Thông tư số 22/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
162
lượt xem
4
download

Thông tư số 22/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2005/TT-BTC về việc quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 22/2005/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2005 QUI Đ NH C TH V PH C P CH C V LÃNH Đ O TRONG CÁC T CH C CHUYÊN NGÀNH THU C B TÀI CHÍNH Th c hi n Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch đ ti n lương đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Sau khi có ý ki n tham gia c a B N i v t i Công văn s 531/BNV-TL ngày 15/3/2005, B Tài chính qui đ nh c th ph c p ch c v lãnh đ o trong các t ch c chuyên ngành thu c B như sau: I. Đ I TƯ NG: Ph c p ch c v lãnh đ o qui đ nh dư i đây, áp d ng đ i v i công ch c đư c b nhi m vào ch c v lãnh đ o trong t ch c b máy các t ch c chuyên ngành tr c thu c B Tài chính: T ng c c Thu , Kho b c nhà nư c, T ng c c H i quan, C c D tr qu c gia. II. M C PH C P: M c ph c p tính theo h s so v i m c lương t i thi u do Nhà nư c qui đ nh. 1. Đ i v i các ch c danh lãnh đ o trong các t ch c tr c thu c T ng c c Thu và Kho b c nhà nư c: a. Cơ quan C c Thu , Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: STT Ch c danh lãnh đ o H s Đô th lo i đ c bi t, TP Đô th lo i I, các t nh và Hà N i, TP H Chí thành ph tr c thu c Minh Trung ương còn l i 1 C c trư ng C c Thu , Giám 1,00 0,90 đ c KBNN 2 Phó C c trư ng C c Thu , 0,80 0,70 Phó Giám đ c KBNN 3 Trư ng phòng C c Thu , 0,60 0,50 KBNN 4 Phó Trư ng phòng C c Thu , 0,40 0,30 KBNN b. Đ i v i Chi c c Thu , KBNN qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh: STT Ch c danh lãnh đ o H s Thành ph TP thu c t nh là đô th lo i III, Huy n, th thu c t nh là qu n thu c Hà N i, qu n xã và các đô th lo i II thu c TP H Chí Minh qu n còn l i 1 Chi c c trư ng Chi c c 0,60 0,55 0,50 Thu , Giám đ c KBNN
  2. 2 Phó Chi c c trư ng 0,40 0,35 0,35 Chi c c Thu , Phó Giám đ c KBNN 3 Trư ng phòng KBNN 0, 25 qu n (t i Hà N i, TP H Chí Minh) 4 Phó Trư ng phòng 0,20 KBNN qu n (t i Hà N i, TP H Chí Minh) 5 T trư ng, Đ i trư ng 0,20 0,20 0,20 6 Phó T trư ng, Phó 0,15 0,15 0,15 Đ i trư ng 2. Đ i v i các ch c danh lãnh đ o trong các t ch c tr c thu c T ng c c H i quan: a. Cơ quan C c (tính theo nơi đ t tr s c a đơn v ): STT Ch c danh lãnh đ o H s Đô th lo i đ c bi t, TP Đô th lo i I, các t nh và Hà N i, TP H Chí thành ph tr c thu c Minh Trung ương còn l i 1 C c trư ng C c H i quan 1,0 0,9 2 Phó C c trư ng C c H i quan 0,8 0,7 3 Trư ng phòng C c H i quan 0,6 0,5 4 Phó Trư ng phòng C c H i quan 0,4 0,3 b. Chi c c H i quan: STT Ch c danh lãnh đ o H s C a kh u Qu c t lo i l n (*) C a kh u và vùng còn l i 1 Chi c c trư ng 0,60 0,55 2 Phó Chi c c trư ng 0,40 0,35 3 T trư ng, Đ i trư ng thu c 0,30 0,25 Chi c c 4 Phó T trư ng, Phó Đ i 0,20 0,15 trư ng thu c Chi c c (*) Chi c c H i quan c a kh u Qu c t lo i l n g m: - Các Chi c c H i quan c a kh u (HQCK) đư ng b : Chi c c HQCK Móng Cái (Qu ng Ninh), Chi c c HQCK H u Ngh (L ng Sơn), Chi c c HQCK Lào Cai (Lào Cai), Chi c c HQCK C u Treo (Hà Tĩnh), Chi c c HQCK Lao B o (Qu ng Tr ), Chi c c HQCK M c Bài (Tây Ninh). - Các Chi c c HQCK c ng bi n: Chi c c HQCK C ng Sài Gòn khu v c I, Chi c c HQCK C ng Sài Gòn khu v c II, Chi c c HQCK C ng Sài Gòn khu v c III, Chi c c HQCK C ng Sài Gòn khu v c IV (TP H Chí Minh), Chi c c HQCK C ng H i phòng khu v c I, Chi c c HQCK C ng H i phòng khu v c II, Chi c c HQCK C ng H i phòng khu v c III (TP H i Phòng). - Các Chi c c HQCK Sân bay Qu c t : Chi c c HQCK Sân bay qu c t N i Bài (TP Hà N i), Chi c c HQCK Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t (TP H Chí Minh).
  3. c. Đ i Ki m soát H i quan thu c C c H i quan; Đ i Ki m soát ch ng buôn l u, H i đ i Ki m soát h i quan thu c C c Đi u tra ch ng buôn l u: STT Ch c danh lãnh đ o H s 1 Đ i trư ng, H i đ i trư ng 0,60 2 Phó Đ i trư ng, Phó H i đ i trư ng 0,40 3 T trư ng, Đ i trư ng thu c Đ i ho c H i đ i 0,30 4 Phó T trư ng, Phó Đ i trư ng thu c Đ i ho c H i đ i 0,20 3. Đ i v i các ch c danh lãnh đ o trong các t ch c tr c thu c C c D tr qu c gia: STT Ch c danh lãnh đ o H s 1 Giám đ c DTQG khu v c 0,90 2 Phó Giám đ c DTQG khu v c 0,70 3 Trư ng phòng thu c DTQG khu v c 0,50 4 Phó trư ng phòng thu c DTQG khu v c 0,30 5 Ch nhi m T ng kho 0,50 6 Phó Ch nhi m T ng kho 0,30 III. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ch đ ph c p ch c v lãnh đ o qui đ nh t i Thông tư này đư c th c hi n t ngày 01/10/2004. 2. Thông tư này thay th Quy t đ nh s 635 TC/QĐ/TCCB ngày 11/9/1993 c a B trư ng B Tài chính v vi c qui đ nh ph c p ch c v lãnh đ o trong t ch c thu c T ng c c Thu và C c Kho b c Nhà nư c (nay là Kho b c nhà nư c) và Công văn s 302 /TC-TCCB ngày 30/01/1996 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n ch đ ph c p ch c v lãnh đ o. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản