Thông tư số 22/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
85
lượt xem
6
download

Thông tư số 22/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 22/1999/TT/BTC NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 1999 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V INGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I Thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 20/3/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và các văn b n hư ng d n dư i Lu t hi n hành; Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Quy t nh s 28/1999/Q -TTg ngày 23/2/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1- Vi n tr không hoàn l i ư c quy nh trong văn b n này là các kho n tr giúp không kèm theo i u ki n hoàn tr t các Chính ph , các t ch c phát tri n c a Liên h p qu c, các t ch c liên Chính ph , các t ch c tài chính qu c t , các t ch c phi Chính ph (NGO) nư c ngoài cho m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i, ho c các m c ích nhân o khác ư c th c hi n t i Vi t Nam. Bao g m: s chuy n giao không ph i hoàn l i các tri th c, công ngh , hàng hoá, tài s n, ti n (ngo i t ho c ti n ng Vi t nam ) c a phía nư c ngoài cho phía Vi t Nam thông qua các chương trình, d án ho c không theo chương trình, d án nhưng mang tính ch t nhân o ư c c p có thNm quy n phê duy t và các kho n c u tr khNn c p nh m kh c ph c h u qu chi n tranh, thiên tai. M i s chuy n giao khác không theo quy nh trên u ư c coi là quà bi u ho c quà t ng không thu c i tư ng qu n lý hư ng d n t i Thông tư này. 2- Các B , Ngành Trung ương và các a phương ph i tri n khai vi c thNm nh và phê duy t d án vi n tr theo úng trình t và thNm quy n quy nh t i Ngh nh 87- CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph và Quy t nh 28/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph nói trên. i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n c a B trư ng, Th trư ng ngành Trung ương, và Ch t ch UBND các t nh, thành ph , trư c khi phê duy t ph i có ý ki n tham gia c a B trư ng B Tài chính ho c ngư i ư c B trư ng B Tài chính y quy n.
 2. 3- Vi n tr không hoàn l i là m t ngu n thu c a ngân sách nhà nư c, ph i ư c h ch toán và qu n lý theo Lu t Ngân sách nhà nư c. 4- B Tài chính th ng nh t qu n lý tài chính nhà nư c i v i m i ngu n vi n tr không hoàn l i, t khâu tham gia ý ki n v m t tài chính trong vi c xác nh ch trương s d ng vi n tr , thNm nh d án, phân b ngu n v n cho các d án, n nghiên c u xu t cơ ch qu n lý tài chính, th c hi n vi c xác nh n vi n tr và h ch toán vào ngân sách; hư ng d n và ki m tra vi c ch p hành các ch qu n lý tài chính, thNm tra quy t toán, hư ng d n bàn giao tài s n, v t tư, ti n v n c a các d án sau khi k t thúc theo nh ng quy nh t i Thông tư này. - V Tài chính, K toán c a các B , Ngành có trách nhi m giúp Th trư ng B , Ngành qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i do B , Ngành Trung ương ti p nh n và th c hi n. - S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp UBND t nh, thành ph qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án, các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v thu c a phương ti p nh n và th c hi n; giám sát tình hình th c hi n các chương trình, d án vi n tr Trung ương th c hi n trên a bàn. 5- Ch nhi m các chương trình, Giám c các d án, Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n úng các m c tiêu, i tư ng và các cam k t khác ã ghi trong t ng chương trình, d án cũng như ch qu n lý tài chính hư ng d n t i Thông tư này. II. NH NG QUY NNH C TH : A. L P VÀ T NG H P D TOÁN. Hàng năm, căn c Thông tư hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c c a B Tài chính, các văn b n cam k t ho c tho thu n và k ho ch tri n khai chương trình, d án ho c thông báo phân ph i vi n tr c a cơ quan ch qu n cho ơn v , tình hình th c hi n d án trong năm; các ơn v ho c ch d án l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i và v n i ng ( n u có ) cùng v i d toán ngân sách c a mình g i cơ quan ch qu n d án và cơ quan tài chính ng c p: - D án thu c các B , Ngành g i V Tài chính K toán c a B , Ngành. - D án thu c các T nh, Thành ph g i S Tài chính V t giá. Các B , Ngành Trung ương và các S Tài chính-V t giá có trách nhi m t ng h p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i thu c ph m vi mình qu n lý và nhu c u v n i ng ( n u có ) g i B Tài chính t ng h p chung trong NSNN, báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. D toán v v n i ng ư c l p theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/ 1998/ TTLT - BKH - BTC ngày 14/8/1998 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA ).
 3. D toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i ư c l p theo M u s 3 ính kèm Thông tư này. B. TH C HI N TI P NH N, QU N LÝ VÀ H CH TOÁN QUA NSNN NGU N VI N TR 1. Xác nh n vi n tr : 1.1- Các kho n vi n tr không hoàn l i ph i làm xác nh n vi n tr bao g m: - Hàng hoá, thi t b phía nư c ngoài chuy n giao cho các ơn v trong nư c qua con ư ng nh p khNu theo các chương trình, d án. - Hàng hoá, thi t b phía nư c ngoài t mua trong nư c r i chuy n giao cho các ơn v theo các chương trình, d án ã ư c ký k t. - Hàng hoá, thi t b có trong danh m c d án vi n tr , ư c mang vào cho chuyên gia s d ng theo cam k t và s bàn giao l i cho các ơn v sau khi k t thúc các chương trình, d án vi n tr . - Ti n, hàng vi n tr nhân o, c u tr khNn c p do ơn phương phía nư c ngoài g i cho các t ch c ư c ti p nh n trong nư c. - Ngo i t ho c ti n Vi t Nam do phía nư c ngoài chuy n giao cho các ơn v trong nư c nh n và tr c ti p s d ng cho các chương trình, d án ( bao g m c kho n tài tr cho ho t ng mang tính ch t công v phí c a văn phòng d án theo m c khoán ã cam k t trong văn ki n d án). - Hàng hoá, ti n (ngo i t ho c ti n ng Vi t Nam) c a phía nư c ngoài chuy n giao cho các ơn v trong nư c không theo chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các d ch v tư v n, d ch v k thu t ư c thanh toán t ngu n c a các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i th hi n qua H p ng ph ư c ký k t gi a ch d án v i công ty tư v n trong và ngoài nư c. 1.2- i tư ng ph i làm th t c xác nh n vi n tr : Các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i u ph i làm th t c xác nh n vi n tr . Ch nhi m các chương trình, Giám c các d án, ho c Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i là ngư i ký b n kê khai xác nh n vi n tr . 1.3- Th i i m và a i m xác nh n: Khi nh n ư c hàng, ti n vi n tr ho c thông báo nh n hàng, ti n vi n tr ; ho c ngay sau khi nghi m thu các d ch v tư v n, d ch v k thu t, các i tư ng quy nh trên có trách nhi m n B Tài chính ho c i di n Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t t i Thành ph H Chí Minh và à n ng làm th t c xác nh n vi n tr .
 4. 1.4- L p gi y xác nh n vi n tr : Gi y xác nh n vi n tr ư c l p thành 4 b n như nhau: ơn v gi 2 b n làm th t c nh n hàng, ti n và làm căn c th c hi n vi c ghi s k toán ; Ban Qu n lý và Ti p nh n vi n tr qu c t gi 2 b n. Trư ng h p nh n ô tô ho c xe máy, ơn v ph i l p thêm 1 b n gi y xác nh n vi n tr làm th t c ăng ký lưu hành t i cơ quan giao thông công chính. Chi ti t lô hàng vi n tr kê khai trên gi y xác nh n vi n tr ph i phù h p v i h sơ nh p khNu hàng hoá. Gi y xác nh n ti n, hàng vi n tr ư c l p theo m u th ng nh t kèm theo Thông tư này ( M u s 1 và s 2 ). i v i các kho n vi n tr không theo chương trình, d án : - Trư ng h p các ơn v nh n vi n tr thu c B , Ngành Trung ương qu n lý: ph i làm th t c xác nh n vi n tr như quy nh t i các i m trên, ng th i ph i thông báo ngay b ng văn b n cho V Tài chính K toán c a B , Ngành ch qu n theo dõi, qu n lý và t ng h p báo cáo nh kỳ cho B Tài chính theo M u s 4 ính kèm Thông tư này. - Trư ng h p các ơn v nh n vi n tr thu c a phương qu n lý: Ph i thông báo ngay b ng văn b n cho S Tài chính V t giá (B ph n theo dõi và qu n lý vi n tr ) hay Phòng Tài chính (n u ơn v nh n vi n tr thu c qu n, huy n, th xã qu n lý ) v t ch c vi n tr , tên ơn v nh n và m c ích s d ng c th c a t ng kho n vi n tr theo dõi và qu n lý. S Tài chính V t giá và Phòng Tài chính có trách nhi m t p h p toàn b các kho n vi n tr này, ki m tra và xem xét tính h p pháp c a các s li u, ch ng làm th t c h ch toán vào ngân sách a phương theo quy nh c a Thông tư này. ng th i, hàng tháng ho c hàng quý, tuỳ theo s lư ng vi n tr , các Phòng Tài chính l p báo cáo theo M u s 4 ính kèm Thông tư này g i S Tài chính V t giá t ng h p chung toàn T nh, Thành ph báo cáo B Tài chính. 2. Các tài li u c n thi t xác nh n vi n tr : 2.1- i v i hàng vi n tr g m: - H sơ pháp lý d án ( văn b n phê duy t chương trình, d án c a cơ quan có thNm quy n; văn ki n d án, chương trình, Hi p nh, Ngh nh thư, Công hàm trao i, ho c các văn b n tho thu n ã ư c ký k t chính th c v i i tác nư c ngoài có ghi rõ danh m c, s lư ng, ch ng lo i và giá tr hàng hoá các lo i ã ư c phê chuNn). - Văn b n phê duy t h p ng thương m i theo quy nh hi n hành, kèm hoá ơn thương m i ( Invoice ) ho c hoá ơn do B Tài chính phát hành n u mua hàng trong nư c. - V n ơn ư ng bi n (Bill of lading) ho c v n ơn hàng không (Airway Bill). - B n kê chi ti t (Packing List)
 5. i v i các chương trình, d án ư c t ch c u th u t i Vi t Nam mua s m trang thi t b , hàng hoá và d ch v tư v n, nghiên c u... b ng ngu n ti n vi n tr , ngoài các tài li u ã quy nh trên, ơn v trúng th u còn ph i có y các tài li u liên quan sau: + Biên b n v k t qu u th u và quy t nh công nh n ơn v trúng th u ( n u có ) + H p ng cung c p hàng hoá, d ch v ư c ký k t gi a Ch d án và ơn v trúng th u ( giá b th u trong H p ng ph i ghi rõ không bao g m ti n thu gián thu ph i n p cho các lô hàng nh p khNu ) +H p ng thương m i cho vi c nh p khNu tr c ti p. Vi c xác nh n vi n tr ch áp d ng i v i ơn v trúng th u hay ư c ch nh th u, tr c ti p nh p khNu thi t b , hàng hoá. 2.2- i v i ti n vi n tr g m: - H sơ pháp lý d án - Gi y báo có c a ngân hàng ho c thông báo c a nhà tài tr kèm theo thuy t minh k ho ch s d ng ti n vi n tr . 2.3- Các trư ng h p c n b sung văn b n: - i v i các chương trình vi n tr ư c th c hi n trong m t s năm mà h sơ d án không mô t chi ti t danh m c, s lư ng hàng c th thì ph i b sung thêm văn b n tho thu n hàng năm gi a nhà tài tr v i cơ quan th c hi n d án v i các quy nh c th v danh m c, s lư ng, ch ng lo i hàng hoá ho c các kho n ti n t như ã nêu trên. - Trư ng h p trong các văn ki n ký k t không kê rõ danh m c hàng hoá, ơn v ph i có b n gi i trình chi ti t v lô hàng vi n tr ; giá tr hàng hoá vi n tr không vư t quá t ng s kinh phí c a d án và ph i ư c xác nh n c a cơ quan ch qu n. i v i các m t hàng thu c di n c m ho c h n ch nh p khNu ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph ho c cơ quan ư c Th tư ng Chính ph u quy n. - Khi có s thay i danh m c ho c ch ng lo i hàng hoá vi n tr , thay i kho n m c làm tăng ngân sách c a d án vư t quá m c quy nh thu c thNm quy n phê duy t c a các c p , thì ph i có văn b n phê duy t l i c a Th tư ng Chính ph . - Hàng hoá ho c ti n vi n tr ( ngo i t ho c ti n ng Vi t Nam ) không theo d án do phía nư c ngoài g i cho các t ch c trong nư c, các ơn v ch ư c ti p nh n sau khi có s ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n theo phân c p t i i u 5 quy ch qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài kèm theo Quy t nh s 28/1999/Q -TTg ngày 23/2/1999 c a Th tư ng Chính ph . Trong trư ng h p này, các tài li u c n thi t cho vi c xác nh n vi n tr bao g m: + Văn b n xác nh n ho c thông báo c a nhà tài tr .
 6. + Văn b n cho phép ti p nh n vi n tr c a cơ quan có thNm quy n nêu trên. + i v i hàng hoá, c n có thêm v n ơn và gi y báo nh n hàng, b n kê chi ti t (Packing List). - M t ơn v nh n thay cho nhi u ơn v , thì ơn v nh n thay ph i l p b ng kê phân chia c th cho t ng i tư ng và gi y u nhi m c a các ơn v ư c s d ng vi n tr . - Trư ng h p chưa có ngay các v n ơn, hoá ơn, b ng kê nh n hàng (văn b n n ch m ), ơn v ph i có gi y báo c a sân bay ho c ơn v v n chuy n và ph i n p các gi y t còn thi u như ã quy nh trên ngay sau khi nh n ư c cho Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ho c nơi ã c p gi y xác nh n vi n tr . 3. H ch toán vào ngân sách nhà nư c. 3.1- Các kho n vi n tr không hoàn l i ph i ư c h ch toán y , k p th i vào ngân sách nhà nư c. Các ch ng t sau ây là căn c h ch toán: - Gi y xác nh n vi n tr do B Tài chính c p cho các ơn v . - Các ch ng t khác ch ng minh vi c chuy n giao và s d ng vi n tr như : H p ng u th u, H p ng thương m i, H p ng tư v n, báo cáo ti n gi i ngân c a ngân hàng ư c y quy n rút v n, biên b n thanh lý H p ng... 3.2- Tr giá h ch toán vào ngân sách các c p là tr giá nguyên t th hi n trên các ch ng t quy nh trên ư c quy i ra VND theo t giá h ch toán do B Tài chính công b trong t ng th i i m. - Trư ng h p nh n hàng vi n tr không có giá tr nguyên t thì t m tính trên cơ s giá c c a m t hàng tương t nh p khNu cùng th i kỳ; ho c khi ki m tra th c t có phát sinh chênh l ch th a, thi u không úng ch ng lo i, không úng giá c ã kê khai xác nh n... ;trong th i h n 60 ngày k t ngày làm gi y xác nh n vi n tr , ơn v ph i xác nh l i giá tr hàng hoá và g i biên b n nh giá l i cho cơ quan tài chính cùng c p làm căn c i u ch nh vi c h ch toán vào ngân sách. Vi c nh l i giá hàng vi n tr ư c th c hi n b i H i ng nh giá do cơ quan ch qu n c a ơn v thành l p v i s tham gia c a i di n cơ quan tài chính - v t giá cùng c p. Quy trình nh l i giá theo quy nh hi n hành. 3.3- Ngu n kinh phí thu c d án vi n tr , nhưng do phía nư c ngoài tr c ti p chi, như chi chuyên gia tư v n, chi cho ào t o, tham quan, kh o sát, th c t p và kho n chi khác ư c th c hi n nư c ngoài mà không có ch ng t xác nh vi c chi tiêu, thì không h ch toán vào ngân sách nhà nư c. 3.4- Th i i m h ch toán: Vi c h ch toán vào Ngân sách nhà nư c ngu n vi n tr không hoàn l i ư c th c hi n ngay sau khi cơ quan tài chính các c p có m t trong các ch ng t ch ng minh vi c ti p nh n và s d ng vi n tr ư c quy nh t i i m 3.1, m c 3, ph n B. 3.5- Phân c p h ch toán vào Ngân sách nhà nư c:
 7. - i v i các kho n vi n tr do các ơn v tr c thu c B , Ngành Trung ương ti p nh n và qu n lý, s d ng: B Tài chính làm th t c h ch toán tr giá ngu n vi n tr vào ngân sách Trung ương. - i v i các kho n vi n tr do các ơn v tr c thu c a phương ti p nh n và qu n lý, s d ng: S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph ho c Phòng Tài chính qu n, huy n, th xã làm th t c h ch toán tr giá ngu n vi n tr vào ngân sách a phương. 3.6- Cách th c h ch toán: 3.6.1. i v i các d án thu c di n c p phát: - C p phát v n u tư xây d ng cơ b n: H ch toán ghi thu ngân sách vi n tr , Chương 160, Lo i 10, Kho n 8 (ho c 9), M c, Ti u m c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành ; ghi chi t m ng v n u tư xây d ng cơ b n qua T ng c c u tư phát tri n ( ho c C c u tư phát tri n ) và sao g i b ng kê chi ti t tên các ơn v s d ng vi n tr cơ quan u tư phát tri n c p phát cho ơn v theo ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. - C p phát kinh phí hành chính s nghi p: H ch toán ghi thu vi n tr như trên và ghi chi cho các ơn v th hư ng theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành. i v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p chưa có tên trong danh m c Chương quy nh c a M c l c NSNN, ho c không có m i quan h v i ngân sách, vi c h ch toán ghi thu v n theo quy nh trên, nhưng ghi chi vào Chương 150 "Các ơn v khác", lo i, kho n, h ng, m c và ti u m c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành. i v i kho n vi n tr chưa xác nh ơn v s d ng: H ch toán ghi thu ngân sách theo phân c p quy nh, ng th i xác nh phương án s d ng theo úng cam k t, m c tiêu ã tho thu n v i phía vi n tr , trình c p có thNm quy n quy t nh, sau ó phân ph i cho các ơn v s d ng và làm th t c c p phát ngân sách theo các quy nh trên. Trư ng h p ngu n thu vi n tr không hoàn l i t ngân sách c p trên chuy n v ngân sách c p dư i chi thì vi c h ch toán vào ngân sách các c p ư c th c hi n theo quy nh t i i m 7, ph n I c a Công văn s 444 TC/NSNN ngày 18/12/1998 c a B tài chính hư ng d n, b sung, s a i n i dung h ch toán các kho n thu, chi NSNN theo h th ng M c l c NSNN. 3.6.2. Các d án thu c di n cho vay l i: i v i các d án u tư vào lĩnh v c s n xu t kinh doanh thu c di n Chính ph cho doanh nghi p vay l i, B Tài chính ký h p ng u nhi m cho T ng c c u tư phát tri n ho c cho các Ngân hàng thương m i làm nhi m v cho vay l i i v i các doanh nghi p s d ng v n vi n tr , qu n lý và thu h i ti n v n vay n p ngân sách, ng th i
 8. th c hi n th t c h ch toán ghi thu và ghi chi cho vay qua NSTW tr giá ngu n vi n tr theo quy nh c a M c l c NSNN hi n hành. 3.6.3. i v i các d án s d ng ngu n vi n tr làm qu tín d ng cho vay quay vòng, xoá ói gi m nghèo ho c cho các doanh nghi p v a và nh vay: Th c hi n ghi thu vi n tr , ghi chi M c 151, ti u m c 05 theo Chương, Lo i, Kho n tương ng c a M c l c NSNN hi n hành. V lãi su t và phân ph i, s d ng ti n lãi: - N u trong văn ki n d án ã quy nh rõ lãi su t và vi c s d ng lãi su t thì th c hi n theo úng các quy nh ó. - Trư ng h p nhà tài tr không quy nh c th thì lãi su t cho vay ư c th c hi n theo m c lãi su t ưu ãi hi n hành áp d ng i v i kho n cho vay xoá ói gi m nghèo ang th c hi n t i a phương. - S lãi thu h i ư c phân ph i và s d ng theo nguyên t c: Sau khi tr phí d ch v ngân hàng ( n u có ), dành t l h p lý b sung các kho n chi phí c a ban qu n lý d án các c p, còn l i b sung ngu n v n cho qu quay vòng bù p trư t giá. Cơ quan tài chính ng c p ph i h p cơ quan th c hi n d án quy nh c th t l và vi c s d ng các kho n lãi theo nh ng nguyên t c chung ã quy nh ph n trên cho t ng d án. - nh kỳ hàng quý, cơ quan th c hi n d án ph i báo cáo v i cơ quan tài chính ng c p tình hình s d ng s lãi nói trên. Căn c báo cáo, cơ quan tài chính làm th t c ghi thu, ghi chi c p phát ho c cho vay qua ngân sách các c p tr giá kho n lãi thu h i ư c s d ng cho các m c tiêu c th . C. K TOÁN VI C TI P NH N VÀ S D NG VI N TR : Trong quá trình s d ng vi n tr , các ơn v ph i ph n ánh k p th i, y các ngu n ti n, hàng ã nh n ( c v lư ng và giá tr ) trên ch ng t và s sách k toán theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Pháp l nh K toán th ng kê, ch h ch toán k toán hi n hành ban hành kèm theo Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính; ngoài ra còn ph i th c hi n vi c k toán theo yêu c u c a nhà tài tr (n u có). - Trư ng h p s ti n vi n tr ơn v ư c hư ng th c t có chênh l ch so v i khi làm th t c xác nh n vi n tr do có chênh l ch gi a t giá mua vào i v i ngo i t c a ngân hàng l n ( ho c nh ) hơn t giá h ch toán c a B Tài chính công b , ơn v th c hi n h ch toán kho n chênh l ch t giá vào tài kho n 413(Chênh l ch t giá ) kèm theo ch ng t c a ngân hàng. S dư c a tài kho n này s ư c x lý khi xét duy t quy t toán hàng năm, ho c khi k t thúc d án. - Các ơn v ư c s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i dư i hình th c hàng hoá, thi t b ... nhưng chưa ư c bàn giao quy n s h u (chưa k t thúc d án) trong quá trình s d ng cho vi c th c hi n d án, các ơn v v n ph i th c hi n h ch toán y
 9. trên các tài kho n liên quan ngoài b ng cân i tài kho n ph c v cho yêu c u qu n lý. D. CÁC CH QU N LÝ KHÁC LIÊN QUAN. 1. Ch s d ng vi n tr : - T t c các ho t ng chi tiêu ph i có d toán c th và căn c vào các kho n m c ã ư c cơ quan tài tr ch p thu n, chi tiêu úng i tư ng, úng m c ích và không ư c chi vư t m c ã tho thu n v i phía nư c ngoài. - Trư ng h p văn ki n d án không có d toán y chi ti t, c th thì ơn v th c hi n c n căn c các i u kho n ã cam k t v i phía nư c ngoài và căn c nh m c chi tiêu trong nư c chi. - Ngoài các kho n chi c th ã ư c ghi rõ trong các văn ki n d án, các ơn v không ư c t ý dùng ngu n ti n vi n tr chi cho b t c m t m c ích gì khác. Giám c các d án ho c cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p không ư c i u hoà ngu n kinh phí vi n tr gi a các ơn v , tr trư ng h p ư c phép b ng văn b n c a t ch c vi n tr và cơ quan phê duy t d án. - i v i các kho n lãi ti n g i ngân hàng c a các chương trình, d án vi n tr thu c di n ngân sách c p phát, hàng quý ho c hàng năm ơn v th c hi n d án ph i báo cáo kèm theo thông báo và phi u tính lãi c a ngân hàng cơ quan tài chính ng c p làm th t c h ch toán ghi thu ngân sách và ghi chi b sung ngu n kinh phí cho d án. Ch khi nh n ư c ch ng t h ch toán c a cơ quan tài chính ng c p, ơn v th c hi n d án m i ư c h ch toán tăng thêm vào ngu n thu vi n tr và s d ng cho các m c tiêu c a d án trong th i gian d án ang th c hi n. - i v i các chương trình, d án vi n tr thu c di n ngân sách c p phát dư i hình th c c p phát ngu n kinh phí hành chính s nghi p, vi c mua s m, trang thi t b và các d ch v ph i tuân th các quy nh trong văn ki n d án và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v mua s m hàng hoá, trang thi t b kèm theo Quy t nh 20- TC/KBNN ngày 17 tháng 01 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính. - Trư ng h p các d án s d ng ti n, hàng vi n tr u tư xây d ng cơ b n, s a ch a tr s , công trình ki n trúc và các công trình k t c u h t ng ph i t ch c u th u ho c ch n th u theo quy nh ghi trong văn ki n d án và quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý u th u các công trình u tư xây d ng cơ b n. 2. Thanh lý tài s n vi n tr : - Trong quá trình th c hi n d án, ch d án có th ki n ngh thanh lý các trang thi t b , hàng hoá ã quá th i h n s d ng theo quy nh, ho c ã hư h ng không th ph c v d án. Vi c thanh lý ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a t ch c tài tr ho c c a cơ quan ch qu n d án. - Trang thi t b t ngu n vi n tr sau khi ư c bàn giao cho ơn v s d ng là tài s n c a Nhà nư c, ơn v có trách nhi m qu n lý theo ch qu n lý và thanh lý tài s n nhà nư c hi n hành. i v i các ơn v hành chính s nghi p, vi c x lý tài s n t
 10. ngu n vi n tr ph i tuân th các quy nh t i quy ch x lý tài s n không c n dùng và không còn s d ng ư c trong các cơ quan hành chính s nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 1163-TC/QLCS ngày 21/12/1996 c a B trư ng B Tài chính. E. CH BÁO CÁO, KI M TRA, QUY T TOÁN VÀ BÀN GIAO: 1. Ch baó cáo: Hàng quý và c năm, Ch nhi m các chương trình, Giám c các d án, Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i ph i l p báo cáo tình hình ti p nh n và s d ng ngu n vi n tr theo M u s 4 ính kèm Thông tư g i cơ quan ch qu n d án. Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m t ng h p toàn b tình hình ti p nh n và s d ng c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính theo quy nh sau: - Các d án thu c B , Ngành Trung ương g i v V Tài chính k toán c a B , Ngành mình t ng h p g i B Tài chính. - Các d án thu c a phương g i v S Tài chính V t giá t ng h p g i B Tài chính. Báo cáo ti p nh n và s d ng ph i ph n ánh y các n i dung theo yêu c u và úng th i h n quy nh t i i u 28 Ngh nh 87-CP ngày 5/8/97 c a Chính ph và i u 18 b n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 28/1999/Q -TTg ngày 23/2/1999 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p vi ph m ch báo cáo B Tài chính s t m th i ình ch vi c xác nh n vi n tr c a các ơn v tr c thu c B , ngành, a phương cho n khi nh n ư c báo cáo. 2. Ch ki m tra: Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n nghiêm túc các ch qu n lý tài chính ngu n vi n tr không hoàn l i ư c quy nh t i thông tư này: - V Tài chính K toán c a các B , Ngành ki m tra và hư ng d n các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c B , Ngành Trung ương ti p nh n và th c hi n. - S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph và các Phòng Tài chính V t giá qu n, huy n, th xã ki m tra và hư ng d n các chương trình, d án, các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c a phương ti p nh n và th c hi n. - Trư ng h p c n thi t, B Tài chính tr c ti p ho c ph i h p v i cơ quan tài chính các c p ti n hành ki m tra i v i các chương trình, d án ho c các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c B , Ngành Trung ương ho c a phương ti p nh n và th c hi n. 3. Ch quy t toán
 11. Hàng năm và khi k t thúc d án, căn c vào các quy nh hi n hành, Giám c chương trình, d án vi n tr , th trư ng các ơn v s d ng vi n tr có trách nhi m l p báo cáo quy t toán thu chi vi n tr c th như sau: 3.1- i v i các d án u tư xây d ng cơ b n: Vi c quy t toán th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư 66 TC/ TPT ngày 2/11/96 c a B tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. 3.2- i v i các d án hành chính, s nghi p: N i dung và m u bi u báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành H th ng Ch k toán hành chính s nghi p. 3.2.1- Quy t toán năm: B Tài chính ch trì thNm tra báo cáo quy t toán năm v ngu n thu và s d ng vi n tr c a các B , Ngành Trung ương cùng v i vi c thNm tra quy t toán kinh phí hành chính s nghi p. Căn c vào biên b n thNm tra quy t toán ngu n vi n tr , V Hành chính s nghi p m i thông báo duy t t ng s quy t toán chi hành chính s nghi p, trong ó có quy t toán ngu n vi n tr c a B , Ngành Trung ương. V n i ng c a các d án ư c quy t toán như quy t toán ngu n kinh phí Ngân sách nhà nư c c p theo quy nh hi n hành. S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph và Phòng Tài chính V t giá qu n, huy n, th xã Ch trì thNm tra quy t toán thu và s d ng vi n tr hàng năm c a các ơn v thu c a phương qu n lý cùng v i vi c thNm tra quy t toán kinh phí hành chính s nghi p. 3.2.2- Quy t toán d án: V tài chính k toán c a các B , Ngành Trung ương và S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph ch trì thNm tra quy t toán c a các d án thu c ph m vi mình qu n lý. Trư ng h p Ban qu n lý d án trung ương ư c thành l p theo quy t nh c a B , Ngành ch qu n, giám c d án có trách nhi m g i báo cáo quy t toán lên cơ quan ch qu n ( V Tài chính K toán ) và B Tài chính ti n hành thNm tra quy t toán cho các Ban qu n lý d án. 3.3- M t s i m c n lưu ý khi quy t toán: Khi d án k t thúc mà v n còn th a ti n, Giám c d án báo cáo phương án x lý v i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính ng c p (như quy nh t i ph n g i báo cáo quy t toán ). Cơ quan tài chính có trách nhi m xem xét và quy t nh. M i vi c s d ng ngu n v n này khi chưa có văn b n phê duy t hư ng s d ng c a cơ quan tài chính là vi ph m Lu t Ngân sách nhà nư c, s b thu h i n p ngân sách các c p.
 12. i v i nh ng chương trình, d án ang trong th i gian th c hi n thì s dư ti n vi n tr trên tài kho n c a các chương trình, d án t i th i i m cu i năm ngân sách ư c chuy n sang năm sau th c hi n ti p. - Vi c phê duy t quy t toán d án hoàn thành ph i m b o tuân th các quy nh hi n hành c a B Tài chính. 4- Bàn giao tài s n sau khi k t thúc d án: 4.1- Các d án sau khi ã ư c phê duy t quy t toán ph i ti n hành ngay vi c bàn giao tài s n. H i ng bàn giao tài s n bao g m: Giám c d án làm ch t ch H i ng, i di n cơ quan ch qu n c a ơn v th c hi n d án và i di n cơ quan tài chính ng c p là thành viên. - Các d án thu c B , ngành Trung ương qu n lý, c n có thành viên là i di n B Tài chính. - Các d án thu c a phương qu n lý, c n có thành viên là i di n S Tài chính V t giá. 4.2- H i ng bàn giao tài s n vi n tr căn c vào quy t toán d án ư c duy t, ti n hành các th t c bàn giao tài s n vi n tr cho ơn v theo quy nh hi n hành v bàn giao tài s n nhà nư c. III. I U KHO N THI HÀNH: 1. Thông tư này thay các Thông tư s 30 TC/VT ngày12/6/1997; s 137/1998/TT/BTC ngày 19/10/1998 c a B Tài chính và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2- Trong quá trình hư ng d n, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chương trình, d án vi n tr , cơ quan tài chính các c p c n kiên quy t x lý ho c k p th i ki n ngh v i B Tài chính và các cơ quan pháp lu t x lý nh ng trư ng h p vi ph m ch qu n lý tài chính nhà nư c các ngu n vi n tr không hoàn l i ư c quy nh t i Thông tư này. 3- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương, ơn v , các ch d án c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M US 1
 13. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S TC/XNVT c l p - T do - H nh phúc GI Y XÁC NH N HÀNG VI N TR I. PH N T KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. Nh ng d ki n cơ b n: 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi Chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : 3. Hình th c vi n tr : Tên chương trình Th c hi n t : n: Tên d án: Th c hi n t : n: t xu t: 4. T ng giá tr ngu n vi n tr : - Nguyên t : - Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t ho c cho nh n vi n tr c a c p có thN m quy n: S : Ngày: c a: 6. ơn v ch d án, chương trình: 7. ơn v tr c ti p s d ng hàng vi n tr : Tr c thu c (B , cơ quan TW): qu n lý Tr c thu c (T nh, TP, c khu): qu n lý 8. ơn v ư c U nhi m nh n hàng vi n tr : B. Chi ti t các lô hàng và m c ích s d ng: 1. Tên t u/máy bay: c ng: ngày n: 2. Hàng t mua trong nư c t i: S , ngày c a Tên hàng S Tr ng Tr giá hàng hoá ư c nh n M c v n ơn ho c hoá lư ng lư ng ích hoá ơn bán (ki n) (Kg) s hàng d ng Nguyên Quy ra Thành
 14. t USD ti n VN * T giá quy i (VND/1USD) M US 2 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S TC/XNVT GI Y XÁC NH N TI N VI N TR I. PH N T KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. Nh ng d ki n cơ b n: 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi Chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : 3. Hình th c vi n tr : Tên chương trình Th c hi n t : n: Tên d án: Th c hi n t : n: t xu t: 4. T ng giá tr ngu n vi n tr : - Nguyên t : - Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t ho c cho nh n vi n tr c a c p có thN m quy n: S : Ngày: c a: 6. ơn v ch d án, chương trình: 7. ơn v tr c ti p s d ng hàng vi n tr : Tr c thu c (B , cơ quan TW): qu n lý Tr c thu c (T nh, TP, c khu): qu n lý 8. ơn v ư c U nhi m nh n hàng vi n tr : 9. S tài kho n c a ơn v nh n ti n vi n tr :
 15. T i: B. Chi ti t các kho n ti n và m c ích s d ng: 1. ư c nh n b ng nguyên t : 2. Quy ra USD: 3. T giá quy i (VND/1USD): 4. Quy ra ti n Vi t Nam: 5. ư c nh n b ng ti n Vi t Nam: 6. T ng s ti n Vi t Nam ư c nh n: Trong ó: + s d ng + s d ng + s d ng + s d ng + s d ng
Đồng bộ tài khoản