Thông tư số 23/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
7
download

Thông tư số 23/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2009/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 23/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KHAI THÁC VÀ S D NG TÀI LI U KHÍ TƯ NG THU VĂN, MÔI TRƯ NG NƯ C VÀ KHÔNG KHÍ Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 02/12/1994; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 4248/BTNMT-TC ngày 25/10/2008; B Tài chính quy nh v m c thu, ch thu, n p và s d ng phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i vi c thu, n p, qu n lý, s d ng phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí ư c thu th p t các tr m quan tr c khí tư ng thu văn c nh và các i m o c kh o sát qu n lý t i Trung tâm khí tư ng thu văn Qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. T ch c, cá nhân có khai thác, s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí t i Trung tâm khí tư ng thu văn Qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng là i tư ng n p phí theo quy nh t i Thông tư này. 3. Không thu phí i v i vi c khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí ph c v cho các m c ích sau ây: a) Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng c a Nhà nư c ph c v các nhu c u chung c a toàn xã h i; b) Ph c v nhu c u qu c phòng và an ninh qu c gia; c) Trao i thông tin v i nư c ngoài, t ch c qu c t theo i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia.
  2. II. QUI NNH C TH 1. M c thu phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí ư c quy nh c th t i (ph l c) Bi u m c thu phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. ơn v cung c p tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí là ơn v thu phí ư c trích l i 70% (b y mươi ph n trăm) chi dùng cho các n i dung sau: a) Chi thanh toán cho cá nhân tr c ti p th c hi n công vi c, d ch v và thu phí: ti n lương, ti n công, ph c p lương, các kho n óng góp theo quy nh, tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c ã hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo ch quy nh; b) Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; c) Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí; 3. ơn v thu phí có trách nhi m n p 30% (ba mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng nư c và không khí không quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t Qu n lý thu . 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  3. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n - Công báo; - Website chính ph ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, - S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). PH L C BI U M C THU PHÍ KHAI THÁC VÀ S D NG TÀI LI U KHÍ TƯ NG THU VĂN, MÔI TRƯ NG NƯ C VÀ KHÔNG KHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2009/TT-BTC ngày 05/04/2009 c a B Tài chính) Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác 1 Khí tư ng b m t a) Nhi t không khí 200 1 năm b) m không khí 200 1 năm c) Áp su t không khí 200 1 năm d) Nhi t i m sương 200 1 năm ) Áp su t hơi nư c 200 1 năm e) Chênh l ch bão hoà 200 1 năm g) Lư ng và lo i mây 200 1 năm 1.1 BKT1 h) T m nhìn xa 200 1 năm i) Hư ng và t c gió 200 1 năm k) Lư ng mưa 200 1 năm l) Lư ng b c hơi 200 1 năm m) Nhi t m t t 200 1 năm n) S gi n ng 200 1 năm o) S ngày có HT th i ti t 200 1 năm 1.2 BKT2- Nhi t Nhi t theo máy t ghi 200 1 năm 1.3 BKT2- m m theo máy t ghi 200 1 năm 1.4 BKT2- Áp Áp su t theo máy t ghi 200 1 năm
  4. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác 1.5 BKT3 Nhi t các l p t sâu 200 1 năm 1.6 BKT10 Hư ng và t c gió t ng gi 200 1 năm 1.7 BKT13 Lư ng b c hơi ch u 200 1 năm 1.8 BKT14 Lư ng mưa theo máy t ghi 200 1 năm 1.9 BKT15 S gi n ng theo máy t ghi 200 1 năm Mây 1.10 SKT1 Nhi t ư t th c o 200 1 năm Nhi t i m sương a) Các y u t th c o 04 obs 200 1 năm ph , tính cho 01 y u t : b) Nhi t không khí 4 obs 200 1 năm c) m tuy t i 4 obs 200 1 năm d) chênh l ch bão hoà 4 obs 200 1 năm ) Nhi t i m sương 04 obs 200 1 năm e) Nhi t ư t 04 obs 200 1 năm 1.11 SKT2 g) Lo i mây 4 obs. 200 1 năm h) cao chân mây 4 obs 200 1 năm i) Khí áp 4 obs 200 1 năm k) Hư ng và t c gió th c o 4 200 1 năm obs l) Lư ng m y (t ng quan, mây 200 1 năm dư i) 4 obs m) T m nhìn xa 4 obs 200 1 năm 1.12 G Nhi t Th i gian x y ra c c tr 200 1 năm 1.13 G m Th i gian x y ra c c tr 200 1 năm a) Lư ng mưa t ng gi 200 1 năm 1.14 G mưa b) Lư ng mưa th i o n ng n 200 1 năm a) Lư ng mưa ngày 200 1 năm 1.15 BKT5, BKH6 b) Lư ng mưa th i o n ng n 200 1 năm 1.16 B c x 200 1 năm a) T ng x nh th i th c o 200 1 năm BKT12A b) T ng x nh th i tháng/ngày 200 1 năm
  5. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác c) Tr c x nh th i th c o 200 1 năm d) Tr c x nh th i tháng/ngày 200 1 năm ) Tán x nh th i th c o 200 1 năm e) T ng x nh th i tháng/ngày 200 1 năm g) Các c trưng b c x tháng 200 1 năm 2 Khí tư ng nông nghi p a) S li u v v t h u cho 1 v 180 1v b) S li u khí tư ng (10 ngày) 180 1v BKN1 (báo cáo v 2.1 c) S li u KT ( c trưng t ng kỳ v KTNN) 180 1v phát d c) d) Các b ng nh n xét t ng k t v 180 1v BKN2 (Báo cáo a) S li u v v t h u cho 1 cây 180 1v 2.2 tháng v KTNN) b) S li u khí tư ng (ngày) 180 1v 3 Khí tư ng cao không Thám không vô tuy n (tính theo giá tr t ng y u t o trên m i m t ng áp) a) Y u t o: cao (H) 680 1 năm b) Y u t o: áp su t (P) 680 1 năm c) Y u t o: nhi t (T) 680 1 năm 3.1 (7 y u t o, trên d) Y u t o: Nm (U) 680 1 năm 16 m t ng áp) )Y ut o: i m sương (Td) 680 1 năm e) Y u t o: hư ng gió (dd) 680 1 năm g) Y u t o: t c gió (ff) 680 1 năm (Tính theo giá tr t ng y u t o S li u gió pilot, trên m i m t cao) 3.2 B ng SL trên các a) Y u t o: áp su t (P) 130 1 năm cao cách m t b) Y u t o: hư ng gió (dd) 130 1 năm t c) Y u t o: t c gió (ff) 130 1 năm 3.3 Ôzôn và b c x a) cao m t tr i 350 1 năm c c tím b) Nhi t 350 1 năm c) Mây 350 1 năm d) Hi n tư ng th i ti t 350 1 năm ) T ng lư ng ô zôn c p o theo 350 1 năm
  6. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác 02 d i ph m t tr i e) T ng lư ng ô zôn trung bình 350 1 năm c a gi o g) T ng lư ng ô zôn quan tr c 350 1 năm theo thiên nh h) T ng lư ng ô zôn trung bình 350 1 năm ngày i) Cư ng b c x c c tím t ng 350 1 năm gi i o k) Cư ng b c x c c tím làm 350 1 năm xém da (QEA) t ng gi i o Ra a th i ti t - a) B n Ra a 80 1b n 3.4 B n Ra a b) Ra a th i ti t ã s hoá 5 1 file nh 4 Môi trư ng a) T p s li u o t ng gi /t ng 4.1 720 1 năm ngày/01 tháng, g m 19 y u t b) SO2 720 1 năm Môi trư ng không c) NO 720 1 năm khí t ng d) NO2 720 1 năm ) NH3 720 1 năm g) CO 720 1 năm h) O3 720 1 năm i) NMHC 720 1 năm k) CH4 720 1 năm l) TSP 720 1 năm m) PMIO 720 1 năm n) OBC 720 1 năm o) WD 720 1 năm p) WS 720 1 năm q) Temp 720 1 năm r) Hum 720 1 năm s) SR 720 1 năm t) UV 720 1 năm
  7. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác u) ATP 720 1 năm v) Rain 720 1 năm y) pH 720 1 năm x.1) EC 720 1 năm Bi u k t qu pH, x.2) T 720 1 năm EC, T, t và lư ng mưa tr n x.3) Th i gian có mưa 720 1 năm x.4) Lư ng mưa c a các tr n 720 1 năm mưa trong tháng - S li u phân tích thành ph n 4.2 hoá h c nư c mưa, b i l ng: 10 y ut - Lư ng mưa t ng tr n 140 1 năm - Th i gian có mưa 140 1 năm - NH4+ 140 1 năm - N03- 140 1 năm - CI- 140 1 năm - HCO3- 140 1 năm a) Nư c mưa, b i - SO42- 140 1 năm l ng - Ca2+ 140 1 năm - Mg2+ 140 1 năm - B i l ng t ng c ng 140 1 năm - S liê th ng kê cao m c ki m tra, c c, thu trí trong 90 2 t/năm tháng (T-1c) - S li u ghi chú c bi t (T-1d) 90 2 t/năm - S li u th ng kê cao u c c và i m “0” thu chí các Thu 90 2 t/năm tr c/tuy n (CB-1) - S li u ghi m c nư c t ng gi b) T p ch nh biên và m c nư c trung bình ngày 90 2 t/năm (CBT-1a) - B ng th ng kê chân nh tri u 90 2 t/năm hàng ngày (CBT-1b) - B ng ghi m c nư c nh tri u 90 2 t/năm cao, chân tri u th p hàng ngày
  8. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác (CBT-2) - B ng ghi m c nư c trung bình 90 2 t/năm ngày (CB-2) - B ng ghi lư ng mưa ngày 90 2 t/năm (CBM-3) - B ng ghi nhi t nư c trung 90 2 t/năm bình ngày (CB-4a) - B ng ghi nhi t không khí 90 2 t/năm trung bình ngày (CB-4b) - Báo cáo thuy t minh 90 2 t/năm - Tài li u tuy n kh o sát lưu 90 2 t/năm lư ng nư c - Bi u m t c t ngang ( o b ng máy h i âm o sâu và máy kinh 90 2 t/năm vĩ) - B ng ghi lưu t c (T2) 90 2 t/năm - B ng tính lưu lư ng tri u (T3) 90 2 t/năm - B ng tính lư ng tri u (CBT4) 90 2 t/năm - B ng tính lưu lư ng nư c theo 90 2 t/năm phương pháp tàu di ng (T4) - B ng tính lưu lư ng nư c t ng 90 2 t/năm gi (CBT13) - B ng c trưng tri u hàng ngày 90 2 t/năm (CBT14) - B n tính lưu lư ng nư c theo 90 2 t/năm mùa (CBT9) c) Tài li u tuy n - S li u lưu lư ng ch t lơ l ng 90 2 t/năm kh o sát bùn cát lơ - S li u o, x lý m u nư c l ng 90 2 t/năm ch t lơ l ng - S li u lưu lư ng nư c và ch t 90 2 t/năm lơ l ng th c o (CB – 5) - S li u hàm lư ng ch t lơ l ng i bi u trung bình ngày (CB- 90 2 t/năm 11) - S li u lưu lư ng lơ l ng trung 90 2 t/năm bình ngày (CB-12)
  9. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác - B ng tính lưu lư ng ch t lơ l ng trung bình ngày ( tính 90 2 t/năm cho mùa ki t) (CB-13a) - B ng tính lưu lư ng ch t lơ l ng trung bình ngày ( tính 90 2 t/năm cho mùa lũ) (CB-13b) - S li u hàm lư ng ch t lơ l ng m t ngang trung bình ngày (CB- 90 2 t/năm 14) - S li u hàm lư ng ch t lơ l ng i bi u - B ng trung bình khi 90 2 t/năm tri u lên, tri u xu ng (T-11) - S li u hàm lư ng ch t lơ l ng i bi u - B ng trung bình khi 90 2 t/năm tri u lên, tri u xu ng (T-12) - S li u hàm lư ng ch t lơ l ng i bi u - B ng trung bình khi 90 2 t/năm tri u lên, tri u xu ng (T-13) - S li u x lý m u ch t lơ l ng 90 2 t/năm phân tích h t (P-1) S li u x lý m u ch t lơ l ng 90 2 t/năm phân tích h t (P-1) - S li u phân tích h t ch t lơ 90 2 t/năm l ng (P-2) - S li u phân tích h t ch t lơ 90 2 t/năm l ng trung bình ngày (P-3) - S li u ư ng kính h t và t c 90 2 t/năm l ng chìm trung bình (P-4) - S li u phân ph i h t ch t lơ l ng trung bình tri u lên, tri u 90 2 t/năm xu ng ( PT-3) - S li u phân ph i h t ch t lơ 90 2 t/năm l ng trung bình tháng, năm (P-5) - S li u tính phân ph i h t 90 2 t/năm ch t lơ l ng trung bình (P6) - S li u tính i phân ph i h t i bi u sang m t ngang (P- 90 2 t/năm 7) d) Tài li u tuy n - S li u quan tr c m n 60 2 t/năm
  10. Lo i tài li u ph c M c phí cho 1 l n ơn v tài li u TT Y u t khai thác v khai thác (1.000 ) khai thác MTN1 - S li u k t qu quan tr c 60 2 t/năm m n MTN2 kh o sát m n - S li u k t qu phân tích 60 2 t/năm m n MTN3 - Báo cáo thuy t minh 60 2 t/năm
Đồng bộ tài khoản