Thông tư số 23/1999/TT-LĐTBXH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
8
download

Thông tư số 23/1999/TT-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/1999/TT-LĐTBXH về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/1999/TT-LĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1999/TT-L TBXH Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H IS 32/1999/TT-L TBXH NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 198/1999/Q -TTG NGÀY 30/9/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TI N LƯƠNG I V I CÁC BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG Căn c Ngh nh s 25/CP, Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương c a các Ban qu n lý d án u tư xây d ng, sau khi có ý ki n c a m t s B , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ti n lương i v i Ban qu n lý d án u tư xây d ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng là cán b , viên ch c làm vi c t i các Ban qu n lý d án u tư xây d ng, k c ban chuNn b d án u tư xây d ng có i u ki n c a m t ban qu n lý d án u tư (g i t t là Ban qu n lý d án) thu c các B , ngành, a phương, doanh nghi p, c th : - Ban qu n lý d án chuyên ngành c a B ; - Ban qu n lý d án chuyên ngành c a a phương; - Ban qu n lý d án khu v c c a B , ngành, a phương ho c doanh nghi p; - Ban qu n lý c a m t d án c a B , ngành, a phương ho c doanh nghi p; II. I U KI N ÁP D NG: Các Ban qu n lý d án ph i 3 i u ki n sau ây thì ư c áp d ng h s tăng thêm ti n lương t i thi u quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph : 1/ Ban qu n lý d án ư c thành l p theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . 2/ Qu ti n lương tr cho cán b , viên ch c Ban qu n lý d án ư c l y t ngu n kinh phí qu n lý d án u tư xây d ng.
  2. 3/ Khi áp d ng h s tăng thêm ti n lương t i thi u l p qu lương không làm tăng thêm chi phí qu n lý c a Ban qu n lý d án theo quy nh hi n hành (do B xây d ng hư ng d n sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính). III. V VI C X P LƯƠNG VÀ PH C P I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C CÁC BAN QU N LÝ D ÁN A. V VI C X P LƯƠNG: 1/ Cán b , viên ch c làm vi c t i các Ban qu n lý d án thu c các B , ngành, a phương thì x p lương theo b ng lương hành chính, s nghi p ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ; 2/ Cán b , viên ch c làm vi c t i các Ban qu n lý d án thu c các doanh nghi p thì x p lương theo thang lương, b ng lương ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ; 3/ Viên ch c trư c khu chuy n sang làm vi c Ban qu n lý d án ang x p lương ch c v dân c , b u c ho c l c lư ng vũ trang theo b ng lương quy nh t i Ngh quy t s 35/N /UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 và Ngh quy t s 52/NQ/UBTVQHK9 ngày 7/12/1993 c a U ban thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 69/Q -TW ngày 17/5/1993 c a Ban Bí thư và Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph thì ư c chuy n x p lương theo hư ng d n t i Thông tư s 06/1998/TTLT-BTCCBCP- BL TBXH-BTC ngày 20/10/1998 c a Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính. 4/ Viên ch c trư c khi chuy n sang làm vi c t i Ban qu n lý d án ang x p lương Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng trong doanh nghi p theo b ng lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph thì ư c chuy n x p theo hư ng d n t i Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 c a Liên B Lao ng - Thương binh Xã h i - Tài chính. B. PH C P CH C V : Các ch c danh Ch nhi m, Phó Ch nhi m (ho c Giám c, Phó Giám c) Ban qu n lý d án ư c hư ng ph c p ch c v như sau: 1/ Ban qu n lý d án c p B , T ng c c (lo i I, lo i II), tuỳ theo quy mô d án ư c hư ng ph c p ch c v tương ương c p V thu c B , T ng c c ho c c p phòng thu c B , T ng c c; 2/ Ban qu n lý d án c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuỳ theo quy mô d án ư c hư ng ph c p ch c v tương ương c p s thu c t nh, thành ph ho c c p phòng thu c t nh, thành ph ; 3/ Ban qu n lý d án c p S và tương ương ư c hư ng ph c p ch c v tương ương c p phòng c a S ; 4/ Ban qu n lý d án c p huy n và tương ương ư c hư ng ph c p ch c v tương ương c p phòng thu c huy n;
  3. 5/ Ban qu n lý d án thu c các doanh nghi p ư c hư ng ph c p ch c v tương ương c p phòng, ban c a h ng doanh nghi p ư c x p. Trư ng h p trư c khi ư c i u ng v làm vi c Ban qu n lý d án ã hư ng ph c p ch c v cao hơn thì ư c b o lưu. IV. ÁP D NG H S TĂNG THÊM TI N LƯƠNG T I THI U: A. NGUYÊN T C: 1/ Trong ph m vi ngu n kinh phí qu n lý theo quy nh hi n hành, Ban qu n lý d án ư c quy n l a ch n h s tăng thêm ti n lương t i thi u (K1và K2) theo hư ng d n t i Thông tư s 13/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2/ Các Ban qu n lý d án ư c l a ch n h s tăng thêm ti n lương t i thi u trong kho ng t 0,1 n 1,5 l n lương t i thi u trung (t i th i i m hi n nay là 144.000 ng/tháng) theo quy nh: - N u ti t ki m chi phí nhi u thì h s tăng thêm ti n lương t i thi u cao; n u ti t ki m chi phí ít thì h s tăng thêm ti n lương t i thi u th p; n u không ti t ki m chi phí thì không áp d ng h s tăng thêm ti n lương t i thi u. - Trư ng h p các Ban qu n lý d án ã chi ti n lương vư t quá t ng ngu n kinh phí qu n lý quy nh thì ph i hoàn tr ph n ti n lương vư t quá ó. B. CÁCH XÁC NNH QU LƯƠNG K HO CH: 1/ Công th c tính: Vkh = L b x TLmin x (Hcb + Hpc ) x 12 tháng Trong ó: - L b: Lao ng nh biên là s lao ng c n thi t hoàn thành nhi m v qu n lý d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Cách xác nh theo hư ng d n t i Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - LTmin: M c lương t i thi u do Ban qu n lý d án l a ch n trên cơ s h s i u ch nh tăng thêm như sau: +H s i u ch nh theo ngành áp d ng chung là 1,2; + H s i u ch nh theo vùng: 0,3 áp d ng i v i các Ban óng trên a bàn thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh; 0,2 áp d ng i v i các Ban óng trên a bàn thành ph lo i II và các khu công nghi p t p trung; 0,1 áp d ng i v i các Ban óng trên d a bàn các t nh còn l i. Phương pháp tính ti n lương t i thi u th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 13/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i.
  4. - Hcb: H s lương c p b c công vi c bình quân; - Hpc: H s các kho n ph c p lương bình quân. Ví d 1: Ban qu n lý d án A có lao ng nh biên là 36 ngư i; h s lương c p b c công vi c bình quân là 3,1; h s ph c p bình quân là 0,15; m c lương t i thi u t ch n 316.000 ng/tháng. Qu lương k ho ch là: 36 ngư i x 316.000 ng/tháng (3,1 + 0,15 ) x 12 tháng = 443,7 tri u ng/năm. 2/ Hàng năm cùng v i vi c l p k ho ch thu, chi tài chính, các Ban qu n lý d án l p k ho ch qu ti n lương năm c a Ban. N u k ho ch chi (bao g m c chi ti n lương) vư t quá m c ư c trích cho chi phí qu n lý theo quy nh hi n hành thì ph i l p l i qu ti n lương k ho ch b o m t ng m c chi không vư t quá t ng ngu n kinh phí ư c trích theo quy nh. Ví d 2: Ban qu n lý d án A, có ngu n chi phí qu n lý ư c trích (trong ó có ti n lương) là 1.400 tri u ng. Qu lương k ho ch ư c xác nh theo ví d 1 nêu trên là 443,7 tri u ng, các chi phí khác theo k ho ch d tính là 1.000 tri u ng. Như v y t ng chi theo k ho ch c a Ban là 1.443,7 tri u ng, vư t quá m c ư c trích 43,7 tri u ng (1443,7 tri u ng - 1400 tri u ng). b o m nguyên t c nêu trên thì ph i l p l i k ho ch và gi m tr qu lương k ho ch t 443,7 tri u ng xu ng còn 400 tri u ng (443,7 tri u ng - 43,7 tri u ng) t ng chi là 1.400 tri u ng không vư t quá t ng ngu n kinh phí ư c trích là 1.400 tri u ng. Như v y, qu lương k ho ch s là 400 tri u ng. V. T CH C TH C HI N 1/ Căn c hư ng d n t i Thông tư này, các B , ngành, a phương ch o các Ban qu n lý d án s p x p, t ch c lao ng h p lý, xây d ng nh biên lao ng và qu lương k ho ch, trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n. 2/ Ban qu n lý d án có trách nhi m xây d ng qu lương k ho ch và quy ch tr lương c a Ban trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n. Quy ch tr lương ư c xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư s 13/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 và Công văn s 4320/L TBXH-TL ngày 29/12/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3/ i v i cán b , công ch c ư c bi t phái sang làm vi c t i các Ban qu n lý d án thì ư c hư ng ti n lương t i cơ quan c bi t phái. N u ti n lương cơ quan c bi t phái th p hơn ti n lương Ban qu n lý d án thì ư c hư ng thêm m t kho n ti n lương chênh l ch làm vi c Ban qu n lý d án. M c hư ng c th b ng m c ti n lương làm vi c t i Ban qu n lý d án tr i (-) m c ti n lương ã nh n cơ quan c bi t phái. 4/ i v i cán b , công ch c kiêm nhi m công tác qu n lý d án thì ư c l a ch n hư ng lương theo công vi c có m c lương cao nh t. Không t v n hư ng thêm ph c p kiêm nhi m.
  5. 5/ T ng qu ti n lương chi tr trong năm không ư c vư t quá qu ti n lương k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p chi phí phát sinh trong năm vư t quá t ng ngu n kinh phí ã ư c phê duy t thì ph i tr lùi qu ti n lương cho n khi t ng chi phí không vư t quá t ng ngu n kinh phí ã ư c duy t. 6/ Thông tư này có hi u l c k t ngày 15 tháng 10 năm 1999. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các Ban qu n lý d án u tư xây d ng ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản