Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
6
download

Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 24/2009/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003; -Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; -Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; -Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; -Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, QUY ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các Tổng Giám đốc, Giám đốc Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, các Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành thông tư này. KT.BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; Trần Đức Lai - Công báo; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, Vụ KHTC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Che do bao cao
Đồng bộ tài khoản