Thông tư số 27/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
64
lượt xem
8
download

Thông tư số 27/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/2009/TT-BCT về quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 27/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH O M I N NĂNG TRONG THN TRƯ NG PHÁT I N C NH TRANH B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 26/2006/Q -TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t l trình, các i u ki n hình thành và phát tri n các c p th trư ng i n l c t i Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c i u ti t i n l c, QUY NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh trách nhi m, trình t , th t c v u tư, qu n lý v n hành h th ng o m i n năng; thu th p và x lý s li u o m i n năng; trình t , th t c giao nh n i n năng; các yêu c u k thu t i v i thi t b o m, thu th p, lưu tr và x lý s li u o m i n năng ph c v mua bán i n trong Th trư ng phát i n c nh tranh. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các ơn v phát i n và các ơn v cung c p d ch v liên quan n o m i n năng trong Th trư ng phát i n c nh tranh bao g m: 1. Các ơn v phát i n tham gia Th trư ng phát i n c nh tranh và các ơn v phát i n s h u nhà máy i n BOT. 2. ơn v v n hành h th ng i n và th trư ng i n. 3. Công ty mua bán i n.
 2. 4. Các ơn v s h u, v n hành lư i truy n t i i n. 5. Các ơn v s h u, v n hành lư i phân ph i i n. 6. Các ơn v cung c p d ch v liên quan n o m i n năng, bao g m: a) ơn v thí nghi m, ki m nh; b) ơn v qu n lý s li u o m; c) ơn v ki m toán s li u o m. i u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Bi n dòng i n (CT) là thi t b bi n i dòng i n, m r ng ph m vi o dòng i n và i n năng cho h th ng o m. 2. Bi n i n áp (VT) là thi t b bi n i i n áp, m r ng ph m vi o i n áp và i n năng cho h th ng o m. 3. B chuy n m ch i n áp là khóa chuy n m ch, m ch logic ho c rơ le trung gian có ch c năng l a ch n i n áp. 4. Chu kỳ thanh toán là kho ng th i gian thanh toán ti n i n gi a các bên mua bán i n ư c quy nh trong Quy nh th trư ng i n. 5. Công tơ là thi t b o i n năng th c hi n tích phân công su t theo th i gian, lưu và hi n th giá tr i n năng o m ư c. 6. Công ty mua bán i n (Công ty MB ) là ơn v có ch c năng mua buôn i n duy nh t trong th trư ng i n và bán buôn cho các Công ty i n l c. 7. i m u n i là i m n i trang thi t b , lư i i n và nhà máy i n c a ơn v phát i n vào lư i i n truy n t i ho c lư i i n phân ph i. 8. ơn v ki m toán s li u o m ( ơn v ki m toán SL ) là ơn v cung c p d ch v ki m toán quá trình thu th p và x lý s li u o m c a ơn v qu n lý s li u o m. 9. ơn v phát i n là ơn v s h u, qu n lý m t hay nhi u nhà máy i n tham gia th trư ng i n ho c m t hay nhi u nhà máy i n BOT. 10. ơn v qu n lý lư i i n ( ơn v QLL ) là ơn v s h u, v n hành lư i truy n t i i n ho c lư i phân ph i i n. 11. ơn v qu n lý s li u o m ( ơn v qu n lý SL ) là ơn v cung c p, l p t, qu n lý v n hành h th ng thu th p, x lý, lưu tr s li u o m i n năng ph c v th trư ng i n.
 3. 12. ơn v qu n lý v n hành h th ng o m ( ơn v qu n lý v n hành HT ) là ơn v tr c ti p qu n lý, v n hành h th ng o m n m trong ph m vi qu n lý c a mình. ơn v qu n lý v n hành HT có th là nhà máy i n ho c ơn v qu n lý lư i i n. 13. ơn v thí nghi m, ki m nh ( ơn v TNK ) là ơn v có ch c năng thí nghi m, ki m nh, hi u ch nh thi t b , h th ng o m và cài t chương trình, m t khNu công tơ. 14. ơn v v n hành h th ng i n và th trư ng i n ( ơn v v n hành HT -TT ) là ơn v ch huy, i u khi n quá trình phát i n, truy n t i i n, phân ph i i n trong h th ng i n qu c gia, qu n lý, i u ph i các giao d ch mua bán i n và d ch v ph tr trên th trư ng i n. 15. Hàng k p là thi t b mà trên ó có các v trí ư c s d ng u n i m ch i n o m. 16. H th ng o m là h th ng bao g m các thi t b o m và m ch i n ư c tích h p o m và xác nh lư ng i n năng truy n t i qua m t v trí o m. 17. H th ng thu th p, x lý và lưu tr s li u o m là t p h p các thi t b ph n c ng, ư ng truy n thông tin và các chương trình ph n m m th c hi n ch c năng thu th p, truy n, x lý, lưu tr s li u o m i n năng ph c v mua bán, thanh toán trong th trư ng i n. 18. H p u dây là v trí u dây c a công tơ, máy bi n dòng i n, máy bi n áp và có n p y m b o vi c niêm phong k p chì. 19. M ch o là h th ng m ch i n liên k t các thi t b o m th c hi n ch c năng o m i n năng. 20. M t kh u m c “Cài t” là m c m t khNu cho phép truy nh p công tơ cài t, thay i các thông s và chương trình làm vi c c a công tơ. 22. M t kh u m c “Ch c” là m c m t khNu cho phép truy nh p công tơ cs li u nhưng không cho phép thay i các thông s cài t và chương trình làm vi c c a công tơ. 22. M t kh u m c “ ng b th i gian” là m c m t khNu cho phép truy nh p công tơ c s li u và ng b th i gian c a công tơ. M t khNu m c này không cho phép cài t, thay i các thông s và chương trình làm vi c c a công tơ. 23. Nhà máy i n BOT là nhà máy i n ư c u tư theo hình th c Xây d ng – Kinh doanh – Chuy n giao. 24. Qu n lý v n hành h th ng o m i n năng, thu th p và x lý s li u là các ho t ng liên quan n l p t, ki m nh, l p trình, cài t, b o m t, nghi m thu, v n hành, x lý s c , thay th , lo i b h th ng o m, thu th p và x lý s li u o m i n năng.
 4. 25. Quy nh th trư ng i n là quy nh v n hành th trư ng i n trong Th trư ng phát i n c nh tranh. 26. S li u o m là s n lư ng i n năng o ư c b i công tơ, s n lư ng i n năng tính toán ho c s n lư ng i n năng d a trên vi c ư c tính s li u o m ph c v thanh toán trong th trư ng i n. 27. Thành viên tham gia th trư ng i n là các ơn v tham gia th trư ng phát i n c nh tranh ư c quy nh trong Quy nh th trư ng i n. 28. Th trư ng i n là Th trư ng phát i n c nh tranh ư c hình thành và phát tri n theo quy nh t i i u 18 Lu t i n l c. 29. Thi t b o m là các thi t b bao g m công tơ, máy bi n dòng i n, máy bi n i n áp và các thi t b ph tr ph c v o m i n năng. 30. Thông tin o m là các thông tin v các thi t b , h th ng o m và v trí o m bao g m c tính, các thông s k thu t và các thông tin liên quan n qu n lý, v n hành. 31. Tiêu chu n IEC là tiêu chuNn v k thu t i n do y ban K thu t i n Qu c t ban hành. 32. Trang Web chính th c c a th trư ng i n là trang thông tin i n t chính th c c a Th trư ng phát i n c nh tranh. 33. V trí o m là v trí v t lý trên m ch i n nh t th , t i ó i n năng mua bán ư c o m và xác nh. Chương 2. TRÁCH NHI M CHUNG C A CÁC ƠN VN TRONG QU N LÝ O M I N NĂNG i u 4. Trách nhi m c a ơn v phát i n 1. Th a thu n, th ng nh t v i Công ty MB v v trí o m cho các i m u n i gi a nhà máy i n v i lư i i n, v trí l p t các thi t b o m thu c h th ng o m chính và các h th ng o m d phòng tương ng v i m i i m u n i. Trư ng h p có các v trí o m t t i tr m i n c a ơn v QLL thì ơn v phát i n ph i th a thu n, th ng nh t v i Công ty MB và ơn v QLL . 2. ô th , l p t, ch trì nghi m thu, ki m nh, thay th , lo i b h th ng o m, h th ng niêm phong k p chì, thi t b ph c v thu th p và truy n s li u o m. 3. Qu n lý v n hành, b o dư ng thi t b thu c các h th ng o m, h th ng thu th p và truy n s li u i v i các v trí o m n m trong nhà máy i n.
 5. Ký h p ng qu n lý v n hành, b o dư ng thi t b thu c các h th ng o m v i ơn v QLL trong trư ng h p có các v trí o m t t i tr m i n c a ơn v QLL . 4. Ph i h p v i ơn v qu n lý SL , Công ty MB và ơn v QLL trong vi c qu n lý, b o m t, cung c p, xác nh n s li u o m, ki m tra, ki m nh và x lý s c các h th ng o m. i u 5. Trách nhi m c a Công ty mua bán i n 1. Th a thu n và th ng nh t v i ơn v phát i n v các v trí o m theo quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Thông tư này. 2. Ph i h p v i các bên liên quan xác nh n ch s công tơ và các s li u o m i n năng làm căn c thanh toán ti n i n. 3. Căn c s li u o m th c hi n thanh toán, quy t toán i n năng giao nh n, mua bán v i các ơn v phát i n. i u 6. Trách nhi m c a ơn v qu n lý lư i i n 1. Th a thu n, th ng nh t v i ơn v phát i n và Công ty MB v các v trí o m trong trư ng h p có các v trí o m t t i tr m i n c a ơn v QLL . 2. Ký h p ng cung c p d ch v qu n lý v n hành, b o m t, cung c p, xác nh n s li u o m và b o dư ng thi t b thu c các h th ng o m, h th ng thu th p và truy n s li u v i ơn v phát i n trong trư ng h p có các v trí o m n m trong tr m i n c a ơn v QLL . i u 7. Trách nhi m c a ơn v v n hành h th ng i n và th trư ng i n 1. Xây d ng tiêu chuNn và quy trình l a ch n ơn v qu n lý SL và ơn v ki m toán SL trình C c i u ti t i n l c phê duy t. 2. L a ch n ơn v qu n lý SL và ơn v ki m toán SL trình C c i u ti t i n l c phê duy t. 3. Ký k t h p ng cung c p d ch v v i ơn v qu n lý SL và ơn v ki m toán SL . 4. Qu n lý, s d ng và công b các s li u o m trên trang web chính th c c a th trư ng i n ph c v thanh toán và i u hành th trư ng i n. i u 8. Trách nhi m c a ơn v qu n lý s li u o m 1. Cung c p, qu n lý v n hành các thi t b , chương trình, ph n m m thu c h th ng thu th p, x lý và lưu tr s li u o m t t i trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL .
 6. Cung c p, qu n lý v n hành ư ng truy n thu th p s li u o m tính t c ng giao ti p c a thi t b ph c v thu th p s li u t t i v trí o m. 2. Cung c p s li u o m cho ơn v v n hành HT -TT và các ơn v có liên quan theo Quy nh th trư ng i n. Ch u trách nhi m v s y và chính xác c a các s li u o m ph c v m c ích thanh toán trong th trư ng i n. i u 9. Trách nhi m c a ơn v thí nghi m, ki m nh 1. Thí nghi m, ki m nh các thi t b o m và m ch o. 2. Cài t các thông s và các m c m t khNu cho công tơ, qu n lý, cung c p các m c m t khNu c a công tơ theo phân c p. Th c hi n và xu t các bi n pháp niêm phong k p chì các thi t b o m và m ch o m b o tính b o m t c a h th ng o m. i u 10. Trách nhi m c a ơn v ki m toán s li u o m 1. Th c hi n ki m toán quy trình thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL nh kỳ hàng năm ánh giá s chính xác c a quá trình thu th p, x lý và lưu tr s li u o m ho c ki m toán t xu t khi có yêu c u c a C c i u ti t i n l c. 2. B o m t các thông tin liên quan n ho t ng ki m toán. Chương 3. VN TRÍ O M I N NĂNG VÀ YÊU C U K THU T IV IH TH NG O M I N NĂNG M C 1. THI T L P VN TRÍ O M I N NĂNG VÀ H TH NG O M I N NĂNG i u 11. V trí o m i n năng 1. Nguyên t c xác nh a) V trí o m ư c xác nh ph i trùng ho c li n k v i i m u n i; b) Trư ng h p không i u ki n b trí h th ng o m theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ơn v phát i n và Công ty MB ph i th a thu n v trí o m i n năng thay th ng th i xác nh phương th c quy i i n năng t v trí o m thay th v i m u n i. Trong trư ng h p v trí o m i n năng thay th t t i tr m i n c a ơn v QLL thì ơn v phát i n ph i th a thu n, th ng nh t v i Công ty MB và ơn v QLL v v trí o m ng th i th a thu n v i Công ty MB phương th c quy i i n năng t v trí o m v i m u n i;
 7. c) Trư ng h p v trí o m không m b o o m chính xác i n năng mua bán, ơn v phát i n và Công ty MB ph i th ng nh t phương th c tính toán i n năng quy i v i m u n i. 2. Trư ng h p c th a) i m u n i thu c nhà máy i n - V trí o m chính ư c xác nh t i máy c t t ng ho c u c c các phía cao, trung áp c a máy bi n áp nâng áp và phía cao áp c a máy bi n áp t dùng d phòng nh n i n c a i m u n i, tr trư ng h p có th a thu n khác; - V trí o m d phòng 1 ư c xác nh t i các xu t tuy n l ư ng dây c a nhà máy i n, tr trư ng h p có th a thu n khác; - V trí o m d phòng 2 ư c xác nh theo th a thu n gi a ơn v phát i n và Công ty MB ; b) i m u n i không thu c nhà máy i n - Trư ng h p nhà máy i n có m t ư ng dây liên h v i i m u n i và không có i n năng i vòng qua thanh cái c a nhà máy i n thì v trí o m chính và d phòng 1 trùng ho c li n k v i i m u n i; - V trí o m d phòng 2 ư c xác nh theo th a thu n gi a ơn v phát i n và Công ty MB ; - Trư ng h p nhà máy có t 2 ư ng dây tr lên và có i n năng vòng qua thanh cái nhà máy i n thì v trí o m ư c ch n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này. i u 12. H th ng o m i n năng 1. T i m i v trí o m ph i b trí h th ng o m chính và hai h th ng o md phòng (d phòng 1 và d phòng 2). 2. H th ng o m chính ph i xác nh chính xác, y các i lư ng o m mua bán i n làm căn c chính thanh toán i n năng qua i m u n i và lo i tr ư c các y u t nh hư ng n k t qu o m b i k t c u m ch vòng c a h th ng i n. 3. Các h th ng o m d phòng có các ch c năng sau: a) Thay th cho h th ng o m chính, làm cơ s tính toán các i lư ng mua bán i n trong trư ng h p h th ng o m chính ho t ng không chính xác ho c b s c ; b) Giám sát, ki m tra k t qu o m c a h th ng o m chính trong i u ki n h th ng o m chính làm vi c bình thư ng; c) K t h p v i h th ng o m chính và các h th ng o m d phòng khác tính toán s n lư ng i n năng ph c v thanh toán trong m t s trư ng h p c bi t.
 8. M C 2. YÊU C U K THU T I V I H TH NG O M I N NĂNG VÀ TRUY N S LI U i u 13. C u hình t i thi u c a h th ng o m i n năng C u hình t i thi u c a h th ng o m i n năng bao g m: 1. Bi n dòng i n. 2. Bi n i n áp. 3. Công tơ o m i n năng. 4. M ch i n và cáp nh th . 5. Thi t b ph c v thu th p s li u o m và ư ng truy n d li u. 6. Thi t b b o v an toàn, v trí niêm phong, k p chì. 7. Thi t b ph tr , thi t b chuy n i u n i, thi t b cô l p m ch o ph c v th nghi m, thi t b logic ph c v chuy n i n áp VT, thi t b ki m tra i n áp và dòng i n. i u 14. Yêu c u k thu t c a công tơ o m i n năng 1. Yêu c u chung a) Là lo i 3 pha 4 dây; b) Ki u i n t tích h p ch c năng và có th l p trình ư c; c) Có nhi u bi u giá; d) o m i n năng tác d ng và ph n kháng theo hai chi u nh n và phát riêng bi t theo 4 góc ph n tư; ) Có ch c năng o công su t c c i, ghi bi u ph t i t ng; e) Có tính năng k t n i v i máy tính, thu th p, c s li u t i ch và t xa; g) ư c c p ngu n t h th ng i n áp th c p o lư ng và ph i m b o duy trì ho t ng khi m t i n áp 1 ho c 2 pha b t kỳ; h) Có nhi u m c m t khNu; i) Có các v trí niêm phong, k p chì m b o không th ti p c n v i các u c c u dây và thay i các thông s cài t trong công tơ n u không phá b chì niêm phong; k) Có ch c năng lưu tr thông tin o m, bi u ph t i ít nh t 60 ngày v i chu kỳ ghi giá tr o m không quá 30 phút.
 9. 2. Yêu c u v c p chính xác a) Công tơ o m chính ph i t c p chính xác 0,2 v i i n năng tác d ng theo tiêu chuNn IEC 62053-22 và 2,0 v i i n năng ph n kháng theo tiêu chuNn IEC 62053-23 ho c các tiêu chuNn khác tương ương; b) Công tơ o m d phòng ph i t c p chính xác 0,5 v i i n năng tác d ng theo tiêu chuNn IEC 62053-22 và 2,0 v i i n năng ph n kháng theo tiêu chuNn IEC 62053-23 ho c các tiêu chuNn khác tương ương. i u 15. Yêu c u k thu t c a bi n dòng i n s d ng cho m c ích o m i n năng 1. Yêu c u chung a) Có cu n dây th c p o lư ng dùng riêng cho các thi t b o lư ng và công tơ o m i n năng; b) Giá tr dòng i n th c p danh nh là 1A ho c 5A; c) Có v trí niêm phong k p chì t i n p h p u dây cu n th c p o lư ng c p cho các thi t b o lư ng và công tơ o m i n năng m b o không th tác ng vào m ch i n u n i n u không phá b niêm phong. 2. Yêu c u v c p chính xác a) Bi n dòng i n ph c v o m chính ph i t c p chính xác 0,2 theo tiêu chuNn IEC 60044-1 ho c các tiêu chuNn khác tương ương; b) Bi n dòng i n ph c v o m d phòng ph i t c p chính xác 0,5 theo tiêu chuNn IEC 60044-1 ho c các tiêu chuNn khác tương ương. i u 16. Yêu c u k thu t c a bi n i n áp s d ng cho m c ích o m i n năng 1. Yêu c u chung a) Có cu n dây th c p o lư ng dùng riêng cho các thi t b o lư ng và công tơ o m i n năng; b) Giá tr i n áp h th ng th c p danh nh là 100V ho c 110V; c) Có v trí niêm phong t i n p h p u dây cu n th c p o lư ng c p cho các thi t b o lư ng và công tơ o m i n năng m b o không th tác ng vào m ch i n u n i n u không phá b niêm phong. 2. Yêu c u v c p chính xác
 10. a) Bi n i n áp ph c v o m chính ph i t c p chính xác 0,2 theo tiêu chuNn IEC 60044-2 i v i bi n i n áp ki u c m ng, tiêu chuNn IEC 60044-5 i v i bi n i n áp ki u t ho c các tiêu chuNn khác tương ương; b) Bi n i n áp ph c v o m d phòng ph i t c p chính xác 0,5 theo tiêu chuNn IEC 60044-2 i v i bi n i n áp ki u c m ng, tiêu chuNn IEC 60044-5 i v i bi n i n áp ki u t ho c các tiêu chuNn khác tương ương. i u 17. Yêu c u k thu t c a m ch o m 1. Cu n th c p c a CT, VT và cáp nh th n i v i công tơ o m i n năng c a h th ng o m chính không ư c s d ng cho b t kỳ m c ích nào khác và ph i hoàn toàn c l p v i h th ng o m d phòng. 2. Cáp nh th c a m ch o m ph i ư c i theo ư ng ng n nh t, s lư ng i m n i qua hàng k p là ít nh t và ph i có i u ki n th c hi n bi n pháp niêm phong, k p chì t hàng k p ho c i m n i. Cáp nh th c a h th ng o m chính ph i i riêng và n i tr c ti p t h p u dây c a CT, t trung gian c a VT n t công tơ mà không qua hàng k p t i t trung gian. 3. Trư ng h p công tơ ư c c p i n áp t m t trong nh ng VT thanh cái thông qua b chuy n m ch i n áp, các u u dây b chuy n m ch i n áp ph i m b o i u ki n niêm phong k p chì và công tơ o m i n năng ph i ư c l p trình ghi l i th i i m và kho ng th i gian chuy n m ch i n áp. 4. Ph t i m ch th c p CT, VT bao g m c công tơ o m i n năng không ư c vư t quá ph t i nh m c c a CT, VT. 5. Trư ng h p m ch dòng i n c a h th ng o m d phòng s d ng chung v i các thi t b o lư ng khác, ph i m b o không làm nh hư ng t i chính xác c a h th ng o m và i u ki n th c hi n niêm phong k p chì toàn b m ch dòng i n, thi t b o lư ng, công tơ o m i n năng. 6. Các h p n i thí nghi m ph i ư c l p t ph c v cho vi c ki m nh thi t b o m và i u ki n niêm phong, k p chì. i u 18. Yêu c u k thu t c a h th ng thu th p và x lý s li u o m 1. Các công tơ o m i n năng ph i ư c k t n i v i h th ng c s li u công tơ t xa phù h p v i chuNn k t n i và ph n m m thu th p s li u c a ơn v qu n lý SL . 2. C ng thông tin, thi t b truy n tin tích h p và modem trong công tơ ph i phù h p v i chuNn k t n i c a ơn v qu n lý SL và cho phép th c hi n k t n i t xa v i công tơ t máy tính t t i ch và t trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL . 3. nh d ng file d li u và chuNn giao di n k t n i do ơn v qu n lý SL cung c p tùy thu c vào mô hình thu th p thông tin và phương th c truy n s li u o m.
 11. 4. H th ng thu th p s li u ph i bao g m máy tính t t i ch và máy tính ch tt i ơn v qu n lý SL . S li u o m thu th p t i máy tính t t i ch ph i ư c truy n v cơ s d li u c a máy tính ch . 5. Môi trư ng truy n thông tin có th s d ng là các h th ng vô tuy n ho c h u tuy n, m b o tương thích v i các thi t b thu th p, x lý và lưu tr s li u o m i n năng t t i trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL . Môi trư ng và phương th c truy n tin ph i ư c b o m t ch ng xâm nh p trái phép. 6. Thi t b thông tin ghép n i v i công tơ o m i n năng ph i ư c l p t thi t b ch ng sét thích h p tránh nh hư ng c a xung sét lan truy n qua m ng thông tin gây hư h ng cho công tơ. 7. Các thi t b ư c l p t trong t b ng ph i phù h p yêu c u an toàn và thu n ti n cho công tác qu n lý. 8. H th ng truy n d li u, nh d ng file d li u và các chuNn giao di n k t n i c a h th ng o m ph i tuân th Quy nh tiêu chuNn k thu t c a h th ng truy n s li u o m do ơn v qu n lý SL xây d ng quy nh t i i u 32 c a Thông tư này. i u 19. Yêu c u ch c năng c a h th ng thu th p và x lý s li u o m t i các v trí o m H th ng thu th p và x lý s li u o m t i các v trí o m ph i có các ch c năng sau ây: 1. Vi c thu th p s li u o m c a các công tơ thu c ph m vi c a ơn v qu n lý v n hành HT cho phép th c hi n theo hai hình th c: a) T ng hàng ngày t i th i i m nh trư c; b) Th c hi n b ng tay khi có yêu c u. 2. Vi c th c hi n truy n s li u o mv ơn v qu n lý s li u o m cho phép th c hi n theo hai hình th c: a) T ng truy n v ơn v qu n lý SL sau khi k t thúc quá trình c s li u công tơ o m i n năng; b) Th c hi n b ng tay khi có yêu c u. 3. Qu n lý s li u o m: a) Lưu tr s li u o m t i máy tính t t i ch sau khi c v t công tơ; b) T ng hi u ch nh s li u o m theo phương th c tính toán quy i s li u o m th a thu n gi a ơn v phát i n và Công ty MB . ơn v qu n lý SL có
 12. trách nhi m cài t chương trình tính toán quy i s li u o m cho các máy tính t t i ch và có bi n pháp mã hóa tránh s thay i trái phép; c) Lưu tr s li u ã ư c hi u ch nh. 4. Qu n lý th i gian, l ch c và thu th p s li u. 5. Qu n lý truy c p bao g m mã s và quy n truy c p h th ng c a ngư i s d ng. 6. Qu n lý thông tin o m: a) Qu n lý danh m c các thi t b o m; b) Qu n lý khai báo thông tin i m o m và h th ng o m; c) Qu n lý thông tin k thu t c a thi t b và h th ng o m. i u 20. Yêu c u ch c năng c a h th ng thu th p và x lý s li u o mc a ơn v qu n lý s li u o m H th ng thu th p và x lý s li u o m c a ơn v qu n lý SL ph i có các ch c năng sau ây: 1. Thu th p s li u o m t v trí o m v ơn v qu n lý SL thông qua máy tính t t i ch c a ơn v qu n lý v n hành HT . 2. Thu th p s li u o m thông qua vi c k t n i c s li u tr c ti p gi a chương trình c s li u công tơ c a ơn v qu n lý SL n công tơ thu c ph m vi c a ơn v qu n lý v n hành HT . 3. Vi c thu th p s li u o m cho phép th c hi n theo hai hình th c: a) T ng hàng ngày t i th i i m nh trư c; b) Th c hi n b ng tay khi có yêu c u. 4. ng b th i gian v i ngu n th i gian chuNn cho t t c các công tơ trong h th ng. 5. Qu n lý s li u o m: a) Lưu tr s li u sau khi c v t công tơ; b) Ki m tra i chi u, hi u ch nh và b sung s li u o m; c) Lưu tr s li u ã ư c hi u ch nh. 6. Qu n lý th i gian, l ch c và thu th p s li u. 7. Qu n lý truy c p bao g m mã s và quy n truy c p h th ng c a ngư i s d ng.
 13. 8. Qu n lý thông tin o m: a) Qu n lý thông tin danh sách o m c a các ơn v phát i n; b) Qu n lý khai báo thông tin v trí o m và h th ng o m; c) Qu n lý thông tin k thu t c a thi t b và h th ng o m. 9. K t n i, chia s s li u v i chương trình ph n m m c a ơn v v n hành HT - TT . i u 21. Yêu c u k thu t i v i niêm phong k p chì và b o m t 1. Toàn b h th ng o m i n năng bao g m h p u dây CT, VT, công tơ o m i n năng, hàng k p, con n i, m ch dòng i n, m ch i n áp, thi t b ph tr , m ch logic chuy n i, t công tơ, m ng thông tin ph i ư c niêm phong k p chì ch ng can thi p trái phép. 2. Ph n m m c a công tơ o m i n năng ph i có m t khNu b o v v i nhi u m c phân quy n truy nh p khác nhau. 3. S li u o m i n năng sau khi ư c c và truy n v máy ch t t i v trí o m ph i ư c mã hóa tránh s thay i trái phép trư c khi ư c truy n v ơn v qu n lý SL . 4. Ph n m m qu n lý h th ng c, truy n và t ng h p s li u o m i n năng ph i ư c b o m t b ng nhi u c p m t khNu m b o tính b o m t, chính xác và tin c y c a s li u o m. Chương 4. QU N LÝ, V N HÀNH H TH NG O M I N NĂNG, THU TH P VÀ X LÝ S LI U M C 1. L P T, NGHI M THU, THAY TH VÀ LO I B H TH NG O M VÀ TRUY N S LI U i u 22. Th a thu n v trí o m 1. Sau khi có th a thu n u n i, ơn v phát i n ph i th a thu n và th ng nh t v i Công ty MB v v trí o m, thi t k c a h th ng o m, truy n s li u và phương th c quy i s li u o m. Trong trư ng h p có các v trí o m t t i tr m i n c a ơn v QLL thì ơn v phát i n ph i th a thu n, th ng nh t v i Công ty MB và ơn v QLL . 2. Khi có thay i ho c phát sinh v trí o m m i, ơn v yêu c u v trí o m m i ph i thông báo và th a thu n v i các ơn v liên quan v v trí o m, thi t k c a h th ng o m, truy n s li u và các phương th c quy i s li u o m.
 14. i u 23. u tư, l p t h th ng o m và truy n s li u Sau khi các ơn v liên quan t ư c th a thu n v v trí o m, thi t k h th ng o m và truy n s li u thì ơn v phát i n ph i có trách nhi m thông báo cho ơn v v n hành HT -TT và ơn v qu n lý SL v n i dung th a thu n, ng th i các ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n các công vi c sau: 1. ơn v phát i n a) u tư, l p t các thi t b o m, h th ng o m, h th ng thu th p s li u o m t i v trí o m bao g m c máy tính t t i ch và thi t b ph c v thu th p s li u; b) m b o v trí o m phù h p v i th a thu n gi a các ơn v liên quan quy nh t i kho n 1 i u 22 c a Thông tư này; c) m b o h th ng o m và thu th p s li u t t i ch áp ng các yêu c u k thu t, phù h p v i thi t k ã ư c th a thu n và các văn b n quy ph m pháp lu t v o lư ng có liên quan; d) Ký h p ng v i ơn v TNK ti n hành các công vi c sau: - Thí nghi m, ki m nh ban u các thi t b o m, l p trình, cài t các thông s làm vi c c a công tơ thu c các h th ng o m trong ph m vi qu n lý c a mình. Vi c thí nghi m, ki m nh ph i tuân th các quy trình, quy nh hi n hành và ph i có k t lu n v s chính xác c a thi t b và h th ng o m; - Th c hi n các bi n pháp niêm phong k p chì các thi t b o m bao g m công tơ, CT, VT, m ch o, hàng k p, t trung gian m b o tính b o m t c a h th ng o m thu c ph m vi qu n lý c a mình; ) Cung c p cho ơn v qu n lý SL các thông tin bao g m v trí o m, c tính k thu t các thi t b o m, thi t k c a h th ng o m, truy n s li u và các phương th c quy i s li u o m; e) Ph i h p v i ơn v qu n lý SL ti n hành ki m tra toàn b h th ng o m và thu th p s li u. 2. ơn v qu n lý lư i i n Trong trư ng h p v trí o m t t i tr m i n c a ơn v QLL , ơn v QLL có trách nhi m ph i h p v i ơn v phát i n trong quá trình l p t h th ng o m; ph i h p v i ơn v phát i n, ơn v qu n lý SL ti n hành ki m tra toàn b h th ng o m và thu th p s li u. 3. ơn v qu n lý s li u o m a) C p phát mã v trí o m và mã a ch c a các công tơ cho h th ng o mm i l p t;
 15. b) B sung cơ s d li u o m t i trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL ph c v công tác qu n lý v n hành và m b o vi c thu th p và x lý s li u o m liên quan n h th ng o m m i l p t; c) Cung c p, l p t ư ng truy n d li u o m t các v trí o m v trung tâm thu th p và x lý s li u o m c a ơn v qu n lý SL ; d) Ph i h p v i ơn v phát i n và ơn v QLL (trong trư ng h p h th ng o m tt i tr m i n c a ơn v QLL ) ki m tra toàn b h th ng o m và thu th p s li u, bao g m c h th ng truy n s li u v trung tâm thu th p và x lý s li u o mc a ơn v qu n lý SL ; ) Cài t các ph n m m thu th p và x lý s li u o m t i máy tính t t i ch , mã hóa các s li u o m i n năng sau khi ư c c và truy n v máy tính t t i ch m b o ngăn ch n m i s thay i trái phép s li u o m trư c khi ư c truy n v trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m c a ơn v qu n lý SL . i u 24. Nghi m thu h th ng o m và thu th p s li u 1. Sau khi hoàn thành vi c l p t h th ng o m và thu th p s li u, ơn v phát i n có trách nhi m g i k ho ch nghi m thu t i Công ty MB , ơn v qu n lý SL , ơn v TNK và ơn v QLL (trong trư ng h p h th ng o m t t i tr m i n c a ơn v QLL ) ngh nghi m thu và ch trì, t ch c nghi m thu. 2. Văn b n ngh nghi m thu ph i ư c g i t i các ơn v liên quan ít nh t 14 ngày trư c ngày nghi m thu theo k ho ch. Trong văn b n này, ơn v ch trì nghi m thu ph i g i kèm các h sơ liên quan kh ng nh h th ng o m, thu th p s li u ã ư c l p t, ki m nh, niêm phong k p chì úng quy nh và kèm theo các biên b n ki m tra, ki m nh theo quy nh hi n hành. 3. Thành ph n tham gia nghi m thu bao g m: a) ơn v phát i n; b) Công ty MB ; c) ơn v qu n lý SL ; d) ơn v QLL (trong trư ng h p h th ng o m t t i tr m i n c a ơn v QLL ); ) ơn v TNK . 4. Trong quá trình nghi m thu h th ng o m và thu th p s li u, ơn v TNK và ơn v qu n lý SL có trách nhi m: a) ơn v TNK - Cung c p cho ơn v qu n lý v n hành HT , ơn v phát i n (trong trư ng h p h th ng o m thu c tr m i n c a ơn v QLL ) và Công ty MB biên b n ki m
 16. tra, ki m nh, cài t công tơ và m t khNu m c “Ch c”. Ngoài ra ph i xác nh rõ bi n pháp b o m t và các v trí niêm phong k p chì; - Cung c p cho ơn v qu n lý SL m t khNu “ ng b th i gian” cùng các thông tin liên quan t i v trí o m ơn v qu n lý SL c p nh t chương trình qu n lý cơ s d li u o m c a mình; - Lưu biên b n ki m tra, ki m nh, các h sơ, thông s k thu t liên quan n thi t b và h th ng o m; - Lưu tr , b o m t m t khNu m c “Cài t” c a công tơ. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c b o m t c a m t khNu m c “Cài t” và s chính xác c a các s li u ã l p trình, cài t trong công tơ; b) ơn v qu n lý SL - Cung c p cho ơn v qu n lý v n hành HT , ơn v phát i n (trong trư ng h p h th ng o m thu c tr m i n c a ơn v QLL ) và Công ty MB các biên b n ki m tra, th nghi m h th ng thu th p s li u; - Lưu tr biên b n ki m tra, các h sơ, thông s k thu t liên quan n thi t b thu th p s li u o m. 5. H th ng o m i n năng và thu th p s li u ch ư c ưa vào v n hành sau khi t t c các ơn v tham gia nghi m thu ký vào biên b n nghi m thu. 6. ơn v ch trì nghi m thu có trách nhi m lưu gi toàn b h sơ bao g m: tài li u k thu t, biên b n th nghi m, biên b n nghi m thu c a các h th ng o m và truy n s li u, ng th i g i cho các ơn v liên quan m i ơn v m t b . i u 25. Thay th thi t b o m và thông s cài t Vi c thay i thi t b o m, các thông s cài t c a công tơ o m hay các s li u lưu trong công tơ o m ph i tuân theo trình t sau: 1. ơn v qu n lý v n hành HT có thi t b c n thay th , cài t l i thông s ph i thông báo v i ơn v v n hành HT -TT , Công ty MB , ơn v qu n lý SL và ơn v phát i n. Vi c thay th thi t b o m và thông s cài t ph i có s th a thu n gi a ơn v phát i n và Công ty MB . Trong trư ng h p ơn v qu n lý v n hành HT là ơn v QLL thì ph i có s th a thu n gi a ơn v phát i n, Công ty MB và ơn v QLL . 2. ơn v phát i n có trách nhi m cung c p thi t b thay th và ký h p ng v i ơn v TNK th c hi n thí nghi m, ki m nh thi t b thay th , ki m tra, cài t l i các thông s m i; ng th i ch trì, t ch c nghi m thu h th ng o m sau khi vi c thay th thi t b , cài t l i thông s o m ư c hoàn thành. Các th t c nghi m thu ư c quy nh t i i u 24 c a Thông tư này.
 17. 3. ơn v qu n lý SL ph i c p nh t nh ng thông s thay i c a các thi t b o m vào cơ s d li u o m và chương trình thu th p, x lý, lưu tr s li u o m t i máy tính t t i ch và t i trung tâm thu th p, x lý và lưu tr s li u o m. i u 26. Lo i b v trí o m 1. Trư ng h p có m t ho c nhi u v trí o m i n năng thu c ph m vi qu n lý c a ơn v phát i n b lo i b vì lý do thay i k t c u u n i thi t b , thay i phương th c v n hành, thay i phương th c mua bán i n ho c các lý do khác, ơn v phát i n có trách nhi m thông báo b ng văn b n k ho ch lo i b v trí o m t i ơn v v n hành HT -TT , Công ty MB , ơn v qu n lý SL và ơn v QLL (trong trư ng h p v trí o m b lo i b n m trong tr m i n c a ơn v QLL ), ng th i cùng Công ty MB th ng nh t cách tính toán i n năng giao nh n sau khi lo i b v trí o m. Văn b n thông báo ph i ư c g i t i các ơn v liên quan ít nh t 14 ngày trư c ngày th c hi n vi c lo i b v trí o m theo k ho ch. 2. Thành ph n tham gia lo i b v trí o m bao g m: a) ơn v phát i n; b) Công ty MB ; c) ơn v qu n lý SL ; d) ơn v QLL (trong trư ng h p ơn v QLL là ơn v qu n lý v n hành v trí o m b lo i b ); ) ơn v TNK (trong trư ng h p h th ng o m ph i ư c ki m tra trư c khi v trí o m b lo i b ). 3. Trong quá trình lo i b v trí o m, các ơn v tham gia ph i th c hi n các th t c sau: a) Ch t ch s công tơ t i th i i m chính th c lo i b v trí o m; b) L p biên b n xác nh n vi c lo i b v trí o m, trong ó th hi n các thông tin: v trí o m ã b lo i b , th i i m chính th c lo i b v trí o m, các thông tin o m c a v trí o m ó cùng các n i dung công vi c ã th c hi n. Biên b n xác nh n ph i có d u và ch ký c a i di n các ơn v liên quan; c) Trong trư ng h p c n thi t, các ơn v có th yêu c u ki m tra tình tr ng ho t ng c a h th ng o m t i th i i m trư c khi lo i b v trí o m. 4. ơn v phát i n có trách nhi m g i k t qu lo i b v trí o m cùng các h sơ liên quan t i ơn v qu n lý SL c p nh t vào cơ s d li u và chương trình thu th p, x lý, lưu tr s li u o m ph c v v n hành và thanh toán trong th trư ng i n.
 18. i u 27. Qu n lý thông tin o m ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m qu n lý thông tin liên quan nh th ng o m bao g m: 1. B n v xác nh các v trí o m. 2. B n v hoàn công sơ l p t h th ng o m. 3. Mã v trí o m, tên v trí o m, ngày áp d ng. 4. Thông s và c tính c a công tơ, CT, VT thu c các h th ng o m chính và d phòng, bao g m: a) S ch t o công tơ, VT, CT; b) Mã hi u công tơ, VT, CT; c) Lo i thi t b và ki u c a công tơ; d) T s bi n VT, CT, h s nhân c a công tơ; ) Biên b n th nghi m công tơ, VT, CT; e) Biên b n cài t công tơ; g) Phương pháp niêm phong, k p chì cho công tơ và h th ng o m; 5. Chi ti t v k t n i thông tin s li u bao g m: a) Mã a ch công tơ truy c p s li u; b) M t khNu m c “Ch c”; c) Lo i thi t b k t n i và s ch t o; 6. ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m cung c p các thông tin h th ng o m cùng các thông tin chi ti t cho Công ty MB và ơn v qu n lý SL c p nh t vào cơ s d li u và chương trình thu th p, x lý, lưu tr s li u o m ph c v v n hành và thanh toán trong th trư ng i n. M C 2. L P TRÌNH CÀI T VÀ B O M T i u 28. L p trình cài t và qu n lý m t kh u công tơ Sau khi l p t công tơ, ơn v TNK , ơn v qu n lý SL và ơn v qu n lý v n hành HT nơi có công tơ l p t ph i th c hi n các công vi c sau: 1. ơn v TNK
 19. a) Ti n hành l p trình cài t các thông s làm vi c c a công tơ; b) Thi t l p, qu n lý và lưu tr m t khNu các m c: “Ch c”, “ ng b th i gian”, “Cài t” kèm theo danh m c các công tơ tương ng. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính b o m t c a các m c m t khNu; c) Cung c p cho t t c các ơn v liên quan m t khNu m c “Ch c” c a công tơ; d) Cung c p cho ơn v qu n lý SL m t khNu m c “ ng b th i gian” c a công tơ; ) Ch u trách nhi m trư c ơn v phát i n và trư c pháp lu t v tính b o m t c a các thi t b ư ng niêm phong k p chì. 2. ơn v qu n lý SL a) ng b th i gian cho công tơ trong quá trình v n hành và m b o tính b o m t c a m t khNu m c “ ng b th i gian” do ơn v TNK cung c p; b) Ch u trách nhi m trư c các ơn v liên quan và trư c pháp lu t v tính b o m t c a m t khNu m c “ ng b th i gian”. 3. ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m b o m t m t khNu m c “Ch c”. i u 29. Qu n lý niêm phong k p chì công tơ và h th ng o m 1. ơn v TNK có trách nhi m ti n hành niêm phong k p chì cho công tơ o m và các thi t b có liên quan trong h th ng o m trư c khi h th ng o m ư c ưa vào v n hành. Vi c ti n hành niêm phong k p chì ho c tháo b niêm phong k p chì c a h th ng o m do ơn v TNK th c hi n và ph i có s ch ng ki n c a ơn v phát i n và Công ty MB . 2. ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m qu n lý h th ng o m, m b o các niêm phong k p chì không b xâm ph m trái phép và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý niêm phong k p chì công tơ và h th ng o m. 3. ơn v TNK có trách nhi m qu n lý d ng c niêm phong k p chì, m b o các d ng c niêm phong k p chì ư c s d ng úng m c ích và h p pháp. i u 30. Qu n lý h th ng thu th p, x lý và lưu tr s li u o m ơn v qu n lý SL và ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m trong vi c qu n lý h th ng thu th p, x lý và lưu tr s li u o m như sau: 1. ơn v qu n lý SL a) L p và b o m t các thông s , cài t cho chương trình ph n m m c s li u công tơ t i ch và t i trung tâm thu th p và x lý s li u c a ơn v qu n lý SL ;
 20. b) Thi t l p và tri n khai bi n pháp b o m t cho h th ng truy n s li u t máy tính t t i ch v trung tâm thu th p và x lý s li u c a ơn v qu n lý SL m b o tính chính xác, tin c y c a s li u o m. 2. ơn v qu n lý v n hành HT a) B o m t các thông s cài t cho chương trình ph n m m c s li u công tơ trong ph m vi qu n lý c a mình; b) Trong m i trư ng h p, ơn v qu n lý v n hành HT không ư c can thi p vào chương trình c và truy n s li u s a i các thông s cài t và các s li u c t công tơ v máy tính t t i ch . M C 3. V N HÀNH H TH NG O M I N NĂNG i u 31. Trách nhi m v n hành h th ng o m 1. ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m qu n lý, theo dõi v n hành, b o dư ng, thay th các h th ng o m trong ph m vi qu n lý c a mình m b o tính chính xác, n nh, tin c y và b o m t c a các h th ng o m. 2. Trong quá trình qu n lý v n hành, ơn v qu n lý v n hành HT có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ki m tra tình tr ng ho t ng c a các h th ng o m trong ph m vi qu n lý c a mình. Trư ng h p phát hi n b t thư ng ho c s c trong h th ng o m, ơn v qu n lý v n hành HT ph i thông báo ngay cho ơn v qu n lý SL , Công ty MB và các ơn v liên quan ph i h p x lý. Quá trình x lý s c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35 c a Thông tư này. 3. Vi c thay th thi t b , công ngh áp d ng cho h th ng o m ch ư c th c hi n khi có s th a thu n và th ng nh t gi a ơn v phát i n và Công ty MB . Vi c thay th thi t b o m, các thông s cài t ư c quy nh t i i u 25 c a Thông tư này. 4. Vi c tháo b niêm phong k p chì công tơ và h th ng o m ch do ơn v TNK th c hi n trong trư ng h p thay th , ki m nh, thí nghi m và x lý s c h th ng o m. 5. S li u o m ph i ư c thu th p, lưu tr trong các công tơ và h th ng thu th p, x lý và lưu tr s li u o m theo chu kỳ 30 phút. ng h th i gian c a công tơ o m và thi t b truy c p s li u ư c ng b v i th i gian chuNn c a Vi t Nam v i sai s cho phép ±5 giây. Ngu n th i gian chuNn ư c l y t h th ng nh v toàn c u (GPS). 6. M c chính xác c a công tơ và các thi t b o m ph i ư c duy trì theo c p chính xác tiêu chuNn c a thi t b . i u 32. Trách nhi m xây d ng tiêu chu n k thu t, quy trình v n hành h th ng o m và thu th p, qu n lý s li u o m 1. ơn v qu n lý SL có trách nhi m xây d ng và trình C c i u ti t i n l c ban hành các văn b n dư i ây:
Đồng bộ tài khoản