Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ khoa học công nghệ và môi trường-Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

 1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 2341/2000/TTLT/BKHCNMT- Hà N i , ngày 28 tháng 11 năm 2000 BTC THÔNG TƯ LIÊN B C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - B TÀI CHÍNH S 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 119/1999/N -CPNGÀY 18/9/1999 C A CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH KHUY N KHÍCH CÁC DOANH NGHI P U TƯ VÀO HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 119/1999/N -CP ngày 18/9/1999 c a Chính ph v m t s chính sách và cơ ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh (sau ây g i t t là Ngh nh s 119/N -CP); Căn c pháp lu t v thu , tài chính, khoa h c và công ngh hi n hành; Liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Tài chính hư ng d n th c hi n các chính sách và cơ ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh theo quy nh c a Ngh nh s 119/1999/N -CP, như sau: I. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1.- Ph m vi i u ch nh: Các ho t ng khoa h c và công ngh ư c khuy n khích theo Quy t nh này t i i u 1 Ngh nh s 119/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, bao g m: 1.1 Ho t ng nghiên c u - Tri n khai do doanh nghi p t th c hi n ho c ký k t h p ng v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Ho t ng nghiên c u - tri n khai bao g m các giai o n: Nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, tri n khai th c nghi m. Ranh gi i gi a nghiên c u - tri n khai và s n xu t ư c xác nh như sau: Giai o n cu i c a ho t ng nghiên c u - tri n khai là t o ra công ngh m i, s n phNm m i và s n xu t th qui mô nh nh m hoàn thi n công ngh m i, s n phNm m i trư c khi ưa vào s n xu t và i s ng. Khi quá trình s n xu t th ho t ng bình thư ng thì giai o n nghiên c u - tri n khai k t thúc.
 2. 1.2. ng d ng các k t qu khoa h c và công ngh , i m i công ngh , s n xu t s n phNm m i: - ng d ng các k t qu c a ho t ng nghiên c u - tri n khai vào th c t ; - ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh ã có do chuy n giao công ngh ; - C i ti n áng k công ngh ã có; - S n xu t các s n phNm m i ho c các s n phNm hi n có nhưng ã ư c c i ti n áng k tính năng ch t lư ng s n phNm. 1.3. D ch v khoa h c và công ngh : Là nh ng ho t ng g n li n v i ho t ng nghiên c u - tri n khai, ho c óng góp vào vi c t o ra, truy n bá, áp d ng, ki n th c khoa h c công ngh . D ch v khoa h c công ngh bao g m: a) Các d ch v òi h i k thu t cao như: Ph c h i, s a ch a, hi u ch nh máy móc, thi t b , d ng c th nghi m, phương ti n o ki m, thi t b khoa h c k thu t có b ph n i u khi n t ng, ki m nh, th nghi m, ki m tra ch t lư ng, ki m chuNn các v t li u, s n phNm; b) X lý s li u, tính toán, phân tích ph c v tr c ti p nghiên c u - tri n khai; c) L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và kh thi, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; d) Các ho t ng liên quan t i b o h quy n s h u công nghi p và chuy n giao công ngh , áp d ng k thu t m i vào s n xu t g m: - Các ho t ng b o h sáng ch , gi i pháp h u ích; - D ch v h tr chuy n giao công ngh , áp d ng k thu t m i vào s n xu t (L a ch n công ngh , hư ng d n l p t thi t b , v n hành th các dây chuy n thi t b nh m áp d ng các công ngh ư c chuy n giao, ki m tra và b o trì máy móc, hư ng d n các qui trình công ngh chuy n giao, ào t o, hu n luy n nâng cao trình chuyên môn và qu n lý n m v ng công ngh ư c chuy n giao); ) Các d ch v v thông tin, tư v n khoa h c và công ngh , tư v n qu n lý công ngh , tư v n qu n lý kinh doanh, b i dư ng, hu n luy n nghi p v nh m nâng cao ki n th c khoa h c, công ngh và qu n lý. 2. i tư ng áp d ng bao g m: 2.1. Các doanh nghi p ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) g m: a) Công ty trách nhi m h u h n; b) Công ty c ph n;
 3. c) Công ty h p doanh; d) Doanh nghi p tư nhân; ) H p tác xã, liên hi p h p tác xã (g i t t là h p tác xã); e) Doanh nghi p Nhà nư c; g) Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, các h i ngh nghi p có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; h) Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam; i) Doanh nghi p do ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam; k) Doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam. 2.2. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: a) Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; b) Doanh nghi p liên doanh; c) Bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. i u ki n ư c hư ng ưu ãi: Các i tư ng nêu t i i m 2, M c I t i Thông tư này ư c hư ng ưu ãi theo quy nh c a Ngh nh s 119/1999/N -CP khi có các i u ki n sau ây: a) Doanh nghi p có ho t ng khoa h c và công ngh ư c khuy n khích nêu t i i m 1, M c I t i Thông tư này; b) ã ăng ký n p thu ; c) Ho t ng úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh; d) Th c hi n ch h ch toán k toán theo quy nh. II. HƯ NG D N ƯU ÃI V THU THU NH P DOANH NGHI P 1. V thu su t ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p: 1.1 Doanh nghi p ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) có các ho t ng ng d ng công ngh cao, d ch v khoa h c và công ngh ư c áp d ng
 4. thu su t ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p nêu t i kho n 1 i u 3 Ngh nh s 119/1999/N -CP. H sơ ngh hư ng thu su t ưu ãi g m có: a) ơn ngh ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Quy t nh thành l p (n u có) và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh g m có: - i v i t ng lo i doanh nghi p có các ho t ng ng d ng công ngh cao (áp d ng công ngh s n xu t linh ki n, b ph n k thu t cao, ho c dây chuy n công ngh tiên ti n theo quy nh t i i m 3, m c I, Thông tư s 2345/TT-BKHCNMT ngày 04/12/1998 "Hư ng d n xác nh và công nh n doanh nghi p công nghi p k thu t cao ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài"): + Doanh nghi p nhà nư c: Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k kĩ thu t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); + Công ty TNHH, Công ty c ph n, công ty h p doanh: báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k k thu t ư c h i ng thành viên hay ch s h u phê duy t và quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); + Doanh nghi p tư nhân: Thi t k kĩ thu t, h p ng và b n quy t toán h p ng u tư xây d ng, l p t trang thi t b . Trư ng h p doanh nghi p t xây d ng ph i xu t trình hoá ơn, ch ng t mua v t tư máy móc thi t b và th c t máy móc thi t b ã ư c l p t s d ng theo thi t k k thu t. + H p tác xã: Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k kĩ thu t ư c Ban qu n tr phê duy t và quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); - i v i doanh nghi p th c hi n d ch v khoa h c và công ngh , tài li u bao g m: +H p ng d ch v khoa h c và công ngh ; + B n quy t toán h p ng. 1.2 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có d án u tư vào các lĩnh v c ng d ng và phát tri n công ngh cao, d ch v khoa h c công ngh
 5. ư c hư ng các m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh s 119/1999/N -CP. M c ưu ãi ư c ghi c th trong Gi y phép u tư. i v i các doanh nghi p ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày Ngh nh s 119/1999/N -CP có hi u l c thi hành mà chưa ư c cơ quan c p Gi y phép u tư i u ch nh Gi y phép u tư thì v n th c hi n theo quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p Gi y phép u tư không quy nh m c ưu ãi mà doanh nghi p mu n ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 119/1999/N -CP thì ph i g i h sơ n cơ quan thu tr c ti p qu n lý. H sơ ngh hư ng thu su t ưu ãi g m có: a) ơn ngh ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Gi y phép u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh g m có: - i v i doanh nghi p có d án ng d ng và phát tri n công ngh cao (áp d ng công ngh s n xu t linh ki n, b ph n kĩ thu t cao, ho c dây chuy n công ngh tiên ti n theo quy nh t i i m 3, M c I, Thông tư s 2345/TT-BKHCNMT ngày 04/12/1998 "Hư ng d n xác nh và công nh n doanh nghi p công nghi p kĩ thu t cao ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài"): Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k kĩ thu t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); - i v i doanh nghi p th c hi n d ch v khoa h c và công ngh : H p ng d ch v khoa h c và công ngh , b n quy t toán h p ng. 2. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 119/1999/N -CP: 2.1 Các ho t ng ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i kho n 1 i u 4: - Thu nh p t vi c th c hi n các h p ng nghiên c u - tri n khai. - Thu nh p t vi c th c hi n các h p ng d ch v kĩ thu t tr c ti p ph c v nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p bao g m: + Cung c p gi ng cây tr ng m i (trư c giai o n ư c cho phép s n xu t i trà), v t nuôi ư c t o ra trong nư c ho c do nh p khNu (trư c khi ư c công nh n là gi ng ti n b k thu t), cung c p gi ng nh m m c ích kh o nhi m ho c khu v c hoá;
 6. + D ch v b o v th c v t (cây nông nghi p, cây lâm nghi p, cây dư c li u...); + D ch v phòng ch ng b nh v t nuôi (d ch v thú y, phòng ch ng b nh cho gia súc, gia c m, thu s n nuôi tr ng); + Hư ng d n ph bi n k thu t v : Canh tác, thâm canh cây tr ng, qui trình chăn nuôi gia súc, gia c m, nuôi tr ng thu s n, b o qu n ch bi n các s n phNm nông nghi p, lâm nghi p, thu s n; + Ho t ng tư v n v kh o sát, quy ho ch, ki m tra ch t lư ng các công trình thu nông tr c ti p ph c v nông nghi p; + Ho t ng o cb n ph c v quy ho ch nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n; + Ho t ng phân tích nông hoá, th như ng, ch t lư ng s n phNm ph c v tr c ti p ngư i s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n; + Các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư khác. - Thu nh p t vi c óng góp b ng quy n s h u trí tu , bí quy t k thu t, qui trình công ngh . H sơ ngh mi n thu thu nh p doanh nghi p g m có: a) ơn ngh mi n thu thu nh p doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Quy t nh thành l p (n u có) và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p) ho c gi y phép u tư; c) T khai ăng ký thu ; d) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh g m: H p ng, b n quy t toán h p ng nghiên c u - Tri n khai, h p ng d ch v k thu t ph c v tr c ti p nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, ho c biên b n góp v n b ng quy n s h u trí tu , bí quy t k thu t, quy trình công ngh cùng tài li u ch ng minh quy n s h u. 2.2 Mi n thu thu nh p b sung quy nh t i kho n 2 i u 4 Các doanh nghi p thu c di n ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 119/N -CP không ph i n p thu thu nh p b sung thu nh p cao do l i th khách quan mang l i t các ho t ng khoa h c và công ngh , áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p.
 7. 2.3 Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i kho n 3 i u 4 H sơ ngh mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p bao g m: a) ơn ngh ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Quy t nh thành l p (n u có) và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh c a t ng lo i doanh nghi p theo quy nh t i i m 1.1-d, M c II t i Thông tư này. e) Báo cáo quy t toán tài chính và quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a cơ s kinh doanh c a năm trư c năm u tư và năm sau u tư xin mi n gi m thu . Doanh nghi p căn c vào m c mi n gi m thu ph i t tính toán và h ch toán riêng ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i, s thu ư c mi n gi m và s thu ph i n p t ng kỳ cũng như c năm, th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu theo quy nh. Trư ng h p doanh nghi p không h ch toán riêng ư c thu nh p ch u thu tăng thêm do u tư vào ho t ng d ch v khoa h c công ngh , xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng qui mô, i m i công ngh thì thu nh p ch u thu tăng thêm ư c xác nh căn c theo t l gi a giá tr u tư tăng thêm trên t ng giá tr tài s n c nh hi n có c a doanh nghi p. Hàng năm khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p, cơ quan thu xác nh chính th c s thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n gi m. 2.4 Mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i Kho n 4 i u 4: H sơ ngh mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p g m có: a) ơn xin ngh ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Gi y phép u tư và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh n u có (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh g m:
 8. Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k kĩ thu t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); Trư ng h p doanh nghi p s d ng thu nh p ư c chia tái u tư thì i u ki n, t l và công th c tính hoàn thu i v i thu thu nh p ã n p ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ph n th hai m c I i m 6 Thông tư s 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2.5 Trình t và th i h n xem xét mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p: a) Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ y và h p l xin ý ki n cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh , cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ph i có ý ki n tr l i doanh nghi p. b) Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ ngh ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p g i n, cơ quan thu tr c ti p qu n lý ph i thông báo cho doanh nghi p m c ưu ãi v thu theo quy nh t i Ngh nh s 119/1999/N -CP. Trư ng h p ki m tra h sơ c a doanh nghi p không h p l ho c không úng i tư ng quy nh c a Ngh nh s 119/1999/N -CP hư ng d n t i M c I Thông tư này, thì trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu ph i thông báo cho doanh nghi p bi t. III. HƯ NG D N TH C HI N MI N, GI M TI N S D NG T, TI N THU T, THU S D NG T 1. Các doanh nghi p ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) có u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh nêu t i i m 1, M c I t i Thông tư này ư c hư ng ưu ãi v s d ng t i v i t ư c giao, ho c t thuê xây d ng cơ s nghiên c u khoa h c và công ngh , phòng thí nghi m, tr m tr i, xư ng th c nghi m theo quy nh t i Kho n 1 i u 5 Ngh nh s 119/1999/N -CP. Thu s d ng t nêu t i Kho n 1-c i u 5 Ngh nh s 119/1999/N -CP bao g m: Thu s d ng t nông nghi p quy nh t i Lu t thu s d ng t nông nghi p ư c Qu c h i thông qua ngày 10/7/1993 và thu nhà, t quy nh t i Pháp l nh v thu nhà, t ư c H i ng Nhà nư c (nay là U ban Thư ng v Qu c h i) ban hành ngày 31/7/1992 và các văn b n hư ng d n thi hành. H sơ ngh mi n gi m ti n s d ng t, ti n thuê t , thu s d ng t g m có: a) Công văn ngh c a doanh nghi p; b) Quy t nh thành l p (n u có) và gi y ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Quy t nh giao t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c h p ng thuê t;
 9. e) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh c a t ng lo i doanh nghi p theo quy nh t i i m 1.1 - d, M c II t i Thông tư này. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c hư ng ưu ãi v ti n thuê t i v i ph n di n tích t thuê xây d ng phòng thí nghi m, xư ng ch th ho c th c hi n nghiên c u - tri n khai, th c nghi m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. H sơ ngh ư c hư ng ưu ãi v ti n thuê t g m có: a) ơn ngh ư c hư ng ưu ãi v ti n thuê t theo quy nh t i văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v ti n thuê t áp d ng i v i u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a doanh nghi p; b) Gi y phép u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); c) T khai ăng ký thu ; d) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thuê (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p); e) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh ; Tài li u g i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh g m: Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư, thi t k k thu t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào ho t ng (n u chưa có quy t toán); 3. Trình t và th i h n xem xét mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t: Cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh có trách nhi m tr l i ý ki n trong th i h n theo nh t i i m 2.5-a, M c II t i Thông tư này. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t, sau khi nh n ư c h sơ h p l ngh mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t, trong th i h n 30 ngày ph i ra quy t nh mi n, gi m, th i h n mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t. i v i trư ng h p mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p, trong vòng 10 ngày n u xét i u ki n cơ quan thu tr c ti p ph i g i h sơ cùng công văn ngh C c thu xem xét. Trong th i h n 20 ngày, C c thu ph i trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh mi n, gi m thu s d ng t cho t ng trư ng h p c th .
 10. Trư ng h p h sơ ngh mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t không h p l ho c không i u ki n, trong th i h n ch m nh t 15 ngày k t ngày nh n h sơ cơ quan thu ph i thông báo cho doanh nghi p bi t. IV. HƯ NG D N TH C HI N MI N THU NH P KH U: Các i tư ng nêu t i i m 2, M c I t i Thông tư này có hàng hoá nh p khNu là máy móc, thi t b , c m chi ti t, nguyên v t li u, thi t b khoa h c k thu t có b ph n i u khi n t ng, m u thí nghi m, d ng c o lư ng và thí nghi m ph c v tr c ti p cho các d án, h p ng nghiên c u - tri n khai mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t chưa áp ng ư c yêu c u v ch t lư ng và s lư ng ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 119/1999/N -CP. H sơ ngh mi n thu nh p khNu g m có: a) Công văn c a doanh nghi p ngh mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b , nguyên v t li u, thi t b khoa h c k thu t có b ph n i u khi n t ng, m u thí nghi m, d ng c o lư ng và thí nghi m ph c v tr c ti p cho các d án, h p ng nghiên c u - tri n khai trong ó nêu rõ s lư ng, tr giá và cam k t s d ng úng m c ích; b) Gi y phép u tư ho c ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p; c) Ý ki n c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh v tài, h p ng, d án nghiên c u - tri n khai, trong ó ghi rõ i tư ng ư c mi n thu nh p khNu là máy móc, thi t b , nguyên v t li u, thi t b khoa h c k thu t có b ph n i u khi n t ng, m u thí nghi m, d ng c o lư ng và thí nghi m... ph c v tr c ti p cho các tài, d án, h p ng nghiên c u - tri n khai và h sơ tài, d án, h p ng nghiên c u tri n khai kèm theo. d) K ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , nguyên v t li u... ph c v tr c ti p cho tài, h p ng, d án nghiên c u - tri n khai c a doanh nghi p. e) H p ng u thác nh p khNu (n u là hàng nh p khNu u thác). Căn c vào h sơ trên, i chi u v i danh m c nguyên v t li u, máy móc, thi t b trong nư c ã s n xu t ư c theo quy nh hi n hành, C c H i quan nơi doanh nghi p ăng ký làm th t c nh p khNu hàng hoá s theo dõi, làm th t c mi n thu nh p khNu cho t ng chuy n hàng c th . nh kỳ hàng quí, các C c H i quan ph i t p h p báo cáo t ng kim ng ch hàng hoá nh p khNu và s lư ng các m t hàng nh p khNu ch y u ư c mi n thu g i v T ng c c H i qu n, B Tài chính và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. V. HƯ NG D N TH C HI N ƯU ÃI V TÍN D NG Doanh nghi p ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) có các ho t ng quy nh t i i m 1, M c I Thông tư này ư c vay v n trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi. M c v n vay ư c áp ng n 70% s v n u tư t i Qu h tr phát tri n, Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh .
 11. Trong trư ng h p doanh nghi p ư c Qu h tr phát tri n b o lãnh vay v n trung h n và dài h n t i Ngân hàng u tư và phát tri n, doanh nghi p s ư c Qu h tr phát tri n h tr lãi su t sau u tư. i v i doanh nghi p vay v n ngân hàng s n xu t s n phNm khoa h c nh m xu t khNu (ph n m m máy tính, công ngh ...) ư c h tr lãi su t vay v n ngân hàng t Qu h tr xu t khNu. Th t c, trình t ư c b o lãnh vay v n, ư c vay v n v i lãi su t ưu ãi, h tr lãi su t sau u tư, h tr lãi su t vay v n ngân hàng, ư c th c hi n theo quy nh c a i u l c a Qu h tr phát tri n, Qu h tr xu t khNu, Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh và pháp lu t v ho t ng c a các t ch c tín d ng hi n hành. VI. HƯ NG D N TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH KHÁC: 1. Hư ng d n ưu ãi s d ng công ngh là k t qu c a tài nghiên c u khoa h c và công ngh do ngân sách Nhà nư c u tư kinh phí quy nh t i kho n 1 i u 8 Ngh nh 119/N -CP: Doanh nghi p s d ng công ngh là k t qu c a tài nghiên c u khoa h c và công ngh do ngân sách Nhà nư c u tư kinh phí (tr các công ngh thu c bí m t v an ninh qu c phòng và các i tư ng s h u công nghi p khác ang ư c b o h ) ch ph i tr thù lao cho tác gi ã nghiên c u ra công ngh ó. M c ti n tr thù lao cho tác gi b ng 30% giá chuy n giao công ngh theo quy nh t i kho n 3, 4 i u 23 Ngh nh 45/1998/N -CP ngày 1/7/1998 c a Chính ph "Quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh " và Thông tư 1245/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng "V hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 1/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh ". Tác gi công ngh , mà công ngh là k t qu c a tài nghiên c u khoa h c do ngân sách u tư kinh phí ư c hi u t i Thông tư này là cá nhân ch nhi m tài và t p th tham gia tr c ti p nghiên c u khoa h c có tên trong danh sách nh ng ngư i ph i h p th c hi n chính ghi trong gi y "Ch ng nh n ăng ký k t qu tài nghiên c u khoa h c và công ngh " do B Khoa h c, Công ngh và và Môi trư ng c p. 2. Hư ng d n vi c h tr kinh phí cho doanh nghi p th c hi n tài nghiên c u t o ra công ngh m i thu c ngành ngh , lĩnh v c Nhà nư c ưu tiên theo quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh 119/N -CP: 2.1. i tư ng h tr : Ngoài các tài nghiên c u khoa h c mà doanh nghi p tham gia tuy n ch n theo quy ch chung, các nhi m v do Nhà nư c t hàng, n u doanh nghi p có tài nghiên c u khoa h c t o ra công ngh m i thu c nh ng ngành ngh Nhà nư c ưu tiên khuy n khích (Ph l c 5) do doanh nghi p th c hi n, ho c ph i h p v i các cơ quan khoa h c th c hi n thì s ư c Nhà nư c h tr kinh phí t i a không quá 30% t ng kinh phí th c hi n tài.
 12. 2.2. T ch c xét ch n: Hàng năm B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thông báo trên phương ti n truy n thông i chúng danh m c các lĩnh v c nghiên c u khoa h c công ngh thu c nh ng ngành ngh Nhà nư c ưu tiên khuy n khích doanh nghi p th c hi n ho c ph i h p v i các cơ quan khoa h c th c hi n và th i h n n p ơn ngh Nhà nư c h tr kinh phí nghiên c u khoa h c. Các doanh nghi p căn c vào nhi m v nghiên c u khoa h c ph c v s n xu t kinh doanh c a mình và doanh nghi p các lĩnh v c nghiên c u khoa h c công ngh mà Nhà nư c khuy n khích làm h sơ ngh Nhà nư c h tr kinh phí. H sơ ngh h tr kinh phí g m có: a) ơn ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét h tr kinh phí nghiên c u khoa h c theo m u (Ph l c 1). b) cương nghiên c u khoa h c theo m u th ng nh t do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành (Ph l c 2). B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B , Ngành thành l p các H i ng thNm nh chuyên ngành xem xét v tính khoa h c, tính kh thi và thNm nh d toán t ng kinh phí th c hi n tài làm căn c cho vi c xem xét h tr , m c h tr cho doanh nghi p th c hi n tài nghiên c u khoa h c, nhưng s kinh phí h tr không quá 30% t ng kinh phí chi cho vi c th c hi n tài nghiên c u c a doanh nghi p. Căn c ngu n kinh phí s nghi p khoa h c hàng năm dành cho vi c h tr các tài nghiên c u khoa h c c a các doanh nghi p và k t qu c a các H i ng thNm nh chuyên ngành, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy t nh danh m c các tài nghiên c u khoa h c c a các doanh nghi p ư c h tr , m c h tr c a t ng tài nghiên c u khoa h c. Nh ng tài nghiên c u khoa h c c a doanh nghi p ngh Nhà nư c h tr kinh phí n u trùng l p v i tài nghiên c u khoa h c các c p có s d ng kinh phí ngân sách Nhà nư c ang th c hi n ho c ã thành công, thì B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng không xem xét h tr kinh phí. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m thông báo v i doanh nghi p bi t v vi c trùng l p này. 2.3. Nhi m v và trách nhi m c a các cơ quan qu n lý và doanh nghi p ư c h tr kinh phí nghiên c u khoa h c: Sau khi có thông báo v tài nghiên c u khoa h c ư c Nhà nư c quy t nh h tr kinh phí, doanh nghi p ph i m tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s chính theo quy nh c a Giám c Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và thông báo s tài kho n Kho b c cho B Tài chính bi t c p kinh phí h tr . B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và doanh nghi p ư c h tr kinh phí ph i kí h p ng th c hi n theo m u quy nh tri n khai th c hi n.
 13. Doanh nghi p ph i th c hi n ch chi tiêu i v i kinh phí s nghi p khoa h c theo úng quy nh hi n hành v tài chính cho khoa h c và công ngh . Kinh phí h tr này không ph i ch u thu . B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan ki m tra vi c s d ng kinh phí h tr úng m c ích và hi u qu . Trong trư ng h p phát hi n doanh nghi p s d ng kinh phí sai m c ích, cơ quan c p kinh phí có quy n d ng c p ho c thu h i kinh phí ã c p. Hàng năm doanh nghi p ư c h tr kinh phí ph i làm báo cáo nh kì theo m u quy nh (Ph l c 3) g i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Tài chính. Trên cơ s báo cáo, cơ quan h tr kinh phí m i quy t nh c p ti p kinh phí theo k ho ch ư c duy t. Khi k t thúc tài nghiên c u khoa h c, doanh nghi p ch trì tài nghiên c u khoa h c ph i có t ch c nghi m thu ánh giá k t qu khoa h c và công ngh t ư c và tình hình s d ng kinh phí ư c h tr t ngân sách. Sau th i h n 15 ngày k t khi H i ng nghi m thu k t thúc, doanh nghi p ph i g i báo cáo k t qu t ư cc a tài nghiên c u khoa h c theo m u quy nh (Ph l c 4), kèm theo biên b n c a H i ng nghi m thu g i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và doanh nghi p s t ch c nghi m thu và thanh lý h p ng. Doanh nghi p có quy n yêu c u các cơ quan liên quan n vi c h tr kinh phí t ngân sách b o v thông tin thu c tài nghiên c u khoa h c mà doanh nghi p th c hi n vì l i ích c a doanh nghi p. 3. Hư ng d n s d ng thu nh p tăng thêm sau thu do áp d ng công ngh m i theo quy nh t i kho n 3 i u 8: Doanh nghi p ho t ng theo Lu t doanh nghi p nhà nư c ư c trích 50% thu nh p tăng thêm sau thu do áp d ng công ngh m i u tư l i cho ho t ng khoa h c và công ngh và thư ng cho cá nhân, t p th trong và ngoài doanh nghi p có công trong vi c nghiên c u, t o ra và t ch c áp d ng công ngh m i ó. u tư l i cho ho t ng khoa h c công ngh g m nh ng ho t ng như sau: xây d ng cơ s v t ch t ph c v ho t ng nghiên c u - tri n khai và cơ s d ch v khoa h c và công ngh , mua s m trang thi t b khoa h c, tài li u khoa h c và công ngh , ti n hành nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b nh m n m v ng ki n th c khoa h c và công ngh ... Vi c trích thư ng ư c th c hi n hàng năm k t khi có thu nh p tăng thêm do áp d ng công ngh m i mang l i. Th i h n trích t i a không quá 3 năm k t khi có thu nh p tăng thêm. Trư ng h p có m t năm nào ó không có l i nhu n tăng thêm thì không ư c trích thư ng. VII. T CH C TH C HI N 1. Xác nh a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn:
 14. Vi c xác nh a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c quy nh t i danh m c B, C Ngh nh 51/1999/N -CP c a Chính ph ngày 8/7/1999. 2. iv i i tư ng ư c hư ng ưu ãi theo Ngh nh s 119/1999/N -CP: - Sau khi ư c hư ng các m c ưu ãi, n u thay i ch u tư c a các d án u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh thì ch u tư m i v n ti p t c ư c hư ng các m c ưu ãi cho kho ng th i gian còn l i và có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v c a ch u tư cũ ư c hư ng các m c ưu ãi. - Trư ng h p ã ư c hư ng các m c ưu ãi theo nh ng i u ki n ã ăng ký v ho t ng khoa h c công ngh c a doanh nghi p, nhưng trong quá trình th c hi n, doanh nghi p có s thay i v nh ng i u ki n ã ăng ký d n n thay i các m c ưu ãi theo Ngh nh s 119/1999/N -CP thì ch m nh t trong th i h n 05 ngày, doanh nghi p ph i khai báo v i cơ quan có thNm quy n i u ch nh các m c ưu ãi cho phù h p. - Doanh nghi p có hành vi gian d i ư c hư ng các m c ưu ãi theo Ngh nh 119/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, ho c khi thay i i u ki n u tư vào ho t ng khoa h c công ngh c ý không khai báo v n ư c hư ng các m c ưu ãi, thì ngoài vi c hoàn tr các kho n ã ư c ưu ãi, tuỳ theo m c vi ph m mà doanh nghi p ph i b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p doanh nghi p ư c hư ng ch ưu ãi khác nhau quy nh t i các văn b n pháp lu t khác nhau có quy n l a ch n cho mình m t m c ưu ãi phù h p. 3. i v i cơ quan thu , cơ quan tài chình và cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh : - Các cơ quan thu , cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh và k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi l i d ng ư c hư ng các m c ưu ãi quy nh t i Ngh nh 119/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có ý ki n b ng văn b n v các h p ng, d án, tài nghiên c u - tri n khai t 100 tri u ng tr lên, các h p ng d ch v khoa h c và công ngh , h p ng d ch v kĩ thu t tr c ti p ph c v nông nghi p t 200 tri u ng tr lên, các trư ng h p góp v n b ng quy n s h u trí tu , bí quy t kĩ thu t, quy trình công ngh , các d án u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh thu c nhóm A. - S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ý ki n i v i các ho t ng khoa h c công ngh còn l i, nơi doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh . - Cán b , công ch c l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái n i dung quy nh t i Ngh nh 119/1999/N -CP và hư ng d n c a Thông tư này gây thi t h i cho Ngân
 15. sách Nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Thông tư này có hi u l c t ngày Ngh nh s 119/1999/N -CP ngày 18/9/1999 c a Chính ph có hi u l c thi hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có v n è gì vư ng m c, ngh các doanh nghi p, các ngành, các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u hư ng d n b sung.
 16. Bùi M nh H i Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN H TR KINH PHÍ NGHIÊN C U KHOA H C Kính g i: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng 1. Tên doanh nghi p: 2. a ch tr s chính: 3. i n tho i .................................. Fax............................ 4. Cơ quan quy t nh thành l p (n u có): 5. Thu c lo i hình doanh nghi p: - Doanh nghi p nhà nư c: - Doanh nghi p có y u t nư c ngoài: - Doanh nghi p khác: 6. H tên ch nhi m tài nghiên c u: Ch c danh khoa h c: Cơ quan công tác: 7. Tên tài nghiên c u khoa h c: 8. T ng kinh phí th c hi n tài nghiên c u khoa h c: 9. Kinh phí ngh Nhà nư c h tr : 10. Ki n ngh c a doanh nghi p v b o m t thông tin: - Thu c lo i bình thư ng:
 17. - Thu c lo i không ph bi n: 11. Ph n cam oan: Chúng tôi cam oan các h sơ g i n Quí B là úng s th t. N u ư c Nhà nư c h tr kinh phí th c hi n tài nghiên c u c a doanh nghi p, chúng tôi xin m b o th c hi n y các n i d ng theo cương nghiên c u ư c duy t. ......., ngày tháng năm Giám c doanh nghi p ( óng d u và kí tên) PH L C 2 THUY T MINH TÀI NGHIÊN C U KHOA H C 1 Tên tài 2 Th i gian th c hi n t tháng..... năm n tháng.....năm 3 Tên doanh nghi p ch trì tài: a ch tr s chính: i n tho i: Fax: 4 S ăng ký kinh doanh: ngày c p: 5 Cơ quan c p ăng ký kinh doanh: a ch : i n tho i: Fax: 6 N i dung kinh doanh 7 Lo i hình doanh nghi p: - Doanh nghi p Nhà nư c: - Doanh nghi p có y u t nư c ngoài: - Doanh nghi p khác: 5 H tên ch nhi m tài: Ch c danh khoa h c:
 18. Cơ quan công tác: i n tho i: Fax: 6 Cơ quan ch qu n doanh nghi p (n u có) a ch : i n tho i: Fax: 7 Hình th c nghiên c u: - T nghiên c u: - Ph i h p nghiên c u: - t hàng cho cơ quan khác nghiên c u: 8 Cơ quan ph i h p nghiên c u ho c cơ quan th c hi n nghiên c u trên cơ s t hàng: a ch : i n tho i: Fax: * Các trang sau gi ng m u thuy t minh cương do B KHCN&MT ban hành. PH L C 3 BÁO CÁO NNH KÌ TÌNH HÌNH TH C HI N TÀI NGHIÊN C U KHOA H C Nơi nh n báo cáo: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, 39 - Tr n Hưng o, Hà N i; B Tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà N i. 1. Tên tài: 2. Tên doanh nghi p ch trì tài: 3: a ch : 4. i n tho i: Fax: 5. N i dung chính ã th c hi n t ngày tháng năm n nay
 19. 6. K t qu khoa h c công ngh : 7. T ng kinh phí: Trong ó: - Kinh phí c a doanh nghi p: - Kinh phí h tr t ngân sách: 8. Kinh phí nh n ư c t ngân sách tính n th i i m báo cáo: 9. T ng kinh phí ã s d ng: Trong ó: - Kinh phí c a doanh nghi p: - Kinh phí h tr t ngân sách: 10. Báo cáo chi ti t vi c s d ng kinh phí t ngân sách: STT N i dung chi Kinh phí s d ng (tr ) Ghi chú 11. T ánh giá: - V k t qu t ư c: - Thu n l i: - Khó khăn: 12. D ki n công vi c c n tri n khai trong th i gian t i: 13. Ki n ngh : Ch nhi m tài ....., ngày tháng năm Giám c doanh nghi p (Ký tên) (Kí tên và óng d u) PH L C 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 20. BÁO CÁO K T QU TH C HI N TÀI NGHIÊN C U KHOA H C SAU NGHI M THU 1. Tên doanh nghi p ch trì tài: 2. a ch tr s chính: 3. i n tho i: Fax: 4. K t qu th c hi n tài: - t m c tiêu theo thuy t minh tài: - Vư t m c tiêu theo thuy t minh tài: - Không t m c tiêu theo thuy t minh tài: 5. Tri n v ng ưa vào áp d ng: - Có tri n v ng: - Có tri n v ng nhưng ph i hoàn thi n thêm: V n ph i hoàn thi n: - Không có tri n v ng: Lí do: 6. K t qu c th : STT Tên s n phNm Ch tiêu c n t Ch tiêu t ư c Ghi chú KHCN 7. Tình hình s d ng kinh phí: T ng kinh phí ã s d ng: Trong ó kinh phí do Nhà nư c c p: 8. Báo cáo chi ti t vi c s d ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c: STT N i dung chi Kinh phí s d ng (tr ) Ghi chú
Đồng bộ tài khoản