Thông tư số 23/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
72
lượt xem
12
download

Thông tư số 23/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI TUY N VÀ TUY N CH N PHƯƠNG ÁN THI T K KI N TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình, B Xây d ng hư ng d n thi tuy n và tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng nh m ch n ư c phương án thi t k t t nh t, áp ng t i a các yêu c u v thNm m , quy ho ch ki n trúc, c nh quan, công năng s d ng; th hi n ư c ý nghĩa, tính ch t c a công trình xây d ng, ng th i có tính kh thi cao. i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Hư ng d n vi c thi tuy n và tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng i v i nh ng công trình công c ng có quy mô l n, công trình có yêu c u ki n trúc c thù. i v i các công trình khác thì khuy n khích áp d ng. 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c thi tuy n và tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng. i u 3. Các công trình yêu c u ph i t ch c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc 1. Công trình công c ng có quy mô l n bao g m các công trình có quy mô c p I, c p c bi t. 2. Công trình có yêu c u ki n trúc c thù bao g m:
  2. a) Công trình mang tính bi u tư ng, công trình i m nh n, công trình ư c xây d ng t i v trí có nh hư ng tr c ti p n di n m o c nh quan ki n trúc c a ô th ho c các công trình có yêu c u c thù như c a khNu qu c t , tư ng ài, nhà ga ư ng s t trung tâm, ga hàng không qu c t , n i a; trung tâm phát thanh truy n hình c p t nh tr lên; b) Công trình giao thông ô th có yêu c u thNm m cao như c u vư t, c u qua sông trong ô th ; c) Công trình là bi u tư ng v truy n th ng, văn hoá và l ch s có ý nghĩa c bi t quan tr ng i v i a phương; d) Các công trình có yêu c u ki n trúc trang tr ng, th hi n quy n l c như tr s cơ quan ng, Nhà nư c, trung tâm hành chính-chính tr c p t nh tr lên; e) Các công trình do yêu c u c a chính quy n t o ra d u n, góp ph n t o di n m o, c nh quan ô th . i u 4. Các hình th c thi tuy n và tuy n ch n phương án Sau khi có ch trương u tư, ngư i quy t nh u tư ho c ch u tư (khi ch u tư cũng là ngư i quy t nh u tư) quy t nh t ch c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng. Vi c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc ư c th c hi n theo m t trong các hình th c sau ây: 1. Hình th c thi tuy n: a) Thi tuy n r ng rãi: Thi tuy n r ng rãi là hình th c thi tuy n không h n ch s lư ng t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài (n u th y c n thi t) tham gia và ư c công b trên các phương ti n thông tin i chúng. b) Thi tuy n h n ch : Thi tuy n h n ch là hình th c thi tuy n mà ch u tư m i t i thi u 5 t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài (n u th y c n thi t) có năng l c chuyên môn tham gia thi tuy n. Hình th c thi tuy n h n ch ư c áp d ng i v i trư ng h p ch u tư ã xác nh ư c m t s ơn v tư v n có năng l c phù h p v i d án, công trình xây d ng ho c vì i u ki n và th i gian không th t ch c thi tuy n r ng rãi. 2. Hình th c tuy n ch n phương án: Tuy n ch n phương án là hình th c ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) l a ch n m t ơn v tư v n thi t k có i u ki n năng l c, kinh nghi m xu t t i thi u 3 phương án thi t k ch u tư l a ch n phương án t t nh t thi t k , xây d ng công trình. Chương II
  3. T CH C THI TUY N VÀ TUY N CH N PHƯƠNG ÁN THI T K KI N TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 5. T ch c thi tuy n Ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) có th t t ch c thi tuy n ho c thuê t ch c có kinh nghi m t ch c thi tuy n. 1. Công tác chuNn b thi tuy n: a) Hoàn t t các th t c pháp lý và thu th p các tài li u, s li u, thông tin v ki n trúc, quy ho ch có liên quan n khu t xây d ng công trình. b) L p k ho ch thi tuy n và chuNn b kinh phí t ch c thi tuy n. Kinh phí t ch c thi tuy n, gi i thư ng, h tr phương án d thi và kinh phí t ch c tuy n ch n phương án ư c tính trong chi phí d án u tư xây d ng công trình. c) L p Yêu c u thi t k . N i dung Yêu c u thi t k ph i nêu rõ a i m xây d ng, m c ích, tính ch t, quy mô c a công trình, yêu c u v tư tư ng, ý nghĩa c a công trình cũng như óng góp c a công trình ó i v i c ng ng và c nh quan khu v c và các yêu c u liên quan khác. d) L p Quy ch thi tuy n. Quy ch thi tuy n g m nh ng n i dung cơ b n sau: - Hình th c thi tuy n, tính ch t, m c ích và yêu c u c a cu c thi. - Nêu rõ th i gian, a i m t ch c cu c thi. - Quy nh th ng nh t v h sơ d thi, ngôn ng s d ng, ơn v o lư ng, ơn v ti n t . H sơ d thi bao g m thuy t minh, b n v và mô hình (n u có). - Các quy nh khác do ch u tư xu t theo yêu c u c a m i cu c thi. ) Tùy theo tính ch t công trình, ch u tư có th thành l p H i ng ánh giá x p h ng phương án d thi (sau ây g i t t là H i ng) ho c thành l p T chuyên gia ho c m i cơ quan chuyên môn phù h p giúp ch u tư ánh giá, x p h ng các phương án. Ch u tư m i các chuyên gia trong nư c, chuyên gia nư c ngoài (n u th y c n thi t) trong lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch và các lĩnh v c liên quan khác tham gia H i ng ho c T chuyên gia. 2. Công tác thi tuy n: a) M i d thi: - i v i thi tuy n r ng rãi, ngư i t ch c thi tuy n ti n hành thông báo m i các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài (n u th y c n thi t) có i u ki n năng l c phù h p tham gia thi tuy n.
  4. - i v i thi tuy n h n ch , ngư i t ch c cu c thi m i các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài (n u th y c n thi t) có i u ki n năng l c phù h p tham gia thi tuy n. Ch u tư phê duy t danh sách, s lư ng các t ch c, cá nhân ư c tham gia. b) ánh giá, x p h ng các phương án: H i ng ho c T chuyên gia ho c cơ quan chuyên môn th c hi n ánh giá, x p h ng các phương án theo phương pháp ch m i m. c) Công b k t qu và trao gi i thư ng: Khi t ch c thi tuy n, tùy theo quy mô, tính ch t c a công trình và i u ki n th c t , ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) xác nh s gi i thư ng, m c thư ng, m c h tr kinh phí cho các phương án d thi h p l và ra quy t nh v gi i thư ng, t ch c trao thư ng sau khi k t thúc cu c thi. i u 6. T ch c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc Trên cơ s hư ng d n t i các i m a,c, kho n 1 và i m b kho n 2 i u 5 c a Thông tư này, ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) t ch c công tác tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc cho phù h p v i quy mô, tính ch t c a công trình xây d ng và i u ki n th c t . i u 7. Trưng bày, tri n lãm, l y ý ki n c ng ng Tùy theo tính ch t, quy mô công trình và i u ki n c th , ngư i quy t nh u tư có th xem xét t ch c trưng bày, tri n lãm, l y ý ki n c ng ng v các phương án d thi ho c phương án ư c ch n. i u 8. L a ch n phương án thi t k xây d ng công trình 1. Ngư i quy t nh u tư quy t nh ch n phương án phù h p thi t k xây d ng công trình trên cơ s xem xét k t qu ánh giá, x p h ng c a H i ng (ho c T chuyên gia, cơ quan chuyên môn ư c m i), các ý ki n c a c ng ng, tính kh thi c a phương án và các yêu c u khác liên quan như công ngh xây d ng, hi u qu u tư và i u ki n th c t . 2. Phương án ư c ch n thi t k xây d ng công trình ư c ngư i quy t nh u tư ho c ch u tư công b công khai. Phương án thi t k ư c ch n là cơ s ngư i quy t nh u tư xem xét giao cho tác gi c a phương án ó thi t k công trình khi có i u ki n năng l c theo quy nh. 3. Trư c khi ký k t h p ng tư v n, thi t k và trong quá trình th c hi n các bư c thi t k ti p theo, ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) có th yêu c u tác gi i u ch nh phương án thi t k ư c ch n cho phù h p. i u 9. Quy n và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án 1. Ngư i quy t nh u tư:
  5. a) Phê duy t hình th c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án. b) Phê duy t k ho ch t ch c thi tuy n và kinh phí thi tuy n. c) Phê duy t k t qu thi tuy n. 2. Ch u tư: a) xu t hình th c thi tuy n ho c tuy n ch n ngư i quy t nh u tư quy t nh. b) Hoàn t t các th t c pháp lý và cung c p các tài li u, s li u, thông tin v ki n trúc, quy ho ch và các thông tin khác có liên quan n khu t xây d ng công trình cho các t ch c, cá nhân d thi. c) L p k ho ch thi tuy n và kinh phí t ch c thi tuy n. d) L p và phê duy t Yêu c u thi t k . ) L p và phê duy t Quy ch thi tuy n. e) Thành l p H i ng ho c T chuyên gia ho c m i cơ quan chuyên môn ánh giá, x p h ng các phương án. g) T ng h p và báo cáo k t qu ánh giá, x p h ng các phương án d thi tuy n ho c tuy n ch n phương án v i ngư i quy t nh u tư. h) T ch c trao gi i thư ng. i) Khi ch u tư ng th i là ngư i quy t nh u tư thì ch u tư th c hi n các quy n và trách nhi m c a ngư i quy t nh u tư nêu t i kho n 1 i u này. 3. T ch c, cá nhân d thi tuy n ho c tuy n ch n phương án: a) Các t ch c, cá nhân d thi tuy n ho c tuy n ch n phương án u ph i có i u ki n năng l c, hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam hi n hành. b) T ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c ch n xây d ng công trình ư c m b o quy n tác gi , ư c th c hi n l p d án và các bư c thi t k ti p theo khi có i u ki n năng l c; n u không có i u ki n năng l c thì có th liên danh v i các t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n. Trư ng h p t ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c l a ch n t ch i th c hi n các bư c thi t k ti p theo thì ch u tư l a ch n nhà th u phù h p th c hi n nhưng quy n tác gi v n thu c v t ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c l a ch n. 4. H i ng ánh giá, x p h ng và T chuyên gia: a) Xây d ng Quy ch làm vi c c a H i ng ho c T chuyên gia (sau ây g i t t là Quy ch làm vi c). Quy ch làm vi c ph i th hi n c th nguyên t c, phương pháp ánh giá, cho i m và x p h ng các phương án d thi; trách nhi m c a H i ng ho c T chuyên gia.
  6. b) Ch t ch h i ng ho c T trư ng t chuyên gia thay m t H i ng ho c T chuyên gia phê duy t Quy ch làm vi c và ch u trách nhi m trư c Ch u tư v vi c th c hi n Quy ch . c) ánh giá, cho i m và x p h ng các phương án d thi. d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c m b o bí m t, khách quan, trung th c và không có hành vi tiêu c c nh hư ng n k t qu ánh giá, x p h ng. ) Báo cáo và gi i trình k t qu ánh giá, x p h ng v i Ch u tư. 5. Cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý v ki n trúc, quy ho ch a phương: a) Khuy n cáo, khuy n ngh ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) v công trình ph i thi tuy n ho c c n thi tuy n. b) Cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý v ki n trúc, quy ho ch a phương có th ưa ra các yêu c u v hình th c ki n trúc, nh ng yêu c u thu c quy ch qu n lý ki n trúc khu v c, thi t k ô th làm cơ s ngư i quy t nh u tư (ho c ch u tư) l a ch n ư c phương án thi t k xây d ng công trình có ch t lư ng cao, m b o các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc, c nh quan, h t ng k thu t. c) Trư ng h p ch u tư thành l p H i ng thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thì cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý v ki n trúc, quy ho ch có trách nhi m giúp ch u tư c ho c c ngư i tham gia. d) Hư ng d n, ki m tra các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c thi tuy n và tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc công trình xây d ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này thay th Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 c a B Xây d ng hư ng d n thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng. 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01tháng 09 năm 2009. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương, các t ch c và cá nhân liên quan ph n ánh v B Xây d ng hư ng d n gi i quy t./.
  7. B TRƯ NG Nơi nh n : - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - U ban Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n H ng Quân - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các cơ quan trung ương c a các oàn th ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Quy ho ch Ki n trúc TP Hà N i và TP H Chí Minh; - C c ki m tra văn b n c a B Tư pháp; - Công báo, website: c a Chính ph , B Xây d ng; - Lưu: VP, PC, KTQH (05b).
Đồng bộ tài khoản