Thông tư số 27/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
140
lượt xem
25
download

Thông tư số 27/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Quản lý kinh doanh điện; Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quản trị kinh doanh vận tải biển;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

 1. bé lao ®éng - th−¬ng binh Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc vu x· héi Sè 27/2009/TT-BL§TBXH Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 08 n¨m 2009 TH¤NG T¦ Quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho mét sè nghÒ thuéc nhãm nghÒ Kinh doanh vu qu¶n lý C¨n cø LuËt D¹y nghÒ ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2006; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 186/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§-BL§TBXH ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ; C¨n cø kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ cña Tæng côc D¹y nghÒ vÒ viÖc ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho c¸c nghÒ: Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn; Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá; Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i biÓn; Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ ®èi víi c¸c nghÒ trªn nh− sau: §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vu §èi t−îng ¸p dông: Th«ng t− nµy quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ ®Ó ¸p dông ®èi víi c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy; Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy kh«ng b¾t buéc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. §iÒu 2. Ch−¬ng tr×nh khung quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nuy bao gåm: 1. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Qu¶n trÞ kinh doanh ®iÖn” (Phô lôc 1); 2. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t” (Phô lôc 2); 3. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá” (Phô lôc 3); 4. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i biÓn” (Phô lôc 4); §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t
 2. 2 ®éng d¹y nghÒ cho c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy tæ chøc x©y dùng, thÈm ®Þnh, duyÖt ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña tr−êng. §iÒu 4. §iÒu kho¶n thi hunh: 1. Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký; 2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. Tæ chøc ChÝnh trÞ - X∙ héi vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, Tæng côc D¹y nghÒ, c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t− nµy. KT. Bé TR¦ëNG THø TR¦ëNG §um H÷u §¾c
 3. 3 PHô LôC 1 Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ "Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn" (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 27 /2009 /TT- BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) PHô LôC 1A CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ Tªn nghÒ: Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn M· nghÒ: 40340107 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 43 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp. - KiÕn thøc: + KiÕn thøc vÒ c¸c hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn; + KiÕn thøc vÒ cung cÊp ®iÖn vµ an toµn ®iÖn; + KiÕn thøc vÒ giao tiÕp c¬ b¶n vµ giao tiÕp kh¸ch hµng, kü n¨ng tin häc vµ v¨n phßng; + N¾m ®−îc c¸c kiÕn thøc vÒ c¸c qui tr×nh c¬ b¶n nhÊt cña bé qui tr×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng: Xö lý yªu cÇu cung cÊp ®iÖn; Qu¶n lý hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng; LËp vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ®iÖn; Qu¶n lý hîp ®ång mua b¸n ®iÖn; Qui tr×nh ghi chØ sè c«ng t¬ vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan; LËp vµ qu¶n lý ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn; Thu vµ theo dâi nî tiÒn ®iÖn; Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ¸p gi¸ vµ kiÓm so¸t gi¸ b¸n ®iÖn vµ kiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m trong sö dông ®iÖn; Giao tiÕp vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng.
 4. 4 - Kü n¨ng: + §äc hiÓu b¶n vÏ ®iÖn vµ thùc hiÖn mét sè kü n¨ng c¬ b¶n vÒ ®iÖn; + Giao tiÕp kh¸ch hµng vµ nghiÖp vô v¨n th−; + Tin häc v¨n phßng; + øng dông luËt ph¸p trong qui tr×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng; + Xö lý c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n trong hÖ thèng qui tr×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng. 2. ChÝnh trÞ ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng. - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Cã hiÓu biÕt mét sè kiÕn thøc phæ th«ng vÒ Chñ nghÜa M¸c - Lª nin, T− t−ëng Hå ChÝ Minh, HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt. N¾m v÷ng quyÒn vµ nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n n−íc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam; + Cã hiÓu biÕt vÒ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh §iÖn ViÖt Nam; + Cã hiÓu biÕt vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng nh©n ngµnh §iÖn nãi riªng; + Trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X∙ héi chñ nghÜa, thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n; sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt; + Yªu nghÒ, cã kiÕn thøc céng ®ång vµ t¸c phong lµm viÖc cña mét c«ng d©n sèng trong x∙ héi c«ng nghiÖp, cã lèi sèng lµnh m¹nh phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc; + Lu«n cã ý thøc häc tËp rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. - ThÓ chÊt vµ quèc phßng: + §ñ søc khoÎ theo tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ; + Cã hiÓu biÕt vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn thÓ chÊt; + HiÓu biÕt nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n cÇn thiÕt trong ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm: Tèt nghiÖp trung cÊp nghÒ ng−êi häc cã thÓ lµm viÖc ë c¸c vÞ trÝ thùc hiÖn hoÆc liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc qu¶n lý kinh doanh ®iÖn ë c¸c ®¬n vÞ ®iÖn lùc hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®iÖn t−¬ng ®−¬ng; C¸c vÞ trÝ ®iÓn h×nh: - Nh©n viªn: + Giao dÞch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng; + Tæng hîp; + Qu¶n lý biªn b¶n, quyÕt to¸n c«ng t¬; + Tæng hîp vµ phóc tra c«ng t¬;
 5. 5 + Thu ng©n viªn, chÊm xo¸ nî; + Qu¶n lý giao nhËn ho¸ ®¬n, ph©n tÝch sè thu; + KiÓm tra ho¸ ®¬n, chÊm xo¸ nî t− gia; + KiÓm tra giao nhËn ho¸ ®¬n c¬ quan, t− gia. II. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu - Thêi gian ®µo t¹o: 2 n¨m. - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn. - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2550 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 280 giê; (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 120 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu. - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 1630 giê; Thêi gian häc tù chän: 710 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 619 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1721 giê 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së: 1200 giê (Danh môc c¸c m«n häc v¨n ho¸ trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp.ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s− ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶) III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 MH 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH 04 Gi¸o dôc Quèc phßng - An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin häc 30 13 15 2 MH 06 Ngo¹i ng÷ 60 30 25 5 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t 1630 464 1100 66
 6. 6 buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 600 284 289 27 MH 07 VÏ ®iÖn 45 20 23 2 MH 08 Ph¸p luËt chuyªn ngµnh 90 43 43 4 MH 09 Tin häc v¨n phßng 90 29 57 4 MH 10 Kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n 60 22 35 3 MH 11 Kü thuËt an toµn ®iÖn 60 32 25 3 MH 12 C¬ së kü thuËt ®iÖn 90 46 40 4 MH 13 ThiÕt bÞ ®iÖn 75 44 28 3 M§ 14 Cung cÊp ®iÖn 30 18 11 1 MH 15 §o l−êng ®iÖn 60 30 27 3 II.2 C¸c m«n häc/m« ®un chuyªn m«n nghÒ 1030 180 811 39 M§ 16 Kü n¨ng v¨n phßng c¬ b¶n 45 16 27 2 M§ 17 Xö lý yªu cÇu cung cÊp ®iÖn 30 10 18 2 M§ 18 Ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ®iÖn 45 18 25 2 M§ 19 Qu¶n lý hîp ®ång mua b¸n ®iÖn 45 18 25 2 M§ 20 Qu¶n lý hÖ thèng ®o ®Õm 45 18 25 2 M§ 21 Quy tr×nh ghi chØ sè c«ng t¬ vµ xö lý c¸c 45 18 25 2 vÊn ®Ò liªn quan M§ 22 LËp vµ qu¶n lý hãa ®¬n tiÒn ®iÖn 45 18 25 2 M§ 23 Thu vµ theo dâi nî tiÒn ®iÖn 45 18 25 2 M§ 24 KiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m trong sö dông 15 5 9 1 ®iÖn M§ 25 15 4 10 1 ¸p gi¸ vµ kiÓm so¸t gi¸ b¸n ®iÖn M§ 26 Giao tiÕp vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng 45 16 27 2 M§ 27 Thùc tËp ®iÖn c¬ b¶n 160 16 140 4 M§ 28 Thùc tËp tèt nghiÖp 450 5 430 15 Tæng céng 1840 570 1187 83 IV. CH¦¥NG TR×NH M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O NGHÒ B¾T BUéC. (Néi dung chi tiÕt cã phô lôc kÌm theo) V. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ §Ó X¸C §ÞNH CH¦¥NG TR×NH D¹Y NGHÒ. 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän.
 7. 7 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra M§ 29 B¶o d−ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ h¹ thÕ 90 10 77 3 M§ 30 VËn hµnh ®−êng d©y vµ Tr¹m biÕn ¸p 90 10 77 3 M§ 31 Qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng ph©n phèi 90 10 77 3 ®iÖn MH 32 Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ngµnh ®iÖn 45 18 25 2 M§ 33 Qu¶n lý l−íi ®iÖn h¹ ¸p 90 21 65 4 MH 34 KÕ to¸n ®¹i c−¬ng 60 45 12 3 M§ 35 Thùc hµnh kÕ to¸n 120 8 108 4 M§ 36 Tin häc kÕ to¸n 90 16 70 4 MH 37 Thèng kª øng dông 90 28 58 4 M§ 38 L¾p ®Æt hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng 90 15 73 2 M§ 39 KiÓm tra thùc hiÖn kinh doanh ®iÖn n¨ng 60 8 50 2 M§ 40 Qu¶n lý mua ®iÖn ®Çu nguån 30 10 18 2 MH 41 V¨n ho¸ doanh nghiÖp 45 15 28 2 M§ 42 C¸c qui ®Þnh néi bé cña ®¬n vÞ (xö lý hå 15 4 10 1 s¬ giÊy tê, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn, c¸c quy chÕ , quy tr×nh) MH 43 TiÕng Anh chuyªn ngµnh 90 16 70 4 Tæng céng 1095 234 818 43 1.2 H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - Tû lÖ thêi gian ph©n bæ cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®−îc x¸c ®Þnh lµ 30,3%trªn tæng sè thêi gian c¸c m«n häc vµ m« ®un ®µo t¹o nghÒ. Nh− vËy: Tæng sè thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc vµ m« ®un tù chän lµ 710 giê. Thêi l−îng häc lý thuyÕt kho¶ng 26,5% vµ thùc hµnh 73,5%.Thêi gian häc trong mçi ngµy, mçi ca ®−îc x¸c ®Þnh theo §iÒu 4 - QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§- BL§TBXH ngµy 09/6/2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng -Th−¬ng binh vµ X∙ héi; - Danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän trong môc V ®iÓm1.1 chØ quy ®Þnh ®Õn tªn c¸c m«n häc vµ c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ vµ ph©n bæ thêi gian häc lý thuyÕt vµ thùc hµnh cho tõng m«n, c¸c tr−êng c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng, miÒn vµ quy tr×nh kinh doanh cô thÓ ®Ó lùa chän c¸c m«n häc cho s¸t víi yªu cÇu c«ng nghÖ cña tõng c«ng ty ®iÖn lùc hay c¸c ®¬n vÞ kinh doanh t−¬ng ®−¬ng; - §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän: Tõ danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän vµ ph©n phèi thêi gian ë môc V ®iÓm 1.1 trªn, c¸c tr−êng tù lùa chän c¸c m«n häc cho phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ sö
 8. 8 dông nh©n lùc ®Çu ra vµ tù x©y dùng ®Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän b¶o ®¶m tû lÖ theo quy ®Þnh t¹i môc V ®iÓm 1.1 cña ch−¬ng tr×nh nµy hoÆc hoÆc theo Môc 3, §iÒu 8 cña quy ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é Cao ®¼ng nghÒ ®−îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 58/2008/Q§- BL§TBXH ngµy 09/6/ 2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ % gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh theo quy ®Þnh; - Ngoµi c¸c m«n häc tù chän ®∙ cã ë trªn, c¸c tr−êng cã tù lùa chän c¸c m«n häc kh¸c cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña tõng vïng miÒn; - C¸c tr−êng khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu ®µo t¹o cô thÓ cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lùc l−îng lao ®éng vµ c¸c quy tr×nh ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh cho phï hîp víi tõng vïng, miÒn. Ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un tù chän ph¶i ®−îc x©y dùng theo mÉu cña c¸c ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc t¹i phô lôc 11 vµ phô lôc 12 QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§- BL§TBXH ngµy 09/6/2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng th−¬ng binh vµ X∙ héi. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp. Sè TT M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi 1 ChÝnh trÞ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 120 phót 2 V¨n ho¸ THPT ®èi víi hÖ ViÕt, tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 120 phót tuyÓn sinh THCS KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: Lý thuyÕt nghÒ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm. Kh«ng qu¸ 180 phót 3 Thùc hµnh nghÒ Bµi thi thùc hµnh Kh«ng qu¸ 24 giê M« ®un tèt nghiÖp (tÝch hîp Bµi thi lý thuyÕt vµ thùc Kh«ng qu¸ 24 giê hµnh lý thuyÕt víi thùc hµnh) 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i kho¸ (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn §Ó ng−êi häc cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ nghÒ nghiÖp ®ang theo häc, tr−êng cã thÓ bè trÝ tham quan mét sè c«ng ty ®iÖn lùc, c¸c ®iÖn lùc ®Þa ph−¬ng hoÆc c¸c c«ng ty kinh doanh ®iÖn t−¬ng tù ®Ó ng−êi häc cã nhËn thøc vÒ quy tr×nh kinh doanh ®iÖn; Thêi gian ®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o. 4. C¸c chó ý kh¸c: - PhÇn tù chän trong ch−¬ng tr×nh nµy ®−îc ®Þnh h−íng tû lÖ thêi gian gi÷a c¸c m«n häc vµ m« ®un ®µo t¹o 25% thêi gian dµnh cho lý thuyÕt vµ 75% dµnh cho thùc hµnh, nh−ng tuú theo tõng d¹ng nhµ m¸y vµ c«ng nghÖ, c¸c tr−êng cã thÓ x¸c ®Þnh tû lÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh lµ: Lý thuyÕt chiÕm tõ 15% ®Õn 30%, thùc hµnh tõ 70% ®Õn 85% ®Ó cho phï hîp h¬n; - Thêi gian cña tõng m«n häc vµ m« ®un cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m, nh−ng vÉn ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ gi÷a phÇn b¾t buéc vµ phÇn tù chän n»m trong kho¶ng cho phÐp./.
 9. 9 PHô LôC 1B Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ Tªn nghÒ: Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn M· nghÒ: 50340107 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Cao ®¼ng nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 53 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Cao ®¼ng nghÒ, I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp. - KiÕn thøc: + KiÕn thøc vÒ c¸c hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn; + KiÕn thøc vÒ cung cÊp ®iÖn vµ an toµn ®iÖn; + KiÕn thøc vÒ giao tiÕp c¬ b¶n vµ giao tiÕp kh¸ch hµng, kü n¨ng tin häc vµ v¨n phßng; + KiÕn thøc vÒ thèng kª øng dông, kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ dù b¸o trong kinh doanh ®iÖn n¨ng; + KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Kinh doanh ®iÖn n¨ng: Xö lý yªu cÇu cung cÊp ®iÖn; Qu¶n lý hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng; LËp vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ®iÖn; Qu¶n lý hîp ®ång mua b¸n ®iÖn; Qui tr×nh ghi chØ sè c«ng t¬ vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan; LËp vµ qu¶n lý ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn; Thu vµ theo dâi nî tiÒn ®iÖn; Giao tiÕp vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. + C¸c kiÕn thøc vÒ Kinh doanh ®iÖn n¨ng: Kh¶o s¸t thÞ tr−êng kinh doanh ®iÖn; KiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m trong sö dông ®iÖn (n©ng cao); ¸p gi¸ vµ kiÓm so¸t gi¸ b¸n ®iÖn (n©ng cao); LËp b¸o c¸o kinh doanh ®iÖn n¨ng; Ph©n tÝch, tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng. - Kü n¨ng: + §äc hiÓu b¶n vÏ ®iÖn vµ thùc hiÖn mét sè kü n¨ng c¬ b¶n vÒ ®iÖn; + §¸nh gi¸ phô t¶i hÖ thèng; + Giao tiÕp kh¸ch hµng vµ nghiÖp vô v¨n th−; + Tin häc v¨n phßng;
 10. 10 + øng dông luËt ph¸p trong qui tr×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng; + Ph©n tÝch c¸c th«ng tin kÕ to¸n kinh doanh ®iÖn; + Xö lý toµn bé c¸c nhiÖm vô trong hÖ thèng qui tr×nh kinh doanh ®iÖn n¨ng; + Ph©n tÝch tæng hîp, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kinh doanh ®iÖn n¨ng; + Tæ chøc vµ lËp kÕ ho¹ch lµm viÖc cho mét ®¬n vÞ; + H−íng dÉn vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho ®ång nghiÖp. 2. ChÝnh trÞ ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Cã hiÓu biÕt mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Chñ nghÜa M¸c - Lª nin, T− t−ëng Hå ChÝ Minh, HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt. N¾m v÷ng quyÒn vµ nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n n−íc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam; + Cã hiÓu biÕt vÒ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh §iÖn ViÖt Nam; + Cã hiÓu biÕt vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng nh©n ngµnh §iÖn nãi riªng; + Trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X∙ héi chñ nghÜa, thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n; sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt; + Yªu nghÒ, cã kiÕn thøc céng ®ång vµ t¸c phong lµm viÖc cña mét c«ng d©n sèng trong x∙ héi c«ng nghiÖp, cã lèi sèng lµnh m¹nh phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc; + Lu«n cã ý thøc häc tËp rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. - ThÓ chÊt vµ quèc phßng: + §ñ søc khoÎ theo tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ; + Cã hiÓu biÕt vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn thÓ chÊt. + HiÓu biÕt nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n cÇn thiÕt trong ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm Tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ ng−êi häc cã thÓ lµm viÖc ë c¸c vÞ trÝ thùc hiÖn hoÆc liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc qu¶n lý kinh doanh ®iÖn ë c¸c ®¬n vÞ ®iÖn lùc hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®iÖn t−¬ng ®−¬ng. C¸c vÞ trÝ ®iÓn h×nh: - Tr−ëng, phã phßng kinh doanh; - Tæ tr−ëng c¸c tæ tæng hîp, tæ thu, tæ ¸p gi¸, tæ ho¸ ®¬n. - Nh©n viªn: + Giao dÞch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng; + Tæng hîp;
 11. 11 + Qu¶n lý biªn b¶n, quyÕt to¸n c«ng t¬; + Tæng hîp vµ phóc tra c«ng t¬; + Thu ng©n viªn, chÊm xo¸ nî; + Qu¶n lý giao nhËn ho¸ ®¬n, ph©n tÝch sè thu; + ¸p gi¸, tæng hîp ¸p gi¸; + KiÓm tra ho¸ ®¬n, chÊm xo¸ nî t− gia; + KiÓm tra giao nhËn ho¸ ®¬n c¬ quan, t− gia. II. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu - Thêi gian ®µo t¹o: 3 n¨m. - Thêi gian häc tËp: 131 tuÇn. - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 3750 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 400 giê; (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 160 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu. - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 450 giê - Thêi gian c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 3300 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2530 giê ; Thêi gian häc tù chän: 770 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 1035 giê ; Thêi gian häc thùc hµnh: 2265 giê III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 450 220 200 30 MH 01 ChÝnh trÞ 90 60 24 6 MH 02 Ph¸p luËt 30 21 7 2 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 60 4 52 4 MH 04 Gi¸o dôc Quèc phßng- An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin häc 75 17 54 4 MH 06 Ngo¹i ng÷ 120 60 50 10 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t 2530 791 1634 105 buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 900 455 404 41
 12. 12 MH 07 VÏ ®iÖn 45 20 23 2 MH 08 Kinh tÕ häc 60 44 13 3 MH 09 Ph¸p luËt chuyªn ngµnh 90 43 43 4 MH 10 Thèng kª øng dông 90 42 44 4 MH 11 C¬ së qu¶n lý tµi chÝnh 90 40 46 4 MH 12 KÕ to¸n ®¹i c−¬ng 60 45 12 3 MH 13 Tin häc v¨n phßng 90 29 57 4 MH 14 Kü n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n 60 22 35 3 MH 15 Kü thuËt an toµn ®iÖn 60 32 25 3 MH 16 C¬ së kü thuËt ®iÖn 90 46 40 4 MH 17 ThiÕt bÞ ®iÖn 75 44 28 3 M§ 18 Cung cÊp ®iÖn 30 18 11 1 MH 19 §o l−êng ®iÖn 60 30 27 3 II.2 C¸c m«n häc/m« ®un chuyªn m«n nghÒ 1630 336 1230 64 M§ 20 Kü n¨ng v¨n phßng c¬ b¶n 45 16 27 2 M§ 21 KÕ to¸n doanh nghiÖp kinh doanh ®iÖn 90 46 40 4 M§ 22 Thùc hµnh kÕ to¸n 90 6 80 4 MH 23 Dù b¸o trong kinh doanh ®iÖn n¨ng 45 17 26 2 M§ 24 Kh¶o s¸t thÞ tr−êng kinh doanh ®iÖn 45 18 25 2 M§ 25 Xö lý yªu cÇu cung cÊp ®iÖn 30 10 18 2 M§ 26 Ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ®iÖn 45 18 25 2 M§ 27 Qu¶n lý hîp ®ång mua b¸n ®iÖn 45 18 25 2 M§ 28 Qu¶n lý hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn 45 18 25 2 M§ 29 Quy tr×nh ghi chØ sè c«ng t¬ vµ xö lý c¸c 45 18 25 2 vÊn ®Ò liªn quan M§ 30 LËp vµ qu¶n lý hãa ®¬n tiÒn ®iÖn 45 18 25 2 M§ 31 Thu vµ theo dâi nî tiÒn ®iÖn 45 18 25 2 M§ 32 KiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m trong sö dông 45 16 27 2 ®iÖn M§ 33 ¸p gi¸ vµ kiÓm so¸t gi¸ b¸n ®iÖn 45 18 25 2 M§ 34 Giao tiÕp vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng 45 16 27 2 M§ 35 LËp b¸o c¸o kinh doanh ®iÖn n¨ng 60 22 35 3 M§ 36 Ph©n tÝch vµ tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh 60 22 35 3 ®iÖn n¨ng M§ 37 Thùc tËp ®iÖn c¬ b¶n 160 16 140 4 M§ 38 Thùc tËp tèt nghiÖp 600 5 575 20
 13. 13 Tæng céng 2530 791 1634 105 IV. CH¦¥NG TR×NH M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O NGHÒ B¾T BUéC. (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ §Ó X¸C §ÞNH CH¦¥NG TR×NH D¹Y NGHÒ. 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra M§ 39 B¶o d−ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ h¹ thÕ 90 10 77 3 M§ 40 VËn hµnh ®−êng d©y vµ Tr¹m biÕn ¸p 90 10 77 3 M§ 41 Qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn 90 10 77 3 MH 42 Qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ngµnh ®iÖn 45 18 25 2 M§ 43 Qu¶n lý l−íi ®iÖn h¹ ¸p 90 21 65 4 MH 44 Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 60 25 32 3 MH 45 HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 60 20 37 3 M§ 46 LËp vµ duyÖt kÕ ho¹ch kinh doanh ®iÖn 45 15 28 2 n¨ng M§ 47 L¾p ®Æt hÖ thèng ®o ®Õm ®iÖn n¨ng 45 15 28 2 M§ 48 KiÓm tra thùc hiÖn kinh doanh ®iÖn n¨ng 30 10 18 2 M§ 49 Qu¶n lý mua ®iÖn ®Çu nguån 30 10 18 2 MH 50 V¨n ho¸ doanh nghiÖp 45 15 28 2 M§ 51 C¸c quy ®Þnh néi bé cña ®¬n vÞ (xö lý hå s¬ 15 4 10 1 giÊy tê, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn, c¸c qui chÕ , quy tr×nh) M§ 52 Tin häc kÕ to¸n 90 26 60 4 MH 53 TiÕng Anh chuyªn ngµnh 90 26 60 4 Tæng céng 915 235 640 40 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän
 14. 14 - Tû lÖ thêi gian ph©n bæ cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®−îc x¸c ®Þnh lµ 23,3% trªn tæng sè thêi gian c¸c m«n häc vµ m« ®un ®µo t¹o nghÒ (thêi gian kiÓm tra ®−îc ph©n bæ 2/3 cho thùc hµnh). Nh− vËy: Tæng sè thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc vµ m« ®un tù chän lµ 770 giê. Thêi l−îng häc lý thuyÕt kho¶ng 31,4% vµ thùc hµnh 68,6%. Thêi gian häc trong mçi ngµy, mçi ca ®−îc x¸c ®Þnh theo §iÒu 4- QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§-BL§TBXH ngµy 09/6/2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi; - Danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän trong môc V ®iÓm 1.1 chØ quy ®Þnh ®Õn tªn c¸c m«n häc vµ c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ vµ ph©n bæ thêi gian häc lý thuyÕt vµ thùc hµnh cho tõng m«n, c¸c tr−êng c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng, miÒn vµ quy tr×nh kinh doanh cô thÓ ®Ó lùa chän c¸c m«n häc cho s¸t víi yªu cÇu c«ng nghÖ cña tõng c«ng ty ®iÖn lùc hay c¸c ®¬n vÞ kinh doanh t−¬ng ®−¬ng; - §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän: Tõ danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän vµ ph©n phèi thêi gian ë môc V ®iÓm 1.1 trªn, c¸c tr−êng tù lùa chän c¸c m«n häc cho phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc ®Çu ra vµ tù x©y dùng ®Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän b¶o ®¶m tû lÖ theo quy ®Þnh t¹i môc V ®iÓm 1.1 cña ch−¬ng tr×nh nµy hoÆc hoÆc theo Môc 3, §iÒu 8 cña quy ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é Cao ®¼ng nghÒ ®−îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 58/ 2008/Q§- BL§TBXH ngµy 09/ 6/ 2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ % gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh theo quy ®Þnh; - Ngoµi c¸c m«n häc tù chän ®∙ cã ë trªn, c¸c tr−êng cã tù lùa chän c¸c m«n häc kh¸c cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña tõng vïng miÒn vµ ®¬n vÞ m×nh; - C¸c tr−êng khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu ®µo t¹o cô thÓ cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lùc l−îng lao ®éng vµ c¸c quy tr×nh ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh cho phï hîp víi tõng vïng, miÒn. Ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un tù chän ph¶i ®−îc x©y dùng theo mÉu cña c¸c ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc t¹i phô lôc 11 vµ phô lôc 12 QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/ Q§- BL§TBXH ngµy 09/6/2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng th−¬ng binh vµ X∙ héi. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp. Sè TT M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi 1 ChÝnh trÞ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c Kh«ng qu¸ 120 phót nghiÖm 2 KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: - Lý thuyÕt nghÒ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c Kh«ng qu¸ 180 phót nghiÖm. - Thùc hµnh nghÒ Kh«ng qu¸ 24 giê - M« ®un tèt nghiÖp (tÝch hîp Bµi thi thùc hµnh Kh«ng qu¸ 24 giê lý thuyÕt víi thùc hµnh) Bµi thi lý thuyÕt vµ thùc hµnh 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i kho¸ (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn §Ó ng−êi häc cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ nghÒ nghiÖp ®ang theo häc, tr−êng cã thÓ bè trÝ tham quan mét sè c«ng ty ®iÖn lùc, c¸c ®iÖn lùc ®Þa ph−¬ng hoÆc c¸c c«ng ty kinh doanh ®iÖn t−¬ng tù ®Ó ng−êi häc cã nhËn thøc vÒ quy tr×nh kinh doanh ®iÖn; Thêi gian ®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o.
 15. 15 4. C¸c chó ý kh¸c: - PhÇn tù chän trong ch−¬ng tr×nh nµy ®−îc ®Þnh h−íng tû lÖ thêi gian gi÷a c¸c m«n häc vµ m« ®un ®µo t¹o lµ kho¶ng 25% thêi gian dµnh cho lý thuyÕt vµ 75% dµnh cho thùc hµnh, nh−ng tuú theo tõng m« h×nh Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn, c¸c tr−êng cã thÓ x¸c ®Þnh tû lÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh lµ: Lý thuyÕt chiÕm tõ 15% ®Õn 35%; Thùc hµnh tõ 65 ®Õn 85% ®Ó cho phï hîp h¬n; - Thêi gian cña tõng m«n häc vµ m« ®un cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m, nh−ng vÉn ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ gi÷a phÇn b¾t buéc vµ phÇn tù chän n»m trong kho¶ng cho phÐp./.
 16. 16 PHô LôC 2 Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ "Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t" (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 27 /2009/TT - BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) PHô LôC 2A CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ Tªn nghÒ: Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t M· nghÒ: 40340104 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n hãa phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o); Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 34 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, I. MôC TI£U §uO T¹O: 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: Ch−¬ng tr×nh khung trung cÊp nghÒ Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t, nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc vÒ kinh doanh vËn t¶i ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh ®−êng s¾t vµ x∙ héi. Ng−êi tèt nghiÖp khãa häc cã kh¶ n¨ng sau: - KiÕn thøc: + Nªu ®−îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®Çu m¸y, toa xe, cÇu ®−êng, th«ng tin, tÝn hiÖu vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt ®−êng s¾t, c¸c nghÞ ®Þnh liªn quan, quy ph¹m kü thuËt khai th¸c ®−êng s¾t, quy tr×nh tÝn hiÖu ®−êng s¾t, quy tr×nh ch¹y tµu vµ c«ng t¸c dån trªn ®−êng s¾t cã liªn quan ®Õn qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t; + Tr×nh bµy ®−îc nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ tæ chøc vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch, tæ chøc xÕp dì hµng hãa, quy ®Þnh vËn t¶i hµng ho¸ trªn ®−êng s¾t quèc gia vµ liªn vËn quèc tÕ, kÕ to¸n thèng kª ga, tµu vµ thanh to¸n trong liªn vËn quèc tÕ vµ c¸c c«ng lÖnh, chØ thÞ, biÖt lÖ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c vËn t¶i hµng hãa, hµnh kh¸ch; + VËn dông ®−îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn ph−¬ng ¸n kinh doanh vËn t¶i, tæ chøc c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn vËn t¶i ®−êng s¾t mét c¸ch cã hiÖu qu¶; + HiÓu vµ vËn dông ®−îc kiÕn thøc vÒ kü thuËt xÕp dì vµo viÖc tÝnh to¸n, lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n xÕp vµ gia cè hµng ho¸ trªn toa xe, h−íng dÉn viÖc xÕp dì hµng ho¸ trªn toa xe ®¶m b¶o an toµn hµng ho¸ vµ ng−êi trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, sö dông cã hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ m¸y mãc xÕp dì, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i vµ sö dông hîp lý lao ®éng;
 17. 17 + VËn dông ®−îc kiÕn thøc vÒ ngo¹i ng÷, marketing vµo trong giao tiÕp vµ øng xö víi hµnh kh¸ch, ng−êi thuª vËn t¶i, ng−êi nhËn hµng vµ giao tiÕp x∙ héi v¨n minh lÞch sù. - Kü n¨ng: + KiÓm so¸t vÐ hµnh kh¸ch ë ga, trªn tµu; + Giao nhËn, b¶o qu¶n hµnh lý bao göi ë trªn tµu, d−íi ga; + Ph¸t thanh, chØ dÉn, gi÷ g×n trËt tù, vÖ sinh phôc vô hµnh kh¸ch trªn tµu, d−íi ga; + TÝnh to¸n, lËp ph−¬ng ¸n xÕp dì, h−íng dÉn c«ng t¸c xÕp dì hµng ho¸ ®¶m b¶o an toµn; + LËp ®−îc ho¸ ®¬n göi hµng, vËn ®¬n liªn vËn quèc tÕ; + B¸n ®−îc vÐ hµnh kh¸ch ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh; + Thèng kª, lËp c¸c sæ s¸ch vµ lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch; + Gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp liªn quan ®Õn vi ph¹m quy ®Þnh vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch; + LËp kÕ ho¹ch giai ®o¹n, kÕ ho¹ch ban, kÕ ho¹ch ngµy vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë ga víi nhiÖm vô tr−ëng nhãm hµng ho¸, tr−ëng nhãm hµnh kh¸ch, tr−ëng ®¹i lý vËn t¶i ®−êng s¾t; + Qu¶n lý vµ tæ chøc ®−îc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô hç trî vËn t¶i ®−êng s¾t; + Qu¶n lý ®−îc nh©n lùc trong ban s¶n xuÊt víi nhiÖm vô lµ tr−ëng nhãm hµng ho¸, tr−ëng nhãm hµnh kh¸ch, tr−ëng ®¹i lý vËn t¶i ®−êng s¾t; + Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt ®−îc t×nh huèng nghÒ nghiÖp th«ng th−êng trong ph¹m vi nhiÖm vô chøc tr¸ch cña chøc danh ®¶m nhiÖm. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Cã nhËn thøc ®óng vÒ ®−êng lèi x©y dùng ngµnh ®−êng s¾t vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc, ý thøc ®−îc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n vÒ lao ®éng, t¸c phong, lu«n v−¬n lªn vµ tù hoµn thiÖn; + Cã ®¹o ®øc vµ l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp. - ThÓ chÊt vµ quèc phßng: + RÌn luyÖn häc sinh ®¹t tiªu chuÈn vÒ rÌn luyÖn th©n thÓ theo løa tuæi vµ ®¹t søc khoÎ theo tiªu chuÈn cña nghÒ nghiÖp quy ®Þnh; + Gi¸o dôc häc sinh cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ quèc phßng toµn d©n theo quy ®Þnh chung cña Bé Lao ®éng th−¬ng binh vµ X∙ héi ë tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ. 3. C¬ héi lµm viÖc: Ng−êi tèt nghiÖp khãa ®µo t¹o trung cÊp nghÒ Qu¶n trÞ kinh doanh vËn t¶i §−êng s¾t cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trong c¸c tæ chøc ®iÒu hµnh giao th«ng vËn t¶i ®−êng s¾t hoÆc doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t víi c¸c vÞ trÝ nh−: kiÓm so¸t vÐ, trËt tù vÖ sinh viªn, ph¸t thanh, phôc vô hµnh kh¸ch trªn tµu, d−íi ga, giao nhËn b¶o qu¶n hµnh lý bao göi, nh©n viªn b¸n vÐ; ®«n ®èc xÕp dì, giao nhËn b¶o qu¶n hµng ho¸, qu¶n lý kho b∙i, h¹ch to¸n hµng ho¸; tr−ëng nhãm hµng ho¸, tr−ëng nhãm hµnh kh¸ch; nh©n viªn marketing c¸c ®¹i lý vËn t¶i ®−êng s¾t hoÆc kho vËn vµ cã kh¶ n¨ng häc tiÕp ë tr×nh ®é cao h¬n.
 18. 18 II. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu:: - Thêi gian ®µo t¹o: 2 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2830 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 210giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp 90 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2620 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2340 giê; Thêi gian häc tù chän: 490 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 669 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1951 giê 3. Thêi gian häc v¨n hãa Trung häc phæ th«ng ®èi víi häc sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së: 1200 giê (Danh môc c¸c m«n häc v¨n hãa Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s− ph¹m, ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶). III. DANH MôC C¸C M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 MH 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 4 MH 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH 04 Gi¸o dôc Quèc phßng - An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin häc 30 13 15 2 MH 06 Ngo¹i ng÷ 60 30 25 5 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t 2130 551 1406 173 buéc II.1 C¸c m«n hoc, m« ®un kü thuËt c¬ së 180 145 23 12 MH 07 An toµn lao ®éng 30 26 2 2 MH 08 §−êng s¾t th−êng thøc 45 35 7 3 MH 09 Ph¸p luËt vÒ ®−êng s¾t 60 50 6 4
 19. 19 MH 10 Tæ chøc ch¹y tµu 45 34 8 3 II.2 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n 1950 406 1383 161 nghÒ MH 11 Tæ chøc vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch 90 70 15 5 MH 12 Quy ®Þnh vËn t¶i hµng ho¸ trªn ®−êng 60 37 19 4 s¾t MH 13 Quy ®Þnh vËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý, 45 24 18 3 bao göi trªn ®−êng s¾t MH 14 Marketing vËn t¶i ®−êng s¾t 45 30 12 3 MH 15 KÕ to¸n, thèng kª ga tµu 45 30 12 3 MH 16 Tin häc øng dông trong qu¶n trÞ kinh 60 20 36 4 doanh vËn t¶i ®−êng s¾t MH 17 Qu¶n trÞ doanh nghiÖp kinh doanh vËn 45 33 9 3 t¶i ®−êng s¾t MH 18 Giao tiÕp trong kinh doanh 45 27 15 3 MH 19 An toµn giao th«ng vËn t¶i ®−êng s¾t 30 17 9 4 M§ 20 NghiÖp vô kiÓm so¸t vÐ, trËt tù s©n ga 80 8 64 8 phßng ®îi M§ 21 NghiÖp vô giao nhËn hµnh lý, bao göi 60 5 47 8 M§ 22 NghiÖp vô kiÓm tra th−¬ng vô hµng ho¸ 60 5 47 8 M§ 23 NghiÖp vô kho b∙i, giao nhËn vµ b¶o 115 15 84 16 qu¶n hµng hãa M§ 24 NghiÖp vô b¸n vÐ 210 26 160 24 M§ 25 NghiÖp vô h¹ch to¸n hµng ho¸ 235 19 200 16 M§ 26 NghiÖp vô tr−ëng nhãm hµnh kh¸ch 100 9 83 8 M§ 27 NghiÖp vô tr−ëng nhãm hµng ho¸ 100 9 83 8 M§ 28 Thùc tËp kh¸ch vËn 235 8 211 16 M§ 29 Thùc tËp ho¸ vËn 275 8 251 16 Tæng céng 2340 658 1493 189 IV. CH¦¥NG TR×NH C¸C M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC: (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ §Ó X¢Y DùNG CH¦¥NG TR×NH §uO T¹O 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bæ thêi gian cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän:
 20. 20 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· m«n Trong ®ã Tªn m«n häc Tæng häc Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra MH 26 Kinh tÕ vÜ m« 60 15 42 3 MH 27 LuËt lao ®éng 60 15 42 3 MH 28 Kinh doanh quèc tÕ 45 20 23 2 MH 29 Nguyªn lý thèng kª 60 20 36 4 MH 30 Tin häc v¨n phßng 70 15 50 5 MH 31 Qu¶n trÞ nh©n lùc 60 20 38 2 MH 32 Lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh 60 20 36 4 MH 33 Qu¶n trÞ nhµ hµng 60 40 17 3 MH 34 Qu¶n trÞ kh¸ch s¹n 60 40 17 3 MH 35 Qu¶n trÞ th−¬ng hiÖu 60 40 17 3 MH 36 Qu¶n trÞ c«ng nghÖ 60 40 17 3 MH 37 Quan hÖ c«ng chóng 45 25 18 2 MH 38 Th−¬ng m¹i ®iÖn tö 60 40 17 3 MH 39 T©m lý qu¶n trÞ 45 25 18 2 MH 40 Marketing th−¬ng m¹i 45 25 18 2 MH 41 §µm ph¸n kinh doanh 60 40 17 3 MH 42 An toµn vÖ sinh lao ®éng 60 40 17 3 MH 43 Qu¶n trÞ rñi ro 60 40 17 3 - C¸c m«n tù chän ®−îc gîi ý ®−a vµo ch−¬ng tr×nh khung lµ 18 m«n; - VÝ dô: cã thÓ chän 7 m«n häc trong sè 18 c¸c m«n häc tù chän ®∙ gîi ý trªn; Víi tæng thêi gian ®µo t¹o: 420 giê (Lý thuyÕt: 125 giê; Thùc hµnh: 295 giê) nh− b¶ng sau: Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· m«n Trong ®ã Tªn m«n häc häc Tæng sè Lý KiÓm Thùc hµnh thuyÕt tra MH 26 Kinh tÕ vÜ m« 60 15 42 3 MH 27 LuËt lao ®éng 60 15 42 3 MH 28 Kinh doanh quèc tÕ 45 20 23 2 MH 29 Nguyªn lý thèng kª 60 20 36 4
Đồng bộ tài khoản