Thông tư số 22/2006/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư số 22/2006/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2006/TT-BTC về việc quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2006/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2006/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2006 THÔNG TƯ QUY NNH C TH V PH C P CH C V LÃNH O IV IM TS ƠN VN S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; sau khi có ý ki n c a B N i v t i Công văn s 515 /BNV – TL ngày 06 tháng 3 năm 2006, B Tài chính quy nh c th ph c p ch c v lãnh o trong các ơn v s nghi p tr c thu c B , thu c C c, T ng c c và t ch c tương ương thu c B như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG Ph c p ch c v lãnh o quy nh i v i viên ch c ư c c p có thNm quy n b nhi m gi ch c danh lãnh o trong các ơn v s nghi p tr c thu c B ; thu c C c, T ng c c và t ch c tương ương thu c B Tài chính. II. NGUYÊN T C TH C HI N PH C P CH C V LÃNH O Vi c áp d ng ch ph c p ch c v lãnh o trong các ơn v s nghi p thu c B Tài chính ph i tuân th các quy nh t i Thông tư s 02/2005/TT-BNV ngày 05/1/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c và M c II c a Thông tư s 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 c a B N i v hư ng d n s a i, b sung ch nâng b c lương và ch ph c p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c. III. M C PH C P M c ph c p ch c v lãnh o tính theo h s nhân v i m c lương t i thi u do nhà nư c quy nh. H s ph c p ch c v lãnh o c th các ơn v như sau: 1. i v i các ơn v s nghi p thu c B + Trung tâm thNm nh giá + Trung tâm Thông tin và ThNm nh giá Mi n Nam H s ph c p ch c v Ch c danh lãnh o Lãnh o t ngày 01/10/2004
  2. 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 5. Giám c Chi nhánh 0,5 6. Phó Giám c Chi nhánh 0,3 7. Trư ng Phòng thu c Chi nhánh 0,2 8. Phó trư ng phòng thu c Chi nhánh 0,15 2. i v i các ơn v s nghi p thu c T ng c c H i quan + Trung tâm Phân tích Phân lo i hàng hoá xu t, nh p khNu Mi n B c + Trung tâm Phân tích Phân lo i hàng hoá xu t, nh p khNu Mi n Trung + Trung tâm Phân tích Phân lo i hàng hoá xu t, nh p khNu Mi n Nam Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 3. i v i Các ơn v s nghi p thu c U ban Ch ng khoán Nhà nư c + Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i + Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán TP HCM + Trung tâm Tin h c và Th ng kê + Trung tâm nghiên c u khoa h c và ào t o Ch ng khoán + Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v
  3. lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 4. i v i các ơn v s nghi p thu c T ng c c Thu + Trung tâm Tin h c và Th ng kê + Trung tâm B i dư ng nghi p v thu H s ph c p ch c v Ch c danh lãnh o lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 5. i v i các ơn v s nghi p thu c Kho b c Nhà nư c + Trung tâm tin h c và Th ng kê + Trung tâm B i dư ng nghi p v H s ph c p ch c v Ch c danh lãnh o lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 6. i v i các ơn v s nghi p thu c C c D tr qu c gia
  4. + Trung tâm khoa h c công ngh b o qu n và B i dư ng nghi p v H s ph c p ch c v Ch c danh lãnh o lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,9 2. Phó Giám c 0,7 3. Trư ng phòng 0,5 4. Phó trư ng phòng 0,3 7. i v i các ơn v s nghi p thu c C c Tin h c và Th ng kê tài chính + Trung tâm Cơ s d li u + Trung tâm Chuy n giao và h tr k thu t + Trung tâm Cơ s d li u d phòng và h tr tri n khai tin h c t i TP H Chí Minh Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,6 2. Phó Giám c 0,4 8. i v i các ơn v s nghi p thu c C c Qu n lý công s n Trung tâm Thông tin, tư v n, d ch v v tài s n và b t ng s n Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c 0,6 2. Phó Giám c 0,4 9. H c vi n Tài chính Ch c danh lãnh o H s ph c p ch c v
  5. lãnh o t ngày 01/10/2004 1. Giám c H c vi n Tài chính 1,1 2. Phó Giám c H c vi n Tài chính 0,9 3. Trư ng ban và tương ương 0,6 4. Phó trư ng ban và tương ương 0,5 5. Trư ng khoa (có s cán b gi ng d y t 40 0,6 ngư i tr lên ho c có t 05 t b môn tr lên) 6. Phó trư ng khoa (có s cán b gi ng d y 0,5 t 40 ngư i tr lên ho c có t 05 t b môn tr lên) 7. Trư ng khoa khác 0,5 8. Phó trư ng khoa khác 0,4 9. Trư ng b môn thu c khoa 0,4 10. Phó trư ng b môn thu c khoa 0,3 11. Giám c vi n Khoa h c Tài chính; 0,9 Giám c Vi n Nghiên c u khoa h c th trư ng – giá c ; Giám c trung tâm B i dư ng cán b và h tr ào t o và tương ương. 12. Phó Giám c Vi n Khoa h c Tài chính; 0,7 Phó Giám c Vi n Nghiên c u khoa h c th trư ng – giá c ; Phó Giám c Trung tâm B i dư ng cán b và h tr ào t o và tương ương 13. Trư ng Phòng thu c: Vi n Khoa h c Tài 0,5 chính; Vi n Nghiên c u khoa h c th trư ng – Giá c ; Trung tâm B i dư ng cán b và h tr ào t o và tương ương. 14. Phó trư ng Phòng thu c: Vi n Khoa h c 0,35 Tài chính; Vi n Nghiên c u khoa h c th trư ng – giá c ; Trung tâm B i dư ng cán b và h tr ào và tương ương. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các văn b n trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này.
  6. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Các ơn v s nghi p thu c B , TH TRƯ NG -B N iv , - Công báo, C c Ki m tra văn b n, - V Pháp ch - Lưu VT, TCCB . Tr n Văn Tá
Đồng bộ tài khoản