Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 27/1999/tt-blđtbxh', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1999/TT-BL TBXH Hà N i , ngày 03 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 27/1999/TT-BL TBXH NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N V H SƠ CÔNG NH N NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH BN THƯƠNG T NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 TR V TRƯ C Ngày 25 tháng 11 năm 1998 Liên B Lao ng-Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an ã ban hành Thông tư Liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH- BQP-BCA hư ng d n m t s i m v vi c công nh n và gi i quy t quy n l i i v i li t s và gia ình li t s , thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh. i m 2 M c II Ph n B c a Thông tư nêu trên qui nh h sơ i v i ngư i b thương t ngày 31 tháng 12 năm 1994 tr v trư c thu c l c lư ng vũ trang( là quân nhân, công an nhân dân) thì do C c Chính sách - T ng c c Chính tr - B Qu c phòng và V T ch c Cán b - B Công an hư ng d n c th . Song h sơ i v i ngư i b thương t ngày 31 tháng 12 năm 1994 tr v trư c không ph i là quân nhân, công an nhân dân thì chưa ư c quy nh c th , phù h p v i hoàn c nh ho t ng cách m ng mà b thương gây khó khăn trong khi t ch c th c hi n ( tr thanh niên xung phong b thương trong th i kỳ kháng chi n ã hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 16/1999/ TTLT - L TBXH - TW TNCSHCM v th c hi n chính sách i v i thanh niên xung phong ã hoàn thành nhi m v trong kháng chi n). kh c ph c vư ng m c trên ây, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v h sơ công nh n ngư i hư ng chính sách như thương binh b thương t ngày 31 tháng 12 năm 1994 tr v trư c có v t thương th c th mà không ph i là quân nhân, công an nhân dân và thanh niên xung phong như sau: I. H SƠ NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH G M CÓ: 1. B n khai cá nhân ( m u kèm theo) i v i ngư i b thương không ph i là ng viên ho c thoát ly công tác thì kê khai thêm quá trình tham gia cách m ng vào b n khai nói trên. i v i ngư i b thương là ng viên ho c thoát ly công tác ho c ang hư ng ch b o hi m xã h i thì quá trình tham gia cách m ng liên quan n trư ng h p b thương s do cơ quan có thNm
  2. quy n qu n lý căn c vào lý l ch ng viên ho c h sơ cán b ho c phi u cá nhân xem xét . 2. Gi y xác nh n vi t b ng tay c a 2 ngư i cùng ơn v , cơ quan cũ vơí ngư i b thương. N i dung xác nh n c n nói rõ quá trình tham gia cách m ng c a b n thân, th i gian cùng công tác chung v i ngư i b thương, nơi b thương, trư ng h p b thương c a ngư i b thương. Gi y xác nh n này ư c cơ quan, ơn v ho c chính quy n a phương nơi ngư i xác nh n ang công tác ho c cư trú, căn c lý l ch ng viên, h sơ cán b ho c phi u cá nhân ho c các gi y t pháp lý khác c a ngư i xác nh n ch ng nh n v ch ký và kho ng th i gian, ơn v công tác c a ngư i xác nh n phù h p v i th i gian, ơn v c a ngư i b thương. 3. Biên b n xác nh n ngư i b thương c a phiên h p t p th H i ng xác nh n xã, phư ng nơi ngư i b thương trong khi làm nhi m v t i a phương (g m U ban nhân dân xã, phư ng ch trì; i di n ng u ; M t tr n T qu c; Ban Thương binh Xã h i; H i C u chi n binh; Công an; Xã i; i di n qu n chúng cao tu i) ho c c a cơ quan, ơn v nơi có ngư i b thương (g m i di n ng u , Công oàn, Chính quy n, i di n cán b c a cơ quan). Các biên b n xác nh n ngư i b thương nh t thi t ph i niêm y t công khai nhân dân a phương ho c cơ quan, ơn v ư c bi t. Sau th i gian 15 ngày, n u không có khi u n i, t cáo thì U ban nhân dân xã, phư ng ho c cơ quan, ơn v chuy n h sơ c a ngư i b thương ( b n khai, gi y xác nh n và biên b n) n th trư ng cơ quan có thNm quy n xét c p gi y ch ng nh n b thương. 4. Gi y ch ng nh n b thương do th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n ký (theo m u s 6-TB1 c a Thông tư Liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an ) sau khi ã xem xét b n khai cá nhân, quá trình tham gia cách m ng liên quan n trư mg h p b thương, xác nh n c a 2 ngư i làm ch ng, biên b n xác nh n ngư i b thương và các v t thương th c th c a ngư i b thương. 5. Biên b n giám nh thương t t do H i ng giám nh Y khoa có thNm quy n c p (theo m u s 6-TB2 c a Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998). II. TH T C L P H SƠ, GI I THI U GIÁM NNH THƯƠNG T T VÀ GI I QUY T QUY N L I I V I NGƯ I BN THƯƠNG HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH: 1. Th t c l p h sơ th c hi n theo qui nh t i i m 1 M c III Ph n B c a Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25/11/1998 c a Liên B Lao ng-Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. 2. Th t c gi i thi u giám nh thương t t theo qui nh t i các ti t b,c i m 2 M c III Ph n B c a Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA nêu trên. Riêng i v i ngư i b thương ã chính th c di chuy n h n ơn v ho c a phương nơi b thương sang a bàn c a t nh khác thì th trư ng cơ quan có thNm quy n sau khi ký gi y ch ng nh n b thương, chuy n h sơ thương t t kèm theo gi y gi i thi u
  3. n S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi ngư i b thương hi n ang cư trú ki m tra và gi i thi u giám nh thương t t t i H i ng giám nh Y khoa t nh. Sau khi gi i quy t quy n l i, S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi ngư i b thương hi n ang cư trú g i 01 b n trích l c thương t t n cơ quan gi i thi u i ăng ký, qu n lý và có cơ s gi i quy t khi có vư ng m c v ngư i b thương c a a phương ho c ơn v mình. 3. Th t c gi i quy t quy n l i i v i ngư i b thương: th c hi n theo qui nh t i các i m 2, 3 M c IV Ph n B c a Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH- BQP-BCA. III. T CH C TH C HI N U ban nhân dân các c p, các cơ quan, ơn v các S Lao ng-Thương binh và Xã h i, t ch c thông báo r ng rãi Thông tư s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA và m t s i m quy nh t i Thông tư này; hư ng d n, ch o vi c rà soát, th ng kê, l p danh sách ngư i b thương; l p h sơ, th t c công nh n, gi i quy t quy n l i ngư i hư ng chính sách như thương binh t trư c ngày 31 tháng 12 năm 1994 (không ph i là quân nhân, công an nhân dân) . Vi c công nh n ngư i hư ng chính sách như thương binh quy nh t i Thông tư này k t thúc trư c ngày 31 tháng 12 năm 2000. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các a phương, cơ quan, ơn v ph n nh v B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KHAI CÁ NHÂN H và tên: ...................................................... Sinh năm:................................. Nguyên quán:.................................................................................................... Trú quán:........................................................................................................... Ngày tham gia cách m ng:...................... ơnv :............................................. B thương h i:........ gi .......... ngày......... tháng............ năm 19..... Ch c v khi b thương:........................... ơn v khi b thương:...................... H tên, c p, ch c ngư i ch huy ơn v :..........................................................
  4. Nơi b thương: ................................................................................................ Trư ng h p b thương: ................................................................................... Tư th lúc b thương ( ng, quỳ, n m): .......................................................... Các v t thương c th :.................................................................................... Sau khi b thương i u tr t i:.............. T ngày:................ n ngày:.......... Các gi y t còn gi ư c (phi u chuy n thương, gi y ra vi n, b nh án i u tr ...)............................. M c tr c p tai n n lao ng ã hư ng:........................ T l thương t t:....... Lý do chưa ư c gi i quy t ch : ................................................................ Hi n nay ang làm gì, âu:........................................................................... L i cam oan (v n i dung b n khai):............................................................. ......................................................................................................................... Ngày....... tháng......... năm...... Ngư i khai (ký tên và ghi rõ h tên) QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ( i v i ngư i không thoát ly không hư ng ch BHXH và không ph i là ng viên) T tháng n tháng ơn v , a phương công tác C p b c, ch c v công năm năm tác ã qua ã qua Ch ng nh n khai t i............................... ngày....... tháng....... năm..... UBND xã, phư ng xác nh n Ngư i khai (Ký, ghi h tên, óng d u) (ký, ghi h tên)
  5. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N XÁC NH N NGƯ I BN THƯƠNG (Dùng cho xã, phư ng) Hôm nay, ngày...... tháng...... năm......... i di n ng u , U ban nhân dân các t ch c oàn th và nhân dân xã (phư ng ):.................................. .......................................................................................................................... Bao g m (ghi rõ h tên và ch c danh n u có):.................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ã h p xem xét trư ng h p b thương khi tham gia cách m ng t i a phương c a ông ( bà):................................. sinh ngày........ tháng..... năm 19..... Nguyên quán................................................................................................... - Nơi cư trú...................................................................................................... - Ngày tham gia cách m ng............................................................................. - B thương ngày.... tháng..... năm 19...... t i................ nơi i u tr v t thương.................................................................................................... - Trư ng h p b thương (ghi c th )................................................................. ......................................................................................................................... - C p b c, ch c v khi b thương...................................................................... - C p b c, ch c v , nơi cư trú hi n nay............................................................ - Các v t thương c th : .................................................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .........................................................................................................................
  6. Căn c lý l ch ng viên, phi u cá nhân, các gi y t ................... (n u có), sau khi xem xét th o lu n v b n khai cá nhân c a ngưòi b thương, xác nh n c a 2 ngư i làm ch ng và ã niêm y t công khai theo quy nh, H i ng nh t trí k t lu n ông (bà) ......................................... th c s có b thương vì tham gia cách m ng t i a phương; sau khi b thương không vi ph m pháp lu t và chưa ư c gi i quy t b t c chính sách nào. Kính chuy n U ban nhân dân Qu n (huy n)..................... xét c p gi y ch ng nh n b thương theo quy nh c a Nhà nư c. ........, ngày..... tháng..... năm........ i di n các ban ngành ng u xã U.B.N.D xã oàn th và nhân dân (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N XÁC NH N NGƯ I BN THƯƠNG (Dùng cho cơ quan, ơn v ) Hôm nay, ngày...... tháng.... năm........ i di n cơ quan, ng u , Công oàn và các cán b cũ c a cơ quan:................................................................................. Bao g m (ghi rõ h tên và ch c danh n u có):................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ãh p xem xét trư ng h p b thương c a ng chí.................................... sinh ngày........ tháng........ năm 19..... - Nguyên quán................................................................................................... - Nơi cư trú........................................................................................................ - Ngày tham gia cách m ng............................................................................... - B thương ngày.......tháng........ năm 19...... t i................................................ - Trư ng h p b thương (ghi c th )................................................................. ......................................................................................................................... - Ch c v khi b thương...................................................................................
  7. - Ch c v , nơi công tác hi n nay..................................................................... - Các v t thương c th : .................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Căn c H sơ cán b (lý l ch ng viên) ang qu n lý t i................................, sau khi xem xét th o lu n v b n khai cá nhân c a ngư i b thương, xác nh n c a 2 ngư i làm ch ng và ã niêm y t công khai theo quy nh, H i ng nh t trí k t lu n ng chí.......................................... th c s có b thương trong khi làm nhi m v ; sau khi b thương không vi ph m pháp lu t và chưa ư c gi i quy t chính sách. Kính chuy n cơ quan c p trên có thNm quy n xét c p gi y ch ng nh n b thương theo quy nh c a Nhà nư c. ....., ngày... tháng.... năm....... i di n cán B cũ Công oàn ng u Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) Nguy n ình Liêu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản