Thông tư số 22/1998-TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
5
download

Thông tư số 22/1998-TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 22/1998-tt-btm', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/1998-TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1998/TT-BTM Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 22/1998-TT-BTM NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 250/1998/QĐ-TTG NGÀY 24/12/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C ĐI U HÀNH XU T KH U G O VÀ NH P KH U PHÂN BÓN NĂM 1999 Ngày 24/12/1998 Th tư ng Chính ph có Quy t đ nh 250/1998/QĐ-TTg v đi u hành xu t kh u g o và nh p kh u phân bón năm 1999; Căn c quy đ nh trong Quy t đ nh nói trên và k t qu đi u hành vi c xu t kh u g o, nh p kh u phân bón năm 1998; B Thương m i hư ng d n th c hi n b sung m t s đi m c th như sau: I/ XU T KH U G O. 1) V ti n đ xu t kh u g o quý I/1999: Đ đ m b o ti n đ giao hàng kho ng 1 tri u t n trong quý I/1999, các doanh nghi p đ u m i ch đư c xu t kh u kho ng 30% s lư ng g o đư c giao (k c s lư ng tham gia các h p đ ng Chính ph - Chính ph ). Trong trư ng h p c n b sung đi u ch nh, B Thương m i s có thông báo c th . 2. Xu t kh u g o cho khách hàng m i, th trư ng m i: Các doanh nghi p (ngoài danh sách đ u m i) có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ngành hàng lương th c ho c nông s n, n u tìm đư c th trư ng tiêu th m i ho c khách hàng m i và ký đư c h p đ ng v i các đi u ki n thương m i và giá c có hi u qu (trong h p đ ng có ghi thêm đi u kho n: "H p đ ng này ch đư c th c hi n khi đư c B Thương m i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t nam cho phép"), ho c văn h n ghi nh , thì có văn b n (kèm theo h p đ ng ho c b n ghi nh ) g i B Thương m i đ xem xét t ng h p trình Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n. 3. Xu t kh u g o s n xu t các t nh phía B c: Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ngành hàng lương th c ho c nông s n n u có khách hàng, th trư ng tiêu th đư c tr c ti p ký h p đ ng xu t kh u g o s n xu t các t nh phía B c (trong h p đ ng có ghi đi u kho n: "h p đ ng này đư c th c hi n khi cơ quan có th m quy n cho phép xu t kh u"), ho c có văn b n ghi nh . Đ ng th i có văn b n (kèm theo h p đ ng ho c b n ghi nh ) g i B Thương m i và B Nông nghi p & phát tri n Nông thôn xem xét t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép doanh nghi p tham gia xu t kh u.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Xu t kh u g o c a các Công ty có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, ch bi n lúa g o: Các Công ty có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng theo Gi y phép đ u tư c a B K ho ch và đ u tư trong lĩnh v c s n xu t ch bi n lúa, g o và đư c B Thương m i giao h n ng ch đ xu t kh u g o tr c ti p nhưng ch đư c mua lúa, g o nguyên li u qua các doanh nghi p Nhà nư c đư c phép kinh doanh lương th c các đ a phương như đã quy đ nh t i văn b n s 1182/CP-KTTH ngày 06/10/1998 c a Th tư ng Chính ph . Quy t đ nh giao h n ng ch c a B trư ng B Thương m i là cơ s đ làm th t c xu t kh u t i h i quan các c a kh u. 5. Doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o: Danh sách các doanh nghi p đ u m i đư c Chính ph cho phép như ph l c kèm theo Thông tư này. II/ NH P KH U PHÂN BÓN. 1. H n m c nh p kh u phân bón: Các doanh nghi p nh p kh u phân bón theo h n m c đư c giao theo ph l c s 2 c a quy t đ nh 250/1998/QĐ-TTg và đư c đi u hàng v các c ng qu c t Vi t nam theo nhu c u s n xu t và kinh doanh c a đơn v mình. 2. Vi c nh p kh u phân bón theo hình th c l p kho d tr phân bón v i các nhà s n xu t nư c ngoài: - Các doanh nghi p đã đư c phép ho t đ ng nh p kh u phân bón theo hình th c l p khu d tr phân bón, g i báo cáo th c hi n năm 1998, d ki n k ho ch nh p kh u năm 1999 v B Thương m i, B Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn, B K ho ch và đ u tư. Trên cơ s ki m tra vi c th c hi n năm 1998 các doanh nghi p c a liên B , B Thương m i s xem xét và giao ch tiêu năm 1999 đ doanh nghi p ti p t c ho t đ ng. - Đ i v i các doanh nghi p m i tham gia ho t đ ng theo hình th c này c n có đ án c th , B Thương m i và T ng c c H i quan s xem xét t ng h p đ trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. III/ ĐI U KHO N THI HÀNH. B Thương m i đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a các đoàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t và th c hi n, đ ng th i ph n nh cho B Thương m i nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ k p th i đi u ch nh phù h p. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01/01/1999 đ n ngày 31/12/1999.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n Xuân Quang (Đã ký) PH L C DANH SÁCH 41 DOANH NGHI P XU T KH U G O TR C TI P NĂM 1999 01. Công ty lương th c t nh An giang (ANGIFOOD). 02. Công ty xu t nh p kh u NSTP An Giang (AFIEX). 03. Công ty xu t nh p kh u An Giang. 04. Công ty Du l ch và PT mi n núi An Giang. 05. Công ty Lương th c C n Thơ (MECOFOOD). 06. Nông trư ng Sông H u t nh C n Thơ. 07. Nông trư ng C Đ t nh C n thơ. 08. Công ty TNHH Mê Công. 09. Công ty XNK LT - VTNN Đ ng Tháp (DAGRIMEX). 10. Công ty XNK t ng h p Đ ng Tháp (DOCIMEXCO). 11. Công ty lương th c Long An (FOOD LONGAN). 12. Công ty XNK t ng h p Long An. 13. Công ty Lương th c - th c ph m Vĩnh Long. 14. Công ty xu t nh p kh u Kiên Giang. 15. Công ty Thương m i Kiên giang. 16. Công ty Lương th c Ti n Giang (TIGIFOOD). 17. Công ty Thương nghi p TH Ti n Giang (TIGITRACO). 18. Công ty LT và XNK Trà Vinh (TRAVIFOOD). 19. Công ty lương th c Sóc Trăng.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 20. Công ty LT Minh H i t nh B c Liêu (MIHAFOOD). 21. Công ty XNK Nông s n th c ph m Cà Mâu. 22. Công ty XNK Thái Bình (UNIMEX THAIBINH). 23. Công ty LT thành ph H Chí Minh (FOODCOSA). 24. T ng Công ty TM t ng h p Sài Gòn. 25. T ng CTy Nông nghi p Sài gòn (SAI) 26. Công ty XNK t nh B n Tre (BETRIMEX). 27. TCTy lương th c mi n Nam (Vietnam Southern Food Co). 28. TCTy lương th c mi n B c (Vietnam Northern Food Co). 29. Công ty GEDOSICO. 30. TCTy V t tư nông nghi p TW (VIGECAM). 31. CTy xu t nh p kh u t nh Vĩnh Long. 32. Công ty TM XNK t nh Đ ng Tháp. 33. Công ty Nông s n TP XNK t nh Sóc Trăng. 34. Công ty TNHH SX kinh doanh XNK t ng h p Long An (LADFECO). 35. CTY C ph n Thương nghi p T ng h p và ch bi n lương Th t n t t nh C n Thơ. 36. CTy TNHH Nông s n Vinh Phát TP H Chí Minh. Ghi chú: 01 doanh nghi p thu c t nh Ti n Giang s đư c b sung sau. 04 Công ty liên doanh theo quy t riêng c a B Thương m i.
Đồng bộ tài khoản