Thông tư số 27/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
118
lượt xem
28
download

Thông tư số 27/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 27/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S N I DUNG V QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (dư i ây vi t t t là Ngh nh 12/2009/N -CP); Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (dư i ây vi t t t là Ngh nh 209/2004/N -CP); Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (dư i ây vi t t t là Ngh nh 49/2008/N -CP); Căn c Ngh nh s 78/2007/N -CP ngày 01/5/2007 c a Chính ph v u tư theo hình th c H p ng Xây d ng-Kinh doanh-Chuy n giao, H p ng Xây d ng-Chuy n giao-Kinh doanh, H p ng Xây d ng-Chuy n giao (dư i ây vi t là Ngh nh 78/2007/N -CP), B Xây d ng hư ng d n thi hành m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng như sau: Chương I. TRÁCH NHI M C A CÁC B VÀ Y BAN NHÂN DÂN C P T NH V QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG THEO QUY NNH T I I U 37 NGHN NNH 209/2004/N -CP i u 1. Trách nhi m th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng c a B Xây d ng 1. Ban hành và hư ng d n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. Ki m tra, ôn c công tác qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng c a các B , Ngành, các a phương; ki m tra s tuân th các quy nh pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các t ch c, cá nhân khi c n thi t; ki n ngh và x lý các vi ph m v ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, t ch c ho c ch nh t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n vi c giám nh ch t lư ng, giám nh s c công trình xây d ng theo ngh c a
 2. các a phương, các B , cơ quan ngang B , Ngành ho c theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . 4. T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên ph m vi c nư c h ng năm và t xu t khi có yêu c u. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n trách nhi m trên. i u 2. Trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các B , cơ quan ngang B 1. Các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành bao g m B Công thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông V n t i ph i h p v i B Xây d ng trong vi c qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành trong ph m vi c nư c. 2. Các B , cơ quan ngang B v i tư cách là ngư i quy t nh u tư có trách nhi m ch ng ki m tra và ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh ki m tra s tuân th quy nh pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình do mình qu n lý ư c xây d ng trên a bàn các t nh. 3. H ng năm t ng h p, báo cáo B Xây d ng tình hình ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng do B , cơ quan ngang B qu n lý nh kỳ trư c ngày 15 tháng 6 ( i v i báo cáo 6 tháng), trư c ngày 15 tháng 12 ( i v i báo cáo năm) theo m u t i Ph l c 1 c a Thông tư này. i u 3. Trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn c a y ban nhân dân c p t nh 1. Hư ng d n tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn; 2. Hư ng d n, ki m tra công tác qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng c a các S , y ban nhân dân c p huy n, xã. Ki m tra s tuân th các quy nh pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các t ch c, cá nhân khi c n thi t; x lý các vi ph m v ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, t ch c ho c ch nh t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n vi c giám nh ch t lư ng, giám nh s c công trình xây d ng trên a bàn. 4. T ng h p, báo cáo B Xây d ng h ng năm v tình hình ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn nh kỳ trư c ngày 15 tháng 6 ( i v i báo cáo 6 tháng), trư c ngày 15 tháng 12 ( i v i báo cáo năm) và báo cáo t xu t khi có yêu c u theo m u t i Ph l c 2 c a Thông tư này. 5. Phân công, phân c p trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng cho các S , U ban nhân dân c p huy n, xã theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch B Xây d ng và B N i v s 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 “Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên
 3. môn thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p xã v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng”. Chương II. NHI M V VÀ QUY N H N C A CH U TƯ TRONG QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 4. Nhi m v và quy n h n c a ch u tư trong trư ng h p tr c ti p qu n lý ho c thuê tư v n qu n lý d án Ch u tư có nhi m v t ch c qu n lý toàn di n ch t lư ng công trình xây d ng k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng b o m ch t lư ng, hi u qu và tuân th các quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 209/2004/N -CP, Ngh nh s 49/2008/N -CP và Ngh nh 12/2009/N -CP, bao g m: 1. L a ch n các t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c theo quy nh t i các i u c a Chương IV c a Ngh nh 12/2009/N -CP và các quy nh pháp lu t có liên quan kh o sát xây d ng, l p d án u tư xây d ng công trình, l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng, l p thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình, thí nghi m, ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng và các công vi c tư v n xây d ng khác. Khuy n khích ch u tư l a ch n các t ch c, cá nhân có thành tích tham gia thi t k , thi công, qu n lý các công trình xây d ng và ch t o các s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao. Ch u tư ư c t th c hi n các công vi c nêu trên n u có i u ki n năng l c theo quy nh t i Ngh nh s 12/2009/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. Qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng và thi t k xây d ng công trình, bao g m: a) Phê duy t nhi m v kh o sát xây d ng và phương án k thu t kh o sát xây d ng, k c khi b sung nhi m v kh o sát theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 9 Ngh nh 209/2004/N -CP; b) Giám sát, nghi m thu công tác kh o sát xây d ng quy nh t i i u 11 Ngh nh 209/2004/N -CP; c) Nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng theo quy nh t i i u 12 Ngh nh 209/2004/N -CP và kho n 2 i u 1 Ngh nh 49/2008/N -CP. d) T l p ho c thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c l p nhi m v thi t k xây d ng công trình i v i công trình ph i l p d án u tư xây d ng và báo cáo kinh t - k thu t xây d ng theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 57 c a Lu t Xây d ng. ) T ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công theo quy nh t i i u 18 Ngh nh 12/2009/N -CP.
 4. e) Nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình theo quy nh t i i u 16 Ngh nh 209/2004/N -CP và kho n 3 i u 1 Ngh nh 49/2008/N -CP. 3. Qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình a) T ch c giám sát thi công xây d ng công trình theo n i dung quy nh t i i u 21 Ngh nh 209/2004/N -CP. b) T ch c th c hi n theo các quy nh v ch ng nh n i u ki n m b o an toàn phòng ch ng cháy n ; an toàn môi trư ng; an toàn v n hành, s d ng công trình theo quy nh c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c i v i các h ng m c công trình ho c công trình xây d ng khi x y ra s c có th gây th m h a và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng khi có yêu c u. c) T ch c nghi m thu công trình xây d ng theo các quy nh t i i u 23, i u 24, i u 25 và i u 26 Ngh nh 209/2004/N -CP. 4. Yêu c u nhà th u thi công xây d ng th c hi n b o hành công trình xây d ng và th c hi n trách nhi m c a mình theo quy nh t i i u 29 và i u 30 Ngh nh 209/2004/N -CP; 5. Lưu tr h sơ hoàn thành công trình theo quy nh t i kho n 3 i u 18 c a Thông tư này và g i lưu tr nhà nư c i v i h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình theo quy nh hi n hành. 6. Báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng theo phân c p t i a phương v tình hình ch t lư ng và công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng nh kỳ trư c ngày 15 tháng 6 ( i v i báo cáo 6 tháng) và trư c ngày 15 tháng 12 ( i v i báo cáo năm) h ng năm, báo cáo t xu t khi có yêu c u theo m u t i Ph l c 3 c a Thông tư này; báo cáo s c công trình xây d ng theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 35 Ngh nh 209/2004/N -CP. 7. Ch u tư có th y quy n cho ban qu n lý d án (trong trư ng h p tr c ti p qu n lý d án) ho c tư v n qu n lý d án (trong trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án), th c hi n m t, m t s ho c toàn b các công vi c t kho n 1 n kho n 6 i u này. Trong trư ng h p y quy n cho ban qu n lý d án thì ch u tư có trách nhi m ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v k t qu th c hi n c a ban qu n lý d án. Ban qu n lý d án ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t theo nhi m v và quy n h n ư c ch u tư y quy n. Trong trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư có trách nhi m ki m tra, ôn c, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. Tư v n qu n lý d án ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v th c hi n các cam k t trong h p ng. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a ch u tư trong trư ng h p áp d ng hình th c t ng th u l p d án u tư xây d ng công trình, thi t k , cung c p thi t b
 5. công ngh và thi công xây d ng công trình (hình th c t ng th u chìa khoá trao tay) Trư ng h p này ch u tư không tr c ti p qu n lý vi c th c hi n d án u tư nhưng ph i th c hi n các công vi c sau: 1. Phê duy t nhi m v thi t k do t ng th u l p. 2. Ki m tra i u ki n năng l c c a nhà th u so v i h sơ d th u. 3. Phê duy t ti n thi công xây d ng công trình và th i i m nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng; 4. Ti p nh n h sơ hoàn thành công trình, t ch c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng n u th y c n thi t làm căn c nghi m thu hoàn thành công trình. 5. Th c hi n các công vi c khác khi c n thi t ki m tra ch t lư ng công trình nhưng ph i ư c ghi trong h p ng xây d ng v i t ng th u. 6. Nghi m thu hoàn thành công trình theo quy nh t i i u 26 Ngh nh 209/2004/N -CP. 7. Yêu c u t ng th u t qu n lý ch t lư ng công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình ngoài các vi c ch u tư ã th c hi n nêu t kho n 1 n kho n 6 i u này. i u 6. Nhi m v c a ch u tư trong trư ng h p áp d ng h p ng Xây d ng- Kinh doanh-Chuy n giao (BOT), H p ng Xây d ng-Chuy n giao-Kinh doanh (BTO), H p ng Xây d ng-Chuy n giao (BT) 1. Doanh nghi p d án (Nhà u tư) th c hi n toàn b nhi m v qu n lý ch t lư ng c a ch u tư theo quy nh nêu t i i u 4 và i u 5 c a Thông tư này. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có nhi m v : a) Giám sát, ki m tra thi t k k thu t do Doanh nghi p d án l p theo quy nh hi n hành; b) T ch c giám nh ch t lư ng công trình xác nh các hư h i (n u có) và yêu c u Doanh nghi p d án th c hi n vi c s a ch a, b o trì công trình theo quy nh. c) Ch nh n chuy n giao khi công trình và các thi t b , tài s n liên quan n vi c v n hành công trình ã ư c b o dư ng, s a ch a như ã tho thu n trong H p ng d án. d) Ph i h p v i Nhà u tư l p h sơ bàn giao công trình làm căn c pháp lý cho vi c chuy n giao công trình.
 6. 3. Nhi m v c a Doanh nghi p d án và c a Cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ph i ư c xác nh rõ trong trong H p ng d án ư c ký gi a Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư. Chương III. HƯ NG D N M T S N I DUNG V QU N LÝ CH T LƯ NG KH O SÁT XÂY D NG, THI T K XÂY D NG CÔNG TRÌNH, THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH, GI I QUY T V TRANH CH P CH T LƯ NG XÂY D NG VÀ S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 7. Giám sát kh o sát xây d ng theo quy nh t i i u 11 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Ch u tư c ngư i có chuyên môn phù h p v i lo i hình công tác kh o sát xây d ng giám sát công tác kh o sát xây d ng. Trư ng h p không có ngư i có chuyên môn phù h p thì ch u tư thuê t ch c, cá nhân có chuyên môn phù h p th c hi n vi c giám sát. 2. Chi phí giám sát kh o sát xây d ng ư c tính vào t ng m c u tư, d toán xây d ng công trình. i u 8. Nhi m v thi t k xây d ng công trình theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 13 và i u 14 c a Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Ch u tư có trách nhi m l p ho c thuê tư v n l p nhi m v thi t k xây d ng công trình. Nhi m v thi t k ph i phù h p v i ch trương u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Nhi m v thi t k do ch u tư phê duy t là căn c nhà th u tư v n l p d án u tư xây d ng công trình. Trư c khi phê duy t, ch u tư có th m i t ch c, chuyên gia góp ý ho c thNm tra nhi m v thi t k khi th y c n thi t. 2. Nhi m v thi t k ph i nêu rõ các n i dung cơ b n sau: m c tiêu xây d ng công trình; các căn c l p nhi m v thi t k ; a i m xây d ng; các yêu c u v quy ho ch, c nh quan và ki n trúc i v i khu t xây d ng công trình; quy mô công trình; các yêu c u v công năng s d ng, ki n trúc, m thu t và k thu t c a công trình. 3. T i các bư c thi t k , nhi m v thi t k có th ư c b sung phù h p v i i u ki n th c t m b o hi u qu cho d án u tư xây d ng công trình. Trư ng h p vi c b sung nhi m v thi t k làm thay i thi t k cơ s d n n thay i a i m, quy ho ch, quy mô, m c tiêu d án ho c vư t t ng m c u tư ư c duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. i u 9. Th m nh và phê duy t thi t k xây d ng công trình theo quy nh t i i u 18 Ngh nh 12/2009/N -CP
 7. 1. Ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công theo quy nh t i i u 18 Ngh nh 12/2009/N -CP. Thi t k k thu t ph i ư c ch u tư óng d u ã phê duy t theo m u Ph l c 4 c a Thông tư này vào b n v làm căn c tri n khai bư c thi t k b n v thi công. 2. Thi t k b n v thi công ph i ư c ch u tư ho c i di n ư c u quy n c a ch u tư xác nh n b ng ch ký và óng d u ã phê duy t theo m u Ph l c 5 vào t ng t b n v trư c khi ưa ra thi công. 3. Ch u tư có th thuê tư v n thNm tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công (k c trong trư ng h p thi t k ba bư c) m t ph n ho c toàn b các n i dung thNm nh nêu t i kho n 1 i u 18 Ngh nh 12/2009/N -CP làm cơ s cho vi c thNm nh, phê duy t. K t qu thNm tra ư c th hi n b ng văn b n và không thay th cho vi c thNm nh c a ch u tư. i u 10. i u ch nh thi t k theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Trong quá trình thi công xây d ng công trình, ch u tư ư c quy n i u ch nh thi t k khi phát hi n th y nh ng y u t b t h p lý s nh hư ng n ch t lư ng công trình, ti n thi công xây d ng, bi n pháp thi công và hi u qu u tư c a d án. 2. Nhà th u thi t k có nghĩa v s a i, b sung ho c thay i các thi t k b t h p lý n u do l i c a mình gây ra và có quy n t ch i nh ng yêu c u i u ch nh thi t k b t h p lý c a ch u tư xây d ng công trình. Ch u tư có quy n thuê nhà th u thi t k khác th c hi n s a i, b sung thay i thi t k trong trư ng h p nhà th u thi t k ban u không th c hi n các vi c này. Nhà th u thi t k th c hi n s a i, b sung thay i thi t k ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng nh ng s a i, b sung thay i thi t k này. 3. Trư ng h p i u ch nh thi t k không làm thay i a i m, quy ho ch xây d ng, m c tiêu, quy mô ho c không làm vư t t ng m c u tư ã ư c duy t c a công trình thì ch u tư ư c quy n t i u ch nh thi t k . Nh ng n i dung i u ch nh thi t k ph i ư c thNm nh, phê duy t l i. i u 11. Giám sát tác gi thi t k th c hi n theo quy nh t i i u 22 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Nhà th u thi t k th c hi n giám sát tác gi thi t k : Trong quá trình thi công xây d ng, nhà th u l p thi t k k thu t i v i trư ng h p thi t k ba bư c và nhà th u l p thi t k b n v thi công i v i trư ng h p thi t k m t bư c ho c hai bư c ph i th c hi n giám sát tác gi . Nhà th u thi t k c n th a thu n v i ch u tư v các trư ng h p ch m d t vi c giám sát tác gi trong h p ng thi t k xây d ng công trình. Nhà th u thi t k xây d ng công trình c ngư i năng l c th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây d ng theo ch giám sát không thư ng xuyên ho c giám sát thư ng xuyên n u ch u tư có yêu c u riêng.
 8. 2. N i dung giám sát tác gi thi t k ph i ư c th hi n trong h p ng thi t k xây d ng công trình bao g m các vi c: a) Gi i thích và làm rõ các tài li u thi t k công trình khi có yêu c u c a ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u giám sát thi công xây d ng; b) Ph i h p v i ch u tư khi ư c yêu c u gi i quy t các vư ng m c, phát sinh v thi t k trong quá trình thi công, i u ch nh thi t k phù h p v i th c t thi công xây d ng công trình và v i yêu c u c a ch u tư khi c n thi t; c) Phát hi n, thông báo k p th i cho ch u tư ho c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v vi c thi công sai v i thi t k ư c duy t và ki n ngh bi n pháp x lý. d) Tham gia nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n công trình, giai o n xây d ng, h ng m c công trình và công trình khi ch u tư yêu c u. ) Ghi vào s nh t ký thi công xây d ng công trình ho c s nh t ký giám sát c a ch u tư ho c th hi n b ng văn b n các ý ki n c a mình trong quá trình th c hi n giám sát tác gi thi t k . i u 12. H th ng qu n lý ch t lư ng t i công trư ng c a nhà th u thi công xây d ng th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 19 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. H th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng ph i ư c trình bày, thuy t minh ngay trong h sơ d th u và ph i ư c thông báo cho ch u tư bi t trư c khi thi công xây d ng. 2. Tài li u thuy t minh h th ng qu n lý ch t lư ng ph i th hi n rõ n i dung: a) Sơ t ch c các b ph n, cá nhân c a nhà th u thi công xây d ng ch u trách nhi m qu n lý ch t lư ng phù h p v i yêu c u, tính ch t, quy mô c a t ng công trư ng xây d ng; quy n và nghĩa v c a các b ph n, cá nhân này trong công tác qu n lý ch t lư ng công trình. b) K ho ch và phương th c ki m soát ch t lư ng, m b o ch t lư ng công trình bao g m: - Ki m soát và m b o ch t lư ng v t tư, v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b công trình và thi t b công ngh ư c s d ng, l p t vào công trình. - Ki m soát và m b o ch t lư ng, m b o an toàn công tác thi công xây d ng. - Hình th c giám sát, qu n lý ch t lư ng n i b và t ch c nghi m thu n i b . - K ho ch t ch c thí nghi m và ki m nh ch t lư ng; quan tr c, o c các thông s k thu t c a công trình theo yêu c u thi t k . c) Quy trình l p và qu n lý các h sơ, tài li u có liên quan trong quá trình thi công xây d ng, nghi m thu; hình th c và n i dung nh t ký thi công xây d ng công trình; quy
 9. trình và hình th c báo cáo n i b , báo cáo ch u tư; phát hành và x lý các văn b n thông báo ý ki n c a nhà th u thi công xây d ng, ki n ngh và khi u n i v i ch u tư và v i các bên có liên quan. i u 13. Nghi m thu n i b c a nhà th u thi công xây d ng th c hi n theo quy nh t i i m e kho n 1 i u 19 Ngh nh 209/2004/N -CP Trư c khi yêu c u ch u tư nghi m thu, nhà th u thi công xây d ng ph i t ki m tra, kh ng nh s phù h p v ch t lư ng các công vi c xây d ng do mình th c hi n so v i yêu c u c a thi t k và ch d n k thu t kèm theo h p ng xây d ng. Tuỳ theo c i m và quy mô c a t ng công trình xây d ng, k t qu nghi m thu n i b có th ư c th hi n b ng biên b n nghi m thu gi a ngư i tr c ti p ph trách thi công xây d ng và giám sát thi công xây d ng c a nhà th u thi công xây d ng ho c th hi n b ng cam k t v s phù h p ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng th hi n ngay trong phi u yêu c u ch u tư nghi m thu. i u 14. Ki m tra và giám sát ch t lư ng v t tư, v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng và thi t b l p t vào công trình th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 19 và i m c kho n 1 i u 21 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Các v t tư, v t li u, c u ki n, thi t b công trình, thi t b công ngh (g i chung là s n phNm) trư c khi ư c s d ng, l p t vào công trình xây d ng ph i ư c ch u tư t ch c ki m tra s phù h p v ch t lư ng theo yêu c u c a quy chuNn, tiêu chuNn k thu t áp d ng cho công trình và yêu c u thi t k . K t qu xác nh n s phù h p v ch t lư ng ph i ư c th hi n b ng văn b n. 2. Hình th c ki m tra s phù h p v ch t lư ng ư c quy nh như sau: a) i v i các s n phNm ư c s n xu t công nghi p và ã là hàng hóa trên th trư ng: - Ch u tư ki m tra xu t x , nhãn mác hàng hóa, công b s phù h p v ch t lư ng c a nhà s n xu t, ch ng nh n s phù h p ch t lư ng theo quy nh c a Lu t ch t lư ng s n phNm hàng hóa, Lu t Thương m i và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. - Ch u tư có th ti n hành ki m tra ho c yêu c u nhà th u ki m tra cơ s s n xu t hàng hóa; thí nghi m, ki m nh ch t lư ng hàng hóa khi nghi ng ho c theo yêu c u c a thi t k , yêu c u c a quy chuNn và tiêu chuNn k thu t áp d ng cho công trình. b) i v i các s n phNm ư c s n xu t, ch t o l n u s d ng vào công trình theo yêu c u c a thi t k : - Trư ng h p s n phNm ư c s n xu t, ch t o trong các cơ s s n xu t công nghi p: ch u tư ki m tra ch t lư ng như quy nh t i i m a kho n này k t h p v i vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t trong quá trình s n xu t. - Trư ng h p s n phNm ư c s n xu t, ch t o tr c ti p t i công trư ng: ch u tư t ch c giám sát ch t lư ng theo quy nh t i i u 21 Ngh nh 209/2004/N -CP.
 10. c) i v i các m v t li u xây d ng l n u ư c khai thác: ch u tư t ch c ho c yêu c u nhà th u t ch c i u tra kh o sát ch t lư ng m theo yêu c u c a thi t k , quy chuNn và các tiêu chuNn k thu t có liên quan. Ki m tra nh kỳ, t xu t trong quá trình khai thác; thí nghi m, ki m nh ch t lư ng v t li u theo yêu c u c a thi t k , quy chuNn và tiêu chuNn k thu t áp d ng cho công trình. i u 15. Nh t ký thi công xây d ng công trình theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 19, i m d kho n 1 i u 21 và kho n 2 i u 22 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Nh t ký thi công xây d ng công trình dùng mô t tình hình công vi c và ghi chép các thông tin trao i gi a ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u thi t k xây d ng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà th u thi công xây d ng có nhi m v l p s nh t ký thi công xây d ng công trình. S này ph i ư c ánh s trang, óng d u giáp lai c a nhà th u thi công xây d ng và có xác nh n c a ch u tư. S nh t ký thi công công trình có th ư c l p cho t ng h ng m c công trình ho c công trình xây d ng. Vi c ghi chép các thông tin trao i ph i ư c th c hi n thư ng xuyên. 2. N i dung ghi chép các thông tin bao g m: a) Danh sách cán b k thu t c a các bên tr c ti p tham gia xây d ng công trình (ch c danh và nhi m v c a t ng ngư i): thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng, giám sát tác gi thi t k . b) Di n bi n tình hình thi công hàng ngày trên công trư ng; mô t chi ti t các s c , hư h ng và các vi ph m, sai khác trong quá trình thi công trên công trư ng. c) Các ki n ngh và nh ng ý ki n ch o gi i quy t các v n phát sinh c a các bên có liên quan. i u 16. B n v hoàn công theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 21 và i u 27 Ngh nh 209/2004/N -CP 1. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m l p b n v hoàn công b ph n công trình, h ng m c công trình và công trình xây d ng do mình thi công trên cơ s thi t k b n v thi công ư c duy t làm căn c nghi m thu. Riêng các b ph n b che khu t c a công trình ph i ư c nghi m thu và l p b n v hoàn công trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo. 2. Cách l p và và xác nh n b n v hoàn công ư c hư ng d n t i Ph l c 6 c a Thông tư này. i u 17. Nghi m thu, bàn giao h ng m c công trình xây d ng, công trình xây d ng ưa vào s d ng theo quy nh gi a ch u tư và ch qu n lý, ch s d ng công trình 1. Trư ng h p ch u tư không ph i là ch qu n lý, ch s d ng công trình thì khi nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình, công trình xây d ng ưa vào s d ng ch u tư có th m i ch qu n lý, ch s d ng công trình ch ng ki n nghi m thu n u có yêu c u.
 11. 2. Ch u tư có trách nhi m bàn giao công trình cho ch qu n lý, ch s d ng công trình sau khi ã t ch c nghi m thu hoàn thành công trình. K t qu bàn giao công trình ph i ư c l p thành biên b n. Khi ti n hành bàn giao, ch u tư ph i giao cho ch qu n lý, ch s d ng công trình các tài li u sau: a) H sơ thi t k , b n v hoàn công, các tài li u có liên quan t i vi c v n hành, b o hành, b o trì và các tài li u khác trong h sơ hoàn thành công trình theo yêu c u c a ch qu n lý, ch s d ng công trình; b) Danh m c các thi t b ph tùng, v t tư d tr chưa l p t ho c s d ng. 3. Trư ng h p bàn giao công trình áp d ng h p ng Xây d ng-Kinh doanh-Chuy n giao (BOT), H p ng Xây d ng-Chuy n giao-Kinh doanh (BTO), H p ng Xây d ng-Chuy n giao (BT) thì Cơ quan nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư ph i xem xét vi c áp ng các i u ki n chuy n giao quy nh t i H p ng D án và i u 32 Ngh nh 78/2007/N -CP. i u 18. H sơ hoàn thành h ng m c công trình, công trình xây d ng (dư i ây vi t t t là h sơ hoàn thành công trình) 1. H sơ hoàn thành công trình bao g m các tài li u có liên quan t i u tư và xây d ng công trình t ch trương u tư; d án u tư xây d ng ho c báo cáo kinh t - k thu t xây d ng (trư ng h p ch ph i l p báo cáo kinh t -k thu t xây d ng); kh o sát xây d ng; thi t k xây d ng công trình n thi công xây d ng công trình; nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n công trình, giai o n xây d ng, h ng m c công trình, công trình xây d ng. Danh m c, quy cách h sơ hoàn thành công trình ư c hư ng d n t i Ph l c 7 c a Thông tư này. Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p h sơ hoàn thành công trình. S lư ng h sơ hoàn thành công trình do ch u tư quy t nh trên cơ s th a thu n v i các nhà th u và các bên có liên quan. 2. H sơ hoàn thành công trình ph i ư c l p y trư c khi ưa h ng m c công trình ho c công trình vào khai thác, v n hành. H sơ hoàn thành công trình có th ư c l p m t l n chung cho toàn b d án u tư xây d ng công trình n u các công trình (h ng m c công trình) trong d án ư c ưa vào khai thác, s d ng cùng m t th i i m. Trư ng h p các công trình (h ng m c công trình) c a d án ư c ưa vào khai thác, s d ng th i i m khác nhau thì có th l p h sơ hoàn thành công trình cho riêng t ng công trình (h ng m c công trình) ó. 3. Ch u tư có trách nhi m n p lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công và lưu tr h sơ hoàn thành công trình theo quy nh. Riêng h sơ thi t k , b n v hoàn công và các tài li u có liên quan t i v n hành, khai thác, b o trì, nâng c p, c i t o, s a ch a công trình sau này ph i ư c lưu tr h t tu i th công trình ho c vĩnh vi n theo quy nh. Trư ng h p ch qu n lý, ch s d ng công trình không ph i là ch u tư thì
 12. ch qu n lý, ch s d ng công trình có trách nhi m lưu tr các tài li u nêu trên theo quy nh. 4. Các nhà th u có trách nhi m lưu tr các tài li u liên quan t i các ph n vi c do mình th c hi n v i th i h n lưu tr t i thi u là 10 năm. i u 19. Thí nghi m chuyên ngành xây d ng, ki m nh và giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, ch ng nh n i u ki n b o m an toàn ch u l c công trình xây d ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng 1. Thí nghi m chuyên ngành xây d ng Thí nghi m chuyên ngành xây d ng là thao tác k thu t nh m xác nh m t hay nhi u c tính c a s n phNm xây d ng, b ph n công trình ho c công trình xây d ng theo quy trình nh t nh. Các lĩnh v c thí nghi m chuyên ngành xây d ng bao g m: thí nghi m t xây d ng, thí nghi m nư c dùng trong xây d ng; thí nghi m v t li u xây d ng, thí nghi m c u ki n, s n phNm xây d ng; thí nghi m k t c u công trình xây d ng và các lĩnh v c thí nghi m khác. 2. Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng là ho t ng ki m tra, xác nh ch t lư ng ho c ánh giá s phù h p ch t lư ng c a s n phNm xây d ng, b ph n công trình ho c công trình xây d ng so v i yêu c u c a thi t k và quy chuNn, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ư c th c hi n b ng phương pháp quan tr c k t h p v i ánh giá k t qu o, thí nghi m (có th có ho c không có thí nghi m). Các lĩnh v c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng bao g m: ki m nh ch t lư ng t xây d ng; ki m nh ch t lư ng nư c dùng trong xây d ng; ki m nh v t li u xây d ng, s n phNm xây d ng, c u ki n xây d ng; ki m nh k t c u công trình xây d ng; ki m nh công trình xây d ng và các lĩnh v c ki m nh khác. 3. Giám nh ch t lư ng công trình xây d ng Giám nh ch t lư ng công trình xây d ng là ho t ng ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ư c t ch c th c hi n b i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c theo yêu c u c a các cơ quan này. 4. Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c là vi c ki m tra, xác nh n công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình. Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c b t bu c ph i ư c th c hi n i v i các công trình ho c h ng m c công trình xây d ng khi x y ra s c do m t kh
 13. năng ch u l c có th gây th m h a i v i ngư i, tài s n và môi trư ng trư c khi ưa công trình vào s d ng. Vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c th c hi n theo quy nh. 5. Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng là vi c ánh giá, xác nh n công trình ho c h ng m c, b ph n công trình xây d ng ư c thi t k , thi công xây d ng phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ch ư c th c hi n khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng ho c theo ngh c a ch u tư ho c ch s h u trên cơ s yêu c u c a t ch c b o hi m công trình, c a t ch c và cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình. Vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng th c hi n theo quy nh. 6. Thí nghi m chuyên ngành xây d ng, ki m nh và giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, ch ng nh n i u ki n b o m an toàn ch u l c công trình xây d ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng xây d ng (g i chung là ánh giá s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng) là các ho t ng xây d ng có yêu c u v i u ki n năng l c ư c quy nh t i kho n 2 i u 36 Ngh nh 12/2009/N -CP. Các t ch c, cá nhân th c hi n ánh giá s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng ph i m b o có i u ki n năng l c theo quy nh và ph i ăng ký trên h th ng thông tin c a B Xây d ng v năng l c và ho t ng c a các t ch c, cá nhân ho t ng xây d ng trong ph m vi c nư c, k c nhà th u nư c ngoài ho t ng xây d ng t i Vi t Nam. i u 20. Gi i quy t tranh ch p v ch t lư ng công trình xây d ng 1. Tranh ch p v ch t lư ng công trình xây d ng x y ra khi có ý ki n ánh giá khác nhau v ch t lư ng s n phNm, ch t lư ng b ph n công trình và ch t lư ng công trình xây d ng. Tranh ch p v ch t lư ng có th x y ra gi a các ch th tham gia xây d ng công trình và gi a các ch th này v i ch s h u, ch qu n lý, ch s d ng các công trình xây d ng lân c n và các bên có liên quan khác. 2. Trình t gi i quy t tranh ch p v ch t lư ng Vi c gi i quy t tranh ch p v ch t lư ng ư c ti n hành theo trình t t ng bư c như sau: a) T thương lư ng gi a các bên có tranh ch p. b) Thuê t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c theo quy nh ti n hành ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng. c) ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng theo phân c p ánh giá, k t lu n v ch t lư ng ho c ngh cơ quan này t ch c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng.
 14. d) Kh i ki n và gi i quy t tranh ch p thông qua toà án. Th t c ti n hành theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 21. Phân lo i s c công trình, trình t báo cáo và giám nh xác nh nguyên nhân s c 1. S c công trình xây d ng ư c phân lo i tùy theo m c hư h ng công trình như sau: a) S c c p I bao g m m t trong các hư h ng sau: - Hư h ng công trình c p c bi t làm nh hư ng t i an toàn c a công trình nhưng chưa gây s p, công trình xây d ng. - S p, hoàn toàn công trình c p I và c p II ho c b ph n công trình c a công trình c p c bi t nhưng không gây thi t h i v ngư i. - S p, m t b ph n công trình ho c công trình xây d ng m i c p gây thi t h i v ngư i t 3 ngu i tr lên. b) S c c p II bao g m m t trong các hư h ng sau: - Hư h ng công trình c p I và c p II làm nh hư ng t i an toàn c a công trình nhưng chưa gây s p, công trình. - S p, hoàn toàn công trình c p III và c p IV ho c m t b ph n công trình c a công trình c p I và c p II nhưng không gây thi t h i v ngư i. -S p m t b ph n công trình, ho c công trình m i c p (tr công trình c p c bi t) gây thi t h i v ngu i t 1 n 2 ngư i. c) S c c p III bao g m m t trong các hư h ng sau: - Hư h ng công trình c p III, IV làm nh hư ng t i an toàn c a công trình nhưng chưa gây s p, công trình. - S p, m t b ph n công trình, công trình c p III, IV nhưng không gây thi t h i v ngư i. 2. Trình t báo cáo và giám nh xác nh nguyên nhân s c công trình: a) Ch u tư l p báo cáo s c x y ra t i công trình xây d ng ang thi công xây d ng ho c ch s h u ho c ch qu n lý s d ng l p báo cáo s c x y ra t i công trình xây d ng ang s d ng, v n hành, khai thác theo quy nh t i i u 35 Ngh nh 209/2004/N -CP g i cho các cơ quan qu n lý nhà nư c sau: - y ban nhân dân c p t nh i v i s c c p III ; - y ban nhân dân c p t nh và B Xây d ng i v i s c c p I và c p II;
 15. b) Cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m hư ng d n ho c t ch c giám nh xác nh nguyên nhân s c tùy theo c p s c ư c quy nh như sau: - y ban nhân dân c p t nh ho c cơ quan ư c y quy n iv im ic ps c ; - B Xây d ng ho c cơ quan ư c y quy n i v i s c c p I và c p II khi Th tư ng Chính ph yêu c u ho c ư c U ban nhân dân c p t nh ngh . Các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành ph i h p v i B Xây d ng th c hi n nhi m v này. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 22. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009 và thay th n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng quy nh t i Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 “Hư ng d n m t s n i dung v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng”, ph l c s 01 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 “Hư ng d n lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình xây d ng”. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng xem xét, gi i quy t. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ; Cao L i Quang - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các T ng công ty nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Website c a Chính ph và c a B Xây d ng; - Công báo; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Lưu: VP, CG NN. PH L C 1 (Kèm theo Thông tư s 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )
 16. B /CƠ QUAN NGANG B C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : ......./BC-B /Cơ quan ngang .................., ngày ...... tháng ....... năm ……. b BÁO CÁO V tình hình ch t lư ng công trình xây d ng và công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng do B là ngư i quy t nh u tư và là ch u tư (6 tháng/c năm ......) Kính g i: B trư ng B Xây d ng I. TH NG KÊ S LƯ NG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG/D ÁN U TƯ XÂY D NG TRONG KỲ BÁO CÁO ang thi công ã hoàn thành Lo i C p công trình C p công trình công trình c c I II III IV I II III IV bi t bi t T ng II. TH NG KÊ S LƯ NG S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG KỲ BÁO CÁO 1. S lư ng s c công trình xây d ng Lo i công trình S c c pI S c c p II S c c p III ang thi ang s ang thi ang s ang thi ang s công d ng công d ng công d ng 2. Mô t s c , ánh giá thi t h i v ngư i, tài s n và nguyên nhân s c .
 17. III. CÁC N I DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KI N NGHN: 1. Các ho t ng hư ng d n áp d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 2. Công tác ki m tra s tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình do B , Ngành qu n lý 3. Các ki n ngh , n u có B TRƯ NG (Ch ký, ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng - B Xây d ng; - Lưu: B báo cáo. PH L C 2 (Kèm theo Thông tư s 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009) UBND T NH/ THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : ................./BC-UBND .................., ngày ...... tháng ....... năm ……. BÁO CÁO v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng và công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương (6 tháng/c năm....) Kính g i: B trư ng B Xây d ng I. TH NG KÊ S LƯ NG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG/D ÁN U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN TRONG KỲ BÁO CÁO 1. T ng s công trình/ d án u tư xây d ng ang thi công ã hoàn thành Lo i công C p công trình C p công trình trình c bi t I II III IV c I II III IV
 18. bi t T ng 2. S công trình thu c các B , Ngành: 3. S công trình ư c xây d ng b ng ngu n v n ngân sách a phương: 4. S công trình ư c xây d ng b ng các ngu n v n khác: II. TH NG KÊ S LƯ NG S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG KỲ BÁO CÁO 1. S lư ng s c công trình xây d ng trong kỳ báo cáo Lo i công trình S c c pI S c c p II S c c p III ang thi ang s ang thi ang s ang thi ang công d ng công d ng công s d ng T ng 2. Mô t s c , ánh giá thi t h i v ngư i, tài s n và nguyên nhân s c . III. KI M TRA VÀ ÁNH GIÁ S TUÂN TH CÁC QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG VÀ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. ánh giá s tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng a) S lư ng các công trình ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng ki m tra; b) S tuân th c a các ch u tư và các nhà th u tham gia xây d ng công trình i v i các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. ánh giá ch t lư ng các công trình xây d ng so v i yêu c u c a thi t k , quy chuNn k thu t và tiêu chuNn áp d ng cho công trình IV. CÁC N I DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KI N NGHN 1. Hư ng d n tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: nêu c th tên, s hi u văn b n và cơ quan ban hành văn b n, các ho t ng t p hu n v văn b n quy ph m pháp lu t và ào t o, b i dư ng nghi p v . 2. Phân c p qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng.
 19. 3. Các ki n ngh , n u có TM. UBND T NH/THÀNH PH ...... CH TNCH Nơi nh n: (Ch ký, ghi rõ h tên và óng d u) - Như trên; - C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng - B Xây d ng; - Lưu: VP UBND, S Xây d ng t nh. PH L C 3 (Kèm theo Thông tư s 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 ) Tên Ch u tư ......................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ………………………………... c l p - T do - H nh phúc ………………………………... ------------- ………, ngày......... tháng......... năm.......... BÁO CÁO v công tác qu n lý ch t lư ng và ch t lư ng công trình xây d ng ..................................... ( ghi tên công trình) ............................. (Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và khi hoàn thành công trình ưa vào s d ng) T ngày..... tháng..... năm..... n ngày..... tháng..... năm..... Kính g i: Cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng theo phân c p t i a phương ….............(tên t ch c cá nhân) …............. là i di n Ch u tư công trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo v ch t lư ng xây d ng công trình v i các n i dung sau: I. Các thông tin v công trình/d án u tư xây d ng công trình: (ch báo cáo l n u) 1. a i m xây d ng công trình ……………………………………………... 2. Quy mô công trình (nêu tóm t t v ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t, công ngh , công su t...). 3. T ch c, cơ quan phê duy t D án u tư xây d ng công trình (ghi s , ngày, tháng c a Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình).
 20. 4. Danh sách các nhà th u ( t ng th u, nhà th u chính và các nhà th u ph ): kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng, thí nghi m, ki m nh xây d ng (n u có); nh ng ph n vi c do các nhà th u ó th c hi n. 5. V th i h n thi công xây d ng công trình: a) Ngày kh i công; b) Ngày hoàn thành ( d ki n theo quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình). II. N i dung báo cáo thư ng kỳ: 1. Tóm t t v ti n thi công xây d ng công trình. 2. Nh ng s a i trong quá trình thi công so v i thi t k ã ư c phê duy t (nêu nh ng s a i l n, lý do s a i, ý ki n c a c p có thNm quy n v nh ng s a i ó). 3. Công tác nghi m thu: b ph n công trình, giai o n xây d ng hoàn thành ư c th c hi n trong kỳ báo cáo . 4. ánh giá v ch t lư ng các b ph n công trình, giai o n xây d ng, h ng m c công trình ho c toàn b công trình xây d ng ư c nghi m thu trong kỳ báo cáo. 5. S c và khi m khuy t v ch t lư ng, n u có: th i i m x y ra, v trí, thi t h i, nguyên nhân, tình hình kh c ph c. 6. D ki n k ho ch nghi m thu trong kỳ báo cáo ti p theo. 7. Các thông s k thu t ch y u c a công trình khi hoàn thành ( áp d ng cho l n báo cáo cu i cùng) a) Theo thi t k ã ư c phê duy t; b) Theo th c t t ư c. 8. Ki n ngh (n u có). CH U TƯ (Ch ký, ghi rõ h tên, ch c v Nơi nh n: và óng d u) - Như trên; -; - Lưu:
Đồng bộ tài khoản