Thông tư số 25/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
111
lượt xem
4
download

Thông tư số 25/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T THI HÀNH CÔNG TÁC THI UA, KHEN THƯ NG TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005 (dư i ây g i t t là Lu t Thi ua, Khen thư ng); Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng (dư i ây g i t t là Ngh nh s 121/2005/N -CP); B Công Thương quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương, bao g m: hình th c, n i dung t ch c phong trào thi ua; danh hi u, tiêu chuNn danh hi u thi ua; hình th c, i tư ng và tiêu chuNn khen thư ng; thNm quy n quy t nh trao t ng, th t c, h sơ ngh khen thư ng; H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; qu thi ua, khen thư ng và x lý vi ph m v thi ua, khen thư ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. i tư ng thi ua i tư ng thi ua áp d ng theo Thông tư này, bao g m: cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong biên ch và h p ng lao ng không xác nh th i h n; ngư i lao ng có th i gian làm vi c th c t 12 (mư i hai) tháng tr lên, làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là cá nhân); các cơ quan, ơn
 2. v thu c B Công Thương, S Công Thương, các doanh nghi p thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là t p th ). 2. i tư ng khen thư ng a) Các i tư ng quy nh t i kho n 1 c a i u này; b) Cá nhân và t p th ho t ng trong lĩnh v c Công Thương các cơ quan, ơn v thu c các B , ban, ngành và a phương; c) Cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c ngoài có nhi u thành tích góp ph n xây d ng, b o v và phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam. i u 3. M c tiêu thi ua, khen thư ng Công tác thi ua, khen thư ng nh m t o ng l c, ng viên, lôi cu n, khuy n khích và tôn vinh các t p th , cá nhân hăng hái thi ua lao ng sáng t o, vươn lên hoàn thành t t nhi m v ư c giao, góp ph n vào s nghi p phát tri n c a ngành Công Thương. i u 4. Nguyên t c thi ua, khen thư ng 1. Nguyên t c thi ua a) T nguy n, t giác, công khai; m b o tinh th n oàn k t, h p tác và cùng phát tri n; b) Xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào k t qu phong trào thi ua; c) Cá nhân, t p th tham gia phong trào thi ua ph i ăng ký thi ua, xác nh m c tiêu thi ua, tiêu chí thi ua. Nh ng cá nhân, t p th không ăng ký thi ua s không ư c xem xét, công nh n các danh hi u thi ua. 2. Nguyên t c khen thư ng a) Chính xác, công khai, dân ch , công b ng và k p th i trên cơ s ánh giá úng hi u qu công tác c a các t p th , cá nhân; coi tr ng ch t lư ng theo tiêu chuNn, không gò ép t s lư ng; vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân không b t bu c theo trình t t hình th c khen thư ng th p n hình th c khen thư ng cao, thành tích t t i âu khen thư ng t i ó. Nh ng thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng l n hơn ư c xem xét, ngh khen thư ng v i m c cao hơn; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c) B o m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d) K t h p ch t ch gi a ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t.
 3. i u 5. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v trong công tác thi ua, khen thư ng 1. B trư ng phát ng và ch o phong trào thi ua trong ph m vi toàn Ngành, H i ng Thi ua - Khen thư ng B có trách nhi m tham mưu giúp B trư ng v n i dung thi ua và t ch c phong trào thi ua. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c phát ng và ch o phong trào thi ua trong cơ quan, ơn v mình qu n lý. 3. Các t ch c oàn th thu c cơ quan, ơn v c n ph i h p ch t ch v i Th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p ch o t ch c phát ng và duy trì thư ng xuyên phong trào thi ua, nhân r ng các phong trào thi ua và các gương i n hình tiên ti n trong ph m vi cơ quan, ơn v ; ch ng phát hi n, l a ch n t p th , cá nhân có thành tích xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng theo quy nh t i Thông tư này. i u 6. Trách nhi m các cơ quan báo chí c a ngành Các báo, t p chí c a ngành Công Thương có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n công tác thi ua, khen thư ng; ph bi n, nêu gương các i n hình tiên ti n, gương ngư i t t, vi c t t, c ng các phong trào thi ua; phát hi n các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua; u tranh, phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t v thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương. i u 7. Nghĩa v và quy n l i c a cá nhân, t p th ư c khen thư ng 1. Cá nhân ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p B ng khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n, hi n v t khen thư ng; ư c xét nâng b c lương trư c th i h n theo quy nh; ưu tiên c i nghiên c u h c t p, công tác, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn trong và ngoài nư c; các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng là m t trong nh ng căn c ánh giá, quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b hàng năm. 2. T p th ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p B ng khen, Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng B ng khen, Gi y khen, Gi y ch ng nh n ho c hi n v t khen thư ng trên các văn b n tài li u chính th c c a cơ quan, ơn v . 3. Cá nhân, t p th ư c công nh n các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng có trách nhi m phát huy thành tích ã t ư c ti p t c ph n u l p thành tích và danh hi u thi ua cao hơn; b o qu n các hi n v t khen thư ng. Nghiêm c m các hành vi mua, bán, cho thuê, cho mư n, t ng ho c cho hi n v t khen thư ng dư i m i hình th c. Chương II HÌNH TH C, N I DUNG T CH C PHONG TRÀO THI UA DANH HI U THI UA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA
 4. i u 8. Hình th c t ch c thi ua 1. Thi ua thư ng xuyên ư c t ch c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh m th c hi n m c tiêu, ch tiêu và chương trình công tác ra. 2. Thi ua theo t, theo chuyên ư c t ch c nh m th c hi n và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác, ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v công tác tr ng tâm, t xu t trong m t th i gian nh t nh, ho c gi i quy t nh ng công vi c khó khăn, b c xúc nh t, nh ng vi c còn y u kém, t n ng. a) Ngành Công Thương t ch c phát ng thi ua theo t, theo chuyên nh m ph n u th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm năm c a Nhà nư c. b) Các cơ quan, ơn v trong ngành t ch c phát ng thi ua l p thành tích chào m ng ngày truy n th ng c a ngành, cơ quan, ơn v , k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v . i u 9. N i dung t ch c phong trào thi ua 1. Xác nh rõ m c tiêu, ph m vi, i tư ng thi ua, ra các ch tiêu, khNu hi u, n i dung thi ua và th i h n thi ua. Vi c xác nh n i dung và tiêu chí thi ua ph i khoa h c, phù h p v i th c ti n c a t ng cơ quan, ơn v và có tính kh thi. 2. Xác nh bi n pháp t ch c phong trào thi ua; có hình th c t ch c phát ng phong trào thi ua phù h p, coi tr ng vi c tuyên truy n ý nghĩa c a t thi ua, phát huy tinh th n trách nhi m. 3. Phát ng, ch o th c hi n phong trào thi ua; có k ho ch tri n khai các bi n pháp t ch c v n ng thi ua, theo dõi quy trình t ch c thi ua, t ch c ch o i m rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m làm t t cho các i tư ng tham gia thi ua. 4. Sơ k t, t ng k t phong trào, ánh giá k t qu thi ua. i v i các t thi ua dài ngày (th i gian t m t năm tr lên), các cơ quan, ơn v ph i t ch c sơ k t vào gi a t rút kinh nghi m; k t thúc các t thi ua ng n ngày (th i gian dư i m t năm) ho c t ng t ph i ti n hành sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu ; công khai l a ch n, bình xét, bi u dương, khen thư ng nh ng cá nhân, t p th t thành tích xu t s c trong phong trào thi ua. Tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các gương i n hình tiên ti n trong cơ quan, ơn v . i u 10. ăng ký danh hi u thi ua Hàng năm, ch m nh t ngày 31 tháng 3, các cơ quan, ơn v t ch c cho cá nhân, t p th ăng ký ph n u th c hi n các phong trào thi ua, các ch tiêu thi ua, các danh hi u thi ua và g i b n ăng ký thi ua (theo m u s 1a và 1b Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này) v B theo dõi, làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua. i u 11. Danh hi u thi ua
 5. 1. i v i cá nhân a) Chi n s thi ua toàn qu c; b) Chi n s thi ua c p B ; c) Chi n s thi ua cơ s ; d) Lao ng tiên ti n. 2. i v i t p th a) C thi ua c a Chính ph ; b) C thi ua c a B ; c) T p th lao ng xu t s c; d) T p th lao ng tiên ti n. i u 12. Tiêu chu n các danh hi u thi ua 1. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c Th c hi n theo quy nh t i i u 21 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 15 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua c p B a) Có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong s nh ng cá nhân có 3 (ba) l n liên t c t danh hi u Chi n s thi ua cơ s ; b) Thành tích t ư c có nh hư ng t t trong ngành Công Thương. 3. Cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua cơ s a) Là Lao ng tiên ti n; b) Có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ho c có sáng ki n c i ti n l l i làm vi c, th c hi n c i cách th t c hành chính nâng cao năng su t lao ng, tăng hi u qu công tác. Cá nhân có sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ph i ư c H i ng khoa h c (H i ng sáng ki n) c p cơ s công nh n ho c tham gia chính tài khoa h c c p cơ s tr lên ư c ánh giá x p lo i xu t s c ho c t gi i thư ng c p qu c gia, qu c t t i các cu c thi th d c, th thao, văn hoá văn ngh , h i ch . 4. Cá nhân t danh hi u Lao ng tiên ti n a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 24 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
 6. b) i v i các cá nhân ư c c i h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 (m t) năm, n u t k t qu h c t p t lo i khá tr lên, ch p hành t t các quy nh c a các cơ s ào t o, b i dư ng thì l y k t qu h c t p v i k t qu công tác t i cơ quan, ơn v bình xét danh hi u Lao ng tiên ti n. Trư ng h p i h c t p, ào t o t 01 (m t) năm tr lên, có k t qu h c t p t lo i khá tr lên thì năm h c ó ư c x p tương ương danh hi u Lao ng tiên ti n làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng khác; c) i v i các cá nhân trong 01 (m t) năm ngh làm vi c t 02 (hai) tháng (t 40 ngày tr lên theo ch làm vi c) thì không thu c di n xem xét, bình b u danh hi u Lao ng tiên ti n. 5. T p th t danh hi u C thi ua c a Chính ph t các tiêu chuNn theo quy nh t i i u 25 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 16 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 6. T p th t danh hi u C thi ua c a B a) Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là nh ng t p th tiêu bi u, hoàn thành xu t s c nhi m v công tác; b) Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác trong ngành Công Thương h c t p; c) N i b oàn k t, tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. 7. T p th t danh hi u Lao ng xu t s c t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 27 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 8. T p th t danh hi u Lao ng tiên ti n t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1 i u 28 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 9. Cách th c xét t ng a) Vi c xét t ng danh hi u quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u này ư c ti n hành thư ng xuyên hàng năm; b) Vi c xét t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s quy nh t i kho n 3 i u này ư c th c hi n v i t l bình b u không quá 20% s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan, ơn v t danh hi u Lao ng tiên ti n; c) Vi c xét t ng danh hi u Lao ng ti n ti n quy nh t i kho n 4 i u này, i v i cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c B ph i ư c ch n trong s nh ng ngư i hoàn thành nhi m v ư c giao và có ăng ký thi ua hoàn thành t t nhi m v (hoàn thành các công vi c ư c giao, t năng su t, ch t lư ng t t);
 7. d) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph quy nh t i kho n 5 i u này ư c ti n hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ( i v i các cơ s ào t o ư c xét t ng vào d p k t thúc năm h c) dành cho các t p th tiêu bi u, xu t s c hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v ư c giao trong năm; có nhân t m i, mô hình m i các t p th trong toàn ngành h c t p. Hàng năm, trên cơ s ăng ký thi ua v i Chính ph (qua Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương), B Công Thương phân b s lư ng C cho các cơ quan, ơn v trong ngành; ) Vi c xét t ng danh hi u C thi ua c a B quy nh t i kho n 6 i u này ư c ti n hành hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B ; i v i các cơ s ào t o ư c xét t ng vào d p k t thúc năm h c. Hàng năm, B có văn b n hư ng d n c th v phân b s lư ng C thi ua c a B cho các cơ quan, ơn v thu c B và S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; e) Vi c xét t ng danh hi u T p th lao ng xu t s c quy nh t i kho n 7 i u này ư c l a ch n trong s các t p th tiêu bi u, xu t s c t danh hi u T p th lao ng tiên ti n. Chương III HÌNH TH C KHEN THƯ NG TIÊU CHU N CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG i u 13. Hình th c t ch c khen thư ng 1. Khen thư ng thư ng xuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c sau khi k t thúc th c hi n nhi m v k ho ch hàng năm ho c th c hi n k ho ch nhi u năm. 2. Khen thư ng theo các chuyên là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c khi sơ k t, t ng k t th c hi n các chương trình m c tiêu ho c m t chuyên h i thi, liên hoan, tri n lãm và g n li n v i k ho ch ch o tr c ti p c a các ơn v thu c B i v i các ơn v cơ s trong ngành Công Thương. 3. Khen thư ng t xu t là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích t xu t, c bi t xu t s c, có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c, tác phNm xu t s c c p Nhà nư c ho c t gi i thư ng cao trong các cu c thi qu c gia, qu c t , có tác d ng nêu gương trong B , ngành, không n m trong ch tiêu thi ua ho c không tham gia ký k t giao ư c thi ua. i u 14. Hình th c khen thư ng 1 . Hình th c khen thư ng c a Nhà nư c Huân chương, Huy chương, Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph . 2. Hình th c khen thư ng c a B a) B ng khen c a B trư ng B Công Thương;
 8. b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam; c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương. 3. Hình th c khen thư ng c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân Gi y khen. i u 15. Tiêu chu n các hình th c khen thư ng 1. Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Chương III Lu t Thi ua, Khen thư ng và Chương III Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. Danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú th c hi n theo Thông tư s 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n tiêu chuNn, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú. 3. K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 4. Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương th c hi n theo Quy ch xét t ng Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 5. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i cá nhân a) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u Chi n s thi ua cơ s trư c th i i m ngh ; b) L p thành tích xu t s c, ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Công Thương phát ng; c) L p thành tích t xu t c bi t xu t s c; d) Có quá trình công tác lâu năm ho c có nhi u c ng hi n i v i s nghi p xây d ng, b o v và phát tri n ngành Công Thương ư c xét t ng nhân d p k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v ; ) Các trư ng h p khác B trư ng xem xét, quy t nh. 6. B ng khen c a B trư ng B Công Thương i v i t p th a) t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 72 Lu t Thi ua, Khen thư ng;
 9. b) Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 (hai) l n liên t c t danh hi u T p th lao ng xu t s c, ho c l p thành tích xu t s c, tiêu bi u ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Công Thương phát ng; Vi c xét t ng thư ng i v i các cơ quan, ơn v , các t p th nh thu c các cơ quan, ơn v thu c B l p thành tích t xu t, c bi t xu t s c ho c có thành tích xây d ng, b o v và phát tri n cơ quan, ơn v nhân d p cơ quan, ơn v k ni m ngày thành l p ư c th c hi n vào d p t ng k t công tác cu i năm c a B 7. Gi y khen c a Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân Th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 50 Ngh nh s 121/2005/N -CP. Chương IV TH M QUY N QUY T NNH, TRAO T NG, TH T C, H SƠ VÀ QUY TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG i u 16. Th m quy n quy t nh, trao t ng 1. Huân chương, Huy chương, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, Danh hi u vinh d Nhà nư c, C Thi ua c a Chính ph , Chi n s thi ua toàn qu c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , th c hi n theo quy nh t i các i u 77, 78 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 2. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua: a) C thi ua c a B ; b) T p th lao ng xu t s c; c) Chi n s thi ua c p B . 3. B trư ng B Công Thương quy t nh t ng thư ng các hình th c khen thư ng: a) B ng khen; b) K ni m chương Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam; c) Gi i thư ng Sáng t o khoa h c n ngành Công Thương. 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng, con d u riêng quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua: a) T p th lao ng tiên ti n; b) Lao ng tiên ti n;
 10. c) Chi n s thi ua cơ s . 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh t ng thư ng hình th c khen thư ng Gi y khen. i u 17. L trao t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng Vi c công b , trao t ng các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng là d p tôn vinh nh ng gương ngư i t t, vi c t t và i n hình tiên ti n. L trao t ng ph i ư c t ch c trang tr ng, thi t th c, ti t ki m, tránh phô trương, lãng phí. 1. T ch c mít tinh, l k ni m, trao t ng và ón nh n danh hi u vinh d Nhà nư c, Huân chương, Huy chương, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph . 2. B trư ng B Công Thương ư c u quy n c a Lãnh o ng, Nhà nư c trao t ng danh hi u C thi ua c a Chính ph cho các cơ quan, ơn v thu c B và tr c ti p trao t ng C thi ua c a B , B ng khen c a B trư ng cho các cơ quan, ơn v tr c thu c B và S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i H i ngh t ng k t công tác hàng năm c a B . 3. B trư ng B Công Thương u quy n cho Th trư ng các cơ quan, ơn v ch u trách nhi m t ch c trao t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng, c th như sau: a) i v i Huân chương, Huy chương, sau khi nh n ư c thông báo c a V Thi ua - Khen thư ng và các quy t nh, hi n v t khen thư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v l p k ho ch t ch c, ón nh n, trình B trư ng (thông qua V Thi ua - Khen thư ng). Sau khi có ý ki n ch o c a B trư ng, V Thi ua - Khen thư ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng và có th t ch c k t h p v i nh ng chương trình, n i dung thi t th c khác c a cơ quan, ơn v ti t ki m th i gian, chi phí. i v i m t s trư ng h p c bi t, V Thi ua - Khen thư ng l p k ho ch t ch c ón nh n trình B trư ng và t ch c công b , trao t ng. b) i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c và hình th c khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho cá nhân, t p th , Th trư ng cơ quan, ơn v ch ng l p k ho ch, t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th ư c khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách và thông báo cho V Thi ua - Khen thư ng bi t ch o, theo dõi. c) i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng B Công Thương, B trư ng u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý. d) i v i t p th , cá nhân ư c t ng danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan, ơn v do cơ quan, ơn v t ch c. i u 18. Tuy n trình khen thư ng
 11. 1. C p nào ch trì phát ng t thi ua thì c p ó l a ch n cá nhân, t p th xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m khen thư ng theo thNm quy n ho c trình c p trên khen thư ng i v i cá nhân, t p th thu c ph m vi qu n lý. 3. i v i S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Vi c ngh t ng thư ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét trình theo các quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP và các văn b n hư ng d n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) B Công Thương hi p y khen thư ng i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c theo ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương; c) Vi c ngh các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Công Thương th c hi n như các cơ quan, ơn v thu c B . 4. i v i ơn v ngoài ngành Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h công tác xu t các c p có thNm quy n xem xét và ngh B trư ng B Công Thương khen thư ng theo thNm quy n. i u 19. H sơ ngh khen thư ng 1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh khen thư ng c a các cơ quan, ơn v thu c B và ngoài ngành. 2. i v i B ng khen và C thi ua c a B Công Thương, 01 (m t) b h sơ g m: a) T trình ngh khen thư ng c a Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i t p th , cá nhân thu c S ho c Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B kèm theo danh sách (Ph l c 2); b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c biên b n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, ơn v thu c B (Ph l c 3); c) Báo cáo thành tích c a t p th (ký và óng d u c a Th trư ng cơ quan, ơn v ) và cá nhân (ký, ghi rõ h tên, có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v ký tên và óng d u) ư c ngh khen thư ng (Ph l c 4 và Ph l c 5); d) B n sao Quy t nh ho c Ch ng nh n t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng xu t s c c a c p có thNm quy n;
 12. ) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i, tài khoa h c c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a cơ quan, ơn v ; B n sao Gi i thư ng qu c gia, qu c t (n u có). 3. i v i danh hi u Anh hùng Lao ng, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 63 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph (Ph l c 6 và Ph l c 7). 4. i v i danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, C thi ua c a Chính ph và các hình th c khen thư ng Huân chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huy chương, h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 i u 53, kho n 3 i u 54, kho n 5 i u 56, kho n 4 i u 57 và kho n 2 i u 60 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , h sơ g m: a) T trình ngh (Ph l c 2); b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng (Ph l c 3); c) B n sao ch p quy t nh ho c gi y ch ng nh n ã ư c t ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng c a c p có thNm quy n cho t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng; d) Báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng ph i có ch ký, ghi rõ h tên ngư i l p và có ch ký, óng d u (n u có) xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v (Ph l c 4 và Ph l c 5); ) Báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th (không quá 02 trang gi y kh A4); e) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a ơn v ; B n sao gi i qu c gia, qu c t (Ph l c 8); g) Xác nh n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách nhà nư c i v i t p th , cá nhân là Th trư ng cơ quan, ơn v doanh nghi p có nghĩa v n p ngân sách nhà nư c (có xác nh n hoàn thành nghĩa v thu c a cơ quan thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); h) Ý ki n c a y ban nhân dân a phương (xã, phư ng) v các m t ho t ng trên a bàn; i) i v i các t p th , cá nhân trong ngành (thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương), các B , ngành, oàn th Trung ương c n có s hi p y c a B Công Thương thì ch c n g i báo cáo thành tích kèm theo công văn ngh xin ý ki n hi p y. 5. i v i khen thư ng t xu t, theo t thi ua ho c theo chuyên
 13. H sơ ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2, 3 i u 61 Ngh nh s 121/2005/N -CP; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v kèm theo danh sách cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng (Ph l c 2); b) Báo cáo tóm t t thành tích do cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p l p, (nêu rõ thành tích, công tr ng l p ư c) ngh khen thư ng (Ph l c 9). 6. i v i khen thư ng quá trình c ng hi n, h sơ ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v qu n lý cán b trư c khi ngh hưu (Ph l c 2); b) Báo cáo thành tích (Ph l c 10). 7. i v i khen thư ng cho ngư i nư c ngoài, h sơ ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 121/2005/N -CP, g m: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v có ngư i nư c ngoài công tác (Ph l c 2); b) Báo cáo thành tích (Ph l c 11). 8. B ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua c p B , T p th lao ng xu t s c, Chi n s thi ua cơ s , T p th lao ng tiên ti n (Ph l c 12 và Ph l c 13). i u 20. Th i gian nh n h sơ 1. Khen thư ng thư ng xuyên i v i t p th , cá nhân thu c thNm quy n c a B a) i v i khen thư ng thư ng xuyên hàng năm cho các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng và danh hi u C thi ua c a Chính ph , ch m nh t ngày 15 tháng 12 hàng năm (tính theo d u bưu i n); b) i v i khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c, ch m nh t ngày 10 tháng 02 hàng năm (tính theo d u bưu i n); c) i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , danh hi u Anh hùng Lao ng, không quy nh th i h n nh n h sơ. 2. i v i các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan, ơn v , do cơ quan, ơn v quy t nh, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 16 Thông tư này. 3. Khen thư ng t xu t, khen thư ng theo chuyên , h sơ ư c g i ch m nh t không quá 15 (mư i lăm) ngày k t khi l p ư c thành tích t xu t ho c sau khi k t thúc chuyên công tác.
 14. i u 21. Quy trình ngh khen thư ng Sau khi ti p nh n h sơ ngh khen thư ng ho c hi p y khen thư ng, V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m thNm nh các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng theo quy nh hi n hành và t ng h p trình Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng xem xét, quy t nh ho c xin ý ki n các thành viên H i ng b ng văn b n. K t qu bình xét c a H i ng ư c t ng h p trình B trư ng quy t nh. Quy trình ngh khen thư ng cho các i tư ng c th như sau: 1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng Huân chương Sao Vàng, Huân chương H Chí Minh và danh hi u Anh hùng Lao ng, V Thi ua - Khen thư ng báo cáo xin ý ki n ch o c a B trư ng, Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng trư c khi h p H i ng Thi ua - Khen thư ng B và trong h sơ trình Th tư ng Chính ph (thông qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương thNm nh Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c) ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ban cán s ng B Công Thương. 2. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng cho các cá nhân, t p th c a các cơ quan, ơn v thu c B , Th trư ng cơ quan, ơn v l p t trình, biên b n H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s , báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng g i v V Thi ua - Khen thư ng thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét. V Thi ua - Khen thư ng hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh khen thư ng theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh (thông qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương). 3. i v i các trư ng h p xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng C thi ua c a B , B ng khen c a B cho các cá nhân và t p th thu c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V Thi ua - Khen thư ng t ng h p, thNm nh, trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh. 4. i v i các trư ng h p khen thư ng cho cá nhân, t p th ngoài ngành, Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h tr c ti p l p t trình kèm báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng, g i v V Thi ua - Khen thư ng t ng h p, thNm nh trình H i ng Thi ua - Khen thư ng B xem xét và hoàn t t h sơ trình B trư ng quy t nh. 5. V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m xu t v i H i ng Thi ua - Khen thư ng B trình B trư ng xem xét ngh c p có thNm quy n khen thư ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng i v i Lãnh o B . Chương V H I NG THI UA-KHEN THƯ NG CÁC C P i u 22. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương
 15. 1. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B Công Thương ch o ho t ng thi ua, khen thư ng c a ngành Công Thương. 2. Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng t i các cơ quan, ơn v thu c B ch o ho t ng thi ua, khen thư ng cơ quan, ơn v . i u 23. Th m quy n quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương 1. B trư ng quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B . 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách. i u 24. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p trong ngành Công Thương 1. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng B th c hi n theo Quy t nh s 1358/Q -BCT ngày 05 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương. 2. Thành ph n H i ng Thi ua - Khen thư ng c a cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân g m: a) Ch t ch là Th trư ng cơ quan, ơn v ; b) Phó Ch t ch là Ch t ch Công oàn cơ quan, ơn v ; c) y viên Thư ng tr c g m Chánh Văn phòng, Trư ng phòng, ban Hành chính, T ch c, T ng h p ho c cá nhân ph trách công tác thi ua, khen thư ng c a cơ quan, ơn v ; d) Các u viên g m i di n c p u ng, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, Trư ng các phòng, ban, b ph n chuyên môn do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh trên nguyên t c s lư ng là 3, 5, 7, 9 ho c 11 thành viên. i u 25. Nguyên t c làm vi c, nhi m v , quy n h n c a H i ng - Thi ua khen thư ng các c p 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có ch c năng giúp cho Th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p v công tác thi ua, khen thư ng, làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch và bi u quy t theo a s . Trư ng h p ý ki n các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là quy t nh. 2. Nguyên t c làm vi c, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B th c hi n theo Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B Công Thương ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/Q -BCT ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương.
 16. 3. Nguyên t c làm vi c, nhi m v quy n h n c th c a H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, ơn v do Th trư ng cơ quan, ơn v quy nh không trái v i Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B . Chương VI THÔNG BÁO K T QU KHEN THƯ NG, LƯU TR H SƠ KHEN THƯ NG, S D NG QU THI UA, KHEN THƯ NG i u 26. Thông báo k t qu khen thư ng 1. Các t p th , cá nhân tiêu chuNn khen thư ng và ã ư c c p có thNm quy n Quy t nh khen thư ng, trong th i h n không quá 10 (mư i) ngày, k t ngày có Quy t nh khen thư ng, cơ quan thNm nh h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ngh khen thư ng bi t. 2. i v i các trư ng h p không tiêu chuNn khen thư ng, cơ quan thNm nh ph i thông báo b ng văn b n (có nêu rõ lý do) cho ơn v ngh khen thư ng bi t trong th i gian 10 ngày như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Trong trư ng h p h sơ ư c g i không úng tuy n trình, cơ quan thNm nh ph i thông báo b ng văn b n và tr h sơ trong th i h n không quá 03 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ cho ơn v ngh khen thư ng. i u 27. Lưu tr h sơ khen thư ng 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có trách nhi m lưu tr h sơ khen thư ng c ac p mình theo quy nh ghi nh n thành tích c a các th h i v i s nghi p cách m ng c a ng, dân t c, giáo d c truy n th ng, xây d ng cơ quan, ơn v và ph c v cho vi c tra c u, gi i quy t ơn, thư khi u n i c a công dân ho c xác nh n cho các i tư ng ư c hư ng chính sách khi có yêu c u. 2. H sơ khen thư ng ph i ư c bàn giao cho Lưu tr c a cơ quan, ơn v khi h t th i h n lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng 1. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 66 Ngh nh s 121/2005/N -CP; Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP. 2. B Công Thương khuy n khích các cá nhân, t p th trong và ngoài ngành h tr , óng góp b sung Qu thi ua, khen thư ng hàng năm c a B . 3. Qu thi ua, khen thư ng c a B ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân, t p th thu c cơ quan B theo các quy t nh khen thư ng. Cu i năm s dư trong Qu ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho công tác thi ua, khen thư ng.
 17. 4. M c chi ti n thư ng c th kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 69 n i u 74 Ngh nh s 121/2005/N -CP. 5. Qu thi ua, khen thư ng c a B do V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m qu n lý; Qu thi ua, khen thư ng c a các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng ư c s d ng chi ti n thư ng cho các cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v ư c khen thư ng. Chương VII KI M TRA, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 29. Ki m tra công tác thi ua, khen thư ng 1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m giúp H i ng Thi ua - Khen thư ng B ki m tra công tác thi ua, khen thư ng t i các cơ quan, ơn v trong ngành. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ki m tra công tác thi ua, khen thư ng t i cơ quan, ơn v do mình qu n lý. i u 30. X lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t p th gian d i trong vi c kê khai thành tích ư c khen thư ng thì b hu b quy t nh khen thư ng, b thu h i hi n v t và ti n thư ng ã nh n; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 2. Th trư ng cơ quan, t ch c xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ cho ngư i khác ngh khen thư ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 3. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng th c hi n theo i u 98 Lu t Thi ua, Khen thư ng và theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng thu c thNm quy n và ph i h p v i Thanh tra B , các ơn v có liên quan ki m tra, xác minh và báo cáo Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng B , Lãnh o B Công Thương xem xét, quy t nh. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 31. Báo cáo công tác thi ua, khen thư ng 1. nh kỳ quý IV hàng năm, các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương, S Công Thương các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ng k t, ánh giá công tác thi ua,
 18. khen thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m nh t là ngày 15 tháng 12. 2. Các cơ s ào t o thu c B Công Thương t ng k t, ánh giá công tác thi ua, khen thư ng, bình xét khen thư ng năm và g i báo cáo v B Công Thương ch m nh t là ngày 10 tháng 8. 3. Các cơ quan, ơn v trong ngành có phát ng phong trào thi ua và sau m t t thi ua, có trách nhi m sơ k t, t ng k t, bình xét thi ua và g i báo cáo v B Công Thương. i u 32. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 04/2007/Q -BTM ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch thi ua, khen thư ng ngành Thương m i và các văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công nghi p v công tác thi ua, khen thư ng ngành Công nghi p. 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng B ch o th c hi n Thông tư này. 3. Giao V Thi ua - Khen thư ng ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và căn c tình hình th c ti n phong trào thi ua hàng năm, nghiên c u xu t s lư ng và t l khen thư ng h p lý B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này và c th hoá các tiêu chuNn phù h p v i tình hình ho t ng c a cơ quan, ơn v . 5. Trong quá trình th c hi n Thông tư qui nh chi ti t thi hành công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Công Thương, n u có vư ng m c ho c nh ng i u chưa phù h p, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Công Thương nghiên c u, b sung, s a i./. B TRƯ NG Nơi nh n: - H i ng T KT Trung ương; - Các U viên H T KT B ; - Các cơ quan, ơn v thu c B ; - Các S Công Thương; - C c Ki m tra VBQPPL (B TP); Vũ Huy Hoàng - Công oàn CTVN, ng u BCT; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Lưu VT,T KT. PH L C 1
 19. (Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) M u s 1a: Hư ng d n ăng ký giao ư c thi ua hàng năm. (Dùng cho các cơ quan, ơn v thu c B ) ơn v ………. B NG ĂNG KÝ GIAO Ư C THI UA NĂM 200…. Kính g i: H i ng Thi ua – Khen thư ng B Công Thương. Căn c vào ch c năng, nhi m v và các ch tiêu B giao năm 200…., ơn v ăng ký giao ư c thi ua năm 200… v i các phong trào và các ch tiêu thi ua sau: I. CÁC PHONG TRÀO THI UA Th i gian Th i gian TT Tên phong trào thi ua M c tiêu phát ng t ng k t 1 Phát ng phong trào thi ua ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr ư c giao 2 Xây d ng ơn v t Cơ quan văn hoá (Công s văn minh - S ch p – An toàn) năm 200…. 3 Tích c c tham gia các ho t ng phong trào văn th c a cơ quan t ch c chính quy n, oàn th c p trên và a phương phát ng nhân k ni m các ngày l l n trong năm. (N u có các phong trào c th ) II. CÁC CH TIÊU ĂNG KÝ THI UA N i dung các ch tiêu ơn v K ho ch Ghi tính 200… chú 1. Ch tiêu th nh t: Hoàn thành các ch tiêu k ho ch và nhi m v chính tr năm 200…: (C th hoá các ch tiêu theo lĩnh v c nhi m v công tác ư c giao) 1) ……………………………
 20. 2) …………………………… 3) …………………………… ……………………………… 2. Ch tiêu th hai: Xây d ng t p th ơn v : a) Xây d ng t p th oàn k t th ng nh t……………. b) Ch p hành ch trương chính sách c a ng, Pháp lu t c a Nhà nư c: th c hi n quy ch dân ch ; c i cách th t c hành chính; th c hành ti t ki m ch ng tham nhũng lãng phí; không có v vi c tiêu c c (C th hoá…)……… c) Xây d ng các t ch c ng trong s ch v ng m nh, các oàn th v ng m nh xu t s c …(C th hoá…) 3. Ch tiêu th ba: Các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng: a) i v i t p th ơn v : Danh hi u thi ua: ……..Hình th c khen thư ng…. b) T p th nh : S lư ng t p th nh : ………… T p th lao ng xu t s c: ……………… T p th lao ng tiên ti n: ……………… c) Cá nhân: T ng s cán b công nhân viên: ……. Lao ng tiên ti n: …………………….. Chi n sĩ thi ua cơ s : ………………… Chi n s thi ua c p B : ……………… Chi n s thi ua toàn qu c: ……………… (Ghi rõ h tên, tên tài ăng ký) B ng khen B : ………………………... B ng khen c a Th tư ng Chính ph ....
Đồng bộ tài khoản