góc nghiêng sư n t ng, góc b công tác...
 12. 1. Chi u cao c a t ng: Th c hi n theo thi t k , nhưng nh ng khu v c đ t đá t t l đư c phép đi u ch nh chi u cao t ng bóc đ t đá ho c khoáng s n theo hư ng chi u cao t ng th c t nh hơn chi u cao t ng thi t k . 1.1. Chi u cao c a t ng bóc đ t đá, tuỳ theo tính ch t cơ lý đ t đá và thi t b đư c s d ng đ l a ch n cho phù h p: a) Khi dùng máy xúc g u thu n ho c g u ngư c xúc tr c ti p đ t đá không ph i n mìn chi u cao t ng không đư c quá chi u cao xúc t i đa c a máy xúc; b) Khi dùng máy xúc g u thu n ho c g u ngư c xúc đ t đá ph i n mìn thì chi u cao t ng đư c ch n b ng 1,2 ÷ 1,5 l n chi u cao xúc t i đa c a máy xúc; c) Khi s d ng máy xúc g u ngư c đ ng m c trung gian thì chi u cao c a t ng khai thác không đư c vư t quá t ng chi u sâu và chi u cao xúc t i đa c a máy. 1.2. Đ đ m b o ch t lư ng và gi m t n th t, vi c khai thác khoáng s n có th đư c ti n hành theo các phân t ng. Chi u cao phân t ng đư c l a ch n tuỳ thu c vào góc nghiêng, chi u dày thân khoáng, lo i thi t b s d ng và công ngh xúc b c. 2. Chi u r ng m t t ng: 2.1. Chi u r ng m t t ng công tác đư c xác đ nh trên cơ s các thông s sau: a) Chi u r ng c a đ ng đ t đá n mìn (n u đ t đá ph i n mìn); b) Chi u r ng n n đư ng xe t i ch y (k c l đư ng hai bên); c) Chi u r ng lu ng đ t thi t b ph tr (đư ng đi n, nư c, khí, hơi nén ..) đư ng cho thi t b v n chuy n ph c v ; d) Chi u r ng b an toàn mép t ng (tuỳ theo chi u cao t ng và góc n đ nh c a sư n t ng và thi t b v n t i); đ) Chi u r ng c a lu ng d phòng đ m tài nguyên (n u ch đ khai thác m qui đ nh c n có lu ng xúc c t). 2.2. Vi c xác đ nh kích thư c c a các y u t trên, tr lu ng d phòng đ m tài nguyên tuỳ thu c tính ch t cơ lý đ t đá m , thông s k thu t c a thi t b s d ng và gi i pháp k thu t đ phù h p v i k ho ch s n xu t - kinh doanh. Kích thư c lu ng d phòng đ m tài nguyên nh m đ m b o s n xu t đi u hoà đư c xác đ nh trong t ng đi u ki n c th căn c theo ch đ khai thác m . 3. Góc nghiêng sư n t ng: a) Tuỳ theo tính ch t cơ lý c a đ t đá và thi t b xúc b c mà góc nghiêng sư n t ng có th khác nhau. b) Trong quá trình xúc b c góc nghiêng sư n t ng có th thay đ i theo tính ch t cơ lý c a đ t đá nhưng không đ t o thành hàm ch. 4. Góc nghiêng b công tác: a) Góc nghiêng b công tác có th thay đ i theo t ng giai đo n đ đi u hoà h s bóc và đ m b o s n lư ng theo t ng kỳ k ho ch, nhưng ph i theo trình t c a thi t k ho c ph i đi u ch nh thi t k n u xét th y h p lý và c n thi t. b) Trong quá trình th c hi n đư c phép tăng góc b nghiêng công tác đ n góc n đ nh b m . 5. Quy đ nh b sung đ i v i khai thác đá b ng phương pháp l thiên. 5.1. Khi khai thác đá b ng phương pháp l thiên ph i dùng phương pháp c t t ng và khai thác tu n t t trên xu ng dư i. Không đư c khai thác theo ki u c t chân ho c khoét hàm ch. 5.2. Chi u cao t ng khai thác đá b ng phương pháp l thiên không đư c quá:
 13. a) 3 m khi khai thác b ng th công và dùng búa khoan c m tay; b) 20 m n u cơ khí hoá toàn b quá trình khai thác. 5.3. Đ d c c a sư n t ng không vư t quá 750. 5.4. Khi m t b ng làm vi c trên cao thì đư ng lên xu ng cho ngư i đi b ph i có b c thang, đ d c không quá 400, ph i có lan can và kho ng cách 10 m l i ph i có m t b c r ng đ ngh chân. 5.5. Khi ti n hành các thao tác th công trên sư n d c có đ cao trên 03 m thì ph i đ t sàn đ có b r ng t i thi u là 1 m và ph i đeo dây an toàn. 5.6. Kho ng cách gi a ngư i làm vi c th công trên tuy n khai thác không đư c nh hơn 6 m; nh ng ch b , đ p đá không đư c nh hơn 4 m. N u phía trên có ngư i đang làm vi c không đư c làm b t c công vi c gì ho c đi qua l i phía dư i. 5.7. Khi c y g đá trên t ng cao ph i b trí ngư i gác đ không cho ngư i ho c xe, máy móc vào trong vùng nguy hi m. 5.8. Đ v n chuy n nh ng kh i đá n ng trên 60 kg cũng như đ nâng nh ng kh i đá b t kỳ lên cao trên 3 m nh t thi t ph i cơ gi i hoá công vi c b c d . M c 2. B O V B M L THIÊN Đi u 10. Góc n đ nh b m 1. Góc n đ nh b m đư c xác đ nh theo quy đ nh c a Tiêu chu n qu c gia hi n hành (t i M c 10.2.1 Tiêu chu n qu c gia TCVN 5326:2008 - K thu t khai thác m l thiên), ngoài ra còn ph i đ m b o yêu c u: a) An toàn cho ngư i và thi t b ho t đ ng trong m ; b) Nh ng khu v c b m đã đ t t i biên gi i cu i cùng thì ph i đ m b o theo góc n đ nh thi t k . 2. Trong quá trình khai thác n u phát hi n th y tình hình đ a ch t có s thay đ i so v i các tài li u, s li u đã s d ng trong tính toán thi t k (ho c đư c chu n xác thêm) thì ph i tính toán l i góc n đ nh b m . Đi u 11. B o v b m l thiên 1. Khi các b m phát tri n đ n biên gi i cu i cùng thì ph i ti n hành ki m tra l i các thông s k thu t c a b m , như: Chi u cao t ng, góc sư n t ng, b r ng m t t ng b o v , b r ng m t t ng v n chuy n, thoát nư c,.. theo thi t k . 2. B m v trí k t thúc (t m th i hay cu i cùng) nh t thi t ph i đ l i các đai an toàn và đai b ov : a) Chi u r ng đai an toàn đư c xác đ nh trên cơ s chi u cao t ng và tính ch t cơ lý c a đ t đá; b) Đai b o v ph i có đ kích thư c đ b trí mương thoát nư c, đ ng th i đ m b o đi u ki n đ n o vét mương, thu d n, v n chuy n đ t đá t t l t các t ng trên xu ng và đưa ra ngoài. Đai b o v ph i b ng ph ng, có đ d c nghiêng vào chân t ng t 1 ÷ 2%. 3. Khi đưa t ng khai thác t i v trí k t thúc ph i ti n hành l p h chi u thi công trên cơ s s li u th c t và tính ch t cơ lý c a đ t đá, kích thư c hình h c c th c a t ng. Trong h chi u ph i ghi rõ các thông s c a t ng như: Góc d c, chi u cao, chi u r ng m t t ng, đ d c và hư ng thoát nư c, phương pháp khoan n mìn, bi n pháp gia c các khu v c d báo có kh năng bi n d ng. 4. Đ gi n đ nh đ t đá b m v trí k t thúc, đ c bi t đ i v i các b m y u ph i áp d ng các công ngh khoan n mìn thích h p như: a) N mìn t o biên; b) N mìn l khoan nghiêng;
 14. c) S d ng r ch, rãnh, màn ch n b ng hào ho c l khoan,... 5. Trên các b m k t thúc, ph i hư ng dòng nư c m t, nư c ng m ch y d c theo mương trên đai b o v thoát ra ngoài, theo công trình thoát nư c chung c a m . 6. Khi có các công trình xây d ng n m trong ph m vi b m có nguy cơ trư t l thì ph i có các bi n pháp phòng ng a, n u không đ m b o an toàn thì ph i di chuy n ra kh i vùng nguy hi m. 7. Trong quá trình ho t đ ng s n xu t c a m , ph i: a) Ti p t c b sung các s li u vào tài li u ban đ u v đ a ch t khoáng sàng, đ a ch t công trình và đ a ch t thu văn. N u có s sai l ch l n v i tài li u ban đ u, c n ti n hành phân tích nh ng nh hư ng c a s thay đ i đó đ n đ n đ nh c a b m , khi c n thi t thì ph i ti n hành đi u ch nh l i thi t k ; b) Thư ng xuyên c p nh t quan tr c, đánh giá đ ng thái c a các t ng ch a nư c ng m theo chi u sâu đ đi u ch nh k p th i góc n đ nh b m cho phù h p; c) Ti n hành quan tr c đ nh kỳ s d ch chuy n c a các b m đ có bi n pháp phòng ng a và x lý k p th i. Quy trình quan tr c ti n hành theo Quy ph m tr c đ a và đ a ch t m hi n hành. 8. Khi x y ra trư t l b m , công vi c kh c ph c s c ph i đư c ti n hành trên cơ s phương án x lý đư c l p và Giám đ c đi u hành m (Phó giám đ c k thu t) ký duy t. M c 3. CÔNG TÁC KHOAN N MÌN Đi u 12. Quy đ nh v khoan n mìn 1. Công tác khoan n mìn m l thiên ph i tuân theo đúng các quy đ nh t i Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn trong b o qu n, v n chuy n, s d ng và tiêu hu v t l u n công nghi p, mã hi u QCVN: 02:2008/ BCT. 2. Công tác khoan n mìn m l thiên ph i th c hi n theo thi t k đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t và ph i có h chi u khoan, h chi u n mìn. 3. Các tài li u tr c đ a, đ a ch t ph c v cho khoan n mìn: a) Ph i thành l p theo đúng các quy trình, quy ph m hi n hành v công tác tr c đ a và đ a ch t; b) Tính ch t cơ lý c a đ t đá và khoáng s n ph i đư c d a trên tài li u chính th c đã đư c c p có th m quy n phê duy t. Trư ng h p s li u trên chưa rõ ràng ho c chưa đ y đ ph i l y m u th nghi m theo quy đ nh hi n hành. 4. Không đư c phép l p h chi u khoan n mìn theo tài li u đ a ch t, tr c đ a gi đ nh ho c suy di n t các tài li u khác. 5. Chi u sâu l khoan và kho ng cách gi a các l khoan v i nhau ph i đư c đo b ng d ng c đo đ c h p quy. 6. Vi c n mìn trong m ph i do đ i mìn chuyên nghi p th c hi n. M c 4. CÔNG TÁC Đ TH I Đi u 13. Quy đ nh v đ th i 1. Bãi đ th i đ t đá m ph i th c hi n theo thi t k và quy ho ch, đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. V trí bãi th i và công tác đ th i ph i th c hi n theo thi t k và quy ho ch khai thác phê duy t, nhưng ph i đ m b o yêu c u sau: a) V trí bãi đ th i ph i thu n ti n, đ m b o an toàn, không gây khó khăn cho các phương ti n v n t i; b) Không làm nh hư ng các tuy n đư ng giao thông, các khu v c xung quanh;
 15. c) Vi c phát tán b i vào môi trư ng ph i phù h p v i các quy đ nh v tiêu chu n môi trư ng; d) Khi tr i t i ho c ban đêm ph i có đ ánh sáng đ làm vi c; đ) Bãi th i ph i đư c d n d p g n gàng, thư ng xuyên san g t m t b ng. 3. Công tác đ th i ph i do ngư i làm chuyên trách hư ng d n th c hi n, ch d n, ra tín hi u đ th i và ch u trách nhi m v hư ng d n an toàn cho xe vào ra bãi th i Các thi t b đ th i ch đư c phép vào bãi đ th i khi có ngư i làm chuyên trách ch d n đ th i; 4. S lư ng ngư i chuyên trách ch d n đ th i trên m t bãi th i do Giám đ c m quy t đ nh trên cơ s đ m b o an toàn cho thi t b và ngư i làm vi c bãi th i. 5. B trí bãi th i phía trên h m lò đang ho t đ ng ho c ch t t l , s t lún, ph i nghiên c u và thi hành nh ng bi n pháp k thu t đ c bi t nh m đ m b o an toàn cho công tác đ th i trên bãi và dư i h m lò. 6. Các xe ô tô và các phương ti n v n t i đ n đ đ t đá bãi th i ph i d ng l i ngoài ph m vi đ t đá có th b t t l , s t lún. 7. Khi s d ng các phương ti n v n t i (các lo i xe) có tr ng t i khác nhau đ th i trên cùng m t bãi th i: a) N u kích thư c bãi th i có đ đi u ki n k thu t và an toàn theo quy đ nh, thì ph i phân chia khu v c đ th i cho các phương ti n theo t i tr ng ho c theo các t ng th i khác nhau. b) Khi các phương ti n v n t i có tr ng t i khác nhau cùng đ th i trên m t khu v c thì đai an toàn bãi th i ph i đư c tính cho phương ti n có tr ng t i l n nh t. Đi u 14. Thoát nư c bãi th i 1. Các bãi th i đang ho t đ ng không đư c đ dòng nư c đ vào bãi th i; h n ch t i đa nư c mưa ch y tràn qua sư n bãi th i. 2. Bãi th i đư c t o d ng trên sư n đ i núi, khu v c có t nư c, sông su i ch y qua ho c nh ng khu v c không đư c tháo khô ph i có thi t k x lý dòng nư c ch y ho c thoát nư c đ đ m b o an toàn cho bãi th i. 3. Hàng ngày ho c sau m i tr n mưa Qu n đ c phân xư ng ph i t ch c ki m tra bãi th i đ t đá, đư ng ra vào bãi th i, rãnh thoát nư c.... N u th y có hi n tư ng t t l , n t n ho c hư h ng thì ph i đình ch ngay vi c đ th i đ kh c ph c, x lý nh m đ m b o an toàn. Đi u 15. Thông s v k thu t an toàn bãi th i 1. Chi u cao t ng th i: a) Không đư c đ th i trên t ng cao l n hơn 50 m; ph i c t t ng th i thành các phân t ng th p (đ th i phân t ng) theo đi u ki n đ a hình khu v c đ th i và tính ch t cơ lý c a đ t đá, khoáng s n đ xu ng, nh m đ m b o an toàn, tránh hi n tư ng trôi, trư t bãi th i và h n ch b i phát tán ra môi trư ng xung quanh. b) Trong trư ng h p không th b trí đư c chi u cao t ng th i nh hơn 50m thì ph i có gi i pháp k thu t đ đ m b o an toàn cho bãi th i; ph i đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Góc nghiêng c a sư n bãi th i ph i nh hơn ho c b ng góc trư t t nhiên c a đ t đá th i đ xu ng. 3. Khi dư i chân bãi th i có các khu v c c n đư c b o v thì ph i th c hi n các bi n pháp an toàn như: a) Đ p đê, đ p ngăn chân bãi th i và các m c t ng th i. b) R i th m th c v t trên các t ng th i và các sư n th i đã k t thúc đ th i. c) Đ th i thành các phân t ng th p.
 16. Đi u 16. Qu n lý bãi th i Đi u ki n đ đưa bãi th i vào ho t đ ng: a) Ph i có trong d án và thi t k đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. b) Ph i l p b n đ k ho ch đ th i, h chi u đ th i theo quy ho ch khai thác và đư c Giám đ c m duy t. c) Ph i l p quy trình đ th i và n i quy an toàn bãi th i. 2. Bãi th i đang ho t đ ng ph i có đơn v qu n lý; 3. Trong gi làm vi c, ngư i làm chuyên trách hư ng d n bãi th i ph i luôn có m t bãi th i, ch d n đ th i tuân theo quy trình c a m quy đ nh. 4. Ngư i qu n lý và ngư i làm chuyên trách hư ng d n đ th i ph i đư c h c quy trình đ th i, n i quy an toàn, n m v ng các thông s k thu t bãi th i; khi ki m tra bãi th i phát hi n khu v c, v trí trong bãi th i có nguy cơ t t l , s t lún ho c đai an toàn không đ m b o,.. thì ph i ngăn c m các phương ti n đ n đ th i và có bi n pháp x lý k p th i. Đi u 17. Đ th i b ng ôtô k t h p v i máy i 1. Khi đ th i theo b m t b ng ôtô k t h p v i máy i thì ph i đ t ngoài vào trong, đ d c hư ng vào trong bãi th i t 2 ÷ 3%. 2. Khi đ th i theo chu vi thì mép ngoài c a bãi th i ph i có b an toàn, đ d c hư ng vào trong t 3% đ n 5%. B an toàn ph i đ m b o kích thư c sau: a) Chi u cao t i thi u không nh hơn 1/2 đư ng kính l p xe ô tô có t i tr ng l n nh t, lo i xe ô tô s d ng đ đ t đá bãi th i. b) Chi u r ng trung bình t i thi u b ng đư ng kính l p xe ô tô có t i tr ng l n nh t, lo i xe ô tô s d ng đ đ t đá bãi th i. 3. Đ i v i bãi th i không n đ nh, có hi n tư ng t t lún, ph i có bi n pháp x lý k p th i trư c khi ti p t c đ th i. V trí và trình t đ trên bãi th i ph i do ngư i ch d n chuyên trách hư ng d n. 4. Máy i làm vi c trên bãi th i, khi ti n ra mép bãi th i ph i cho lư i g t đi trư c; không đư c i lùi ra mép bãi th i, không làm vi c song song sát mép bãi th i. Đi u 18. Đ th i b ng toa xe 1. Khi đ th i b ng đư ng s t toa xe (đ y tay, cơ gi i ho c có đ u t u kéo) ph i tuân theo nh ng yêu c u sau: a) Đư ng ray ngoài c a đư ng đ th i ph i cao hơn ray trong t 20 mm đ n 30 mm. b) Đ u đư ng c t đ th i ph i b t vòng vào bên trong bãi th i, cu i đ u đư ng c t ph i có ngáng ch n. Trong kho ng 100 m k t đ u đư ng c t tr l i ph i có đ d c xu ng t i thi u là 0,005 (5%o). Trong trư ng h p đ c bi t, cho phép đ t đư ng c t ph i có ngáng ch n ki u cũi l n có chi u cao t 1 ÷ 2 m. c) Các ngáng ch n ph i có bi n báo hi u; ban đêm ph i có chi u sáng. d) Hàng ngày ho c sau m i tr n mưa Qu n đ c khai trư ng ph i t ch c ki m tra các đư ng s t t i khu v c bãi th i. N u trên tuy n đư ng s t có hi n tư ng t t l , s t lún, n t n ph i đình ch ngay vi c đưa toa xe vào tuy n đư ng đó. đ) Vi c d ch chuy n đư ng s t ph i tuân theo k ho ch đư c phê duy t. Sau m i l n d ch chuy n đư ng s t Qu n đ c ph i ki m tra, ghi xác nh n tình tr ng k thu t an toàn vào s theo dõi và đi u ph i các toa xe vào đ th i đư ng đó. e) Khi đoàn t u ch y ra phía đư ng c t, đ u máy ph i đ y toa xe đi trư c.
 17. g) Khi đ th i, ngư i làm vi c ph i đ ng v phía đ u toa xe. Trong trư ng h p c n ph i dùng s c ngư i đ b y d t i, thì ph i ch n tư th thích h p sao cho tr ng tâm c a ngư i thao tác không hư ng ra ngoài mép bãi th i. 2. Đ nh kỳ t i thi u 6 tháng m t l n m ph i đo đ c, ki m tra an toàn các bãi th i đang ho t đ ng. Trong nh ng tháng mưa nhi u ph i ti n hành ki m tra thư ng xuyên các bãi th i. Sau m i l n ki m tra đ u ph i ghi nh n xét vào s theo dõi. 3. Khi đ th i b ng t i kéo toa xe ph i tuân theo quy đ nh an toàn v v n t i b ng máy tr c t i c a Quy chu n này và Tiêu chu n qu c gia hi n hành (TCVN: 4244-2005). M c 5. C P VÀ THOÁT NƯ C M Đi u 19. Quy đ nh v thoát nư c m 1. Vi c c p, thoát nư c, tháo khô m ph i đư c th c hi n theo đúng thi t k đư c duy t, đ c bi t không làm nh hư ng đ n các công trình l n c n ho c tác đ ng x u, gây ô nhi m đ n môi trư ng. 2. Vi c xây d ng các công trình thoát nư c m t ph i đư c hoàn thành trư c khi ti n hành công tác bóc l p đ t ph . 3. Đ i v i các m g n sông su i, đ m h ph i ti n hành các bi n pháp, như : n n sông, su i ho c đ p đê, đ p ngăn ch n và h n ch nư c tràn vào m khi có lũ đ v . Vi c xây d ng và qu n lý đê, đ p ph i tuân th theo nh ng quy ph m an toàn hi n hành v xây d ng, qu n lý công trình thu công. 5. Vi c c p nư c cho sinh ho t ph i th c hi n theo thi t k đư c duy t. Ngu n nư c c p ph i đ m b o các tiêu chu n v sinh, an toàn hi n hành. Đi u 20. Các công trình thoát nư c và tháo khô m 1. Xung quanh biên gi i m ph i có h th ng mương rãnh ngăn ch n và thoát nư c m t, không cho nư c ch y vào khai trư ng. 2. Các công trình thoát nư c như mương, rãnh, h m, c ng ph i đư c xây d ng trên n n móng v ng ch c. Thư ng lưu các công trình thoát nư c ph i đư c b o v và có ghi ch n rác, v t li u th i,..Khi có v t c n dòng nư c thì ph i x lý k p th i. 3. Vi c th i nư c m ra ngoài ph i đ m b o yêu c u sau: a) N u nư c th i m qua các công trình thoát nư c nh hư ng đ n các đơn v xung quanh thì ph i có bi n pháp x lý ho c đư c s ch p thu n c a các đơn v có th b nh hư ng và cơ quan qu n lý môi trư ng t i đ a phương; b) Trư ng h p nư c th i t m có ch a ch t đ c h i, c n lơ l ng, gây ô nhi m môi trư ng thì ph i đư c x lý đ t ch t lư ng theo tiêu chu n cho phép trư c khi th i ra môi trư ng. 4. Khi khai thác khoáng s n dư i m c thoát nư c t ch y ph i t p trung hoàn thành đáy ch a nư c trư c mùa mưa bão. Dung tích đáy ch a nư c ph i đư c tính toán đ đ đi u hoà công vi c s n xu t, đ m b o an toàn cho ngư i và thi t b làm vi c theo k ho ch c a m . 5. Tr m bơm thoát nư c m : a) T ng công su t các máy bơm làm vi c trong tr m bơm chính c a m ph i đ m b o bơm thoát h t lư ng nư c ch y vào khai trư ng, đ k t thúc mùa mưa có th đưa các thi t b khai thác xu ng đáy m làm vi c theo đúng k ho ch; b) Ngoài tr m bơm chính, trong m ph i có các tr m bơm ph di đ ng đ thoát các ngu n nư c ng m c c b , không cho ch y nư c xu ng đáy m . 6. Hàng năm trư c mùa mưa bão, ph i xác đ nh l i dung lư ng th c t c a đáy ch a nư c. Cu i mùa mưa, sau khi bơm c n nư c ph i đo đ c k p th i, c p nh t l i dung lư ng đáy ch a nư c.
 18. 7. Trư ng h p s d ng các đư ng ng d n có áp l c ph i tuân th theo quy đ nh an toàn trong M c “Khai thác cơ gi i hoá b ng s c nư c” c a Quy chu n này. 8. Trên kênh, mương thoát nư c t i các v trí ho c khu v c nào có đ d c vư t quá đ d c cho phép thì ph i xây các b c thang ho c h tiêu năng. 9. Nơi ti p nh n và phân chia nư c (trên kênh, mương vào h bơm) ph i l p đ t lư i b o v đ ngăn ng a các v t li u th i rơi vào h th ng thoát nư c, làm h ng công trình và thi t b . 10. Vi c đi l i đ n phà tr m bơm moong c a m ph i dùng thuy n ho c c u phao, nghiêm c m đi l i trên đư ng ng bơm nư c. Trên phà tr m bơm ph i trang b b o h , phao ho c áo phao c u sinh. Đi u 21. C p nư c sinh ho t và s n xu t. 1. M ph i đ m b o đ các ngu n nư c ph c v sau đây: a) Nư c ph c v sinh ho t (ăn, u ng, t m r a, v sinh ...); b) Nư c ph c v s n xu t; c) Nư c đ phòng ch ng, ch a cháy. 2. Nư c dùng trong sinh ho t (ăn, u ng, t m r a, v sinh ...) ph i đ m b o yêu c u v s lư ng và tiêu chu n v sinh an toàn quy đ nh, đ ng th i ph i: a) Theo đ nh kỳ ho c sau các tr n mua, lũ l n ph i l y m u ki m tra nư c sinh ho t và phân tích tiêu chu n v sinh an toàn. b) Nhân viên ph c v nư c ăn, u ng c a m ph i đư c khám s c kho theo đ nh kỳ quy đ nh; n u có b nh truy n nhi m ho c không đ m b o s c kho ph i b trí ngư i khác thay th . 3. Các công trình l y nư c ngu n trên m t ho c các gi ng nư c ng m ph i đư c b o v ch ng nhi m b n; các gi ng nư c khơi ph i xây thành cao t i thi u 0,8 m. C n thi t ph i thi t l p vùng phòng h v sinh d ch t ngu n nư c dùng cho sinh ho t. 4. Khi s d ng ngu n nư c tu n hoàn ph i có bi n pháp k thu t, quy trình làm s ch nư c. Trư c khi s d ng nư c ph i ki m tra đ s ch c a nư c theo các c p tiêu chu n v sinh tương đương đ i v i yêu c u c a các h s d ng nư c. M c 6. KHAI THÁC CƠ GI I HOÁ B NG S C NƯ C Đi u 22. Các thông s c a h th ng khai thác b ng s c nư c 1. Chi u cao c a t ng khai thác b ng s c nư c ph i đư c xác đ nh căn c theo tính ch t cơ lý c a đ t đá, phương pháp b n nư c và tính năng c a thi t b . Chi u cao t i đa c a t ng khai thác không đư c l n hơn 20 m. 2. Chi u r ng c a gương t ng đư c xác đ nh trên cơ s ph n kho ng cách s d ng có hi u qu c a tia nư c. a) Đ i v i đ t sét chi u r ng c a gương t ng gi i h n t 20 ÷ 25 m; b) Đ i v i đ t ch a cát có th tăng t 30 ÷ 35 m. 3. Chi u r ng m t t ng công tác ph i đ m b o cho ngư i, thi t b ho t đ ng an toàn và hi u qu . 4. Chi u r ng các l i đi l i gi a các máy bơm nư c và bơm bùn, gi a các máy bơm và tư ng tr m bơm không đư c nh hơn 1 m. Trong tr m bơm ph i có sơ đ đư ng ng, ghi rõ v trí các van nư c. Đi u 23. Khai thác b ng súng b n nư c 1. Khi khai thác b ng súng b n nư c, kho ng cách t súng b n nư c và các thi t b khác (máy i, máy c p...) đ n gương t ng ph i l n hơn 0,8 l n chi u cao t ng. Đ i v i nh ng lo i đ t sét, có kh năng t t l t ng t ng m ng l n thì kho ng cách này ph i l n hơn 1,2 l n chi u cao t ng.
 19. Đ i v i súng b n nư c đi u khi n t xa, kho ng cách an toàn này ph i tính toán và đư c Giám đ c m phê duy t. 2. Khi dùng súng b n nư c đ t o hàm ch khai thác gương t ng, n u đ t đá b n ra v n chưa s p l thì ph i tăng cư ng gi i quy t b ng các bi n pháp k thu t khác. Nghiêm c m ngư i t i g n m t t ng ho c gương t ng quan sát. 3. Trư c khi cho súng b n nư c làm vi c, m i ngư i ph i ra kh i ph m vi tác d ng c a tia nư c. Khi súng b n nư c làm vi c, nh ng ngư i không có nhi m v ph i rút ra v trí an toàn. Trong ph m vi 1,5 l n kho ng cách tia nư c bay xa c a súng b n nư c l n nh t ph i có tín hi u c m m i ngư i lui t i. 4. Hai súng b n nư c làm vi c hai gương t ng ti n đ n g p nhau thì kho ng cách gi a hai súng b n nư c ph i l n hơn 1,5 l n kho ng cách tia nư c bay xa c a súng l n hơn. Kho ng cách gi a hai súng b n nư c làm vi c đ ng th i m t gương t ng ph i l n hơn kho ng cách bay xa t i đa c a tia nư c ho c ph i trang b b ph n kh ng ch góc quay nòng súng cho c hai súng b n nư c. 5. Trong quá trình súng b n nư c ho t đ ng, ngư i làm vi c không đư c r i kh i súng. Khi t m ngh mà súng b n nư c còn n i v i ng nư c thì đ u nòng súng ph i luôn hư ng v ch an toàn đ i v i nh ng khu v c xung quanh. 6. Gương khai thác ph i đư c liên l c v i tr m bơm b ng đi n tho i và h th ng tín hi u s c . Không đư c dùng thông tin liên l c, làm tín hi u tr c ti p b ng mi ng (như g i, hú...) . 7. Khi làm vi c ban đêm, các kho ng cách có tác d ng c a súng b n nư c, m t b ng công tác g n súng b n nư c, l i đi đ n van khoá trên đư ng ng nư c ph i đư c chi u sáng theo quy đ nh. Khi tr i giông bão, mưa l n ho c nơi làm vi c không đ đi u ki n an toàn, thì ph i đ súng b n nư c ng ng làm vi c. 8. Súng b n nư c làm vi c ph i đư c b trí cách xa các đư ng dây t i đi n cao th m t kho ng cách t i thi u b ng hai l n kho ng cách bay xa c a tia nư c. Trong trư ng h p đ c bi t, cho phép súng b n nư c làm vi c cách đư ng dây cao th m t kho ng cách g n hơn, nhưng ph i có phương án và áp d ng bi n pháp an toàn đ c bi t; phương án ph i đư c cơ qu n lý đư ng dây cao áp phê duy t. 9. M i súng b n nư c đư c n i v i m t nhánh đư ng ng đ c l p, kéo dài theo ti n đ gương t ng, trên đư ng ng nhánh ph i có van khoá nư c v trí cách súng b n nư c không quá 10 m đ ng t nư c khi c n thi t; L i đi đ n van khoá ph i thu n ti n và h p lý. 10. Trư ng h p đư ng ng d n nư c đang có áp l c trong ng ( ng bơm nư c) thì không đư c phép đóng khoá nư c trư c khi d ng h th ng bơm nư c. 11. Ph i có bi n báo “C m nh ng ngư i không có nhi m v vào khai trư ng” khi đang khai thác b ng súng b n nư c. Đi u 24. L p đ t, v n hành súng b n nư c Công vi c l p đ t, v n hành súng b n nư c ph i th c hi n theo tài li u hư ng d n c a nhà máy ch t o súng b n nư c và ph i phù h p v i khai trư ng khai thác: 1. Sau khi x lý các v trí hàm ch, đá treo; ki m tra c n th n gương t ng khai thác m i đư c phép ti n hành các công vi c m t t ng công tác (thu d n giá ch ng, l p đ t l i các thi t b , đư ng ng v.v...). Khi ti n hành các công vi c như: x lý s c , di chuy n súng b n nư c, thay đ u nòng súng...ph i đóng khoá nư c ho c ng ng bơm nư c. 2. Không đư c xi t ch t bulông c a các m i n i ho c x lý các v trí dò r trên đư ng ng d n khi trong ng đang có áp l c.
 20. 3. Khi v n chuy n ng, l p đ t các đư ng ng d n nư c và ng d n bùn, ph i l p “Phương án” ho c “K ho ch v n chuy n và l p đ t đư ng ng” đ đ m b o an toàn cho ngư i và thi t b . Trong phương án ho c k ho ch này ph i đ c p đ n nh ng công vi c sau: a) L a ch n phương ti n v n chuy n phù h p v i kích thư c, tr ng lư ng ng; b) Bi n pháp an toàn khi h ng, l p đ t đư ng ng qua đ m l y ho c c u c n; c) H th ng đư ng ng ph i đư c l p van x bùn và van x hơi theo thi t k . 4. Đ đ m b o an toàn và b o qu n các đư ng ng d n nư c, d n bùn đ t trên các c u c n thì các c u c n chi u r ng không đư c nh hơn 0,5 m và lan can ch n cao không dư i 1m, dư i chân lan can dùng ván b t kín cao t i thi u là 10 cm. 5. Sau khi l p đ t xong đư ng ng, máy bơm và sau m i l n s a ch a l n ho c v a, ph i ti n hành th nghi m v i áp l c l n hơn áp l c làm vi c: a) Đ i v i đư ng ng và súng b n nư c l n hơn là 30%. b) Đ i v i bơm nư c và bơm bùn l n hơn là 80%. c) Áp l c làm vi c trong súng không đư c cao hơn áp l c đã quy đ nh đ i v i lo i súng đã đư c dùng. 6. Các đư ng ng ph i đ t trên các t m đ m: a) Khi đư ng ng chuy n t sư n d c sang m t b ng ho c d c tho i ph i có móc treo gi ng, nh ng ch ngo t ph i có tr đ đư ng ng. b) Khi đư ng ng đ t trong các hào, rãnh thì vách hào rãnh ph i đư c gia c ch c ch n. 7. Đư ng ng bùn và đư ng ng nư c ph i đư c đ t cách đư ng dây đi n trên không (ho c dây đi n tho i) t i thi u là 25 m. N u kho ng cách này dư i 25m ph i có bi n pháp k thu t gia c các m i n i, đ t t m ch n đ b o v các đư ng dây trên. 8. Thu d n v t li u th i, rác, r cây, ... h bơm nư c, h bùn ph i dùng các d ng c chuyên dùng. Ngư i làm vi c thu d n ph i đ ng sàn g có lan can b o v ; chi u cao lan can t i thi u 1,0 m. Vi c thu d n v t li u th i, rác, r cây,.. các h bơm, h bùn ch đư c ti n hành sau khi đã ng ng súng b n nư c và bơm bùn. M c 7. KHAI THÁC TH CÔNG Đi u 25. Quy đ nh v khai thác th công 1. Khai thác th công ph i th c hi n theo thi t k đư c c p qu n lý có th m quy n phê duy t. Trong thi t k khai thác th công ph i đ c bi t xem xét, h n ch nh ng tác h i do vi c m công trư ng khai thác nh hư ng đ n m t b ng, các công trình c a m h m lò ho c l thiên và ph i có bi n pháp k thu t an toàn phòng ng a ch ng t t l đ t đá, nư c đ ng gây ô nhi m môi trư ng, m t cân b ng sinh thái. 2. Nghiêm c m đào gi ng khai thác tuỳ ti n không theo quy đ nh đ l y khoáng s n. Không cho phép đào hào h c t o hàm ch đ moi móc l y khoáng s n. Đi u 26. Quy đ nh đ i v i khai thác b ng phương pháp th công 1. Chi u cao c a t ng khai thác không đư c l n hơn 6 m. 2. Chi u r ng c a m t t ng công tác: a) Khi v n chuy n b ng goòng đ y tay ph i đ m b o không nh hơn 4 m b) Khi v n chuy n b ng xe c i ti n, xe đ y có th h p hơn nhưng ph i đư c ph trách công trư ng (khai trư ng) duy t. 3. Đ d c sư n t ng công tác:
Đồng bộ tài khoản