Thông tư số 20/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
10
download

Thông tư số 20/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 20/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ V S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 20/2005/TT-BXD NGÀY 20/12/2005 C A B XÂY D NG HƯ NG D N QU N LÝ CÂY XANH Ô THN Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng, B Xây d ng s a i, b sung Thông tư s 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 c a B Xây d ng Hư ng d n qu n lý cây xanh ô th như sau: i u 1. S a i kho n 7 m c III ph n I như sau: "7. Cây nguy hi m là cây ho c m t ph n c a cây có kh năng g y gây tai n n cho ngư i, làm hư h ng các phương ti n và công trình." i u 2. B sung kho n 4 vào m c V ph n I như sau: "4. Các hành vi vi ph m các quy nh c m i v i cây xanh ô th s b x lý theo các quy nh t i Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27/02/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng; kinh doanh b t ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ." i u 3. S a i kho n 3 m c I ph n II như sau: "3. Thi t k quy ho ch cây xanh trong các án quy ho ch xây d ng ô th ngoài vi c tuân th các quy nh t i Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch xây d ng c n ư c b sung và làm rõ m t s n i dung sau: ..." i u 4. S a i i m b kho n 1 m c II ph n II như sau: "b) Cây xanh ưa ra tr ng ph i m b o tiêu chuNn: - i v i cây ti u m c có chi u cao t i thi u t 2,0 m tr lên và ư ng kính thân cây t i chi u cao tiêu chuNn t 4,0 cm tr lên; - i v i cây trung m c và i m c có chi u cao t i thi u t 3,0 m tr lên và ư ng kính thân cây t i chi u cao tiêu chuNn t 5,0 cm tr lên. - Tán cây cân i, không sâu b nh, thân cây th ng." i u 5. B sung i m c vào kho n 6 m c III ph n II như sau: "c) Xác nh cây nguy hi m l p h sơ theo dõi tình tr ng phát tri n và có k ho ch thay th k p th i." i u 6. S a i m c II ph n III như sau:
  2. "II. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương là cơ quan tham mưu giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n công tác qu n lý cây xanh ô th trên a bàn: ..." i u 7. S a i kho n 3 m c II ph n III như sau: "3. T ch c l p, trình UBND c p t nh ban hành ho c ban hành theo u quy n danh m c cây c th , cây c n b o t n, cây c m tr ng, cây tr ng h n ch , cây nguy hi m c n ph i thay th ." i u 8. B sung kho n 6 vào m c IV ph n III như sau: "6. L p danh sách cây nguy hi m ph i thay th trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n vi c ch t h , di d i theo k ho ch." i u 9. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 15 tháng 8 năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh g i ý ki n v B Xây d ng nghiên c u, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Kinh t Trung ương; Nguy n H ng Quân - Văn phòng Trung ương ng; - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các S : QH-KT, XD các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; Website Chính ph , Website B XD; - Các C c, V tr c thu c B XD; - Lưu VP, HTKT.
Đồng bộ tài khoản