Thông tư số 27/2000/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư số 27/2000/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2000/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày không thoát ly do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2000/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2000/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 27/2000/TT-BL TBXH HƯ NG D N S A I V TH T C L P H SƠ C A NGƯ I HO T NG CÁCH M NG, HO T NG KHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ, ÀY KHÔNG THOÁT LY Căn c quy nh t i i u 18 pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng, i u 53 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã hư ng d n v th t c h sơ xác nh n ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày t i Thông tư s 22/L TBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995, Thông tư s 25/L TBXH-TT ngày 28 tháng 9 năm 1995. Qua 5 năm th c hi n, nhi u ngư i ã và ang ư c xem xét và gi i quy t ch . Tuy v y, hi n nay còn nhi u trư ng h p b ch b t tù, ày thu c di n không thoát ly, cũng chưa ph i là ng viên chưa ư c xem xét, k t lu n m t s h sơ chuy n n cơ quan công an t nh, thành ph xác minh theo hư ng d n c a B Công an (văn b n s 73 CT (A27) ngày 1 tháng 2 năm 1996) và hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i (văn b n s 508/L TBXH-CV ngày 28 tháng 2 năm 1996) nhưng k t qu còn r t h n ch . Ti p thu ý ki n ph n ánh c a các a phương, sau khi th ng nh t v i B Công an t i Công văn s 1637 CV/BCA (V11) ngày 9 tháng 9 năm 2000, B Lao ng - Thương xã h i hư ng d n s a i v th t c h sơ i v i ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày mà trong th i gian ho t ng và sau này không thoát ly mà cũng chưa ph i là ng viên như sau: I. TH T C H SƠ: 1. B n khai cá nhân (m u s 1) 2. Gi y ch ng nh n v th i gian b ch b t tù, ày. Ban liên l c nhà tù c a ngư i b ch b t tù, ày ch ng nh n v b n thân ngư i b ch b t trong th i gian tù. Ban liên l c nhà tù nói trên t i t nh, thành ph nơi ngư i b ch b t tù, ày cư trú ho c ban liên l c t nh, thành ph khác bi t v ngư i ó. b. i v i nhà tù không có ban liên l c thì gi i quy t như sau:
  2. - Có ch ng nh n c a 2 ngư i cùng tù. Hai ngư i ch ng nh n này ư c Phòng Lao ng - Thương binh và xã h i (Phòng t ch c - lao ng - xã h i) nơi qu n lý h sơ, danh sách xác nh n th i gian b tù, nơi b tù, ã ư c t ng "K ni m chương" và tr c p m t l n i v i ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày. - Trư ng h p không có 2 ngư i cùng tù ch ng nh n thì ph i ư c 2 cán b ch ch t c p xã ho t ng trong cùng th i gian và bi t ngư i ó ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù ch ng nh n. Hai cán b ch ng nh n này ư c U ban nhân xã, phư ng, th tr n căn c h sơ, danh sách ( ng viên, ngư i ho t ng cách m ng "ti n kh i nghĩa", ngư i ho t ng kháng chi n) ho c i chi u v i h sơ, danh sách c p huy n xác nh n v ch c v , th i gian ho t ng. 3. U ban nhân xã, phư ng, th tr n căn c ch ng nh n c a ban liên l c nhà tù ho c c a 2 ngư i ch ng nh n quy nh t i i m 2 m c I trên ây, xem xét dư lu n c a nhân dân, thái chính tr trong th i gian sinh s ng a phương xác nh n vào b n khai c a t ng ngư i. Sau ó niêm y t công khai danh sách ngư i b ch b t tù, ày kê khai hư ng ch sau 15 ngày thì làm th t c th c hi n ch theo qui nh. i v i trư ng h p có nghi v n, th c m c c a qu n chúng thì U ban nhân dân xã có trách nhi m xem xét k t lu n. N u v n còn vư ng m c c n ư c ti p t c xem xét thì hư ng d n ngư i b tù kê khai (m u s 2) có xác nh n và ngh c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và chuy n n Phòng Lao ng Thương binh xã h i huy n, qu n nơi ương s có h khNu thư ng trú Phòng Lao ng Thương binh và xã h i làm th t c ngh S Lao ng Thương binh và xã h i trao i v i cơ quan cùng c p, cung c p thông tin. Khi có tr l i c a cơ quan công an, S Lao ng - Thương binh s xem xét, quy t nh vi c th c hi n ch chính sách v i t ng trư ng h p c th . II. T CH C TH C HI N: 1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n làm t t công tác gi i thích tuyên truy n, hư ng d n chu áo, r ng rãi trong nhân dân và i tư ng chính sách. Trư c ngày 1 tháng 4 năm 2001, các ngành, các a phương hoàn thành vi c qu n lý s lư ng, l p danh sách nh ng ngư i kê khai ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày chưa ư c hư ng ch . S Lao ng - Thương binh và xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n th c hi n ngay i v i nh ng trư ng h p ã rõ ràng, th t c y , h p l theo quy nh hi n hành. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây trái v i qui nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n Thông tư này, các ngành, các a phương ph n nh v B Lao ng Thương binh và xã h i nh ng vư ng m c k p th i hư ng d n gi i quy t. Nguy n ình Liêu ( ã ký)
  3. M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm..... B N KHAI NGƯ I HO T NG CÁCH M NG, HO T NGKHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ ÀY (thu c di n không thoát ly và chưa là ng viên) H và tên khai sinh:............................. bí danh................................... H và tên khai trong tù:....................................................................... Ngày tháng năm sinh: ........................................................................ Quê quán:............................................................................................ Trú quán:............................................................................................ Tham gia ho t ng cách m ng t ngày.... tháng.... năm 1945 n ngày..... tháng năm 1945 Tham gia ho t ng kháng chi n ngày...... tháng..... năm.................. Th i gian b ch b t và nơi b tù ày: + L n 1, t ngày.... tháng.... năm n ngày..... tháng.... năm ........ + L n 2, t ngày.... tháng.... năm n ngày..... tháng.... năm ........ ............ Tôi cam oan l i khai trên ây là úng s th t. N u sai trái tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t và g i kèm theo b n khai này ch ng nh n c a........... Xác nh n Ngư i khai Căn c ch ng nh n c a ban liên l c nhà tù (ký và ghi rõ h tên) ....................................................................... c a ông, bà..................................................... Sau khi ã xem xét th i gian sinh s ng t i a phương UBND xã..................... xác nh n ông, bà...........................................................
  4. B ch b t tù ày.... năm... tháng x ng áng ư c hư ng quy n l i c a ngư i b ch b t tù ày. Ngày... tháng... năm.... Ch t ch UBND...... Ký tên, óng d u M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm..... T KHAI V VI C THAM GIA HO T NG CÁCH M NG, HO T NGKHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ ÀY H và tên khai sinh:................................... bí danh............................ Ngày tháng năm sinh: ........................................................................ Quê quán:............................................................................................ H khNu thư ng trú:............................................................................ Ch c v , ơn v khi b ch b t:.............. Trong trư ng h p................ ............................................................................................................. - Ngày tháng năm và các nhà tù b ch b t tù ày: + L n 1, t ngày.... tháng.... năm n ngày..... tháng.... năm ........ H và tên ngư i bi t:........................................................................... Hi n :................................................................................................. + L n 2, t ngày.... tháng.... năm n ngày..... tháng.... năm ........ H và tên ngư i bi t:........................................................................... Hi n :................................................................................................. ...... - H sơ ã kê khai trong tù:
  5. H và tên: ............................................................................................ Quê quán:............................................................................................. Ch c v , ơn v : ................................................................................... - ư c ra tù cu i cùng (ghi rõ: vư t ng c, mãn h n, trao tr ho c do ch th ơn phương):.......... t i........ ngày....... tháng..... năm........... Hi n ang hư ng ch ưu ãi gì:....................................................... Xác nh n và ngh c a UBND xã Ngư i khai UBND xã..................................................... (Ký và ghi rõ h tên) Xác nh n ông, bà......................................... ã làm t khai v i nh ng n i dung trên ây t i................................................................. ngh cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i xem xét gi i quy t Ngày... tháng... năm.... Ch t ch UBND...... (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản