Thông tư số 22/2004/TT-BCA(V19)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
181
lượt xem
14
download

Thông tư số 22/2004/TT-BCA(V19)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2004/TT-BCA(V19) về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2004/TT-BCA(V19)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2004/TT-BCA Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 22/2004/TT-BCA (V19) NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 163/2003/N -CP NGÀY 19/12/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH BI N PHÁP GIÁO D C T I XÃ, PHƯ NG, THN TR N Ngày 19/12/2003 Chính ph ban hành Ngh nh s 163/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã). th c hi n th ng nh t Ngh nh nêu trên c a Chính ph , B Công an hư ng d n thi hành m t s quy nh c a Ngh nh, c th như sau: I. V I TƯ NG ÁP D NG BI N PHÁP GIÁO D C T I C P XÃ 1. Vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã ph i úng i tư ng ư c quy nh t i i u 23 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, i u 3 c a Ngh nh s 163/2003/N - CP ngày 19/12/2003 c a Chính ph (sau ây g i chung là Ngh nh s 163) và hư ng d n t i Thông tư này. 2. i tư ng áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã ph i là công dân Vi t Nam có nơi cư trú nh t nh, t 12 tu i tr lên, có hành vi vi ph m pháp lu t, bao g m: a. Ngư i t 12 tu i n 16 tu i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m nghiêm tr ng do c ý ư c quy nh t i B lu t Hình s ; b. Ngư i t 12 tu i tr lên nhi n l n có hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , t ch c ánh b c ho c gá b c, gây r i tr t t công c ng; c. Ngư i nghi n ma tuý t 18 tu i tr lên; d. Ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên t 14 tu i tr lên; . Ngư i có m t trong các hành vi vi ph m pháp lu t sau ây có t 2 l n vi ph m tr lên trong th i h n 12 tháng, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s : - Xâm ph m s c kh e, danh d , nhân phNm c a công dân, c a ngư i nư c ngoài; - Xâm ph m tài s n c a t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài; - T ch c, môi gi i m i dâm;
  2. - Ch ng ngư i thi hành công v ; - L i d ng quy n t do dân ch , t do tín ngư ng lôi kéo, kích ng ngư i khác xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân; - T ch c cư ng ép, lôi kéo, d d ngư i khác tr n i nư c ngoài ho c l i nư c ngoài trái phép; - Các hành vi khác vi ph m v tr t t , an toàn xã h i; e. Ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c i tư ng áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, nhưng trên 55 tu i i v i n và trên 60 tu i i v i nam. 3. b o m vi c xem xét l p h sơ, quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã i v i t ng i tư ng c th theo úng quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh s 163, trong khi th c hi n c n chú ý m t s i m sau ây: a. V tu i: Th i i m xác nh tu i c a i tư ng quy nh t i i m 2 nêu trên là ngày i tư ng th c hi n l n cu i hành vi vi ph m. Riêng i v i trư ng h p có hành vi ph m pháp lu t thu c i tư ng áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, nhưng trên 55 tu i i v i n và trên 60 tu i i v i nam c n áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã, thì th i i m xác nh tu i là ngày ký quy t nh giáo d c t i c p xã. Căn c pháp lý xác nh tu i là Gi y khai sinh, n u không có Gi y khai sinh thì ph i căn c vào s h khNu ho c Ch ng minh nhân dân ho c tài li u do Công an c p xã xác minh, thu th p. b. Ngư i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m nghiêm tr ng do c ý quy nh t i B lu t Hình s , ph i ư c hi u là nh ng t i ph m gây nguy h i l n cho xã h i mà b lu t Hình s quy nh m c cao nh t c a khung hình ph t i v i t i y n b y năm tù. c. Ngư i nhi u l n có hành vi vi ph m pháp lu t ho c vi ph m pháp lu t có tính ch t thư ng xuyên là có t hai l n vi ph m pháp lu t tr lên trong th i h n 12 tháng. d. Ngư i có hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , t ch c ánh b c ho c gá b c, gây r i tr t t công c ng ph i ư c hi u là h th c hi n nh ng hành vi ó, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . . Ngư i có nơi cư trú nh t nh ph i là ngư i có h khNu thư ng trú ho c ăng ký t m trú có th i h n t i m t a phương nh t nh và thư ng xuyên làm ăn, sinh s ng t i nơi ó. 4. i v i các trư ng h p do cơ quan Công an c p t nh, c p huy n tr c ti p phát hi n, th lý, i u tra trong các v vi ph m pháp lu t, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s mà thu c i tư ng áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã theo quy nh t i Kho n 2 i u 9 Ngh nh s 163, thì i tư ng ó cũng ph i có các i u ki n quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh nh s 163 và hư ng d n c a Thông tư này.
  3. 5. Ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c i tư ng áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, nhưng trên 55 tu i i v i n và trên 60 tu i i v i nam theo quy nh t i i m e Kho n 1 i u 3 c a Ngh nh s 163, bao g m: a. Ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c i tư ng áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, khi th c hi n l n cu i hành vi vi ph m pháp lu t ho c trư ng h p trong th i gian l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c, thì h ã trên 55 tu i i v i n và trên 60 tu i i v i nam, trong nh ng trư ng h p này không l p h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, mà ngh Ch t ch U ban nhân dân c p xã (Ch t ch U ban nhân dân) áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã i v i h . b. Ngư i ã b l p h sơ và thư ng tr c H i ng tư v n chuy n h sơ ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, nhưng n ngày ký quy t nh h ã trên 55 tu i i v i n ho c trên 60 tu i i v i nam, thì Giám c Công an c p t nh ph i làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh không ra quy t nh ưa vào cơ s giáo d c. Sau ó, chuy n toàn b h sơ n Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi h cư trú xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã. c. Ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, nhưng chưa t ch c thi hành quy t nh ho c ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, nhưng chưa ch p hành quy t nh mà b tr n, n khi b t l i h ã trên 55 tu i i v i n ho c trên 60 tu i i v i nam, thì Giám c Công an c p t nh ph i làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh hu quy t nh ưa vào cơ s giáo d c ó. Trong trư ng h p này, cơ quan Công an c p t nh ph i chuy n h sơ n Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã i v i h theo úng quy nh c a pháp lu t. II. V TH I H N GIÁO D C T I C P XÃ 1. Theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 163, thì th i h n giáo d c t i c p xã là t 3 tháng n 6 tháng; th i h n này ph i ư c ghi c th trong quy t nh giáo d c t i c p xã. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và nhân thân c a ngư i ư c áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã (sau ây g i chung là ngư i ư c giáo d c) mà Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh th i h n giáo d c t i c p xã cho phù h p v i t ng i tư ng c th . Th i h n giáo d c t i c p xã ư c tính t ngày cơ quan, t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ngư i ư c giáo d c t ch c cu c h p theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 163 thi hành quy t nh giáo d c t i c p xã. III. V XEM XÉT, RA QUY T NNH ÁP D NG BI N PHÁP GIÁO D C T I C P XÃ Vi c xem xét áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã ph i th c hi n theo úng quy nh t i các i u 8, 9 và i u 10 Ngh nh s 163, trong khi th c hi n c n chú ý m t s i m sau ây: 1. ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã
  4. a. Vi c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã c a Trư ng Công an c p xã, Ch t ch U ban M t tr n T qu c c p xã, i di n c a m t trong các cơ quan, t ch c, ơn v dân cư cơ s ph i b ng văn b n. Cơ quan, t ch c, ơn v dân cư cơ s bao g m: Ban Tư pháp; Thanh tra nhân dân; Ban Giáo d c; Ban Dân s , Gia ình và Tr em; nhà trư ng; oàn Thanh niên; H i Ph n ; H i C u chi n binh; t trư ng T dân ph ho c T nhân dân; Trư ng thôn, p, làng, b n. ngh này ph i ư c g i t i Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh. N i dung c a văn b n ngh ph i ghi rõ ngày, tháng, năm, a i m ngh ; h , tên, a ch , ch ký c a ngư i ngh ho c h , tên, ch ký c a ngư i i di n cơ quan, t ch c ngh ; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nhân thân c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã; lý do ngh , ph i ghi rõ hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã. b. i v i các trư ng h p do cơ quan Công an chuy n h sơ n Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã theo quy nh t i Kho n 2 i u 9 Ngh nh s 163, trong th i h n 02 ngày Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i chuy n h sơ ó n Trư ng Công an c p xã. Trư ng Công an xã có trách nhi m nghiên c u h sơ và báo cáo trư c cu c h p tóm t t h sơ và nh ng vi ph m pháp lu t c a ngư i ư c ngh giáo d c, nh ng bi n pháp giúp , giáo d c ã áp d ng i v i ngư i ó theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 163. Báo cáo c a Trư ng Công an c p xã ph i b ng văn b n, n i dung c a báo cáo ph i ghi rõ h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nhân thân, nh ng vi ph m pháp lu t c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã. 2. Xem xét áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã a. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Trư ng Công an c p xã, Ch t ch U ban M t tr n T qu c c p xã, i di n c a m t trong các cơ quan, t ch c, ơn v dân cư cơ s ho c nh n ư c h sơ do cơ quan Công an chuy n n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i tri u t p và ch trì cu c h p xét duy t áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã. Thành ph n cu c h p bao g m Ch t ch U ban nhân dân c p xã, Trư ng Công an c p xã, i di n Ban Tư pháp, M t tr n T qu c, cơ quan, t ch c ngh , i di n ơn v dân cư cơ s và i di n gia ình c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã. Ngoài ra, tuỳ theo t ng i tư ng ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có th m i thêm i di n nhà trư ng, oàn Thanh niên, H i ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, Ban Giáo d c, Ban Dân s , Gia ình và Tr em, Thanh tra nhân dân, T hoà gi i cơ s tham d cu c h p. b. T i cu c h p, i di n cơ quan, t ch c ngh trình bày lý do, nêu rõ hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã, nh ng bi n pháp giúp , giáo d c i v i ngư i ó. Ngư i ư c ngh giáo d c (n u có) có th ư c phát bi u ý ki n trình bày nh ng n i dung có liên quan t i b n thân mình như: hành vi vi ph m pháp lu t, hình th c b x lý, hoàn c nh gia ình, tu i... Trên cơ s ó, các i bi u tham gia cu c h p phát bi u ý ki n, th o lu n, i chi u v i quy nh c a pháp lu t i v i ngư i ư c ngh .
  5. c. Cu c h p ph i ư c l p biên b n ghi y n i dung và ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p và ngư i ư c ngh giáo d c (n u có). d. i v i nh ng trư ng h p chưa tài li u, ch ng c k t lu n hành vi vi ph m pháp lu t ho c chưa xác nh chính xác tu i c a ngư i ư c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã, thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã giao cho Trư ng Công an cùng c p xác minh, thu th p tài li u, làm rõ hành vi vi ph m pháp lu t ho c tu i c a ngư i ư c ngh giáo d c. Sau khi ã làm rõ hành vi vi ph m pháp lu t ho c tu i c a ngư i ư c ngh giáo d c, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i t ch c l i cu c h p, nhưng không ư c quá 15 ngày, k t l n h p trư c. . Trong trư ng h p vì lý do c bi t như ph i t p trung vào vi c phòng ch ng thiên tai, d ch b nh, th c hi n yêu c u chính tr c a a phương ho c vì lý do khác mà không th tri u t p ư c cu c h p, thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i l y ý ki n b ng văn b n c a Trư ng Công an c p xã, i di n Ban Tư pháp, U ban M t tr n T qu c c p xã, cơ quan, t ch c ngh , i di n ơn v dân cư cơ s v vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã i v i ngư i ư c ngh . Trư ng Công an c p xã có trách nhi m t p h p các ý ki n c a i di n cơ quan, t ch c nêu trên và báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh. 3. Quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã a. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày k t thúc cu c h p ho c k t ngày nh n ư c báo cáo c a Trư ng Công an c p xã theo quy nh t i i m 2 nêu trên, căn c vào biên b n cu c h p ho c báo cáo c a Trư ng Công an c p xã, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i xem xét, ra quy t nh giáo d c t i c p xã i v i ngư i ư c ngh . b. Quy t nh giáo d c t i c p xã có hi u l c k t ngày ký. c. N i dung quy t nh giáo d c t i c p xã ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t nh; h tên, ch c v c a ngư i ra quy t nh; h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c giáo d c; hành vi vi ph m c a ngư i ư c giáo d c; i u kho n c a văn b n pháp lu t ư c áp d ng, th i h n giáo d c, ngày thi thành quy t nh; trách nhi m c a cơ quan, t ch c, gia ình ư c giao qu n lý, giáo d c; quy n khi u n i, kh i ki n i v i quy t nh giáo d c t i c p xã theo quy nh c a pháp lu t. IV. THI HÀNH QUY T NNH GIÁO D C T I C P XÃ Vi c thi hành quy t nh giáo d c t i c p xã ph i ư c th c hi n theo úng quy nh t i i u 13 Ngh nh s 163 và hư ng d n c th sau ây: 1. Trong th i h n 07 ngày k t ngày quy t nh có hi u l c, t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ngư i ư c giáo d c ph i ch trì, ph i h p v i Công an c p xã trư ng h p cu c h p t i ơn v dân cư cơ s , nơi ngư i ư c giáo d c cư trú thi hành quy t nh i v i h . Cu c h p ch ư c ti n hành khi có m t c a ngư i ư c giáo d c, theo trình t và bao g m các n i dung ch y u sau ây:
  6. a. i di n cơ quan, t ch c ư c giao qu n lý, giáo d c ngư i ư c giáo d c khai m c cu c h p, c Quy t nh giáo d c t i c p xã c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã; nêu rõ nh ng vi ph m pháp lu t c a ngư i ư c giáo d c; b. Ngư i ư c giáo d c t mình c b n ki m i m và cam k t s a ch a sai ph m. Trư ng h p ngư i ư c giáo d c không bi t ch , không bi t c thì ph i trình bày mi ng v nh ng sai ph m, hư ng s a ch a sai ph m và cam k t c a mình trư c cu c h p; c. Các i bi u tham d cu c h p phát bi u ý ki n, phân tích nh ng sai ph m, nguyên nhân d n n sai ph m c a ngư i ư c giáo d c và ý ki n giúp h s a ch a sai ph m ti n b ; d. Ngư i ư c giao trách nhi m tr c ti p giúp ngư i giáo d c phát bi u ý ki n và nêu nh ng bi n pháp qu n lý, giáo d c, giúp ngư i ư c giáo d c trong th i gian thi hành quy t nh giáo d c t i c p xã c a Ch t ch U ban nhân dân; . i di n t ch c ư c giao qu n lý, giáo d c ngư i ư c giáo d c nêu rõ trách nhi m, quy n c a ngư i ư c giáo d c trong th i h n ch p hành quy t nh và k t lu n cu c h p. 2. N i dung cu c h p ph i ư c l p biên b n và ư c lưu vào h sơ do Công an c p xã qu n lý, theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 163. 3. Trư ng h p ngư i ư c giáo d c c tình tr n tránh thi hành quy t nh, thì vi c t ch c thi hành quy t nh ư c th c hi n khi ngư i ư c giáo d c có m t t i nơi cư trú. Th i gian ngư i ư c giáo d c tr n tránh thi hành quy t nh không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. V. V VI C I L I C A NGƯ I Ư C GIÁO D C 1. Trong th i gian ch p hành quy t nh giáo d c t i c p xã, ngư i ư c giáo d c ư c i ra kh i ph m vi xã, phư ng, th tr n nơi mình cư trú, nhưng không ư c l i qua êm. 2. Ngư i ư c giáo d c có th ư c v ng m t t i nơi cư trú, n u có lý do chính áng như: gia ình ho c b n thân có vi c riêng, i thăm nuôi ngư i thân b m; có vi c hi u, h ; b lũ l t, ho ho n; i h c, i làm... M i l n v ng m t không ư c quá ban mươi ngày, t ng s th i gian v ng m t không ư c quá 1/3 th i h n áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã (tr trư ng h p ngư i ư c giáo d c b m n ng ph i i u tr t i các cơ s y t ) và ph i tuân th theo các quy nh dư i ây: a. Ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú n 10 ngày, thì ph i báo cáo ngư i tr c ti p giúp ho c U ban nhân dân c p xã bi t và ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v ăng ký và qu n lý h khNu. b. Ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú t trên 10 ngày n 30 ngày, thì ph i làm ơn xin phép nêu rõ lý do, th i gian v ng m t, nơi n. ơn xin phép ph i có ý ki n c a ngư i ư c phân công tr c ti p giúp . Căn c vào ơn xin phép và ý ki n c a ngư i ư c phân công tr c ti p giúp , Ch t ch U ban nhân dân c p xã ho c
  7. Trư ng Công an c p xã xem xét, cho phép ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú. Trong trư ng h p Ch t ch U ban nhân dân c p xã, Trư ng Công an c p xã ng ý cho phép ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú, thì Trư ng Công an c p xã c p gi y ch ng nh n t m v ng cho h , trong ó ghi rõ lý do, th i gian v ng m t (t ngày, tháng, năm n ngày, tháng, năm) và nơi n. 3. Ngư i ư c giáo d c có trách nhi m báo cáo Công an c p xã nơi mình n t m trú bi t. Khi h t th i h n t m trú ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c Công an c p xã nơi t m trú v th i h n t m trú và vi c ch p hành pháp lu t t i nơi n t m trú. 4. Th i gian ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. N u ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú mà không báo cáo, không ư c s ng ý c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã ho c c a Trư ng Công an c p xã; trong th i gian t m trú và vi ph m pháp lu t, không trình báo gi y ch ng nh n t m v ng v i Công an nơi n t m trú; h t th i h n t m trú mà không có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c Công an c p xã nơi n t m trú, thì th i gian v ng m t ó không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. VI. V VI C MI N CH P HÀNH PH N TH I GIAN CÒN L I C A QUY T NNH GIÁO D C T I C P XÃ 1. Vi c xem xét, quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u 17 Ngh nh s 163 và Thông tư này. 2. Khi ngư i ư c giáo d c ch p hành ư c m t n a th i h n giáo d c t i c p xã và có ti n b rõ r t, thì t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ph i có trách nhi m làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã. 3. Trong th i h n 02 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i chuy n ngay ngh ó n Trư ng Công an c p xã. Trư ng Công an c p xã có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a cơ quan, t ch c có liên quan, xu t ý ki n c a mình b ng văn b n và chuy n toàn b văn b n nêu trên n Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã i v i ngư i ư c giáo d c. VII. C P GI Y CH NG NH N Ã CH P HÀNH XONG QUY T NNH GIÁO D C T I C P XÃ Vi c c p gi y ch ng nh n ã ch p hành xong th i h n giáo d c t i c p xã ph i th c hi n úng quy nh t i i u 18 Ngh nh s 163. Trong th i h n 02 ngày, k t ngày ngư i ư c giáo d c ch p hành xong quy t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i c p "Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh giáo d c t i c p xã" cho h . VIII. TRÁCH NHI M C A T CH C Ư C GIAO TRÁCH NHI M QU N LÝ, GIÁO D C I V I NGƯ I Ư C GIÁO D C T I C P XÃ
  8. 1. Giúp , ng viên, h tr ngư i ư c giáo d c trong cu c s ng, h c văn hoá; giúp h tìm ki m vi c làm ho c xu t v i U ban nhân dân c p xã t o i u ki n, tìm ki m vi c làm cho ngư i ư c giáo d c. 2. Phân công ngư i tr c ti p giúp ngư i ư c giáo d c và báo cáo v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã. Ngư i tr c ti p giúp ph i là ngư i có kh năng giúp ngư i ư c giáo d c s a ch a sai ph m c a mình, có uy tín i v i ngư i ư c giáo d c, gương m u ch p hành ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có i u ki n thư ng xuyên ti p xúc v i ngư i ư c giáo d c và tìm hi u ư c tâm tư nguy n v ng, nguyên nhân, hoàn c nh ã d n n ngư i ư c giáo d c vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i tr c ti p giúp không còn i u ki n có th giúp ngư i ư c giáo d c như: gia ình g p khó khăn, chuy n i nơi khác; b n thân b m n ng, già y u, không có i u ki n ti p xúc, giúp ngư i ư c giáo d c, không có uy tín giúp ngư i ư c giáo d c ti n b ..., thì ph i k p th i phân công ngư i khác có i u ki n tr c ti p giúp ngư i ư c giáo d c. 3. Ngư i ng u t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ph i thư ng xuyên trao i, bàn b c v i ngư i ư c phân công tr c ti p giúp n m tình hình v vi c ch p hành quy t nh, s ti n b c a ngư i ư c giáo d c; k p th i giúp ngư i ư c giáo d c gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong khi ch p hành bi n pháp này. 4. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan khác và gia ình c a ngư i ư c giáo d c trong vi c qu n lý, giáo d c và giúp h tr thành ngư i có ích cho xã h i. i v i ngư i ư c giáo d c là ngư i chưa thành niên, thì cơ quan, t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ph i ph i h p ch t ch v i gia ình, nhà trư ng, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ho c i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh có các hình th c giáo d c thích h p. 5. Ki n ngh v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã v các hình th c giúp thích h p i v i ngư i ư c giáo d c như: h c ngh , gi i quy t vi c làm, cho vay v n, tr giúp công c , phương ti n lao ng; t o i u ki n làm ăn sinh s ng; ng viên thăm h i khi ngư i ư c giáo d c m au ho c khi gia ình h có vi c hi u, h . 6. nh kỳ hàng tháng báo cáo v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã v tình hình, k t qu công tác giúp , qu n lý, giáo d c i v i ngư i ư c giáo d c và s tu dư ng c ah . 7. Làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã i v i trư ng h p ngư i ư c giáo d c có ti n b rõ r t. 8. Ph i h p v i công an c p xã xu t v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã có các bi n pháp phù h p ti p t c giúp , ng viên ngư i ư c giáo d c sau khi h ã ch p hành xong quy t nh giáo d c t i c p xã. IX. TRÁCH NHI M C A TRƯ NG CÔNG AN C P XÃ
  9. 1. Phân công trách nhi m cho cán b , chi n s công an ho c Phó trư ng Công an xã, công an viên ph i h p v i ngư i ng u t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c ngư i ư c giáo d c n m tình hình, qu n lý, giáo d c và giúp ngư i ư c giáo d c trong vi c ch p hành quy t nh và th c hi n cam k t s a ch a sai ph m. 2. Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã theo dõi vi c v ng m t và th i gian v ng m t c a ngư i ư c giáo d c; xem xét vi c cho phép ngư i ư c giáo d c v ng m t t i nơi cư trú; theo dõi vi c ch p hành quy t nh giáo d c t i c p xã c a ngư i ư c giáo d c. 3. Báo cáo, xu t ý ki n v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã i v i ngư i ư c giáo d c. 4. Qu n lý, lưu gi h sơ, tài li u v công tác giáo d c t i c p xã. 5. Thu th p tài li u, l p h sơ qu n lý và theo dõi s ti n b c a ngư i ư c giáo d c t i c p xã. H sơ bao g m: a. Sơ y u lý l ch; b. Văn b n ngh áp d ng bi n pháp giáo d c; c. Biên b n cu c h p v vi c ngh áp d ng bi n pháp giáo d c; b n xác minh c a Trư ng Công an c p xã quy nh t i i u 10 Ngh nh s 163 (n u có); d. Quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã v vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã; . Biên b n các cu c h p ki m i m, các báo cáo hàng tháng c a t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, giáo d c; e. Biên b n ghi l i khai c a ngư i ư c giáo d c (n u có); g. Các b n ki m i m và cam k t s a ch a sai ph m c a ngư i ư c giáo d c; h. Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh giáo d c t i c p xã; quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh giáo d c t i c p xã; i. Các báo cáo, tài li u khác v hành vi vi ph m pháp lu t ho c có liên quan n ngư i ư c giáo d c trong th i h n ch p hành quy t nh giáo d c t i c p xã. 6. Th c hi n ch qu n lý h sơ theo quy nh c a B Công an và Nhà nư c. X. V VI C ÁP D NG BI N PHÁP GIÁO D C T I C P XÃ IV IM T S ƠN VN HÀNH CHÍNH C P HUY N KHÔNG CÓ C P XÃ Th c t hi n nay, do c thù phân c p hành chính, m t s ơn v c p huy n không có (ho c chưa có) c p xã, do v y, chính quy n c p huy n nh ng nơi này ngoài vi c có
  10. các thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t i v i chính quy n c p huy n, còn th c hi n nh ng thNm quy n mà pháp lu t trao cho chính quy n c p xã. Vì v y, thi hành bi n pháp giáo d c t i c p xã theo úng quy nh c a pháp lu t, nh ng ơn v c p huy n không có c p xã, thì vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i c p xã i v i nh ng i tư ng quy nh t i i m 2 Ph n I c a Thông tư này do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh. Trình t , th t c xem xét, quy t nh, thi hành bi n pháp giáo d c t i c p xã ư c th c hi n như i v i c p xã ư c quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh nh s 163 và Thông tư này. XI. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a B Công an v bi n pháp giáo d c t i c p xã trái v i Thông tư này u bãi b . 2. T ng c c C nh sát ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan ch o, ki m tra, ôn c, hư ng d n vi c th c hi n Thông tư này. 3. T ng c c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 4. Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan, hư ng d n Công an các ơn v , a phương mình t ch c th c hi n Thông tư này; nh kỳ g i báo cáo 6 tháng u năm, báo cáo năm v B (qua T ng c c II, V19) v vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v bi n pháp giáo d c t i c p xã. 5. Công an c p huy n có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c Công an c p xã th c hi n nghiêm túc bi n pháp giáo d c t i c p xã; nh kỳ 03 tháng m t l n và hàng năm báo cáo Công an c p t nh (qua PV 11, PC 13) vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v bi n pháp giáo d c t i c p xã. 6. Công an c p xã có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p trong vi c theo dõi giáo d c, qu n lý i v i ngư i ư c giáo d c a phương; nh kỳ 03 tháng m t l n và hàng năm báo cáo Công an c p huy n v tình hình th c hi n bi n pháp giáo d c t i c p xã. 7. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Công an các ơn v , a phương c n báo cáo v B (qua T ng c c II) hư ng d n k p th i. Lê Th Ti m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản