Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
215
lượt xem
21
download

Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I -------------- ------- S : 22/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CH ĂN GI A CA TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác, sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i công văn s 6526/BTC-TCDN ngày 06 tháng 06 năm 2008, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam t i công văn s 917/TL ngày 30 tháng 5 năm 2008 và các B , ngành liên quan, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ăn gi a ca trong các công ty nhà nư c như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG: 1. Ph m vi áp d ng: a) Công ty nhà nư c ư c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, bao g m: - T ng công ty nhà nư c; - Công ty nhà nư c c l p; - Công ty m là công ty nhà nư c trong T p oàn kinh t do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p ho c phê duy t án thành l p và giao cho B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p. - Công ty m là công ty nhà nư c trong T ng công ty ho c công ty ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con; - T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p 100% v n Nhà nư c thu c T p oàn kinh t trong th i gian chưa chuy n i và ăng ký l i theo quy nh t i Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t doanh nghi p; - Công ty thành viên h ch toán c l p 100% v n nhà nư c thu c T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p.
  2. b) T ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính. Các công ty, t ch c, ơn v nêu trên g i chung là công ty. 2. i tư ng áp d ng: a) Ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng trong các công ty; b) Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, thành viên H i ng thành viên (ho c Ch t ch công ty), Ki m soát viên, thành viên H i ng qu n lý, T ng Giám c, Giám c, Phó T ng giám c, Phó giám c và K toán trư ng: c) Cán b chuyên trách ng, oàn th làm vi c trong các công ty. Các i tư ng nêu trên g i chung là ngư i lao ng. Riêng i v i ngư i lao ng làm vi c m t s ngành, ngh trong các công ty nhà nư c ang áp d ng ch ăn nh lư ng và ph c p i bi n quy nh t i kho n 1 và kho n 4, i u 1 Quy t nh 234/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 v ch c thù i v i công nhân, nhân viên, viên ch c m t s ngành, ngh trong các doanh nghi p nhà nư c, kho n 1 và kho n 3, i u 1 Quy t nh s 72/2008/Q -TTg ngày 30/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 234/2005/Q -TTg nêu trên và Thông tư liên t ch s 35/2005/TTLT- BL TBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005, Thông tư liên t ch s 16/2008/TTLT- BL TBXH-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a Liên B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n thì không áp d ng ch ăn gi a ca theo quy nh t i Thông tư này. II. M C ĂN GI A CA 1. Căn c khNu ph n ăn b o m s c kh e cho ngư i lao ng, ch s giá sinh ho t và kh năng chi tr c a công ty, Giám c công ty sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban ch p hành công oàn cơ s quy t nh m c ăn cho m t b a ăn gi a ca nhưng t i a ti n chi cho b a ăn gi a ca tính theo ngày làm vi c trong tháng cho m t ngư i không quá 450.000 ng/tháng. 2. Khi ch s giá lương th c, th c phNm do T ng c c th ng kê công b tăng t 15% tr lên so v i l n i u ch nh g n nh t thì sau khi trao i ý ki n v i B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và m t s B , ngành liên quan, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n i u ch nh m c ăn gi a ca cho phù h p. III. NGUYÊN T C TH C HI N CH ĂN GI A CA. 1. Ăn theo ngày th c t làm vi c, k c ngày làm thêm ( s gi làm vi c tiêu chuNn trong ngày do công ty l a ch n nhưng t i a không quá 8 gi /ngày theo quy nh t i kho n 1, i u 3, chương II Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a
  3. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi); 2. Ngày không làm vi c, k c ngày ngh m au, thai s n, ngh phép, ngh không hư ng lương thì không ăn gi a ca và không ư c thanh toán ti n. 3. Nh ng ngày làm vi c không s gi làm vi c tiêu chuNn (dư i 50% s gi tiêu chuNn) thì không ăn gi a ca; 4. Ngoài nh ng nguyên t c nêu trên, công ty có th quy nh thêm các nguyên t c khác, n u xét th y có l i cho vi c nâng cao trách nhi m c a m i cá nhân v i hi u qu s n xu t, kinh doanh c a công ty. 5. i v i nh ng công ty s n xu t, kinh doanh g p khó khăn không th ưa chi phí ăn gi a ca vào giá thành ho c chi phí kinh doanh thì công ty ph i tìm m i bi n pháp gi m các chi phí khác có ngu n t ch c ăn gi a ca. Trư ng h p công ty ã tìm m i bi n pháp ti t ki m các chi phí khác nhưng v n không ngu n thì Giám c công ty trao i, th ng nh t v i Ban ch p hành công oàn cơ s t m th i chưa th c hi n ch ăn gi a ca theo quy nh t i Thông tư này. IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào m c ăn gi a ca quy nh, công ty có trách nhi m ph i t ch c ăn gi a ca cho ngư i lao ng, không ư c phát ti n. Trư ng h p c bi t không th t ch c ăn gi a ca ư c thì sau khi ã th ng nh t ý ki n v i Ban Ch p hành công oàn cơ s , công ty c p ti n cho ngư i lao ng t lo ăn ca. 2. Chi phí ăn gi a ca ư c h ch toán vào giá thành ho c chi phí kinh doanh. 3. Căn c n i dung hư ng d n c a Thông tư này, các B qu n lý ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T p oàn kinh t , T ng công ty c bi t ch o, ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch ăn gi a ca t i các công ty thu c quy n qu n lý nh m b o m ch ăn gi a ca có tác d ng tích c c n vi c thúc Ny tăng năng su t lao ng, nâng cao hi u qu s n xu t, gi m giá thành và b o m s c kh e cho ngư i lao ng. 4. i v i các công trình xây d ng t ngu n v n ngân sách nhà nư c do Nhà nư c ch nh th u, căn c vào c i m, quy mô, i u ki n th c t c a t ng công trình, sau khi trao i ý ki n v i các nhà th u, ch u tư ngh Liên B Lao ng – Thương binh và Xã h i – Tài chính gi i quy t m c ăn gi a ca i v i ngư i lao ng cho phù h p v i t ng công trình. 5. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n i u l áp d ng các quy nh t i Thông tư này. 6. Các công ty nhà nư c ã chuy n i theo mô hình công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên và công ty c ph n theo Lu t Doanh nghi p và công ty, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, ư c v n d ng các quy nh t i Thông tư này.
  4. 7. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 15/1999/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ăn gi a ca i v i công nhân, viên ch c làm vi c trong các doanh nghi p nhà nư c. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B qu n lý ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các công ty ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Th Kim Ngân - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L TBXH, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các t p oàn kinh t nhà nư c; các T ng công ty h ng c bi t; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Công báo; Website c a Chính ph ; - Website c a B L TBXH; - B o hi m ti n g i VN; Ngân hàng Phát tri n VN; - Lưu VT, V L TL, B L TBXH.
Đồng bộ tài khoản