thông tư số 23-BLĐTBXH-BTC-BYT/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

thông tư số 23-BLĐTBXH-BTC-BYT/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thông tư số 23-BLĐTBXH-BTC-BYT/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với một số cán bộ, nhân viên y tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính- Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thông tư số 23-BLĐTBXH-BTC-BYT/TTLB

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH-B VI T NAM YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 23-BL TBXH-BTC-BYT/TTLB Hà N i , ngày 05 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A LAO NG - THƯƠNG BINH - XÃ H I - TÀI CHÍNH - Y T S 23- BL TBXH-BTC BYT/TTLB NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 1992 HƯ NG D N TH C HI N CH TR C P I V I M T S CÁN B , NHÂN VIÊN Y T Căn c Công văn s 4407-PPLT ngày 28-9-1992 c a Văn phòng H i ng B trư ng v vi c gi i quy t m t s ch i v i cán b nhân viên y t ; Liên B Lao ng - thương binh và xã h i - Tài chính - Y t hư ng d n c th vi c th c hi n như sau: I- I TƯ NG HƯ NG TR C P: 1. Cán b , nhân viên y t làm vi c tuy n y t cơ s (phòng khám khu v c c m dân cư, tr m y t xã, y t thôn b n) thu c vùng núi cao, có ph c p khu v c 15% tr lên, vùng sâu, h i o. II- M C TR C P: Các i tư ng quy nh t i m c I c a thông tư này, hàng tháng ư c tr c p thêm 20.000 /ngư i, tr cùng v i kỳ nh n lương. III- NGU N KINH PHÍ TR TR C P: C p nào qu n lý i tư ng hư ng tr c p thì ngân sách c p ó ài th kho n tr c p này. T năm 1993 kho n chi này ư c tính trong k ho ch cân i ngân sách c a t ng c p. chi tr tr c p i v i cán b , nhân viên y t ư c h ch toán vào m c 70 c a lo i, kho n, h ng tương ng theo m c c a ngân sách Nhà nư c. IV- T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-11-1992. 2. S Lao ng - thương binh và xã h i cùng v i S Y t các t nh ng b ng Song C u Long tham mưu ch t ch U ban nhân dân t nh xác nh a bàn vùng sâu làm căn c xác nh i tư ng hư ng tr c p theo qui nh trên. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v liên b nghiên c u s a i, b sung ch .
  2. H T Tr n ình Hoan Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản