Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ TRUY N THÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 23/2009/TT-BTTTT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH Đ NH M C H TR DUY TRÌ VÀ PHÁT TRI N CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐO N 2009-2010 B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh đ nh s 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t đ nh s 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, t ch c và ho t đ ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích đ n năm 2010; Căn c Thông tư s 67/20006/TT-BTC ngày 18/7/2006 c a B Tài chính v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính c a Qu D ch v Vi n thông công ích Vi t Nam; Sau khi có ý ki n c a B Tài chính (Công văn s : 9061/BTC-TCNH ngày 25/6/ 2009) v đ nh m c h tr cung ng d ch v vi n thông công ích; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 1. Đ nh m c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích giai đo n 2009-2010 (Chi ti t t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này). 2. Danh sách phân chia khu v c áp d ng đ nh m c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đ i v i các huy n thu c vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích (vi t t t là huy n thu c vùng CI) và các xã thu c vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích (Chi ti t t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này). Đi u 2. Quy đ nh v áp d ng: Đ nh m c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích ban hành kèm theo Thông tư này đ áp d ng trong các trư ng h p sau: 1. Xây d ng k ho ch cung ng d ch v vi n thông công ích; xác đ nh d toán kinh phí th c hi n k ho ch; 2. Thanh toán kinh phí h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích do các doanh nghi p vi n thông cung ng theo yêu c u c a Nhà nư c. Đi u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/10/2009 và thay th Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông v vi c ban hành đ nh m c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích giai đo n 2008-2010. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch -Tài chính, V trư ng V Vi n thông; Ch t ch H i đ ng Qu n lý, Trư ng Ban Ki m soát, Giám đ c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c, Giám đ c các doanh nghi p vi n thông; Giám đ c các S Thông tin và Truy n thông và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Th tư ng CP, các P.Th tư ng CP (đ b/c); - B trư ng và các Th trư ng B BTTTT; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Các B và cơ quan ngang B ; Tr n Đ c Lai - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các S Thông tin và Truy n thông; - Các đơn v thu c B TTTT: V PC, Thanh tra B , C c QL ch t lư ng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin; Báo BĐVN; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - TTĐT Công báo;
  2. 2 - Lưu: VT, KHTC . PH L C 1 Đ NH M C H TR DUY TRÌ, PHÁT TRI N CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VÀ QUI Đ NH ÁP D NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2009/TT-BTTTT ngày20 /7 /2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) PH N I: Đ NH M C H TR DOANH NGHI P VI N THÔNG DUY TRÌ CUNG NG D CH V VI N THÔNG PH C P T I VÙNG ĐƯ C CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH 1.1. Đ nh m c h tr doanh nghi p vi n thông duy trì m ng đi n tho i c đ nh và Internet 1.1.1. Đ nh m c h tr Đơn v : đ ng/thuê bao/tháng Mã s Đ nh m c áp d ng cho các khu v c Tên đ nh m c Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 2009 2010 2009 2010 2009÷2010 1.1.1 H tr duy trì m ng đi n tho i c đ nh 1.1.1.1 H tr duy trì m ng đi n 8.000 0 21.000 15.000 70.000 tho i c đ nh h u tuy n 1.1.1.2 H tr duy trì m ng đi n tho i c đ nh vô tuy n 6.000 0 17.000 12.000 56.000 s d ng công ngh CDMA 1.1.1.3 H tr duy trì m ng đi n tho i c đ nh vô tuy n 13.000 9.000 42.000 s d ng công ngh GSM 1.1.2. H tr duy trì m ng internet băng r ng 1.1.2.1 H tr duy trì m ng internet băng r ng 12.000 12.000 25.000 25.000 40.000 (ADSL) 1.1.2. Quy đ nh áp d ng a) Kinh phí h tr cho các doanh nghi p đư c xác đ nh theo s thuê bao c a doanh nghi p (không bao g m s máy nghi p v c a các doanh nghi p) th c t duy trì hàng tháng trong k ho ch c a B Thông tin và Truy n thông phê duy t. b) Trư ng h p thuê bao s d ng c hai d ch v đi n tho i c đ nh và truy nh p Internet băng r ng trên cùng m t đư ng dây thuê bao thì m i d ch v đư c áp d ng riêng các đ nh m c trên. c) Không áp d ng đ nh m c đ i v i duy trì đi n tho i c đ nh tr trư c. d) Đ nh m c này ch áp d ng đ h tr doanh nghi p duy trì cho m i h gia đình không quá 01 (m t) thuê bao đi n tho i c đ nh và không quá 01 (m t) thuê bao Internet. Trư ng h p h gia đình có trên 1 thuê bao thì doanh nghi p đư c h tr là doanh nghi p có h p đ ng phát tri n thuê bao trư c còn đang có hi u l c và có phát sinh cư c d ch v . e) Đ nh m c này áp d ng đ h tr doanh nghi p vi n thông duy trì m ng đi n tho i c đ nh và Internet cho c năm 2009 và năm 2010 theo danh sách phân chia khu v c t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 1.2. Đ nh m c h tr duy trì h th ng thông tin qua v tinh (VSAT) 1. 2.1. Đ nh m c h tr
  3. 3 Đơn v : đ ng/tr m/tháng Mã s Tên đ nh m c Đ nh m c h tr 1.2.1 H tr duy trì tr m thông tin v tinh 1.2.1.1 H tr duy trì tr m thông tin v tinh trên đ t li n (áp 4.000.000 d ng cho khu v c 3) 1.2.1.2 H tr duy trì tr m thông tin v tinh trên đ o (không 8.000.000 phân bi t khu v c) 1.2.2. Quy đ nh áp d ng: a) Kinh phí h tr cho các doanh nghi p đư c xác đ nh theo s tr m VSAT c a doanh nghi p th c t duy trì hàng tháng trong năm thu c vùng đư c cung c p d ch v vi n thông công ích. Trong đó: - Đ nh m c duy trì tr m thông tin v tinh trên đ t li n ch áp d ng đ i v i khu v c 3 theo danh sách phân chia khu v c t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. Đ nh m c này áp d ng cho c năm 2009 và năm 2010. - Đ nh m c duy trì tr m thông tin v tinh trên đ o áp d ng không phân bi t khu v c. Đ nh m c này áp d ng cho c năm 2009 và năm 2010. b) Đ nh m c áp d ng h tr cho các tr m VSAT th c hi n cung ng d ch v làm ch c năng đ u cu i, tr c ti p cung ng d ch v vi n thông công ích (không áp d ng đ nh m c h tr cho các tr m VSAT đư c s d ng làm trung k ). 1.3. Đ nh m c h tr duy trì các Đài thông tin duyên h i s d ng công ngh vô tuy n HF đ cung ng d ch v đi n tho i liên l c gi a t u cá v i các thuê bao đi n tho i trên đ o, trên đ t li n 1.3.1. Đ nh m c h tr Đơn v : đ ng/tr m/tháng Mã s Tên đ nh m c Đ nh m c áp d ng 1.3.1 H tr duy trì các Đài thông tin duyên h i 1.3.1.1. H tr duy trì các Đài thông tin duyên h i s d ng công 8.000.000 ngh tho i HF 1.3.2. Quy đ nh áp d ng a) Kinh phí h tr cho các doanh nghi p đư c xác đ nh theo s Đài thông tin duyên h i th c t duy trì hàng tháng, không bi t khu v c l p đ t tr m. S đài đư c h tr duy trì theo k ho ch c a B Thông tin và Truy n thông phê duy t. b) Đ nh m c này áp d ng trong năm 2009. c) Đ nh m c này áp d ng t khi Nhà nư c quy đ nh giá cư c liên l c t u - b thông qua m ng thông tin liên l c trên bi n. 1.4. Đ nh m c h tr duy trì đi m truy nh p đi n tho i công 1.4.1. Đ nh m c h tr Đơn v : đ ng/đi m/tháng Mã s Đ nh m c áp d ng cho các vùng Tên đ nh m c Khu v c1 Khu v c 2 Khu v c 3 1.4.1. H tr duy trì đi m truy nh p đi n tho i có ngư i ph c v 1.4.1.1 Đi m truy nh p đi n tho i công c ng có 600.000 1.000.000 1.800.000 ngư i ph c v s d ng m ng h u tuy n 1.4.1.2 600.000 1.000.000 1.800.000 Đi m truy nh p đi n tho i công c ng có
  4. 4 ngư i ph c v s d ng m ng vô tuy n (bao g m c s d ng VSAT khu v c 3) 1.4.2 Đi m truy nh p đi n tho i không có ngư i ph c v 1.4.2.1 Đi m truy nh p đi n tho i không có ngư i 50.000 60.000 80.000 ph c v s d ng m ng h u tuy n. 1.4.2. Quy đ nh áp d ng a) M c h tr duy trì đi m truy nh p đi n tho i công c ng thi t l p t năm 2007 v trư c đư c tính b ng 0,7 l n đ nh m c. b) M c h tr duy trì đi m truy nh p đi n tho i công c ng m i thi t l p trong các năm 2008, 2009, 2010 t i các xã đ n đ u năm 2008 chưa có đi m truy nh p đi n tho i công c ng (theo danh sách đ t hàng c a B Thông tin và Truy n thông) và t i các đơn v qu c phòng (theo Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT/BTTTT-BQP gi a B Thông tin và Truy n thông và B Qu c phòng) đư c tính b ng đ nh m c qui đ nh trên. c) Các đi m truy nh p đi n tho i công c ng đư c h tr bao g m: - Đi m truy nh p đi n tho i công c ng t i các Bưu c c, các đi m Bưu đi n -Văn hóa xã. - Các đi m truy nh p đi n tho i công c ng do doanh nghi p vi n thông s h u, tr c ti p duy trì, bao g m c các đi m do doanh nghi p thuê đ a đi m n đ nh. Không áp d ng đ nh m c này đ h tr cho các h p đ ng đ i lý đi n tho i c a các doanh nghi p vi n thông (ngoài các Bưu c c và các đi m Bưu đi n- Văn hoá xã) và các đi m truy nh p đi n tho i công c ng đang đư c h tr chi phí duy trì b i các chương trình, d án khác. d) T i đi m truy nh p đi n tho i công c ng, doanh nghi p ph i có Cabin g i đi n tho i công c ng, đ ng h tính cư c và ph i niêm y t công khai b ng giá cư c các d ch v vi n thông. e) Các đi m truy nh p đi n tho i công c ng không có ngư i ph c v đư c h tr duy trì là các tr m CardPhone. f) Kinh phí h tr đư c xác đ nh theo s đi m truy nh p đi n tho i công c ng th c t duy trì hàng tháng và có phát sinh cư c truy nh p d ch v đi n tho i công c ng. g) Đ nh m c này áp d ng đ h tr doanh nghi p duy trì đi m truy nh p đi n tho i công c ng cho c năm 2009 và năm 2010 theo danh sách phân chia khu v c t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 1.5. Đ nh m c h tr duy trì đi m truy nh p intertnet công c ng 1.5.1. Đ nh m c h tr Đơn v : đ ng/đi m/tháng Đ nh m c áp d ng cho các khu v c Mã s Tên đ nh m c Khu v c1 Khu v c 2 Khu v c 3 1.5.1 Đi m truy nh p internet công c ng băng r ng (ADSL) có ngư i ph c v 1.5.1.1 Qui mô 2 máy vi tính 1.000.000 1.800.000 2.600.000 1.5.1.2 Qui mô t 3 máy vi tính tr lên 1.300.000 2.200.000 3.100.000 1.5.2 Đi m truy nh p d ch v internet công c ng b ng các phương th c khác (ngoài ADSL) 1.5.2.1 Qui mô 2 máy vi tính 700.000 1.200.000 1.800.000 1.5.2.2 Qui mô t 3 máy vi tính tr lên 900.000 1.500.000 2.100.000 1.5.2. Quy đ nh áp d ng a) M c h tr duy trì đi m truy nh p internet công c ng thi t l p t năm 2007 v trư c qui đ nh t i b ng trên đư c tính b ng 0,7 l n đ nh m c. b) M c h tr duy trì đi m truy nh p internet công c ng m i thi t l p t năm 2008 t i các xã tính đ n đ u năm 2008 chưa có đi m truy nh p internet công c ng (theo danh sách đ t hàng c a B Thông tin
  5. 5 và Truy n thông ) và t i các đơn v Qu c phòng (theo Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT/BTTTT- BQP gi a B Thông tin và Truy n thông và B Qu c phòng) đư c tính b ng đ nh m c qui đ nh trên. c) Đ i v i đi m truy nh p internet công c ng b ng phương th c gián ti p (Dial-Up) ch áp d ng đ nh m c h tr duy trì đ n h t năm 2009. d) Đ nh m c trên áp d ng cho đi m truy nh p internet công c ng có quy mô t 2 máy tính tr lên và có ít nh t 1 cabin đi n tho i công c ng. - Vi c xác đ nh s máy vi tính t i các đi m truy nh p internet công c ng căn c vào các th t c, ch ng t mua bán, bàn giao tài s n c a doanh nghi p theo quy đ nh t i ch đ k toán doanh nghi p do B Tài chính ban hành. - T i đi m truy nh p internet công c ng, doanh nghi p ph i có Cabin g i đi n tho i, đ ng h tính cư c và ph i niêm y t công khai b ng giá cư c các d ch v vi n thông. Đi m truy nh p đư c h tr ph i đ m b o ch t lư ng d ch v theo quy đ nh c a B Thông tin và Truy n thông. e) Các đi m truy nh p internet công c ng đư c h tr bao g m: - Đi m truy nh p internet công c ng t i các Bưu c c, đi m Bưu đi n-Văn hóa xã. - Các đi m truy nh p internet công c ng do doanh nghi p vi n thông s h u và tr c ti p duy trì, bao g m c các đi m do doanh nghi p thuê đ a đi m n đ nh. Không áp d ng đ nh m c này đ h tr đ i v i các h p đ ng đ i lý d ch v truy nh p internet (ngoài các đi m đ t t i các Bưu c c, các đi m Bưu đi n- Văn hoá xã) và các đi m truy nh p Internet công c ng đang đư c tài tr chi phí duy trì b i các chương trình, d án khác. f) Kinh phí h tr đư c xác đ nh theo s đi m truy nh p internet công c ng th c t duy trì hàng tháng và có phát sinh cư c truy nh p d ch v internet công c ng. g) Đ nh m c này áp d ng đ h tr doanh nghi p duy trì đi m truy nh p internet công c ng cho c năm 2009 và năm 2010 theo danh sách phân chia khu v c t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 1.6. Đ nh m c h tr doanh nghi p l p đ t phát tri n m i thuê bao đi n tho i c đ nh h u tuy n cho cá nhân, h gia đình 1.6.1. Đ nh m c h tr Đơn v tính: đ ng/thuê bao phát tri n m i Mã s Tên đ nh m c Đ nh m c áp d ng 1.6.1 H tr l p đ t m i thuê bao đi n tho i c đ nh 1.6.1.1 H tr l p đ t m i thuê bao đi n tho i c đ nh 300.000 h u tuy n 1.6.2. Quy đ nh áp d ng a) Đ nh m c này ch áp d ng h tr doanh nghi p cung ng d ch v l p đ t phát tri n m i thuê bao đi n tho i c đ nh h u tuy n cho cá nhân, h gia đình khu v c 3. b) Đ nh m c này áp d ng đ h tr doanh nghi p l p đ t phát tri n m i thuê bao đi n tho i c đ nh h u tuy n cho cá nhân, h gia đình cho c năm 2009 và năm 2010 theo danh sách phân chia khu v c t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. PH N II: Đ NH M C H TR DUY TRÌ, PHÁT TRI N THUÊ BAO C A CÁC CÁ NHÂN, H GIA ĐÌNH S D NG D CH V VI N THÔNG PH C P T I VÙNG ĐƯ C CUNG NG D CH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH 2.1. H tr duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh 2.1.1. Đ nh m c h tr Đơn v : đ ng/ thuê bao/tháng Mã s Đ nh m c áp d ng cho các vùng Tên đ nh m c Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 2.2.1 H tr duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh 2.2.1.1 8.000 11.000 15.000 H tr duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh
  6. 6 h u tuy n 2.2.1.2 H tr duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh vô 8.000 11.000 15.000 tuy n s d ng công ngh CDMA 2.2.1.3 H tr duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh vô 8.000 11.000 15.000 tuy n s d ng công ngh GSM 2.1.2. Quy đ nh áp d ng a) M i h gia đình đư c Nhà nư c h tr duy trì thuê bao hàng tháng không quá 01 (m t) thuê bao đi n tho i c đ nh. b) Doanh nghi p ch thu c a ch thuê bao s ti n chênh l ch gi a m c cư c thuê bao hàng tháng do cơ quan Nhà nư c quy đ nh v i m c h tr theo đ nh m c trên. Ch thuê bao là cá nhân, h gia đình đư c gi m tr m c cư c ph i tr cho doanh nghi p theo đ nh m c trên. Nhà nư c thanh toán kho n h tr theo đ nh m c trên cho ch thuê bao thông qua doanh nghi p vi n thông. c) Đ nh m c trên áp d ng đ i v i duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh tr sau trong đi u ki n cư c thuê bao đi n tho i c đ nh hàng tháng do Nhà nư c quy đ nh là 20.000 đ ng/tháng. Trư ng h p Nhà nư c có quy t đ nh thay đ i cư c thuê bao đi n tho i c đ nh thì đ nh m c h tr trên đư c đi u ch nh như sau: Khu v c 1 tính b ng 40% m c cư c đư c Nhà nư c quy đ nh. Khu v c 2 tính b ng 55% m c cư c đư c Nhà nư c quy đ nh. Khu v c 3 tính b ng 75% m c cư c đư c Nhà nư c quy đ nh. N u Nhà nư c quy đ nh m c cư c tr n ho c khung cư c cho d ch v duy trì thuê bao đi n tho i c đ nh thì t l trên đư c xác đ nh theo m c cư c tr n. N u Nhà nư c quy đ nh m c cư c sàn thì t l trên đư c xác đ nh theo m c cư c sàn. 2.2. Đ nh m c h tr thi t b đ u cu i cho ch thuê bao cá nhân, h gia đình s d ng d ch v đi n tho i, d ch v truy nh p internet 2.2.1. Đ nh m c h tr a) H tr thi t b đ u cu i cho vi c s d ng d ch v đi n tho i c đ nh và d ch v truy nh p internet Đơn v : đ ng/thuê bao phát tri n m i Đ nh m c h tr áp d ng cho các khu v c Mã s Tên đ nh m c Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 2009 2010 2009 2010 2009÷2010 2.2.1 Phát tri n m i thuê bao đi n tho i c đ nh trên đ t li n, trên đ o 2.2.1.1 Thuê bao đi n tho i c 100.000 0 140.000 0 200.000 đ nh h u tuy n 2.2.1.2 Thuê bao đi n tho i c đ nh vô tuy n công ngh 100.000 0 140.000 0 200.000 CDMA 2.2.1.3 Thuê bao đi n tho i c đ nh vô tuy n công ngh 100.000 0 140.000 0 200.000 GSM 2.2.2 Phát tri n m i thuê bao truy nh p internet băng r ng 2.2.2.1 Modem truy nh p internet 200.000 200.000 300.000 300.000 400.000 băng r ng (ADSL)
  7. 7 b) H tr máy thu phát sóng vô tuy n HF cho tàu cá Đơn v tính: đ ng/tàu cá Đ nh m c h tr Mã s Tên đ nh m c (không phân bi t khu v c) 2.2.3 Máy thu phát sóng trên tàu cá 2.2.3.1 Máy thu phát sóng vô tuy n HF công ngh tho i cho 4.000.000 tàu cá 2.2.2. Quy đ nh áp d ng a) Ch thuê bao đi n tho i c đ nh, thuê bao s d ng d ch v truy nh p internet băng r ng t quy t đ nh vi c mua thi t b đ u cu i và đư c gi m tr kho n h tr trên vào cư c, phí phát sinh ph i tr cho doanh nghi p cung ng d ch v . Nhà nư c h tr kinh phí cho ch thuê bao thông qua doanh nghi p vi n thông. Doanh nghi p vi n thông đư c qui đ nh m c ti n gi m tr hàng tháng cho ch thuê bao theo nguyên t c đ m b o thuê bao nh n đ s ti n Nhà nư c h tr theo đ nh m c. b) M i h gia đình ch đư c Nhà nư c h tr phát tri n m i không quá 01 (m t) l n và không quá 01 (m t) thi t b đ u cu i cho thuê bao đi n tho i c đ nh và thuê bao Internet. c) Không áp d ng đ nh m c đ h tr thi t b đ u cu i đ i v i thuê bao s d ng d ch v đi n tho i c đ nh tr trư c. d) Kinh phí Nhà nư c h tr thi t b đ u cu i đã t m ng cho doanh nghi p trong năm, n u chưa tr h t vào cư c s d ng d ch v cho các ch thuê bao thì chuy n sang năm sau đ theo dõi tr ti p. Trư ng h p có thuê bao r i m ng mà chưa đư c tr h t kinh phí h tr thi t b đ u cu i vào cư c s d ng d ch v thì ch thuê bao không đư c h tr s kinh phí còn l i và Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam không quy t toán s kinh phí h tr còn l i cho nh ng trư ng h p này. e) Đ i v i đ nh m c h tr máy thu phát sóng vô tuy n HF công ngh tho i cho tàu cá: - Áp d ng nguyên t c h tr theo đi m a và d m c này. - M i tàu cá đ n đ u năm 2009 chưa có máy thu phát sóng vô tuy n HF công ngh tho i đư c h tr m t l n, m t máy thu phát sóng vô tuy n HF công ngh tho i khi đăng ký s d ng d ch v liên l c v i Công ty Thông tin Đi n t Hàng h i Vi t Nam. - Ch tàu cá ch đư c h tr khi đã đăng ký tàu v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. PH N III: Đ NH M C H TR CUNG NG D CH V VI N THÔNG B T BU C TRÊN PH M VI C NƯ C 3.1. Đ nh m c h tr liên l c d ch v vi n thông b t bu c 3.1.1. Đ nh m c h tr Đư c tính b ng m c cư c liên l c do cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy đ nh đ i v i d ch v đi n tho i c đ nh n i h t, n i t nh. Trư ng h p cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy đ nh khung giá cư c thì m c h tr theo m c cư c sàn. 3.1.2 Quy đ nh áp d ng a) D ch v vi n thông b t bu c đư c h tr bao g m các d ch v : 113, 114, 115, 116 phát sinh t m ng đi n tho i c đ nh g i trong n i h t, n i t nh. b) Khu v c h tr : trên ph m vi c nư c. Trư ng h p m c cư c liên l c do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành chưa bao g m thu VAT thì đ nh m c h tr đư c b sung vào thêm s thu VAT ph i n p Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t 3.2. Đ nh m c h tr duy trì thông tin vi n thông d báo thiên tai và tìm ki m c u n n trên bi n: 3.2.1. Đ nh m c h tr Đơn v tính: nghìn đ ng/ Đài thông tin duyên h i/tháng Mã s Tên đ nh m c Đ nh m c 3.2.1 H tr duy trì h th ng thu phát, truy n d n thông tin d báo thiên tai 35.000
  8. 8 trên bi n và thông tin c p c u, tìm ki m c u n n trên bi n 3.2.2. Quy đ nh áp d ng: a) Đ nh m c này áp d ng h tr cho các đài thông tin duyên h i cung ng d ch v d báo thiên tai và tìm ki m c u n n trên bi n. S đài đư c h tr duy trì theo k ho ch đư c B Thông tin và Truy n thông phê duy t. b) Đ nh m c này áp d ng trong năm 2009. c) Doanh nghi p cung ng d ch v đư c h tr kinh phí theo s đài cung ng d ch v th c t và ph i đ m b o: - S gi duy trì cung ng d ch v thông tin c p c u, tìm ki m c u n n trên bi n cho t u cá là 24/24 h hàng ngày cho t t c các ngày trong tháng đ i v i các đài đư c h tr ; - S b n tin d báo thiên tai cho t u cá t i thi u 2 b n tin/ngày/đài. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 2
Đồng bộ tài khoản