Thông tư số 28/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
5
download

Thông tư số 28/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 28/2001/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THU NH P KH U, THU GIÁ TR GIA TĂNG HÀNG NH P KH U Đ I V I CÁC D ÁN C P NƯ C S D NG V N ODA THEO CƠ CH VAY L I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Đi u 12 Ngh đ nh s 90/1998/ NĐ-CP ngày 7/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 78/CP-KTTH ngày 22/01/2001 cho phép ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng (GTGT) đ i v i các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i Ngân sách nhà nư c. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. Đ i tương áp d ng: Thông tư này hư ng d n vi c ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c đ i v i máy móc, thi t b , v t tư, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p kh u k t ngày 01/01/2001 tr đi c a các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t Ngân sách nhà nư c (sau đây g i t t là d án c p nư c vay l i) 2. Hàng năm vào các kỳ l p d toán Ngân sách nhà nư c, Ch đ u tư các d án c p nư c vay l i (g i t t là Ch đ u tư) ph i l p k ho ch v n đ i ng c a d án, trong đó bao g m c ph n v n đ i ng đ n p các lo i thu theo hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14/8/1998 c a B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư đ làm căn c ti n hành ghi thu, ghi chi qua Ngân sách nhà nư c. 3. Ch đ u tư ph i nh n n s ti n thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng đư c ghi thu, ghi chi qua Ngân sách nhà nư c cùng v i v n vay và hoàn tr Ngân sách nhà nư c khi d án đi vào ho t đ ng. II. H SƠ GHI THU, GHI CHI Ch đ u tư hoàn ch nh h sơ theo quy đ nh dư i đây và g i v B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) đ làm căn c th c hi n ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c s thu ph i n p. H sơ bao g m: - Quy t đ nh phê duy t d án kh thi c a cơ quan có th m quy n (ch g i m t l n cùng v i đ ngh ghi thu, ghi chi đ u tiên) - Văn b n đ ngh c a Ch đ u tư g i B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) trong đó nêu rõ s lư ng, giá tr máy móc, thi t b , v t tư, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p kh u t ng đ t và s thu đ ngh ghi thu, ghi chi tương ng; tên đơn v đư c u thác nh p kh u (n u có). - K ho ch v n đ i ng hàng năm đư c c p có th m quy n thông báo, trong đó có k ho ch vay v n đ i ng đ n p thu . - Thông báo n p thu c a cơ quan H i quan (b n chính ho c b n sao có xác nh n Sao y b n chính c a Ch đ u tư). III. QUY TRÌNH GHI THU, GHI CHI VÀ TRÁCH NHI M CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN: - Ch m nh t trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo thu c a cơ quan H i quan, Ch đ u tư l p h sơ theo qui đ nh t i m c II nói trên và g i đ n B Tài chính (V Tài chính đ i ngo i) cùng v i văn b n đ ngh ghi thu, ghi chi. - Quy trình th c hi n vi c ghi thu, ghi chi trong n i b các đơn v c a B Tài chính qui đ nh như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trong vòng 3 ngày k t ngày nh n đ h sơ V Tài chính đ i ngo i l p Thông tri duy t y d toán chuy n v n t Ngân sách trung ương cho Qu H tr phát tri n theo đúng s thu ph i n p và g i Thông tri cho V Ngân sách nhà nư c và Ch đ u tư. Trư ng h p c n b sung h sơ, V Tài chính đ i ngo i ph i thông báo ngay cho Ch đ u tư đ hoàn ch nh h sơ. + Căn c Thông tri duy t y d toán do V Tài chính đ i ngo i l p, trong vòng 5 ngày V Ngân sách nhà nư c l p l nh chi chuy n v n Ngân sách Trung ương cho Qu H tr phát tri n, l p l nh thu thu nh p kh u, thu GTGT, đ ng th i l p u nhi m chi thay Qu H tr phát tri n chuy n v n cho Ch đ u tư vay l i. - Ch m nh t trong vòng 5 ngày k t ngày nh n đư c ch ng t ghi thu, ghi chi c a B Tài chính, Ch đ u tư đ n Qu H tr phát tri n ký kh ư c nh n n vay l i s thu đư c ghi thu, ghi chi. Th i gian cho vay l i kho n thu ghi thu ghi chi t i đa b ng th i gian cho vay l i kho n vay nư c ngoài ch y u c a d án. Th i đi m hoàn tr kho n n thu b t đ u t th i đi m d án đi vào ho t đ ng. Các Ch đ u tư không ph i tr lãi phát sinh t kho n n vay l i s thu đư c ghi thu, ghi chi nhưng ph i tr phí d ch v cho vay l i cho Qu H tr phát tri n theo cùng m c phí d ch v cho vay l i kho n vay nư c ngoài c a d án. Qu H tr phát tri n có trách nhi m nh n n v i Ngân sách nhà nư c, theo dõi thu h i kho n thu cho vay l i và n p vào Ngân sách nhà nư c. - Căn c ch ng t ghi thu, ghi chi c a B Tài chính và kh ư c nh n n v i Qu H tr phát tri n đ i v i s thu đã đư c ghi thu, ghi chi ( b n sao có xác nh n Sao y b n chính c a Ch đ u tư ), cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u th c hi n thanh kho n thu cho Ch đ u tư trên t khai hàng nh p kh u. - Đơn v nh p kh u u thác cho d án có trách nhi m ph i h p v i Ch đ u tư đ cung c p đ y đ h sơ ch ng t nh p kh u đ làm căn c ghi thu, ghi chi và ch u trách nhi m v tính pháp lý c a tài li u đã cung c p. - Trư ng h p đ t xu t trong năm n u ngu n v n đ i ng c a d án đã ghi trong k ho ch năm chưa đ so v i s thu ph i n p ho c d án m i phát sinh chưa đưa vào k ho ch năm, căn c vào b h sơ h p l c a Ch đ u tư, B Tài chính s làm th t c ghi thu, ghi chi s thu nói trên và U ban nhân dân các đ a phương ch qu n d án c n làm vi c v i B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) và B K ho ch và đ u tư đ ghi b sung k ho ch v n đ i ng trong năm. IV. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh các cơ quan, đơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u hư ng s a đ i, b sung. 2. Đ i v i s thu n đ ng phát sinh c a hàng hoá nh p kh u trư c ngày 01/01/2001, Ch đ u tư ph i t lo đ v n đ n p thu . Ti n ph t vi ph m hành chính v thu ph i n p cho cơ quan H i quan do l i c a Ch đ u tư không thu c đ i tư ng ghi thu, ghi chi, Ch đ u tư ph i t lo ti n ph t và không đư c tính ti n ph t vào chi phí đ u tư c a d án. T ng c c H i quan ch đ o C c H i quan các đ a phương vi c x lý đ i v i các lô hàng nh p kh u cho d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t Ngân sách nhà nư c sau ngày 01/01/2001 nhưng chưa th c hi n ghi thu, ghi chi s thu ph i n p, n u như Ch đ u tư đã có công văn đăng ký v i cơ quan H i quan v ti n đ hoàn thành th t c ghi thu, ghi chi v thu , thì v n cho phép đơn v đư c u thác nh p kh u máy móc, thi t b , v t tư, phương ti n v n t i chuyên dùng cho d án đư c nh n hàng đ b o đ m ti n đ th c hi n d án, không cư ng ch đ i v i đơn v đư c u thác nh p kh u cho d án. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản