Thông tư số 21/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
73
lượt xem
1
download

Thông tư số 21/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2000/TT-BYT

 1. B YT C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :21/2000/TT- Hà N i , n g à y2 1 t h á n g 1 2 n ă m 2 0 0 0 BYT THÔNG TƯ C A B Y T S 2 1 / 2 0 0 0 / TT-BYT N G ÀY 2 9 THÁNG 1 2 NĂM 2 0 0 0 HƯ NG D N I U K I N VÀ P H M V I HÀN H NGH Y TƯ NHÂN Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p, Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3/3/1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, Ngh nh s 02/2000/N - CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh, Ngh nh s 03/2000/N - CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. Căn c Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân và Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. Căn c Thông tư s 19/2000/TT-BYT ngày 24/11/2000 c a B trư ng B Y t v vi c "Hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh". B Y t hư ng d n c th v i u ki n và ph m vi hành ngh Y tư nhân như sau: CHƯƠNG I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1 . Hình th c t ch c các cơ s hành ngh Y tư nhân: 1. B nh vi n tư nhân: - a khoa - Chuyên khoa 2. Phòng khám a khoa: Là phòng khám có nhi u chuyên khoa (ít nh t có 02). 3. Phòng khám chuyên khoa: - Phòng khám n i: g m các lo i: + Phòng khám n i t ng h p + Các phòng khám thu c h n i + Phòng khám gia ình + Phòng tư v n y t qua i n tho i - Phòng khám chuyên khoa ngo i - Phòng khám chuyên khoa ph s n - K ho ch hoá gia ình. - Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t. - Phòng khám chuyên khoa m t. - Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng. - Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m
 2. - Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. - Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh. - Phòng xét nghi m: sinh hoá, huy t h c, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 4. Nhà h sinh 5. D ch v Y t - D ch v làm răng gi . - D ch v tiêm chích thay băng. - D ch v chăm sóc s c kho t i nhà. i u 2 . Công ch c, s quan t i ngũ trong l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c tham gia thành l p ho c qu n lý b nh vi n tư, doanh nghi p kinh doanh d ch v khám, ch a b nh nhưng ư c ký h p ng v i b nh vi n tư, các doanh nghi p kinh doanh d ch v khám, ch a b nh trên làm vi c ngoài gi ho c ư c phép ăng ký d ch v khám, ch a b nh ngoài gi dư i hình th c t ch c khác n u các i tư ng ó ư c th trư ng cơ quan ng ý b ng văn b n. Vi c ăng ký d ch v khám, ch a b nh ngoài gi ph i th c hi n theo úng quy nh c a Thông tư này. Th trư ng cơ quan ph i ghi c th ph m vi ho t ng chuyên môn cho phép làm ngoài gi . i u 3 . Các cơ s hành ngh y tư nhân ph i có bi u hi n theo quy nh, ph i công khai, th c hi n úng giá vi n phí và ph m vi ho t ng chuyên môn c th . Ph m vi ho t ng chuyên môn và giá vi n phí ph i ư c c p có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân phê duy t. i u 4 . Các cơ s hành ngh y tư nhân ch ư c phép ho t ng sau khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v y t có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân. i u 5 . Các cơ s hành ngh y tư nhân ph i ăng ký và n p l phí thNm nh c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân theo quy nh hi n hành. CHƯƠNG II. I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y TƯ NHÂN i u 6 . B nh vi n: B nh vi n là cơ s khám, ch a b nh có i u tr n i trú và ngo i trú. B nh vi n có th là b nh vi n a khoa hay b nh vi n chuyên khoa. 1. i u ki n B nh vi n ư c phép ho t ng khám, ch a b nh a/ Giám c B nh vi n là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký B nh vi n. b/ Trư ng khoa là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. c/ B nh vi n ít nh t có 21 giư ng b nh. d/ T ch c, cán b c n phù h p v i quy mô b nh vi n. e/ Cơ s h t ng, thi t b y t th c hi n theo úng các quy nh trong quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Y t . Ph i m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo úng quy nh c a pháp lu t. f/ B nh vi n ph i có :
 3. + Khoa khám b nh - khoa c p c u. + Các khoa i u tr . + Các khoa c n lâm sàng. + Có i n, nư c, thi t b phòng cháy ch a cháy, h th ng x lý ch t th i. + Trang thi t b y t t ng khoa (ít nh t ph i tương ương tuy n huy n) theo “Quy nh danh m c trang thi t b y t b nh vi n a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã” ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1419/Q -BYT ngày 23/8/1996 c a B trư ng B Y t . 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Th c hi n theo úng danh m c ph m vi ho t ng chuyên môn ã ư c B Y t cho phép. B nh vi n ph i nh n b nh nhân trong tình tr ng c p c u, ch ư c chuy n vi n sau khi ã c p c u. i u 7 . Phòng khám a khoa: Phòng khám a khoa là cơ s khám, ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa (ít nh t có 2) do m t Giám c ph trách chung. 1. i u ki n Phòng khám a khoa ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Giám c phòng khám a khoa là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám a khoa. b/ Trư ng phòng khám các chuyên khoa ph i là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 5 năm các cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có 03 năm th c hành chuyên khoa. c/ Cơ s h t ng: Các phòng khám chuyên khoa trong Phòng khám a khoa ph i m b o di n tích, trang thi t b và i u ki n như phòng khám chuyên khoa theo quy nh c a Thông tư này. Ngoài quy nh trên, Phòng khám a khoa nh t thi t ph i có phòng i, phòng c p c u, phòng lưu (phòng lưu t i a không quá 10 giư ng lưu và không lưu quá 24 gi ), có công trình v sinh, i n nư c. m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Hành ngh theo danh m c c a các chuyên khoa ã ư c duy t. i u 8 . Phòng khám n i: Phòng khám n i g m các lo i: - Phòng khám n i t ng h p - Các phòng khám thu c h n i - Phòng khám gia ình - Phòng tư v n y t qua i n tho i 1. i u ki n Phòng khám n i ư c phép ho t ng khám, ch a b nh. a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám n i. các vùng núi cao, Trư ng phòng khám có th là Y s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám n i. Y s không ư c hành ngh tư v n y t qua i n tho i.
 4. b/ Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám thu c h n i, Phòng khám Gia ình ph i có d ng c chuyên môn phù h p ph m vi hành ngh có h p thu c c p c u và ch ng choáng (Ph l c 1 và 2) ít nh t ph i có 1 bu ng khám riêng bi t 10m2, có giư ng khám, bàn làm vi c. Cơ s ph i thoáng mát, ngăn n p b o m ánh sáng, nư c, công trình v sinh và tách bi t v i nơi sinh ho t gia ình. Ph i th c hi n các bi n pháp m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. Riêng Phòng tư v n y t qua i n tho i không ph i th c hi n quy nh t i i m b kho n 1 c a i u này. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: a/ Phòng khám n i t ng h p, phòng khám gia ình: - Tư v n s c kho và k ho ch hoá gia ình. - Qu n lý s c kho . - Sơ c u, c p c u ban u, khám và kê ơn, i u tr các b nh thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa. Phát hi n nh ng trư ng h p vư t kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên. - Khám ngo i: sơ c u g y xương, không bó b t, không làm ti u ph u. - Khám s n ph : khám thai, qu n lý thai s n, không . - Khám răng: không nh răng. - Khám tai mũi h ng: soi tai mũi h ng, không chích r ch viêm tai gi a. - Làm các xét nghi m ơn gi n b ng gi y th . - L y b nh phNm i xét nghi m, không sinh thi t, không ch c dò. - i n tim, siêu âm.... Không c n ph i c p Gi y ch ng nh n riêng, nhưng ph i có Gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v và ã ư c th c hành v các chuyên khoa này c a cơ s khám, ch a b nh h p pháp, ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n cho phép ghi trong ph m vi hành ngh . b/ Các phòng khám thu c h n i: khám b nh, chNn oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c duy t. c/ Phòng tư v n qua i n tho i: bác s ch tư v n nh ng chuyên khoa ã ư c ăng ký và ư c ào t o. i u 9 . Phòng khám chuyên khoa ngo i: 1. i u ki n Phòng khám ngo i ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám ngo i. b/ Ngoài i u ki n trang thi t b , cơ s v t ch t theo quy nh t i i m b, kho n 1, i u 8 c a Thông tư này, phòng khám chuyên khoa ngo i ph i có d ng c ti u ph u và phòng ti u ph u, phòng c p c u và lưu b nh nhân, ph i c bi t lưu ý n k thu t ch ng nhi m khuNn. (Ph l c 3). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Sơ c u - c p c u ban u ngo i khoa.
 5. - Khám và x trí các v t thương thông thư ng. - Bó b t g y xương nh . - Tháo b t theo ch nh c a th y thu c bó b t. - Th t búi trĩ nh , m u nang bã u, u nông nh . - Không chích các m lan to l n. i u 1 0 . Phòng khám chuyên khoa ph s n - Phòng K ho ch hoá gia ình: 1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa ph s n - Phòng k ho ch hoá gia ình ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Ph s n - Phòng K ho ch hoá gia ình. vùng núi cao, Trư ng phòng khám có th là Y sĩ s n nhi, n h sinh t trung h c tr lên có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Ph s n - Phòng K ho ch hoá gia ình. b/ Có bu ng khám riêng bi t v i di n tích ít nh t là 10m2, có bàn khám, d ng c khám và làm th thu t v ph s n. Ngoài phòng khám có phòng làm th thu t. Ngoài thu c c p c u chung như Phòng khám n i, ph i có thu c c p c u chuyên khoa (theo ph l c 1 và 4). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Tư v n giáo d c s c kho , k ho ch hoá gia ình. - C p c u ban u s n ph khoa. - Khám thai, qu n lý thai s n. - Khám ch a b nh ph khoa thông thư ng. - t thu c âm o. - t i u tr l tuy n c t cung. - Soi c t cung, l y b nh phNm tìm t bào K. - t vòng. - Hút thai dư i 15 ngày. - ình s n nam không dùng dao. - Không n o thai, phá thai, không tháo vòng, không ình s n n . - Không t i phòng khám. i u 1 1 . Phòng khám chuyên khoa Răng-Hàm- M t: 1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t. các vùng núi cao, Trư ng phòng khám có th là Y s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm M t. b/ Có d ng c , trang thi t b chuyên khoa răng và làm răng gi (n u làm răng gi ), có thu c c p c u (theo ph l c 1 và 6).
 6. c/ Có phòng ti u ph u, phòng làm vi c thích h p v i ph m vi hành ngh (ph l c 6 và 7). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Khám, ch a b nh thông thư ng, c p c u các v t thương hàm m t. - Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh dư i 02 cm m t. - N n sai kh p hàm. - i u tr laze b m t. - Ch a các b nh viêm quanh răng. - Chích r ch áp xe, l y cao răng, nh răng. - Làm răng, hàm gi . i u 1 2 . Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi H ng: 1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng. b/ Ngoài cơ s v t ch t theo quy nh t i i m b, kho n 1, i u 9 có trang thi t b d ng c khám và làm các th thu t chuyên khoa, có phòng ti u ph u (Ph l c 8). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - C p c u ban u v tai mũi h ng. - Khám, ch a b nh thông thư ng. + Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút d ch u nang. + Chích r ch viêm tai gi a c p. + Chích r ch áp xe amidan + C t polip ơn gi n, u bã u, u nang lành, u m vùng tai mũi h ng. + C m máu cam. + L y d v t vùng tai mũi h ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n. + t h ng b ng nhi t, b ng laze. + Khâu v t thương vùng u c dư i 5 cm. + N o VA i u 1 3 . Phòng khám chuyên khoa M t: 1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa m t ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa m t. các vùng núi cao, Trư ng phòng khám có th là Y s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa m t.
 7. b/ Có thu c c p c u v m t, d ng c khám và làm th thu t, có phòng làm ti u ph u (Ph l c 9). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - C p c u ban u, ch a b nh thông thư ng v m t. - Tiêm dư i k t m c, c nh nhãn c u, h u nhãn c u. - L y d v t k t m c, chích ch p l o, m qu m, m m ng. - Thông r a l o. i u 1 4 . Phòng chuyên khoa gi i ph u thNm m : Là cơ s th c hi n nh ng d ch v thNm m do th y thu c m nhi m. Các d ch v làm p, săn sóc da m t, trang i m cô dâu.... không thu c ngành Y t c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn hành ngh . Nh ng cơ s này không ư c xăm môi, xăm mi, hút m n, nh ng d ch v khác gây ch y máu. 1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa Gi i ph u thNm m ư c phép ho t ng: a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m . b/ Ph i có d ng c trang thi t b phù h p v i ph m vi hành ngh . Cơ s ph i m b o vô trùng, có phòng ph u thu t, phòng lưu, phòng ch . m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. c/ N u nh ng ti u ph u thu t làm thay i v nh n d ng ư c s ng ý c a cơ quan công an. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Xăm môi, xăm mi, hút m n, các d ch v chăm sóc gây ch y máu. - C y tóc. - Nâng gò má th p, nâng s ng mũi. - Ph u thu t căng da m t. - X lý các n p nhăm mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mý thành hai mý. i u 1 5 . Phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u: 1. i u ki n phòng khám chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u ư c phép ho t ng khám, ch a b nh. a/ Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u. b/ Ngoài quy nh t i i m a, kho n 2, i u 9 c a Thông tư này, phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng ph i có các phòng và d ng c , trang thi t b phù h p v i ph m vi hành ngh . m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh trung ương và ngo i biên. - Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính.
 8. - Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c. - Th c hi n các k thu t: + Xoa bóp, b m huy t, châm c u. + Các phương pháp v t lý tr li u ư c duy t. + Ho t ng tr li u. i u 1 6 . Phòng chNn oán hình nh: Phòng chNn oán hình nh là cơ s góp ph n chNn oán b nh và theo dõi k t qu i u tr b ng các thi t b X quang - siêu âm. 1. i u ki n Phòng chNn oán hình nh ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a/ Trư ng phòng chNn oán hình nh là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh. b/ Có trang thi t b phòng h cá nhân, phòng X quang t tiêu chuNn an toàn b c x . Trang thi t b ít nh t t tiêu chuNn c a tuy n huy n (ph l c10). Cơ s h t ng ph i m b o tuy t i an toàn; ph i có phòng i, bu ng chi u ch p, bu ng r a phim, in nh, bu ng c k t qu ... Bu ng t thi t b ph i cao ít nh t 3,5m, tư ng trát barit, c a có p t m chì, n n nhà cao ráo. m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - ChNn oán X quang, ch p c t l p vi tính, công hư ng t . - ChNn oán siêu âm doppler, siêu âm thư ng, n i soi chNn oán. - Không s d ng c n quan tĩnh m ch. - Không ch c dò dư i hư ng d n c a siêu âm, không làm ph u thu t n i soi, không soi ph qu n, không làm các can thi p X quang ch y máu. i u 1 7 . Phòng xét nghi m : Phòng xét nghi m là cơ s giúp cho chNn oán và theo dõi i u tr : g m huy t h c, hoá sinh, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 1. i u ki n Phòng xét nghi m ư c phép ho t ng: a/ Trư ng phòng xét nghi m là bác s hay dư c s , c nhân sinh h c, hoá h c có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Xét nghi m. b/ Có trang thi t b y t chuyên dùng t i thi u (b ng phòng xét nghi m tuy n huy n). (Ph l c 11). Cơ s h t ng ph i m b o tiêu chuNn c a Phòng xét nghi m, thi t k ki n trúc và t ch c ph i m b o an toàn lao ng theo úng quy ch công tác khoa xét nghi m. Ngoài khu v c làm xét nghi m c n chú ý n các b ph n ph tr như i n, nư c và phòng ch ng cháy. m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Làm các xét nghi m v huy t h c, hoá sinh, vi sinh v t, ký sinh trùng, gi i ph u b nh (vi th ). i u 1 8 . Nhà h sinh: Nhà h sinh là cơ s , qu n lý, chăm sóc thai s n. 1/ i u ki n Nhà h sinh ư c phép ho t ng: a/ Trư ng Nhà h sinh là bác s , n h sinh t trung h c tr lên có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Nhà h sinh.
 9. Trư ng Nhà h sinh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian (không ph i là ngư i ch ư c ăng ký hành ngh ngoài gi hành chính). b/ Cơ s h t ng: có phòng ch , phòng , phòng sau m b o v sinh vô khuNn và thông thoáng. Trang thi t b : ph i có bàn , b y d ng c , khám thai và làm th thu t, h p thu c c p c u chung và c p c u s n khoa (ph l c 5). m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i ph i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Khám thai, qu n lý thai s n. - C p c u ban u, sơ c u s n khoa. - Tiêm phòng u n ván. - Th protein ni u. - thư ng. - N o sót rau sau , sau sNy thai. - Không ư c n o thai, phá thai. - N u có bác s chuyên khoa ph s n có th khó, giác hút, hút thai dư i 15 ngày, t vòng, không tháo vòng và làm các th thu t s n khoa lo i 1. i u 1 9 . D ch v y t : D ch v Y t trong Thông tư này là các d ch v y t ư c th c hi n theo ơn c a ngư i th y thu c, làm răng gi . 1. i u ki n cơ s d ch v y t ư c phép ho t ng: a/ Ngư i ăng ký cơ s tiêm chích, thay băng là y sĩ có Gi y ch ng nh n ư c chuy n i thành y tá i u dư ng trung h c, y tá i u dư ng trung h c ã th c hành 2 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. Ngư i ăng ký phòng làm răng gi là th tr ng răng ã hành ngh t năm 1980 v trư c có gi y xác nh n c a chính quy n a phương. Ngư i ăng ký d ch v chăm sóc s c kho t i nhà ph i có b ng c p chuyên môn phù h p v i d ch v xin ăng ký hành ngh . b/ Cơ s tiêm chích, thay băng: + Có phòng r ng ít nh t 8m2. + Có d ng c và m b o vô trùng. + Có h p thu c c p c u, phòng x trí s c ph n v . + Vi c x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng ph i theo quy nh c a pháp lu t. c/ Phòng làm răng gi : Cơ s ph i áp ng theo quy mô, có phòng làm răng riêng hay xư ng làm răng, có d ng c làm răng gi (Ph l c 7). Vi c x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng ph i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - D ch v tiêm chích, thay băng: ch th c hi n theo ơn c a bác s , không ư c khám b nh, kê ơn. - D ch v làm răng gi : ch th c hi n làm răng gi , không ư c khám, ch a b nh v răng, nh răng.
 10. - D ch v chăm sóc s c kho t i nhà: th c hi n theo ơn c a bác s . CHƯƠNG III: H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N HÀNH NGH Y TƯ NHÂN i u 20. 1. H sơ xin c p “Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân” do B trư ng B Y t c p: 1.1. Biên b n thNm nh c a S Y t và công văn ngh B Y t thNm nh c p “Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân”. 1.2. ơn xin xét c p “Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân”. 1.3. i u l t ch c ho t ng c a b nh vi n, Doanh nghi p d ch v khám, ch a b nh. 1.4. B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên môn, th i gian th c hành, gi y khám s c kho c a giám c, các trư ng khoa, các bác s , dư c s và cán b i h c khác (có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c), các h p ng và ch ng nh n liên quan khác. 1.5. Ph m vi ho t ng chuyên môn chi ti t. 1.6. Gi y gi i thi u c a H i Y dư c h c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1.7. Danh sách c a H i ng qu n tr và Ban giám c (có lý l ch trích ngang). 1.8. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh c a Giám c b nh vi n, Giám c cơ s khám, ch a b nh. Riêng i v i cơ s khám, ch a b nh ăng ký là công ty h p danh thì các thành viên h p danh ph i n p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. 1.9. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 1.10. Lu n ch ng kinh t k thu t (theo ph l c 12) 2. H sơ xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân do Giám cS Y t c p: (theo ph l c s 13). i u 2 1 . Th t c thNm nh c p “Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân”. 1. Sau khi hoàn t t m i công vi c xây d ng cơ s h t ng, trang thi t b , t ch c nhân s và m b o các i u ki n khác theo quy nh c a Thông tư này. Giám c B nh viên t , Giám c doanh nghi p kinh doanh d ch v khám, ch a b nh n p toàn b h sơ v S Y t t nh nơi t tr s . Giám c S Y t thành l p oàn thNm nh có các thành viên c n thi t, trong ó có các i di n c a H i Y Dư c h c t nh ti n hành thNm nh tr c ti p t i cơ s thNm nh. - N i dung Biên b n thNm nh: (theo ph l c 14). - Sau khi thNm nh xong. S Y t g i công văn ngh kèm theo biên b n thNm nh, cùng toàn b h sơ c a cơ s ư c thNm nh v B Y t . T t c tài li u là b n chính, các b n sao ph i có d u công ch ng c a nhà nư c. 2. Các cơ s hành ngh y tư nhân khác ngoài quy nh t i kho n 01 i u này, sau khi hoàn t t cơ s h t ng, trang thi t b và m b o các i u ki n khác theo quy nh c a Thông tư này. Ngư i ph trách các cơ s hành ngh n p h sơ v S Y t t nh nơi t tr s . S Y t thành l p oàn thNm nh và ti n hành thNm nh tr c ti p t i cơ s xin hành ngh .
 11. - N i dung Biên b n thNm nh: (theo ph l c 14) i u 2 2 . ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân. 1. B trư ng B Y t c p “Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân” cho B nh vi n tư nhân và các cơ s khám, ch a b nh ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p (Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty h p danh). (theo ph l c s 15). 2. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( ư c g i chung là t nh) c p Gi y ch ng nh n cho t t c các lo i hình khác, tr các lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này (theo ph l c s 16). 3. B Y t thành l p H i ng tư v n giúp B trư ng trong vi c xem xét tiêu chuNn và i u ki n c p Gi y ch ng nh n. H i ng do Th trư ng làm Ch t ch, V trư ng V i u tr làm Phó ch t ch thư ng tr c, m t i di n c a Ban ch p hành T ng H i Y Dư c h c Vi t Nam và các thành viên khác. 4. S Y t t nh thành l p H i ng tư v n giúp giám c S xem xét tiêu chuNn và i u ki n c p Gi y ch ng nh n. H i ng do m t lãnh o S làm ch t ch. Trư ng phòng nghi p v Y hay Trư ng phòng qu n lý hành ngh y dư c tư nhân làm Phó ch t ch, m t i di n H i Y Dư c h c t nh và các thành viên khác. i u 2 3 . Th i gian hi u l c c a Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân: 1. Gi y ch ng nh n hành ngh Y tư nhân do B trư ng B Y t c p có giá tr trong 05 năm k t ngày c p. Gi y ch ng nh n hành ngh Y tư nhân do Giám c S Y t c p có giá tr trong 03 năm k t ngày c p. 2. Trư c khi h t h n 03 tháng, ch các cơ s khám, ch a b nh ph i làm th t c xin gia h n ti p. 2.1. H sơ: + ơn xin gia h n. + Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám, ch a b nh ã h t h n. + B n báo cáo ho t ng cơ s khám, ch a b nh trong 05 ho c 03 năm: Báo cáo c n nêu rõ tình hình ho t ng c th , ti n b k thu t, ưu i m, t n t i và biên pháp kh c ph c, hư ng phát tri n trong th i gian t i.... + Gi y khám s c kho c a Giám c, các Trư ng khoa. 2.2. Th t c: H sơ xin gia h n Gi y ch ng nh n do B trư ng B Y t c p ư c g i n B Y t (V i u tr ), h sơ xin gia h n Gi y ch ng nh n do Giám c S Y t c p ư c g i n S Y t (Phòng qu n lý hành ngh y t tư nhân). B ho c S Y t s thành l p oàn thNm nh xem xét gia h n Gi y ch ng nh n i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân. i u 2 4 . Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh Y tư nhân ư c g i và lưu như sau: - Gi y ch ng nh n do B trư ng B Y t c p ư c làm thành 04 b n: 01 b n g i UBND t nh, 01 b n g i cho S Y t , 01 b n g i cho ương s , 01 b n lưu B Y t (V i u tr ).
 12. - Gi y ch ng nh n do Giám c S Y t c p ư c làm thành 03 b n: 01 b n lưu t i S Y t , 01 b n g i ương s , 01 b n g i Y t qu n, huy n. CHƯƠNG IV: QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I HÀNH NGH Y TƯ NHÂN Ngoài quy n và nghĩa v ư c quy nh t i Chương III c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và i u 16 c a Ngh nh 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, ngư i hành ngh y tư nhân có quy n và nghĩa v sau ây: i u 25. 1. Quy n: - B nh vi n tư nhân, cơ s khám, ch a b nh ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p ư c phép t ch c nhà thu c, nhưng th t c l p nhà thu c theo úng quy nh c a pháp lu t. - Ngư i hành ngh y tư nhân ư c h c t p dài h n theo các quy nh tuy n sinh c a nhà nư c nâng cao nghi p v ; tham gia u n các sinh ho t và b i dư ng chuyên môn c a ngành. Ngư i hành ngh y tư nhân ư c d t p hu n c p nh t ki n th c, c bi t là nh ng d ch b nh nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, HIV/AIDS...). S Y t t nh, thành ph có trách nhi m ph i h p v i H i Y Dư c h c t nh t ch c ào t o, hu n luy n, nâng cao tay ngh , c p nh t ki n th c cho nh ng ngư i hành ngh y tư nhân. - Nh ng cá nhân, ơn v có thành tích trong ph c v ngư i b nh ư c bi u dương, khen thư ng x ng áng. 2. Trách nhi m: - B nh vi n ph i dành 3% s giư ng b nh vi n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; các cơ s hành ngh y tư nhân khác ph i t ch c t khám, ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo. - Ph i treo bi n hi u úng lo i hình, niêm y t công khai b ng giá vi n phí, ph m vi hành ngh chi ti t: th c hi n úng ph m vi hành ngh cho phép và giá vi n phí ư c duy t. + Bi u hi n: (theo ph l c s 17) + B nh vi n tư nhân và các cơ s khám, ch a b nh khác ư c ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p ph i xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo B Y t phê duy t. + Các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân khác ph i xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo S Y t t nh phê duy t. - Có t thu c c p c u theo quy nh, không ư c v a kê ơn, v a bán thu c, không ư c kê ơn s d ng các lo i thu c, s d ng các thi t b y t chưa ư c phép lưu hành, áp d ng các k thu t m i chưa ư c phép c a B Y t . - Các cơ s hành ngh y tư nhân có nghĩa v tham gia phòng ch ng d ch và tham gia các chương trình y t qu c gia. Nghiêm c m vi c l i d ng thu c, d ng c c a chương trình ( ư c nhà nư c bao c p mi n phí) em bán thu l i. - Các cơ s hành ngh y tư nhân ph i ký h p ng v i các cơ s khám, ch a b nh c a nhà nư c ư c h tr k thu t và chuy n b nh nhân khi có yêu c u. CHƯƠNG V: QU N LÝ HÀNH NGH Y TƯ NHÂN
 13. i u 26. 1. S Y t t nh là cơ quan giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v hành ngh y tư nhân, có b ph n ho c cán b chuyên trách theo dõi, qu n lý hành ngh y tư nhân. Các thành ph tr c thu c Trung ương như Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng n u ã có Phòng qu n lý hành ngh y tư nhân thu c S thì ư c gi nguyên giúp Giám c S qu n lý công tác hành ngh y tư nhân c a thành ph . 2. N u ã có Phòng qu n lý hành ngh y tư nhân thu c S thì ư c gi nguyên các Trung tâm Y t qu n, huy n tuỳ tình hình có th có cán b chuyên trách hay kiêm nhi m theo dõi, qu n lý tr c ti p các cơ s hành ngh y tư nhân trên a bàn. 3. Tr m Y t xã giúp UBND xã, phư ng có trách nhi m theo dõi, t o i u ki n cho các cơ s hành ngh y tư nhân phát huy tác d ng trong ph c v s c kho nhân dân, chăm sóc s c kho ban u, cũng như th c hi n các chương trình Y t . i u 27. 1. Báo cáo nh kỳ c a S Y t g i v B Y t c n có ph n qu n lý hành ngh y tư nhân c a a phương. 2. Hàng năm các S Y t có báo cáo riêng v hành ngh y tư nhân v B Y t (V i u tr , V Pháp ch ). Theo m u quy nh t i ph l c s 16. 3. Các b nh vi n tư nhân và các cơ s khám, ch a b nh thành l p theo Lu t Doanh nghi p ph i báo cáo nh kỳ v B Y t . CHƯƠNG VI: KI M TRA, THANH TRA, X LÝ VI PH M. i u 2 8 . B Y t , S Y t t ch c ki m tra thanh tra nh kỳ hay t xu t vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v hành ngh y tư nhân. Các t ch c, cá nhân hành ngh y tư nhân (bao g m các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài) ph i ch p hành và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, thanh tra t i cơ s c a mình. i u 2 9 . X lý vi ph m: T ch c, cá nhân hành ngh y tư nhân (bao g m các cơ s có v n u tư nư c ngoài) vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh c a Thông tư này và vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t , tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i dư ng theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG VII: I U KHO N THI HÀNH. i u 3 0 . Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ký ban hành và thay th Thông tư s 15/1999/TT-BYT ngày 31/7/1999 c a B trư ng B Y t v vi c Hư ng d n th c hi n Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân và Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y ư c tư nhân thu c lĩnh v c hành ngh y. i u 3 1 . Các cơ s hành ngh y tư nhân ã ư c c p “Gi y ch ng nh n tiêu chuNn i u ki n thành l p cơ s hành ngh Y tư nhân theo quy nh c a Thông tư s 15/1999/TT-BYT ngày 31/7/1999 c a B trư ng B Y t , trư c khi h t h n 05 tháng, ch cơ s khám, ch a b nh ph i làm các th t c xin c p Gi y ch ng nh n m i theo quy nh c a Thông tư này. PH L C I
 14. DANH M C T H U C C P C U DÙNG CH O CÁC CƠ S KH ÁM, CH A B NH T Ư NH ÂN, B ÁN CÔ NG. (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2000/TT-BY ngày 29 tháng 12 năm 2000) STT Tên thu c ư ng dùng, hàm lư ng, d ng bào ch S lư ng 1 Acetylsalicylic acid U ng, viên ho c gói b t 100-300- 10 viên 500mg 2 Aminophylline Tiêm, ng 25mg/ml ng 10ml 05 ng U ng, viên 300mg 10 viên 3 Ampicillin (mu i natri) Tiêm, l 500-1.000mg 05 l 4 Atropin sulfat Tiêm, ng 0,25mg/1ml 05 ng 5 Artesunat U ng, viên 50mg 10 viên Tiêm, l 60mg b t + 0,6 ml dung d ch 05 ng Natricarbonate 5% 6 Benzylpenicillin Tiêm l 200.000UI-1.000.000UI 05 l (mu i Kali hay mu i Natri) 7 Calci cholorid Tiêm, ng 500mg/5ml 05 ng 8 Chlorpromazin Tiêm, ng 25mg/2ml 05 ng 9 Co-trimoxazol U ng, viên 480mg 10 viên 10 Diphenhydramine Tiêm, ng 10-30-50mg 05 ng 11 Gentamicin Tiêm, ng 40mg-80mg 05 ng 12 Glucose Tiêm, dung d ch 30% ng 10ml 05 ng 13 Glyceryl trinitrate U ng, viên 0,5mg-2,5mg 10 viên 14 Furosemid Tiêm, ng 20mg/2ml 05 ng 15 Heptaminot U ng, viên 0,5mg-2,5mg 10 viên (Hydrochloride) 16 Isoprenallin Tiêm, ng 2mg/1ml 05 ng 17 Lidocain (Hydrochloride) Tiêm, ng 1-2-5ml dung d ch 1%-2% 05 ng 18 Loperamide (HCL) U ng viên 2mg 10 viên 19 Metronidazol Tiêm, chai 500mg/100ml 01 chai 20 Natri hydrocarbonat Tiêm, ng 10ml dung d ch 1,4% 10 ng 21 Natri thiosulfat Viên nén 330mg 10 viên Tiêm 100mg/ml và 200 mg/ml ng 05 ng 10ml 22 Nifedipin U ng, viên 10 mg – 20 mg 10 viên 23 Oresol (ORS) U ng, gói b t 27,9 g/l dùng pha 1 lít 05 gói
 15. nư c sôi ngu i 24 Panthenol Phun sương, h p 01 l 25 Papaverin (Hydrochloride) U ng, viên 40mg 20 viên 26 Paracetamol U ng, viên 100-500mg 10 viên t, viên n 100mg 05 viên 27 Paracetamol + U ng, viên Paracetamol 400 mg+ 10 viên Dexetropropoxyphene Dextropropoxyphene chlohydrate 30 chlohydrate mg 28 Propacétamol Tiêm b p, tiêm tĩnh m ch, ng 1 g 05 ng (Chlohydrate) propacétamol chlohydrate + ng dung môi Citrate trisodique 29 Promethazine U ng, viên b c ư ng 10mg-50mg 10 viên 30 Propranolol U ng, viên 40mg 10 viên (Hydrochloride) 31 Quinin (Hydrochloride) Tiêm, ng 500mg/5ml 05 ng 32 Salbutamol (Sulfat) U ng, viên 2- 4 mg 10 viên Phun sương, h p 0,1mg/li u 01 h p 33 Than ho t Gói b t 20 gam, u ng 10 gói 34 Naloxone Tiem, ng 0,5 mg 05 ng 35 PAM U ng, viên 1 gam 20 viên 36 Sorbitol Gói b t 5 gam, u ng 10 gói 37 Vitamin K1 Tiêm, ng 5mg/lml 05 ng 38 Vitamin B1 Tiêm, ng 25mg 05 ng Thu c gây nghi n 39 Morphin (Chlohydrat) Tiêm, ng 10 mg/ml 05 ng 40 Pethidin (Hydrocloride) Tiêm, ng 50 mg/ml ng 2 ml 05 ng Thu c hư ng tâm th n, ti n ch t 41 Diazepam Tiêm, ng 10mg/2ml 05 ng U ng, viên 5 mg 10 viên 42 Ergotamin (Tartrate) Tiêm, ng 0,5mg/1ml 10 ng 43 Phenobacbital U ng, viên 10mg 10 viên Thu c c 44 Digoxin U ng, viên 0,25mg 10 viên Tiêm, ng 0,5mg/2ml 05 ng 45 Dopamin (Hydrocloride) Tiêm, 40 mg/ml ng 5ml 05 ng
 16. 46 Epinephrin Tiêm, ng 1mg/1ml 05 ng 47 Haloperidol Tiêm, ng 5mg/1ml 05 ng 48 Mazipredon Tiêm, ng 30mg/1ml 05 ng 49 Methylprednisolon acetat Tiêm, ng 40-80mg 05 ng 50 Norepinephrine Tiêm, ng 1 mg/1ml 05 ng 51 Papaverin Tiêm, ng 10mg/1ml 05 ng 52 Oxytoxin Tiêm, ng 5 UI/1ml 10 ng 53 Pilocarpin (Nitrat) Thu c nh m t 2-4% 01 l 54 Salbutamol (Sulfat) Tiêm, ng 0,5mg/2ml-5mg/5ml 05 ng 55 Tiemonium (Iodide) Tiêm, ng 5mg/2ml 05 ng D ch truy n 56 Glucose Dung d ch tiêm truy n 5% chai 250ml- 500ml 01 chai Dung d ch tiêm truy n 30% chai 250ml- 01 chai 500ml 57 Natri clorua Dung d ch tiêm truy n 0,9% chai 500ml 01 chai 58 Ringger lartat Dung d ch tiêm truy n, chai 250ml- 500ml 01 chai Lo i khác 59 oxygen dư c d ng ư ng hô h p, bình hoá l ng 01 bình Q UY N NH V S D NG DANH M C T H U C C P C U 1. Thu c gây nghi n ch s d ng cho phòng khám a khoa có giư ng lưu (có v n u tư trong nư c và nư c ngoài) phòng khám chuyên khoa ngo i, nhà h sinh. Vi c truy n d ch ch ư c th c hi n t i phòng khám a khoa có giư ng lưu và nhà h sinh. 2. Các phòng khám, nhà h sinh tư nhân, bán công, dân l p và phòng khám có v n u tư nư c ngoài căn c danh m c thu c c p c u này xây d ng cơ s thu c c p c u phù h p ph m vi hành ngh cho phép. 3. Căn c ph m vi hành ngh c a t ng lo i hình ã ư c duy t và căn c vào quy nh c a danh m c thu c này: * B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) duy t thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n, thu c c cho các cơ s có v n u tư nư c ngoài. * Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương duy t thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n, thu c c cho phòng khám và nhà h sinh tư, bán công, dân l p và duy t thu c gây nghi n cho phòng khám chuyên khoa ngo i. Giám c Trung tâm Y t qu n, huy n duy t thu c hư ng tâm th n, thu c c cho các phòng khám chuyên khoa. PH L C 2 D NG C PHÒNG KHÁM T NG QUÁT (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2000/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2000)
 17. STT Tên d ng c ơn v S lư ng 1 Bàn khám b nh Cái 1 2 ng nghe b nh 2 tai - 1 3 Huy t áp k ng m ch - 1 4 ng nghe tim thai - 1 5 B ng th l c - 1 6 Búa tìm ph n x - 1 7 B u giác - 5 8 Băng ga rô c m máu - 1 9 Băng huy t áp k - tr em - 1 10 Bơm hút máu m p chân - 1 11 Bơm hút s a bóp tay - 1 12 Bơm tiêm 20ml - thu tinh - 1 13 Bơm tiêm 2ml - thu tinh - 2 14 Bơm tiêm 5ml - thu tinh - 3 15 Bơm tiêm insulin 1mk 40/80 DV - 1 16 Canun tr c tràng và am o B 1 17 Cân ngư i l n Cái 1 18 Cân tr em - 1 19 Dây garo tiêm tĩnh m ch - 1 20 è lư i - 5 21 èn c n B 1 22 Giá treo b c Cái 1 23 B c th t - 1 24 H p ng soong lu c d ng c - 1 25 H p ng bông - 2 26 H p ng d ng c - 1 27 Khay qu u - 2 28 Khay ng d ng c - 1 29 Kim châm c u B 5 30 Kim chích máu u ngón tay Cái 5 31 Kim tiêm ng b các lo i - 21 32 K p ph u tích - 2
 18. 33 Kéo ph u tích th ng - 1 34 K p c m m u Kocher th ng - 2 35 K p g p d ng c , bơm tiêm - 1 36 K p c p ng nghi m - 1 37 K p kéo lư i, u lót cao su - 1 38 N pc nh xương g y (b ) B 2 39 Bô a d t Cái 1 40 ng nghi m - thu tinh - 5 41 ng ong chia - 100ml - 1 42 Phi n kính 25 x 75mm Mi ng 5 43 Que qu n bông tai mũi, 2 u Cái 2 44 Qu th t tr em - cao su - 1 45 Thông ni u o Nelaton s 12 - 1 46 Túi chư m nóng l nh - 2 47 V t ái - 1 48 Y nhi t k - 2 N u có i u ki n có th trang b các d ng c sau: 49 C p g p khúc khám tai, mũi Cái 2 50 èn khám tai mũi h ng B 1 51 Gương soi thanh qu n, b 3 cái Cái 1 52 Loa soi mũi các c - 1 53 Loa soi tai các c B 1 54 Kính soi áy m t Cái 1 55 i n tim Máy 1 56 Siêu âm en tr ng..... - 1 PH L C 3 D NG C PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGO I (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2000/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2000) STT Tên d ng c ơn v S lư ng D ng c t i thi u 1 Bàn m ti u ph u Cái 1 2 Bàn d ng c - 1 3 Bàn làm b t bó xương - 1
 19. 4 B d ng c ti u ph u B 1 5 Các d ng c n p ch n thương - 2 6 èn m m t bóng Cái 1 7 èn m 4 bóng - 1 8 ng nghe - 1 9 Huy t áp B 2 10 Nhi t k Cái 2 11 Găng tay ôi 3 12 Bơm kim tiêm các lo i B 1 13 Kéo c t băng Cái 1 14 Kéo c t b t - 1 15 K p m ch máu - 16 K p ph u tích - 17 H p d ng c có n p - 3 18 H p h p bông g c hình tr ư ng kính 160mm - 4 19 N i h p 39-50l - 1 20 N i lu c d ng c - 3 o 21 T s y i n 350 - 1 22 B d ng c c p c u B 1 PH L C 4 D NG C PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PH S N- K HO CH HOÁ GIA ÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2000/TT-BYT ngày 29 tháng12 năm 2000) STT Tên d ng c ơn v S lư ng 1 Bàn khám ph s n Cái 1 2 Bàn d ng c - 1 3 ng nghe 2 tai - 1 4 ng nghe tim thai - 1 5 Huy t áp k ng m ch - 1 6 Thư c dây - 1 7 Thư c o khung ch u - 1 8 Y nhi t k c p nách - 2 9 Van âm o ki u SIMS – 2 u s 1 Inox - 2
 20. 10 Van âm o cân n ng ALIVRD 38 x 75mm - 2 11 Thìa n o t cung SIMS - cùn 260 x 8mm - 2 12 Thìa n o t cung SIMS - s c 260 x 11mm - 2 13 Thìa n o t cung SIMS - cùn 260 x 11mm - 2 14 Thìa n o t cung SIMS - s c 260 x 9mm - 2 15 B nong t cung 2 u ki u PARTT b 5 cái B 2 B t vòng 16 N i h p d ng c i n Cái 1 17 Khay qu u 820mm - 8 18 C c 180ml Inox - 8 19 H p ng d ng c h p có n p - 4 20 H p h p bông g c - 4 21 Găng m - 10 22 èn khám ph khoa - 2 23 K p c p bông th ng 20mm - 20 24 K p c p c t cung th ng - 20 25 Kéo ki u SIMS cong 200mm - 4 26 Thư c o t cung Simpson 300mm có kh c - 2 27 M v t âm o Graveo c nh - 6 28 M v t âm o Graveo c trung - 6 B hút i u hoà kinh nguy t 29 Bơm Karman Cái 4 30 M v t nh - 4 31 M v t trung - 4 32 Pince c p c t cung 2 răng - 4 33 ng hút các c t 4-6 34 Bình ngâm d ng c ng hút, bơm Karman PH L C 5 D NG C KHÁM THAI - NHÀ H SINH TƯ NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2000/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2000) STT Tên d ng c ơn v S lư ng 1 Bàn khám thai Cái 1 2 Bàn - 1
Đồng bộ tài khoản