Thông tư số 23/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
75
lượt xem
2
download

Thông tư số 23/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2002/TT-BTC

 1. B T ÀI CH Í NH C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p – T d o – H n h ph ú c S 2 3 / 2 0 0 2 / TT-BT C Hà N i , n g à y 2 0 t h á n g 3 n ă m 2 0 0 2 THÔNG TƯ C A B TÀ I C H ÍN H NGÀY 2 0 TH ÁN G 3 NĂM 2 0 0 2 HƯ NG D N QU N LÝ, S D N G C H I P H Í QU N LÝ D ÁN U TƯ T NGU N V N N GÂN S ÁC H NHÀ N Ư C Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998 và các văn b n hư ng d n lu t hi n hành; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c t i ơn v ch u tư như sau: PH N I QUY NNH CHUNG 1- Chi phí qu n lý d án u tư là toàn b chi phí c n thi t do ch u tư s d ng th c hi n nhi m v qu n lý trong su t quá trình u tư c a d án. Chi phí qu n lý d án u tư giai o n chuNn b u tư là nh ng kho n chi ph c v công tác qu n lý i v i các n i dung công vi c trong giai o n chuNn b u tư ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c phù h p v i yêu c u qu n lý và quy mô c a d án, m b o ch tài chính hi n hành, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chi phí qu n lý d án u tư giai o n th c hi n d án và giai o n k t thúc u tư là nh ng kho n chi ph c v công tác qu n lý i v i các n i dung công vi c trong giai o n th c hi n d án và giai o n k t thúc u tư, ư c xác nh trên cơ s nh m c chi phí ban qu n lý d án theo hư ng d n c a B Xây d ng, ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- T t c các ơn v ư c c p có thNm quy n giao nhi m v qu n lý d án u tư (sau ây g i t t là Ch u tư, ho c BQLDA) c a các d án có s d ng v n u tư thu c ngu n v n NSNN ph i s d ng chi phí qu n lý d án u tư úng m c ích, m b o chi tiêu ti t ki m và hi u qu theo ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. 3- Cơ quan tài chính: S Tài chính - V t giá i v i các d án do c p t nh, thành ph qu n lý; Phòng Tài chính i v i các d án do c p qu n, huy n qu n lý; V (Ban, Phòng) Tài chính i v i các d án do các B , ngành, cơ quan trung ương, các T ng công ty 90, 91, các công ty c l p qu n lý, sau ây g i t t là Cơ quan tài chính th c hi n qu n lý chi phí qu n lý d án u tư i v i d án thu c ngu n v n NSNN c a các ch u tư trong ph m vi qu n lý c a mình t khâu hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t d toán, ki m tra vi c ch p hành và phê duy t quy t toán theo quy nh t i Thông tư này. 4- i v i các d án thu c c p xã qu n lý, ch u tư (BQLDA) không ph i l p và duy t d toán chi ti t nhưng ph i qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án theo úng n i dung quy nh t i M c I, M c II, Ph n II c a Thông tư này và quy t toán chi phí qu n lý d án cùng v i quy t toán d án hoàn thành theo quy nh.
 2. PH N II QUY NNH C TH I . KI NH PH Í Q U N L Ý D ÁN: Kinh phí qu n lý d án n m trong t ng d toán c a d án ư c c p có thNm quy n phê duy t bao g m: 1. Chi cho các ho t ng qu n lý d án trong giai o n chuNn b u tư theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Chi phí qu n lý d án trong giai o n th c hi n d án và k t thúc d án theo nh m c quy nh t i Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư hi n hành c a B Xây d ng. 3. Trư ng h p ch u tư (BQLDA) ư c phép c a c p có thNm quy n t th c hi n kiêm nhi m m t s công tác tư v n v u tư xây d ng c a d án như: L p h sơ m i th u, phân tích ánh giá h sơ d th u, giám sát k thu t thi công, giám sát l p t thi t b thì ư c tính các chi phí tư v n nói trên theo quy nh hi n hành c a B Xây d ng. 4. Trư ng h p ch u tư (BQLDA) t th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng thì ư c tính chi phí ph c v n bù, gi i phóng m t b ng theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. Trư ng h p ch u tư (BQLDA) t th c hi n công tác ti p nh n, b o qu n (bao g m c b o v và b o dư ng) v t tư, thi t b c a d án thì ư c tính chi phí nhân công và các kho n chi ph c v cho công tác nói trên theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. I I . N I DUNG CH I PH Í Q U N L Ý D ÁN: N i dung chi phí qu n lý d án t giai o n chuNn b u tư n khi k t thúc d án g m có: 1. Ti n lương: Lương ng ch b c theo qu lương ư c giao; lương h p ng dài h n ( i v i các cá nhân ư c hư ng lương t d án theo quy t nh c a c p có thNm quy n); 2. Ti n công: Ti n công theo h p ng v vi c; 3. Các kho n ph c p lương: Ch c v , trách nhi m, khu v c, thu hút, t , thêm gi , c h i, nguy hi m, lưu ng, ph c p c bi t c a ngành ( i v i các cá nhân ư c hư ng lương t d án theo quy t nh c a c p có thNm quy n). 4. Ti n thư ng: Thư ng thư ng xuyên, thư ng t xu t (n u có). 5. Phúc l i t p th : Tr c p khó khăn thư ng xuyên; Tr c p khó khăn t xu t; Tr c p khác (n u có). 6. Các kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn, trích n p khác ( i v i các cá nhân ư c hư ng lương t d án theo quy t nh c a c p có thNm quy n). 7. Chi thanh toán d ch v công c ng: Thanh toán ti n i n sinh ho t, ti n nư c sinh ho t, mua nhiên li u, thanh toán v sinh môi trư ng, thanh toán khác. 8. V t tư văn phòng: D ng c văn phòng, sách và tài li u dùng cho chuyên môn, văn phòng phNm; 9. Thông tin liên l c: Cư c phí i n tho i, bưu chính, fax... 10. H i ngh : Tài li u, b i dư ng gi ng viên, vé tàu xe máy bay; thuê h i trư ng, phòng ng ... 11. Công tác phí: Vé tàu, xe, máy bay, ph c p lưu trú, phòng ng .
 3. 12. Chi thuê mư n: Phương ti n i l i, nhà làm vi c, thuê t, thuê thi t b ph c v các lo i, thuê ào t o l i cán b ... 13. oàn ra: Vé máy bay, ti n ăn , tiêu v t, l phí h i quan... 14. Chi s a ch a thư ng xuyên và s a ch a l n tài s n c a ban qu n lý như: Ô tô, mô tô, xe chuyên dùng, tr s làm vi c,... 15. Chi ph c v công tác chuyên môn: V t tư, trang thi t b chuyên dùng không ph i TSC , b o h lao ng, khác; 16. Mua s m tài s n ph c v qu n lý: Phương ti n phòng cháy ch a cháy, máy tính, ph n m m máy tính. 17. Trích n p ban qu n lý c p trên (n u có) 18. Các chi khác: N p phí, l phí, ti p khách,... III. L P D T O ÁN CH I PH Í Q U N L Ý D ÁN: Căn c c i m qu n lý d án hi n nay, chia thành 2 nhóm qu n lý d án như sau: - Nhóm I: G m có các Ban qu n lý chuyên ngành; Ban qu n lý khu v c; Ban qu n lý d án quan tr ng thành l p theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng hi n hành ư c tr c ti p hư ng lương t ngu n kinh phí qu n lý d án. - Nhóm II: G m các ch u tư, Ban qu n lý d án khác v i quy nh nhóm I nói trên. 1. i v i Nhóm I: Hàng năm, căn c k ho ch u tư XDCB ư c giao, ch u tư (BQLDA) l p d toán chi phí qu n lý d án theo hư ng d n t i Ph l c s I kèm theo Thông tư này, trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i Nhóm II: Khi trình c p có thNm quy n phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi, ơn v ư c giao nhi m v chuNn b u tư ng th i l p và trình duy t chi phí qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. Sau khi có quy t nh u tư, d án u tư ư c ghi k ho ch v n và tri n khai th c hi n d án, ch u tư ti n hành l p d toán chi phí qu n lý d án giai o n th c hi n u tư, l p d toán các chi phí theo quy nh các i m 3, 4, 5, M c I, Ph n II c a Thông tư này (n u có), trình c p có thNm quy n phê duy t. Vi c l p và trình duy t d toán nói trên ch th c hi n m t l n cho toàn b quá trình th c hi n d án; trư ng h p i u ch nh d toán ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. T ng d toán chi phí qu n lý c a t t c các d án phân b theo niên xác nh m c trích cho phép hàng năm i v i các Ban qu n lý d án thu c Nhóm I; D toán chi phí qu n lý c a t ng d án i v i Nhóm II t i a không ư c vư t so v i t l quy nh v chi phí qu n lý d án hi n hành c a Nhà nư c. I V. CH P H À NH 1. D toán chi phí qu n lý d án hàng năm ( i v i Nhóm I); d toán chi phí qu n lý c a toàn b d án ( i v i Nhóm II) sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan phê duy t g i n ch u tư (BQLDA), cơ quan thanh toán v n u tư th c hi n. Ki m soát thanh toán theo d toán ư c duy t, úng ch qu n lý tài chính hi n hành. 2. X lý trư ng h p thu ti n bán h sơ m i th u: M c thu bán h sơ m i th u ph i ch p hành quy nh c a Quy ch u th u hi n hành; chi phí cho vi c t ch c u th u không ư c l n hơn kinh phí thu ư c do bán h sơ m i th u; ph n còn l i c a kinh phí thu ư c do bán h sơ m i th u sau khi quy t toán các chi phí c n thi t cho vi c t ch c u th u, ch u tư n p Ngân sách Nhà nư c. 3. X lý m t s trư ng h p i v i Nhóm I:
 4. a) Trư ng h p vào u năm ngân sách, d toán chi phí qu n lý d án chưa ư c phê duy t thì ch u tư (BQLDA) có văn b n ngh cơ quan ki m soát thanh toán t m ng kinh phí chi cho các nghi p v sau: + Chi lương và các kho n có tính ch t ti n lương; + Chi nghi p v ph c v công tác qu n lý d án u tư. M c t m ng hàng tháng t i a không quá m c chi trong tháng c a năm trư c. Ch u tư (BQLDA) có trách nhi m làm th t c thanh toán và hoàn tr t m ng ngay sau khi ư c giao d toán. b) Trư ng h p ư c c p trên h tr kinh phí t xu t thì ch u tư ư c phép b sung ngu n kinh phí chi phí cho con ngư i. c) Các BQLDA thu c nhóm I có th áp d ng h s tăng thêm ti n lương t i thi u theo Thông tư s 32/1999/TT-L TBXH ngày 23/12/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương i v i các Ban qu n lý d án u tư xây d ng v i nguyên t c: + Khi áp d ng h s tăng thêm ti n lương t i thi u l p qu lương không làm tăng thêm chi phí qu n lý d án theo quy nh hi n hành c a B Xây d ng; + T ng d toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch n m trong ph m vi m c trích cho phép theo quy nh t i Ti t 2, i m I, Ph l c s I kèm theo Thông tư này. d) Trư ng h p BQLDA cho thuê tài s n c a BQLDA thì ph i n p 100% s ti n thu ư c vào NSNN. V. KI M T RA: Hàng năm, S Tài chính- V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Phòng Tài chính các qu n, huy n; V (Ban) Tài chính – K toán thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , các T ng c c; Ban Tài chính (ho c tương ương) thu c các T ng Công ty (90, 91), các Công ty c l p t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t i các ơn v ch u tư thu c ph m vi qu n lý c a mình k p th i u n n n các sai ph m trong quá trình qu n lý d án c a các ch u tư, các ban qu n lý d án. VI . Q UY T T O ÁN: - Khi k t thúc k ho ch hàng năm ( i v i Nhóm I) và khi d án hoàn thành, bàn giao ưa vào s d ng ( i v i c hai Nhóm), ch u tư (BQL d án) ph i l p báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án trình c p có thNm quy n phê duy t. Phương pháp l p, thNm tra và phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án u tư th c hi n theo hư ng d n ta Ph l c s II kèm theo Thông tư này. VI I . C P CÓ T H M Q UY N PH Ê DU Y T D T O ÁN, QUY T T O ÁN: C p có thNm quy n phê duy t d toán, quy t toán chi phí qu n lý d án quy nh như sau: - i v i các d án thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , T ng c c qu n lý do V Tài chính - K toán thNm nh d toán, thNm tra và phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án; - i v i các d án thu c các T ng Công ty (90, 91), các Công ty c l p qu n lý do Ban Tài chính - K toán (ho c c p tương ương) thNm nh d toán, thNm tra và phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án;
 5. - i v i các d án thu c UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý do S Tài chính - V t giá thNm nh d toán, thNm tra và phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án; - i v i các d án thu c các qu n, huy n qu n lý do Phòng Tài chính qu n, huy n thNm nh d toán, thNm tra và phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án; VI I I . PH ÂN B C H I PH Í Q U N L Ý D ÁN: i v i Nhóm I: Hàng năm căn c thông báo phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm, ch u tư (BQLDA) th c hi n vi c phân b chi phí qu n lý cho các d án thành ph n theo nguyên t c: + i v i các chi phí cho công tác tư v n, n bù, ti p nh n và b o qu n v t tư thi t b c a d án nào thì phân b tr c ti p cho d án ó; + Ph n chi phí qu n lý chung s phân b theo t l tương ng v i kh i lư ng hoàn thành trong năm c a các d án thành ph n. + Giá tr phân b chi phí qu n lý hàng năm c a d án ư c t ng h p vào giá tr quy t toán v n u tư c a t ng d án thành ph n khi quy t toán v n u tư d án hoàn thành. I X. T RÁCH NH I M: 1- Trách nhi m c a ch u tư (BQLDA): - L p và qu n lý h sơ d toán, quy t toán chi phí qu n lý d án và các chi phí khác (n u có, theo quy nh các i m 3, 4, 5, M c I, Ph n II c a Thông tư này) theo năm k ho ch úng th i gian và n i dung quy nh t i Thông tư này; ng th i ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u, tính pháp lý i v i h sơ; - Ch p hành y các n i dung trong quy t nh giao d toán và thông báo phê duy t quy t toán năm c a cơ quan phê duy t; - i chi u v i cơ quan ki m soát thanh toán v s v n ã ư c thanh toán; - Cung c p y tài li u có liên quan n d toán, quy t toán năm theo yêu c u c a cơ quan phê duy t; - nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng t ánh giá tình hình th c hi n d toán, qua ó rút kinh nghi m th c hi n qu n lý có hi u qu . 2- Trách nhi m c a cơ quan thNm tra, phê duy t: - Th c hi n vi c qu n lý chi phí qu n lý d án u tư và các chi phí khác c a d án (n u có, theo quy nh các i m 3, 4, 5, M c I, Ph n II c a Thông tư này) i v i các Ch u tư (BQLDA) thu c ph m vi qu n lý c a mình t khâu hư ng d n l p d toán, thNm nh, phê duy t quy t toán; - Hư ng d n các ch u tư (BQLDA) tri n khai th c hi n chi phí qu n lý d án u tư và quy t toán năm. - T ch c duy t d toán, duy t quy t toán theo n i dung yêu c u; - Trong quá trình thNm tra xét duy t quy t toán, cơ quan thNm tra, phê duy t có quy n xu t toán, thu h i ho c quy trách nhi m b i thư ng các kho n chi sai ch , không có trong n i dung d toán ư c duy t; ng th i yêu c u các ch u tư (BQLDA) ch p hành n p ngân sách nhà nư c các kho n thu n p theo quy nh. - Ch u trách nhi m v k t qu thNm tra d toán và quy t toán chi phí qu n lý d án u tư; 3- Trách nhi m c a cơ quan ki m soát thanh toán:
 6. - Ki m soát c p phát, thanh toán chi phí qu n lý d án u tư theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - Ki m tra, i chi u, xác nh n s v n ã thanh toán i v i các ch u tư (BQLDA) khi báo cáo quy t toán; - Có nh n xét, ánh giá, ki n ngh v i cơ quan thNm tra, phê duy t v các n i dung: Ch p hành vi c chi tiêu theo ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c i v i các n i dung mà ch u tư ã th c hi n; 4- Trách nhi m c a c p trên Ch u tư: - Hư ng d n các ch u tư (BQLDA) thu c ph m vi qu n lý c a mình qu n lý và s d ng chi phí qu n lý d án theo quy nh t i Thông tư này. - Ph i h p v i cơ quan thNm tra th c hi n thNm tra quy t toán năm c a ch u tư (BQLDA) thu c ph m vi qu n lý c a mình; - T o i u ki n pháp lý ch u tư (BQLDA) thu h i ph n v n ã thanh toán vư t giá tr quy t toán ư c duy t; 5- Trách nhi m c a các B , ngành, a phương: - Thư ng xuyên ki m tra tình hình th c hi n vi c chi phí khác và chi phí qu n lý d án c a các ch u tư (BQLDA); - Có bi n pháp và hình th c x lý k lu t thích áng i v i các ch u tư (BQLDA) vi ph m nghiêm tr ng trong vi c th c hi n qu n lý d án u tư. PH N III I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c sau 15 ngày k t ngày ký. Các d án ã và ang th c hi n trư c th i gian có hi u l c c a Thông tư này không ph i duy t l i d toán chi phí qu n lý d án mà ch th c hi n quy t toán chi phí qu n lý d án theo niên ho c khi k t thúc d án theo quy nh t i Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký) PH L C S I H Ư NG D N L P, T RÌ NH DUY T D T O ÁN CH I PH Í Q U N L Ý D ÁN U TƯ (Kèm theo Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n NSNN s 23/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính) I. L P D TOÁN: 1. Căn c l p d toán chi phí qu n lý d án u tư bao g m: + Quy t nh giao nhi m v ch u tư; + Quy t nh thành l p BQLDA; + Quy t nh giao k ho ch u tư XDCB năm; + Các văn b n c a c p có thNm quy n cho phép ch u tư (BQLDA) th c hi n m t s công tác tư v n: L p h sơ m i th u, phân tích ánh giá h sơ d th u, giám sát k thu t thi công, giám sát l p t thi t b .
 7. + Văn b n cho phép ch u tư (BQLDA) t th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng; t th c hi n công tác ti p nh n, b o qu n (bao g m c b o v và b o dư ng) v t tư, thi t b c a d án và d toán ư c có thNm quy n phê duy t c a các công tác nói trên kèm theo. 2. Xác nh m c trích cho phép: Căn c T ng d toán ư c duy t c a t ng d án ư c giao qu n lý, văn b n giao nhi m v c a c p có thNm quy n; ch u tư (BQLDA) xác nh m c trích c a t ng nhi m v theo t ng d án t ng h p ngu n kinh phí ư c trích theo Bi u s 01/DTBQL; ây là m c trích t i a ch u tư (BQLDA) th c hi n nhi m v qu n lý d án: + Chi phí Qu n lý d án giai o n CB T (theo d toán ư c duy t), + Chi phí Qu n lý d án giai o n THDA (theo quy nh), + Giám sát k thu t thi công, l p t thi t b (theo quy nh), + L p h sơ m i th u (theo quy nh), + Phân tích, ánh giá h sơ d th u (theo quy nh), + Ph c v công tác n bù, gi i phóng m t b ng (theo d toán ư c duy t), + Th c hi n công tác ti p nh n, b o qu n v t tư, thi t b (theo d toán ư c duy t), + Khác (theo d toán ư c duy t). 3. Xác nh n i dung chi phí c n thi t l p d toán: Căn c vào hình th c và c i m qu n lý d án, i chi u v i 2 nhóm theo quy nh t i M c III, Ph n II c a thông tư này xác nh n i dung chi phí cho phép áp d ng l p d toán chi phí qu n lý d án như sau: 3-1. i v i Nhóm I: N i dung chi phí qu n lý d án bao g m các kho n: T 01 n 18 theo quy nh t i M c II, Ph n II trên ây (Bi u s 02/A-DTBQL). Vi c xác nh qu ti n lương cho cán b qu n lý d án ph i m b o úng biên ch ư c duy t c a c p có thNm quy n (Bi u s 03/DTBQL) và k ho ch tăng gi m biên ch theo năm k ho ch (Bi u s 04/DTBQL) 3-2. i v i Nhóm II: N i dung chi phí qu n lý d án bao g m các kho n: 2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18 theo quy nh t i M c II, Ph n II trên ây (Bi u s 02/B-DTBQL). 4. H sơ, m u bi u: - T trình xin phê duy t d toán chi phí qu n lý d án; - Bi u s 01/DTBQL: T ng h p ngu n kinh phí ư c trích; - Bi u s 02A/DTBQL: D toán chi phí qu n lý d án theo niên ( i v i BQLDA thu c nhóm I); - Bi u s 02B/DTBQL: D toán chi phí qu n lý c a toàn b d án ( i v i BQLDA thu c nhóm II); - Bi u s 03/DTBQL: B ng kê danh sách công ch c, viên ch c và ti n lương th c hi n n cu i năm; - Bi u s 04/DTBQL: K ho ch tăng gi m s lư ng công ch c viên ch c theo t ng ng ch b c và qu lương tương ng năm; - B n sao các tài li u: Quy t nh giao k ho ch u tư XDCB năm; Văn b n c a c p có thNm quy n cho phép ch u tư (BQLDA) th c hi n m t s công tác tư v n, t th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng, ti p nh n và b o qu n v t tư - thi t b .
 8. * Yêu c u v h sơ: - H sơ d toán chi phí qu n lý c a ch u tư (BQL d án) ph i ư c l p y n i dung theo yêu c u ư c quy nh t i i m I trên ây. S li u trong bi u m u ph i rõ ràng không tNy xoá, thuy t minh d hi u. - H sơ d toán chi phí qu n lý d án ph i y ch ký c a k toán trư ng, ch u tư (trư ng ban qu n lý d án). - Ch u tư (BQL d án) ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s li u và các v n ã nêu trong h sơ d toán. II. PHÊ DUY T D TOÁN: Căn c h sơ d toán do ch u tư g i n, cơ quan tài chính thNm nh theo các n i dung sau: + ThNm nh tính pháp lý c a h sơ d toán (thuy t minh, các báo cáo theo m u bi u,...) có m b o các quy nh c a Nhà nư c v các m t th i gian, hình th c và tính pháp lý. + ThNm nh s phù h p c a các n i dung ghi trong d toán v i các tiêu chuNn, nh m c và ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c. B ph n ch c năng c a cơ quan tài chính ph i có báo cáo k t qu thNm nh theo các n i dung trên v i ngư i có thNm quy n quy t nh giao d toán. Quy t nh giao d toán theo M u bi u s 05/Q -GDT, ư c l p thành 05 b n (Cơ quan ra quy t nh 02b, Cơ quan thanh toán 01b, Ch u tư 02b). III. TH I GIAN L P, PHÊ DUY T D TOÁN: Trong kho ng th i gian t i a 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo k ho ch u tư, ch u tư (BQLDA) l p d toán chi phí qu n lý d án u tư g i n cơ quan tài chính phê duy t; Trong kho ng th i gian t i a 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ d toán do ch u tư (BQLDA) g i n, cơ quan tài chính có trách nhi m thNm nh, phê duy t d toán chi phí qu n lý d án u tư ch u tư (BQLDA) tri n khai th c hi n.
 9. Tên ơn v PH L C S I. Bi u 01/DTBQL .............. (Ban hành kèm theo TT s 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) XÁC NNH M C CHI HO T NG C A CH U TƯ (BQLDA) THEO NĂM (Dùng cho Ban qu n lý d án thu c nhóm I) S N i dung T ng d toán ư c duy t K ho ch u tư năm S kinh phí ư c trích TT T ng Trong ó T ng s Trong ó T ng s Trong ó s Xây l p Thi t b Xây l p Thi t b S ã s d ng lu k S d ki n tính t KC n năm KH trong năm KH A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s (A+B+C+D) A Theo nh m c chi BQLDA 1 D án 1 2 D án 2 … B Theo nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng I Tư v n l p HS m i th u và P.tích ánh giá HS d th u 1 D án 1
 10. 2 D án 2 … II Tư v n giám sát thi công và l p t thi t b 1 D án 1 2 D án 2 … III Tư v n khác 1 D án 1 2 D án 2 … C Chi phí ph c v n bù, gi i phóng m t b ng 1 D án 1 2 D án 2 … D Chi phí th c hi n ti p nh n thi t b , v t tư 1 D án 1 2 D án 2 …
 11. Ngày tháng năm 200.. Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v Tên ơn v PH L C S I. Bi u 02/A-DTBQL .............. (Ban hành kèm theo TT s 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM.... (Dùng cho Ban qu n lý d án thu c nhóm I) S TT N i dung chi D toán ư c duy t Ư c th c hi n chi d toán năm D toán chi năm k ho ch Ghi chú 1 2 3 4 5 6 T ng s 1 Ti n lương 2 Ti n công … 18 Chi khác D phòng
 12. Ngày tháng năm 200.. Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v
 13. PH L C I. Bi u s 02 B/DT-BQL (Ban hành kèm theo Thông tư s : 23/2002/ TT-BTC c a B Tài chính) D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN U TƯ (Dùng cho ch u tư ( BQL) thu c Nhóm II) D án:........................................................ Ch u tư:................................................ N i dung Thành ti n Ghi chú I. Ngu n ư c trích theo d án: II. N i dung chi: 1. Ti n công 2. Thanh toán d ch v công c ng 3. V t tư văn phòng 4. Thông tin, liên l c 5. H i ngh 6. Công tác phí 7. Chi thuê mư n 8. Chi oàn ra 9. Chi ph c v công tác chuyên môn 10. Các chi khác 11. D phòng T ng c ng: Ngày... tháng... năm... Ngư i l p d toán K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u)
 14. Tên ơn v PH L C S I. Bi u 03/DTBQL .......... (Ban hành kèm theo TT s 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) B NG KÊ DANH SÁCH CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ TI N LƯƠNG TH C HI N N CU I NĂM... (Dùng cho Ban qu n lý d án thu c nhóm I) S H và tên Lương ng ch b c ang Ph c p lương T ng qu ti n lương Ghi TT hư ng và ph c p chú Mã s H s Ti n H s ph c p Ph c p C ng Ti n lương Ph c p T ng ng ch lương lương làm êm, ti n PC ng ch b c lương s ng ch b c Thêm gi lương Ch c Khu ... C ng h v v c s ph c p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 ... n T ng s Ngày tháng năm 200..
 15. Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v Tên ơn v PH L C S I. Bi u 04/DTBQL .......... (Ban hành kèm theo TT s 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) K HO CH TĂNG, GI M S LƯ NG CÔNG CH C, VIÊN CH C THEO T NG NG CH VÀ QU LƯƠNG TƯƠNG NG NĂM........... (Dùng cho Ban qu n lý d án thu c nhóm I) Mã s D ki n tăng D ki n gi m Ghi chú ng ch Biên ch tăng Qu Biên ch gi m Qu lương lương gi m tăng T ng s Trong ó T ng s Trong ó tăng gi m Tuy n Nơi khác ... Ngh hưu Chuy n ... m i n nơi khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ng s
 16. Ngày tháng năm 200.. Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v
 17. PH L C S 1. M u s 05/Q - GDT (Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) CƠ QUAN PHÊ DUY T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc /Q - GDT ............., ngày tháng năm QUY T NNH C A........... V/v giao d toán chi phí qu n lý d án u tư C Ơ QUAN P HÊ DU Y T Căn c Quy t nh s .......... ngày tháng tháng năm c a..... v vi c giao nhi m v cho.......................... làm ch u tư d án; Căn c Quy t nh s ........... ngày tháng năm c a...... cho phép ch u tư th c hi n công tác tư v n; Căn c Quy t nh s ........... ngày tháng năm c a...... cho phép ch u tư th c hi n công tác t ch c thanh toán n bù gi i phóng m t b ng; Căn c Thông tư Hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư s .../2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính; Theo ngh c a..... QUY T NNH i u 1: Giao cho Ch u tư (BQLDA)..... d toán chi phí qu n lý d án u tư theo ph l c ính kèm. i u 2: Căn c d toán chi phí qu n lý d án u tư ư c giao, Ch u tư t ch c tri n khai th c hi n theo úng quy nh c a nhà nư c v ché qu n lý u tư xây d ng và ch tài chính k toán hi n hành. i u 3: Th trư ng ơn v nêu t i i u 1 trên ây ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: Th trư ng cơ quan phê duy t - Như trên, - Cơ quan thanh toán, (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) - Lưu. PH L C KÈM THEO QUY T NNH GIAO D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN U TƯ S :......./Q -GDT NGÀY... THÁNG... NĂM... C A... D án:........................................................ Ch u tư:................................................ N i dung Thành ti n Ghi chú I. T ng Ngu n ư c trích: 1- Ngân sách: 2- Khác: II. N i dung chi:
 18. 1. Ti n lương: 2. Ti n công: 3. Các kho n ph c p lương: 4. Ti n thư ng: 5. Phúc l i t p th : 6. Các kho n trích n p b o hi m y t , xã h i,... 7. Thanh toán d ch v công c ng: 8. V t tư văn phòng: 9. Thông tin, liên l c: 10. H i ngh : 11. Công tác phí: 12. Chi thuê mư n: 13. Chi oàn ra: 14. S a ch a thư ng xuyên, SC l n TSC c a BQLDA: 15. Chi ph c v công tác chuyên môn: 16. Mua s m ph c v qu n lý: 17. Trích n p BQLDA c p trên: 18. Các chi khác: 19. D phòng (5%): T ng c ng: Ghi chú: i v i các ch u tư ( BQL) thu c nhóm II ch g m 11 kho n chi như d toán. PH L C S II H Ư NG D N L P, T H M T RA, PH Ê DUY T Q UY T T O ÁN CH I PH Í Q U N L Ý D ÁN U TƯ (Kèm theo Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n NSNN s 23/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính) I. L P BÁO CÁO QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN U TƯ: 1. L p báo cáo quy t toán: - Khi k t thúc k ho ch hàng năm ( i v i nhóm I) và khi d án hoàn thành ưa vào s d ng ( i v i c nhóm I và nhóm II), ch u tư (BQL d án) có trách nhi m l p báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án và chi phí khác (n u có, theo quy nh các i m 3, 4, 5, M c I, Ph n II c a Thông tư này) trình c p có thNm quy n phê duy t. Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án bao g m các n i dung theo quy nh t i i m 2 ph n II c a Thông tư này; ng th i ph i phân tích ánh giá tình hình th c hi n d toán ư c giao, k t qu th c hi n trong năm, các v n khó khăn t n t i và ki n ngh các bi n pháp gi i quy t.
 19. 2- H sơ, bi u m u báo cáo quy t toán: a. H sơ, bi u m u quy t toán chi phí QLDA theo năm ( i v i nhóm I): - T trình xin phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án u tư; - Bi u s 01/QT-QLDA: B ng t ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án u tư năm, có i chi u xác nh n s v n ã c p phát thanh toán c a cơ quan ki m soát thanh toán; - M u s 02/QT-QLDA: Quy t toán chi phí qu n lý d án u tư năm. - M u s 03/QT-QLDA: Thuy t minh báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án u tư; - Các ch ng t chi tiêu có liên quan phát sinh trong năm; - B n sao các tài li u như: quy t nh giao d toán năm, quy t nh i u ch nh d toán trong năm (n u có), thông báo duy t quy t toán c a năm trư c. b. H sơ, bi u m u quy t toán chi phí QLDA d án hoàn thành: * i v i nhóm I: - B ng T ng h p Quy t toán chi phí qu n lý ã phân b qua các năm cho d án; - B n sao thông báo phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án qua các năm có liên quan n th i gian th c hi n u tư c a d án. * i v i nhóm II: - Bi u s 01A/QT-BQL: Quy t toán chi phí qu n lý d án u tư; - Các ch ng t chi tiêu liên quan, phát sinh trong quá trình th c hi n d án; quy t nh giao d toán, quy t nh i u ch nh d toán (n u có). 3- Yêu c u v h sơ: - H sơ quy t toán chi phí qu n lý d án c a ch u tư (BQL d án) u tư ph i ư c l p y n i dung theo yêu c u ư c quy nh t i i m I trên ây. S li u trong bi u m u ph i rõ ràng không tNy xoá, ki n ngh ph i c th rõ ràng. - H sơ quy t toán chi phí qu n lý d án ph i y ch ký c a k toán trư ng, ch u tư, trư ng ban qu n lý d án. - Ch u tư (BQL d án) ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s li u và các v n ã nêu trong h sơ quy t toán. II- TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN U TƯ: 1. N i dung thNm tra: Sau khi nh n ư c h sơ quy t toán c a ch u tư (BQL d án), cơ quan tài chính l p k ho ch thNm tra quy t toán, thông báo th i gian và a i m cho ch u tư (BQL d án) và c p trên ch u tư (n u có) tham gia thNm tra. Căn c vào h sơ quy t toán c a ch u tư (BQL d án) ã g i cơ quan tài chính, b ph n ch c năng giúp vi c cơ quan tài chính căn c vào ch chi tiêu hi n hành c a nhà nư c và d toán ư c phê duy t ti n hành thNm tra theo các n i dung sau: + Ki m tra h sơ báo cáo quy t toán (thuy t minh các báo cáo, bi u m u) có m b o so v i quy nh c a Nhà nư c v hình th c, n i dung và tính pháp lý. + i chi u s li u gi a d toán ư c duy t và giá tr kh i lư ng th c hi n t ó phát hi n ra nh ng chênh l ch và tìm ra nh ng nguyên nhân.
 20. + Xem xét các ch ng t chi tiêu có phù h p v i n i dung kinh t phát sinh, có m b o tuân th v tính h p pháp, h p lý h p l , có tuân th theo ch chi tiêu hi n hành c a Nhà nư c. + Ki m tra các kho n t m ng cu i năm. + Ki m tra qu ti n m t. + Ki m tra vi c h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh, l p s k toán, ki m kê v t tư, tài s n, qu ti n m t. Sau khi thNm tra theo các n i dung trên cơ quan thNm tra cùng ch u tư ( BQL d án) có biên b n thNm tra làm cơ s trình c p có thNm quy n phê duy t. Biên b n thNm tra ph i th hi n các n i dung sau: + Các ý ki n th ng nh t v k t qu thNm tra; + Các ý ki n gi i trình c a ch u tư; + Các ý ki n b o lưu c a ch u tư; + Ki n ngh bi n pháp x lý các kho n chi tiêu không úng ch , không có trong d toán ư c duy t. Căn c Biên b n thNm tra quy t toán gi a b ph n ch c năng giúp vi c c a cơ quan tài chính v i ch u tư, c p có thNm quy n xem xét, ra thông báo phê duy t. Thông báo phê duy t quy t toán theo M u bi u s 05./QT-QLDA kèm theo, ư c l p thành 05 b n (Cơ quan ra quy t nh 02b, Cơ quan thanh toán 01b, Ch u tư 02b). 2- H sơ thNm tra, phê duy t quy t toán: - Toàn b h sơ, bi u m u báo cáo quy t toán quy nh t i i m 2 m c I; - M u s 04/QT-QLDA: Biên b n thNm tra - Gi i trình c a ch u tư (BQLDA) (n u có); - M u s 05/QT-QLDA: Thông báo duy t quy t toán chi phí qu n lý d án u tư kèm theo Ph l c s 05A/QT, 05B/QT. 3- Th i gian l p và phê duy t quy t toán: Sau khi khoá s k toán, i chi u kh p úng s li u gi a s k toán và s li u c a cơ quan ki m soát thanh toán, ch u tư l p báo cáo quy t toán theo úng các m u bi u quy nh g i v cơ quan tài chính ch m nh t là sau 30 ngày tính t khi k t thúc năm k ho ch ho c khi d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng. Trong kho ng th i gian 30 ngày làm vi c tính t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán c a ch u tư (BQLDA), cơ quan tài chính có trách nhi m thNm tra, phê duy t và thông báo k t qu xét duy t quy t toán cho ch u tư (BQLDA). Sau 10 ngày k t khi nh n ư c thông báo duy t quy t toán c a cơ quan xét duy t, ch u tư (BQLDA) không có ý ki n khác b ng văn b n thì coi như ã ch p nh n thi hành. PH L C II. Bi u s : 1A/QT-BQL (Ban hành kèm theo Thông tư s : 23/2002/TT-BTC c a B Tài chính) QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN U TƯ (Dùng cho ch u tư ( BQL) thu c Nhóm II) D án:........................................................ Ch u tư:...............................................
Đồng bộ tài khoản