Thông tư số 21-TC/HCVX

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 21-TC/HCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21-TC/HCVX về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21-TC/HCVX

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-TC/HCVX Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 21-TC/HCVX NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1991 QUY ĐNN H CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔN G N HÂN VIÊN CHỨC N HÀ N ƯỚC ĐƯỢC CỬ ĐI DỰ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN , BỒI DƯỠN G N GẮN HẠN TỪ 4 THÁN G TRỞ XUỐN G Để phù hợp với tình hình giá cả và khả năng ngân sách hiện nay, Bộ tài chính quy định lại chế độ trợ cấp đối với CBCN VC N hà nước được cử đi học các lớp huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống (dưới đây gọi tắt là các lớp ngắn hạn) như sau: I- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP 1. CBCN VC N hà nước được cử đi dự các lớp ngắn hạn có thời gian tập trung từ 4 tháng trở xuống, nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được hưởng trợ cấp cho những ngày phải tập trung học tập: a) Lớp mở và chiếu sinh phải được cơ quan có thNm quyền (ở Trung ương là Bộ, Tổng cục, Uỷ ban N hà nước và các cơ quan khác thuộc HĐBT; ở địa phương là UBN D các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương) cho phép mở lớp. b) Cán bộ CN VC được cử đi học phải đủ tiêu chuNn nhập học theo giấy chiêu sinh của trường. c) Từ trụ sở cơ quan, xí nghiệp (nơi cán bộ CN V được cử đi học) đến lớp học phải có khoảng cách từ 20 km trở lên không có điều kiện về cơ quan hoặc nhà ở nên phải làm ăn ở tại nơi tổ chức lớp ngắn hạn. 2. CBCN VC được cử đi học không có đủ 3 điều kiện trên đều không thuộc đối tượng được trợ cấp theo qui định dưới đây của Thông tư này. II- MỨC TRỢ CẤP VÀ THỜI GIAN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP 1. Mức trợ cấp mỗi ngày là 1500đ/ngày đối với các lớp tại nông thôn, thị trấn, thị xã (không phải là tỉnh lỵ mới và cũ). Thời gian được hưởng khoản trợ cấp nói trên là thời gian học tập trung, tối đa không quá 4 tháng.
  2. 2. Trong suốt thời gian học tập không được hưởng chế độ lưu trú. CBCN V được cử đi học còn được hưởng trợ cấp tiền tầu xe, phụ cấp đi đường cho hai lượt (lượt đến trường và lượt học xong trở về) theo chế độ công tác phí hiện hành. III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 1. Các cơ quan, xí nghiệp có cán bộ cử đi học các lớp ngắn hạn nói trên được dự trù kinh phí để chi trả và ghi vào mục 75 của loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục N SN N hiện hành, nếu là cơ quan HCSN , hoặc vào chi phí quản lý hay phí lưu thông, nếu là đơn vị SXKD. 2. Thông tư này không có giá trị thi hành đối với cán bộ công nhân viên chức N hà nước đi học các trường, lớp tại chức. 3. Tất cả các quy định mức trợ cấp đối với CBCN V N hà nước đi học các lớp ngắn hạn trái quy định trong thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Lý Tài Luận (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản