Thông tư số 24/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư số 24/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 24/1998/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÁI U TƯ TRONG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh s 59/CP ngày 03/10/1996 c a Chính ph ban hành "Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c" và Ngh nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p nhà nư c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các doanh nghi p nhà nư c ho t ng s n xu t kinh doanh theo i u 1 Ngh nh s 59/CP ngày 03/10/1996 và doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích theo i u 1 Ngh nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph (sau ây g i t t là doanh nghi p nhà nư c). 2. V n Nhà nư c ư c s d ng tái u tư trong các doanh nghi p nhà nư c là s v n dùng duy trì và tăng cư ng năng l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. V n Nhà nư c s d ng tái u tư trong các doanh nghi p nhà nư c bao g m: - Kh u hao tài s n c nh c a doanh nghi p thu c ngu n v n Nhà nư c (k c v n kh u hao cơ b n tài s n c nh u tư b ng các ngu n v n huy ng nhưng ã s d ng ngu n v n Nhà nư c tr h t n ). - Giá tr còn l i thu h i ư c do thanh lý, như ng bán tài s n c a doanh nghi p thu c ngu n v n nhà nư c. - M t ph n ho c toàn b qu u tư phát tri n. - Các kho n doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà nư c, nhưng ư c nhà nư c cho phép l i doanh nghi p b sung ngu n v n kinh doanh và tăng cư ng năng l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. (T t c các ngu n v n k trên sau ây g i t t là v n tái u tư c a doanh nghi p nhà nư c). - i v i các T ng công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg và Quy t nh s 91/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph ư c huy ng m t ph n v n tái u
  2. tư (kh u hao tài s n, qu u tư phát tri n) c a các doanh nghi p thành viên T ng công ty s d ng vào m c ích tái u tư chung c a toàn T ng công ty cũng ư c áp d ng theo các quy nh c a Thông tư này. 3. Doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m s d ng úng m c ích, qu n lý ch t ch và s d ng có hi u qu v n tái u tư c a doanh nghi p. II. NH NG QUY NNH C TH 1. V n tái u tư c a doanh nghi p nhà nư c ư c s d ng: - Mua s m, thay th tài s n c nh nh m duy trì năng l c s n xu t hi n có c a doanh nghi p. - i m i, hoàn ch nh dây chuy n công ngh s n xu t s n phNm, mua s m m i trang thi t b c i thi n i u ki n làm vi c. - Tham gia vào v n u tư thu c các chương trình, d án u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t. - u tư m r ng s n xu t kinh doanh. 2. Qu n lý s d ng v n tái u tư trong doanh nghi p nhà nư c: 2.1. Hàng năm căn c vào nhi m v , phương hư ng s n xu t kinh doanh c a ơn v , các doanh nghi p xây d ng k ho ch v ngu n v n tái u tư và k ho ch s d ng v n tái u tư trong năm. - i v i các doanh nghi p nhà nư c là doanh nghi p thành viên trong các T ng công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg và s 91/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph thì k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t. - i v i các doanh nghi p nhà nư c c l p có H i ng qu n tr thì k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t. - i v i các doanh nghi p nhà nư c c l p không có H i ng qu n tr thì k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p do Giám c doanh nghi p phê duy t và t ch u trách nhi m v tính chính xác và hi u qu s d ng v n tái u tư. - Trư ng h p v n tái u tư c a doanh nghi p s d ng trong các chương trình, d án thì vi c l p k ho ch, phê duy t ư c th c hi n theo các quy nh trong i u l qu n lý v n u tư và xây d ng hi n hành. K ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p sau khi ư c các c p có thNm quy n phê duy t, doanh nghi p ăng ký v i cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p có căn c ki m tra, giám sát. 2.2. Ngư i ch u trách nhi m phê duy t k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p n u sai d n n các công trình u tư, mua s m thi t b và u tư khác không
  3. hi u qu , không m b o th i gian thu h i v n, thua l , m t v n thì ngoài ch u k lu t v m t hành chính còn ph i ch u trách nhi m b i thư ng v m t v t ch t. M c b i thư ng theo các quy nh c a pháp lu t. 2.3. Các công trình u tư xây d ng cơ b n, mua s m máy móc thi t b b ng v n tái u tư ph i l p lu n ch ng kinh t k thu t, d toán công trình. Vi c thNm nh và phê duy t lu n ch ng kinh t k thu t, d toán công trình ư c th c hi n theo các quy nh trong i u l qu n lý v n u tư và xây d ng hi n hành. 2.4. Trong quá trình s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p n u: - V n tái u tư c a doanh nghi p n m trong các chương trình d án ư c các c p có thNm quy n phê duy t thì vi c th c hi n u tư theo úng các quy nh trong i u l qu n lý v n u tư và xây d ng hi n hành. - Vi c u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh không n m trong các chương trình, d án thì doanh nghi p ph i ti n hành t ch c u th u. 2.5. Trong năm k ho ch khi s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p vào u tư xây d ng cơ b n, mua s m máy móc thi t b và u tư khác n u có s thay i v m c tiêu phát tri n và phương án kinh doanh, doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m l p k ho ch, d toán b sung trình các c p có thNm quy n phê duy t. 2.6. Doanh nghi p nhà nư c t ch c vi c m s sách k toán, ghi chép m t cách chính xác k p th i m i bi n ng tăng, gi m, tình hình s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p theo úng ch h ch toán k toán, th ng kê hi n hành c a Nhà nư c. 2.7. K t thúc năm k ho ch doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi m l p báo cáo quy t toán tình hình th c hi n v n tái u tư c a doanh nghi p g i cơ quan quy t nh u tư (v n tái u tư n m trong các chương trình, d án) ho c cơ quan phê duy t k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p. - Trư ng h p v n tái u tư c a doanh nghi p n m trong các chương trình, d án u tư xây d ng cơ b n thì vi c quy t toán và phê duy t quy t toán v n u tư th c hi n theo úng các quy nh t i Thông tư s 66/TC/ TPT ngày 02/11/1996 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. - Trư ng h p s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p u tư xây d ng cơ b n, mua s m máy móc thi t b (không n m trong các chương trình, d án) và u tư cho các ho t ng s n xu t kinh doanh khác c a doanh nghi p, thì vi c l p báo cáo tài chính ph i theo úng Quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 c a B Tài chính ban hành ch báo cáo doanh nghi p. ng th i trong báo cáo ư c phân tích ánh giá tình hình th c hi n, nh ng khó khăn, t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. 2.8. Hàng năm báo cáo tình hình s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p nhà nư c ph i g i cho cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p. 2.9. Doanh nghi p nhà nư c trong quá trình th c hi n và l p báo cáo quy t toán v n tái u tư c a doanh nghi p n u: Th c hi n không úng m c ích, sai k ho ch s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p dã ư c các c p có thNm quy n phê duy t; th c hi n không úng các phương án u tư xây d ng cơ b n; th c hi n không úng các
  4. nh m c kinh t k thu t, nh m c lao ng; báo cáo quy t toán không chính xác, ph n ánh không trung th c tình hình và k t qu s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p... d n n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b thua l , tài s n b t n th t, m t v n thì ngoài vi c ch u k lu t v hành chính còn ph i b i thư ng v t ch t v nh ng thi t h i trên. M c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây v qu n lý s d ng v n tái u tư c a doanh nghi p trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, các B , ngành, các doanh nghi p n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản