Thông tư số 27-TT/LB

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư số 27-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27-TT/LB về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con liệt sỹ, con thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27-TT/LB

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 27-TT/LB Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SỐ 27-TT/LB NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ THƯƠNG BINH, CON LIỆT SỸ, CON THƯƠNG BINH HẠNG 1, BỆNH BINH HẠNG 1 Thi hành Quyết định số 302/TTg ngày 21/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là thương binh, con liệt sỹ, con thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau: I- PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP 1- Đối tượng hưởng trợ cấp mỗi năm một lần theo Quyết định 302/TTg ngày 21/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ là những sinh viên, học sinh là thương binh; là con liệt sỹ, con thương binh hạng I, bệnh binh hạng I đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (bao gồm các cơ sở công lập, bán công và dân lập). 2- Phạm vi áp dụng: - Các cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), các trường phổ thông và bổ túc văn hoá: Cấp I, Cấp II và cấp III. - Các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường văn hoá vùng cao, trường lớp dự bị, năng khiếu, thiếu sinh quân trong lực lượng vũ trang; học sinh phổ thông được tuyển vào đào tạo tại một số trường đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang. - Các trường đào tạo đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (bao gồm cả các trường dạy nghề cho người tàn tật do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý) có thời gian đào tạo từ 1 năm trở lên. 3- Không áp dụng cho các đối tượng sau đây: - Các khoá, lớp đào tạo ngắn hạn dưới một năm (như xoá mù chữ, sau xoá mù chữ, học nghề, học ngoại ngữ, chuyển giao công nghệ...).
  2. - Các trường lớp dạy nghề tư nhân và dạy nghề thuộc các tổ chức xã hội như từ thiện, tôn giáo, các hiệp hội v.v.... - Các nhóm trẻ gia đình - Các khoá đào tạo sau và trên đại học. II- MỨC TRỢ CẤP 1- Mức trợ cấp căn cứ vào thời gian, chương trình giáo dục và đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 2- Các mức trợ cấp quy định như sau: Đơn vị tính: đồng/người học/1 năm học. STT Cấp bậc và loại hình trường đang học Mức trợ cấp 1 Giáo dục mầm non và tiểu học (cấp I) 60.000đ 2 Cấp II phổ thông và bổ túc văn hoá 90.000đ 3 Phổ thông trung học và bổ túc văn hóa cấp III, đào tạo 120.000đ nghề sơ cấp và trung cấp 4 Trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học cao đẳng và đại 150.000đ học. 3- Thương binh hạng I, bệnh binh hạng I và liệt sỹ có nhiều con đang học ở các cơ sở giáo dục đào tạo nói ở điểm 2 mục II của Thông tư này đều được hưởng trợ cấp theo định mức quy định cho từng cấp học, bậc học. Nếu một học sinh học ở nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo thì chỉ hưởng một suất trợ cấp cao nhất ở một nơi. III- CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ TRỢ CẤP 1- Kinh phí chi trả trợ cấp mỗi năm 1 lần cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách là thương binh, con liệt sỹ, con thương binh hạng I, bệnh binh hạng I do Ngân sách Nhà nước đài thọ, và hạch toán vào nguồn kinh phí xã hội. 2- Thủ tục cấp phát quyết toán: a) Hàng năm các trường lập danh sách số học sinh, sinh viên số tiền được trợ cấp theo mẫu số 1 của Thông tư này kèm theo đăng ký học bổng của học sinh, sinh viên quý 3 gửi lên Bộ chủ quản để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (đối với các trường thuộc Trung ương quản lý) và gửi đến Sở Giáo dục đào tạo để tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính - Vật giá (đối với các trường thuộc địa phương quản lý).
  3. b) Căn cứ vào đăng ký danh sách học sinh, sinh viên và số tiền trợ cấp, Bộ Tài chính cấp kinh phí cho các bộ chủ quản (đối với các trường hợp thuộc Trung ương quản lý) và Sở Tài chính - Vật giá cấp cho Sở Giáo dục đào tạo (đối với các trường thuộc địa phương quản lý). Đồng thời thông báo cho các Bộ (Sở) Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ (Sở) Giáo dục đào tạo biết để quản lý theo dõi. Các Bộ chủ quản và Sở Giáo dục đào tạo có trách nhiệm chuyển kinh phí trợ cấp này đến các trường để cấp phát kịp thời cho học sinh sinh viên thuộc đối tượng được hưởng. c) Kinh phí chi trả trợ cấp cho học sinh, sinh viên mỗi năm 1 lần và được chi vào mục 70 loại 13 của mục lục ngân sách Nhà nước. Các trường mở sổ kế toán theo dõi, và lập báo cáo quyết toán kinh phí trợ cấp này (theo biểu quyết toán mẫu số 2 của Thông tư này cùng với các khoản kinh phí ngân sách Nhà nước cấp phát) theo Quyết định số 257/TC- CĐKT ngày 1/6/1990 của Bộ Tài chính. IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 1- Thông tư này thực hiện từ năm học 1993 - 1994 trở đi. 2- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, các Sở Giáo dục đào tạo kịp thời phản ảnh về Liên Bộ để giải quyết. Phạm Song (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản