Thông tư số 21/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
4
download

Thông tư số 21/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2009/TT-BXD về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 21/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH VI C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 17/2008/N - CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/11/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Th c hi n Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 c a Chính ph Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Nh m áp ng các tiêu chí trong b tiêu chí nông thôn m i ư c ban hành t i Quy t nh s 491/Q - TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng Chính ph , B Xây d ng quy nh vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng. 1. Thông tư này quy nh vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn trong ph m vi ranh gi i hành chính c a m t xã. 2. i tư ng l p quy ho ch xây d ng nông thôn bao g m: m ng lư i i m dân cư nông thôn trong ranh gi i hành chính c a m t xã, trung tâm xã và các i m dân cư nông thôn t p trung. 3. Các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn ph i tuân theo các quy nh t i thông tư này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 2. T ch c l p, th m nh và phê duy t nhi m v quy ho ch và án quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. Vi c t ch c l p, thNm nh và phê duy t nhi m v quy ho ch và án quy ho ch xây d ng nông thôn ư c th c hi n theo Lu t Xây d ng và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/11/2005 c a Chính ph (sau ây vi t t t là Ngh nh 08/2005/N -CP), tr nh ng trư ng h p có quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan có thNm quy n có trách nhi m phê duy t quy ho ch xây d ng b ng văn b n v i các n i dung ư c hư ng d n t i thông tư này, ng th i ban hành Quy nh qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3. Cơ quan tư v n l p án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m v nh ng n i dung nghiên c u và tính toán kinh t – k thu t th hi n trong thuy t minh, h sơ b n v c a án quy ho ch xây d ng ư c duy t. Thành ph n và n i dung h sơ nhi m v , án quy ho ch xây d ng nông thôn quy nh t i ph l c hư ng d n kèm theo thông tư này.
  2. i u 3. Qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. Ngư i có thNm quy n phê duy t án quy ho ch xây d ng nông thôn căn c án quy ho ch xây d ng ư c phê duy t ban hành Quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn. N i dung c th c a Quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn phù h p v i các quy nh t i i u 35 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP. 2. y ban nhân dân xã t ch c công b , công khai quy ho ch xây d ng nông thôn theo quy nh t i kho n 4 i u 38 và i u 39 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP và m t s n i dung hư ng d n b sung như sau: a) N i dung công b , công khai iv i án quy ho ch xây d ng nông thôn bao g m: -B n phân khu ch c năng: + Không gian s n xu t; sinh s ng; b o v môi trư ng; + H th ng công trình h t ng k thu t; + H th ng công trình công c ng; cơ s ph c v s n xu t; + Khu phát tri n m i, khu b o v , khu c m xây d ng). - Sơ nh hư ng phát tri n m ng lư i i m dân cư t p trung. - Các b n quy ho ch xây d ng, t ch c không gian c a trung tâm xã ho c i m dân cư t p trung. -B n c m m c gi i, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng. b) Trong quá trình th c hi n quy ho ch xây d ng nông thôn ư c phê duy t, các d án u tư xây d ng ã và ang tri n khai c n ư c c p nh t và công b k p th i, y các t ch c, cá nhân bi t và giám sát th c hi n. 3. Căn c vào h sơ m c gi i ư c duy t, vi c c m m c gi i, trách nhi m c a t ch c th c hi n c m m c ch gi i xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 40 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP. 4. Vi c cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo i u 41 c a Ngh nh 08/2005/N -CP. 5. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m: thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i cơ quan qu n lý xây d ng c p t nh, c p huy n và U ban nhân dân xã. Chương II QUY NNH C TH i u 4. L p nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. Căn c l p nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn. Căn c vào: ti m năng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, yêu c u xây d ng h t ng k thu t, xã h i, cơ s v t ch t k thu t ph c v s n xu t, dân sinh c a t ng a phương, U ban nhân dân xã ra yêu c u quy ho ch xây d ng nông thôn.
  3. 2. N i dung nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn. a) i v i ph m vi toàn xã: Nhi m v quy ho ch nông thôn c n xác nh ranh gi i, quy mô t xây d ng, d báo quy mô dân s trên a bàn xã và c a các i m dân cư theo t ng giai o n quy ho ch; các yêu c u v b trí m ng lư i i m dân cư, m ng lư i các công trình công c ng, công trình ph c v s n xu t; các yêu c u quy ho ch m ng lư i công trình h t ng k thu t k t n i các i m dân cư v i nhau; yêu c u v b o m v sinh môi trư ng trong i m dân cư; danh m c h sơ b n v . b) i v i ph m vi trung tâm xã, i m dân cư nông thôn: Nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn c n xác nh ranh gi i, v trí, n i dung c n c i t o, ch nh trang trong trung tâm xã ho c i m dân cư như: các khu , các công trình ph c v công c ng, ph c v s n xu t; các ch tiêu kinh t -k thu t ch y u v t ai xây d ng và h t ng k thu t; yêu c u m r ng t ai xây d ng; yêu c u v quy ho ch các công trình h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch m ng lư i i m dân cư trên a bàn xã; yêu c u v b o m v sinh môi trư ng trong i m dân cư; danh m c h sơ b n v . 3. Nhi m v i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn. a) Vi c th c hi n i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn ph i m b o tính k th a, các yêu c u và nguyên t c c n i u ch nh, ch nh trang i v i các khu ch c năng; danh m c h sơ b n v c n i u ch nh. b) Trong quá trình ti n hành l p án quy ho ch xây d ng nông thôn, n i dung quy ho ch xây d ng ang tri n khai không phù h p v i nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn ã ư c phê duy t, nhưng không làm thay i ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch, thì không ph i ti n hành l p l i nhi m v quy ho ch. Ngư i có thNm quy n ch phê duy t l i nhi m v quy ho ch m b o s th ng nh t trong án quy ho ch. i u 5. L p quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. N i dung quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn trong ph m vi toàn xã bao g m: a) Phân tích và ánh giá hi n tr ng v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i, h t ng k thu t c a xã xác nh ng l c phát tri n, xu th ô th hoá, d báo quy mô dân s , d báo s d ng qu t xây d ng cho t ng i m dân cư, d báo nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình quy ho ch xây d ng nông thôn. b) B trí m ng lư i i m dân cư nông thôn t p trung. Phân khu ch c năng i v i h th ng các công trình công c ng, h th ng các công trình ph c v s n xu t. c) Xác nh m ng lư i các công trình h t ng k thu t k t n i gi a các i m dân cư nông thôn t p trung, các công trình công c ng và các công trình ph c v s n xu t. 2. N i dung quy ho ch xây d ng m i trung tâm xã, các i m dân cư nông thôn t p trung và các khu tái nh cư nông thôn bao g m: a) Trên cơ s các yêu c u ã ư c xác nh t i quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn trên a bàn hành chính xã xác nh các ch tiêu kinh t k thu t c th . b) Xác nh ranh gi i, quy mô di n tích và dân s , các ch tiêu v t xây d ng, h t ng k thu t, công trình công c ng, d ch v , cơ c u s d ng t. c) Xác nh gi i pháp quy ho ch s d ng t, quy ho ch h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i, b trí các lô t theo ch c năng s d ng v i quy mô áp ng yêu c u phát tri n c a t ng giai o n quy ho ch và b o v môi trư ng.
  4. d) Xác nh v trí và quy mô các công trình công c ng, d ch v và môi trư ng ư c xây d ng m i như các công trình giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, thương m i, d ch v , i m t p k t và trung chuy n ch t th i r n, nghĩa trang c a m i i m dân cư nông thôn. e) Các d án ưu tiên c a trung tâm xã và các i m dân cư nông thôn ư c l p quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch xây d ng c i t o trung tâm xã và các i m dân cư nông thôn t p trung hi n có bao g m: a) Xác nh m ng lư i công trình h t ng k thu t c n c i t o, nâng c p. b) Xác nh n i dung c n c i t o, ch nh trang, khu nông thôn, h th ng công trình công c ng, d ch v . Các yêu c u m r ng t ai xây d ng. Các n i dung ph i áp ng các ch tiêu v quy mô dân s , c nh quan sinh thái, môi trư ng, ph m vi ranh gi i. c) Vi c m r ng trung tâm xã ho c các i m dân cư nông thôn t p trung ph i phù h p v i quy mô dân s , kh năng, ngu n l c phát tri n trong t ng giai o n. i u 6. án i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn. Vi c i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn th c hi n theo quy nh t i i u 37 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và m t s n i dung hư ng d n c th như sau: 1. Vi c i u ch nh án quy ho ch xây d ng nông thôn ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) i v i nh ng xã ã có quy ho ch xây d ng nông thôn ư c duy t nhưng chưa áp ng các ch tiêu v nông thôn m i quy nh t i B tiêu chí nông thôn m i ban hành kèm theo Quy t nh s 491/Q - TTg ngày 16/04/2009 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy t nh 491/Q -TTg), U ban nhân dân các c p c n t ch c i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn cho phù h p. b) Trong quá trình tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng nông thôn, xu t hi n nh ng thay iv chính sách, ch trương làm thay i các d báo c a quy ho ch xây d ng nông thôn. c) Các bi n ng v a lý: thay i ranh gi i hành chính, s t l , lũ l t, ng t và các y u t khác có nh hư ng n các d báo v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 2. Ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng nông thôn quy t nh v th i h n và n i dung i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn. 3. Khi i u ch nh quy ho ch xây d ng nông thôn c n t p trung vào nh ng n i dung i u ch nh. Xác nh rõ các yêu c u c i t o, ch nh trang xu t i u ch nh ch tiêu s d ng t, gi i pháp t ch c không gian cho t ng khu v c, gi i pháp c i t o các công trình h t ng k thu t và công trình công c ng, d ch v phù h p v i kh năng, ngu n l c và yêu c u phát tri n. i u 7. L y ý ki n iv i án quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. Trong quá trình l p án quy ho ch xây d ng, t ch c tư v n có trách nhi m ph i h p v i chính quy n a phương l y ý ki n c a các t ch c, cá nhân trong khu v c l p quy ho ch theo các hình th c h i h p, trao i tr c ti p ho c phát phi u l y ý ki n v n i dung quy ho ch nhân dân d ti p c n và góp ý. Các ý ki n óng góp ph i ư c t ng h p y và báo cáo c p có thNm quy n xem xét trư c khi phê duy t. 2. Căn c k t qu l y ý ki n và h sơ nhi m v , án quy ho ch xây d ng, ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng quy t nh l a ch n phương án quy ho ch xây d ng. i u 8. Trình, th m nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng nông thôn.
  5. 1. Cơ quan trình duy t. U ban nhân dân xã là cơ quan trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng nông thôn. 2. Cơ quan thNm nh. Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n có trách nhi m thNm nh các nhi m v và án quy ho ch xây d ng nông thôn. 3. Cơ quan phê duy t. U ban nhân dân c p huy n là cơ quan phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng nông thôn. i u 9. Thành ph n h sơ trình phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. H sơ trình phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn g m: t trình ngh phê duy t, các văn b n pháp lý có liên quan và h sơ nhi m v quy ho ch. 2. H sơ trình phê duy t án quy ho ch xây d ng g m: t trình ngh phê duy t, các văn b n pháp lý có liên quan và h sơ án quy ho ch. 3. S lư ng h sơ trình thNm nh và phê duy t t i thi u là 03 b i u 10. N i dung phê duy t nhi m v , án quy ho ch xây d ng nông thôn. 1. N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn bao g m: a) Yêu c u nghiên c u v : Ranh gi i, quy mô di n tích và d báo quy mô dân s c a xã theo t ng giai o n quy ho ch; b) Yêu c u và nguyên t c v : phân khu ch c năng (không gian s n xu t, sinh s ng, các vùng h n ch xây d ng, vùng c m xây d ng, vùng b o t n.v.v.); m ng lư i trung tâm xã, các i m dân cư nông thôn t p trung; h th ng công trình u m i và h th ng công trình h t ng k thu t, công trình công c ng và d ch v trong ph m vi toàn xã. c) Yêu c u và nguyên t c c i t o, ch nh trang, m r ng i v i các khu , các công trình ph c v công c ng. d) Các ch tiêu v dân s , t ai, h t ng k thu t, h t ng xã h i trung tâm xã và i m dân cư t p trung. e) Danh m c, s lư ng h sơ án, kinh phí th c hi n án. f) Ti n th c hi n án quy ho ch xây d ng. 2. N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng nông thôn: a) i v i quy ho ch m ng lư i i m dân cư nông thôn toàn xã: - Ranh gi i, di n tích, quy mô dân s , qu t xây d ng và các ch tiêu v t ai và h t ng k thu t, b o v môi trư ng cho toàn xã, trung tâm xã và m ng lư i i m dân cư t p trung. - Phân khu ch c năng, xác nh các khu v c có kh năng phát tri n, h n ch phát tri n, không phát tri n, khu b o v và các nhu c u khác.
  6. - Xác nh m ng lư i các công trình h t ng k thu t toàn xã. - Các h ng m c công trình d ki n u tư xây d ng trên a bàn toàn xã. b) i v i khu trung tâm xã và các i m dân cư nông thôn t p trung. - Cơ c u phân khu ch c năng, qu t xây d ng, gi i pháp t ch c không gian và h t ng k thu t c a trung tâm xã, i m dân cư t p trung. Các khu v c có kh năng phát tri n. - Các n i dung c i t o, ch nh trang ho c xây d ng m i phù h p v i kh năng, c i m, yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a trung tâm xã, i m dân cư t p trung theo t ng giai o n quy ho ch. - Quy mô, v trí các công trình công c ng, d ch v và môi trư ng ư c xây d ng m i như các công trình giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, thương m i, d ch v , i m t p k t và trung chuy n ch t th i r n, nghĩa trang c a m i i m dân cư nông thôn. Chương III T CH C TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p. y ban nhân dân các c p trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng theo quy nh t i i u 54 c a Ngh nh 08/2005/N -CP. i u 12. T ch c th c hi n. 1. Thông tư này thay th cho các kho n m c liên quan n n i dung hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn t i M c IV Ph n II; kho n 1, kho n 2 M c I Ph n IV; kho n 1, kho n 2 M c II Ph n IV; kho n 3 M c I Ph n V; kho n 4 M c II Ph n V; kho n 3 M c III Ph n V c a Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng. 2. Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n có trách nhi m báo cáo S Xây d ng ho c S Quy ho ch - Ki n trúc (Hà N i và thành ph H Chí Minh) b ng văn b n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm v k ho ch, chương trình l p quy ho ch xây d ng và tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch xây d ng nông thôn trên a bàn. 3. S Xây d ng ho c S Quy ho ch- Ki n trúc (Hà N i và thành ph H Chí Minh) có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ v tình hình l p quy ho ch xây d ng nông thôn, th c hi n theo quy ho ch xây d ng nông thôn ã ư c phê duy t và báo cáo v B Xây d ng. 4. V Ki n trúc, Quy ho ch xây d ng - B Xây d ng có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng trong vi c hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Các vư ng m c trong quá trình th c hi n ư c g i v B Xây d ng xem xét gi i quy t. 5. Thông tư này có hi u l c k t ngày 15/8/2009./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Dân t c và các Ban c a Qu c h i; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n H ng Quân - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ;
  7. - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Quy ho ch - Ki n trúc TP Hà N i và TP H Chí Minh; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; website Chính ph ; website B Xây d ng; - Lưu: VP, V KTQH, V PC. PH L C HƯ NG D N VÀ YÊU C U I V I N I DUNG H SƠ NHI M V VÀ ÁN QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN (Ban hành kèm Thông tư s : /2009/TT-BXD ngày /7/2009 c a B trư ng B Xây d ng) 1. NHI M V QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN . N i dung thuy t minh và b n v c a nhi m v quy ho ch xây d ng nông thôn ư c quy nh t i kho n IV M c A Ph l c I và kho n IV M c A Ph l c II ã ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q - BXD ngày 31/3/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c Quy nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh i v i Nhi m v và án Quy ho ch Xây d ng (sau ây g i t t là Quy t nh 03/2008/Q - BXD). 2. ÁN QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN 2.1 N i dung thuy t minh án và n i dung b n v c a án quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i kho n IV M c B Ph l c I và kho n IV M c B Ph l c II ã ban hành kèm theo Quy t nh 03/2008/Q -BXD. 2.2. áp ng ư c tiêu chí nông thôn m i quy nh t i b tiêu chí nông thôn m i ban hành kèm Quy t nh 491/Q -TTg ngày 16/04/2009 c a Th tư ng Chính ph , ngoài các quy nh v n i dung thuy t minh án và n i dung b n v quy nh t i Quy t nh 03/2008/Q -BXD, c n b sung thêm m t s n i dung c th sau: a) i v i n i dung thuy t minh án: - Ngoài vi c ánh giá kh năng qu t xây d ng i m dân cư nông thôn, c n ánh giá kh năng qu t xây d ng i v i h th ng công trình công c ng, d ch v và ph c v s n xu t trên ph m vi toàn xã. - Các ch tiêu kinh t -k thu t i v i h th ng công trình công c ng, d ch v và ph c v s n xu t. - Xác nh các khu v c có kh năng phát tri n, h n ch phát tri n và không phát tri n c n nghiên c u trong ph m vi toàn xã. - T ch c h th ng công trình công c ng, d ch v trên a bàn xã; - Ph n D án ưu tiên u tư và t ng h p kinh phí xây d ng ư c thuy t minh v i n i dung c th như sau: L p b ng t ng h p kh i lư ng u tư xây d ng m i ho c c i t o, kinh phí u tư xây d ng theo phân kỳ u tư và danh m c các d án ưu tiên u tư ho c các d án có tính ch t t o l c phát tri n kinh t xã h i c a xã.
  8. b) i v i n i dung b n v : B n v quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn - C n b sung b n v sơ v trí xã và liên h vùng t l 1/25.000-1/50.000 v i n i dung th hi n v trí, ranh gi i xã, liên k t h th ng h t ng k thu t vùng, các y u t tác ng n s phát tri n kinh t xã h i, môi trư ng c a xã. B n v quy ho ch xây d ng trung tâm xã và các i m dân cư nông thôn t p trung: - Xác nh v trí, quy mô c a i m thu gom ch t th i r n và nghĩa trang i v i trung tâm xã và các di m dân cư nông thôn t p trung. - B sung thêm hư ng d n v m u nhà và công trình trên cơ s áp ng hình th c ki n trúc truy n th ng c a t ng a phương, ph i phù h p i u ki n kinh t , thói quen sinh ho t c a dân cư t ng vùng, áp ng t ch c không gian s ng, s n xu t h p lý, m b o v sinh, khuy n khích áp d ng công ngh k thu t m i. 2.3. i v i s lư ng b n v c a án quy ho ch xây d ng nông thôn: - Căn c i m a kho n IV M c B Ph l c I Quy t nh 03/2008/Q -BXD, thành ph n b n v g m: + Sơ hi n tr ng t ng h p, ánh giá t xây d ng, t l 1/5.000-1/25.000; + Sơ nh hư ng phát tri n m ng lư i i m dân cư nông thôn, h th ng h t ng k thu t và môi trư ng, t l 1/5.000-1/25.000; +B n quy ho ch t ng th không gian ki n trúc và h t ng k thu t trung tâm xã, i m dân cư nông thôn, t l 1/500-1/2.000; - Tùy theo m c ph c t p c a t ng án, n i dung quy ho ch có th th hi n thành b n v riêng ho c th hi n chung trong m t b n v i v i các b môn h t ng k thu t và môi trư ng. - S lư ng b n v có th tách ra nhi u hơn 03 b n v như ã quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q - BXD và m b o th hi n y các n i dung c a t ng chuyên ngành ã nêu t o m c 2.1 và 2.2 ./.
Đồng bộ tài khoản