Thông tư số 29/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư số 29/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 29/1998/tt-btc', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 29/1998/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH TH C HI N QUY CH QU N LÝ D TR QU C GIA BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 10/CP NGÀY 24/2/1996 C A CHÍNH PH Nh m tăng cư ng công tác qu n lý tài chính, b o m s d ng kinh phí cho ho t ng d tr qu c gia úng m c ích, có hi u qu theo Lu t ngân sách Nhà nư c. Sau khi trao i th ng nh t v i C c d tr qu c gia và các B , ngành có liên quan; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho công tác d tr qu c gia theo Ngh nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ngu n tài chính cho ho t ng d tr qu c gia do ngân sách nhà nư c mb o g m: - V n hàng hoá d tr -V n u tư xây d ng cơ b n - Kinh phí ho t ng thư ng xuyên 2. C c D tr qu c gia, các B , ngành ư c giao qu n lý hàng d tr qu c gia (g i chung là cơ quan d tr ); Các chi c c d tr tr c thu c C c D tr qu c gia và các ơn v thu c các B , ngành ư c giao nhi m v qu n lý b o qu n hàng d tr qu c gia (g i chung là ơn v d tr ) có trách nhi m qu n lý, s d ng các ngu n v n NSNN c p cho ho t ng d tr qu c gia úng m c ích, có hi u qu , ti t ki m, úng chính sách ch chi tiêu tài chính hi n hành; Có trách nhi m qu n lý, b o qu n ch t ch , tuy t i bí m t v s lư ng, ch ng lo i và giá tr v t tư, hàng hoá DTQG Nhà nư c giao, tránh hư h ng, m t mát, luôn luôn s n sàng áp ng cao nh t m i yêu c u trong m i tình hu ng. 3. Các cơ quan d tr , các ơn v d tr ph i m y s sách theo dõi qu n lý kinh phí và hàng d tr qu c gia theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s : 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và Quy t nh s : 393/Q -TCKT ngày 31/12/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v ban hành h th ng ch k toán DTQG. M i ơn v s d ng ngu n v n c a NSNN ph i m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch.
  2. Hàng quý, năm cơ quan qu n lý d tr c p trên, ơn v d tr ph i quy t toán ngu n v n, kinh phí ã s d ng theo úng m u bi u và th i h n theo quy nh hi n hành. Báo cáo tình hình l p, th c hi n k ho ch nh p, xu t, t n kho hàng hoá d tr v i các cơ quan có liên quan theo quy nh. II. NH NG QUY NNH C TH 1. L p d toán ngân sách: a. Căn c l p d toán ngân sách: Hàng năm các cơ quan qu n lý căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán NSNN, giao s ki m tra v d toán ngân sách; Căn c vào m c d tr t ng lo i hàng ã ư c Chính ph duy t ho c nhu c u d tr ( i v i trư ng h p Chính ph chưa duy t m c d tr ), s lư ng hàng d tr hi n có, s lư ng hàng d tr n niên h n ph i xu t i, d tính giá c , nh m c phí b o qu n, phí mua, phí bán và các ch chi tiêu tài chính hi n hành; C c D tr qu c gia có văn b n hư ng d n và giao s ki m tra v d toán ngân sách cho các Chi c c d tr tr c thu c C c. Các cơ quan qu n lý, các ơn v d tr căn c vào các văn b n hư ng d n trên l p d toán kinh phí c n thi t mua hàng d tr , phí b o qu n, phí mua hàng, phí bán hàng d tr và chi b o m ho t ng b máy qu n lý d tr qu c gia; V n u tư xây d ng cơ b n. b. Trình t l p d toán ngân sách năm. Các ơn v d tr v t tư thu c các B , ngành l p d toán ngân sách v mua hàng d tr , phí mua, phí b o qu n v t tư d tr g i B ch qu n. B ch qu n t ng h p g i C c D tr qu c gia, B Tài chính, B K ho ch và u tư. Các ơn v tr c thu c C c DTQG căn c vào các quy nh trên và văn b n hư ng d n c a C c D tr qu c gia, l p d toán ngân sách v mua hàng d tr , phí mua, phí b o qu n, kinh phí b o m ho t ng b máy và v n u tư xây d ng cơ b n g i C c D tr qu c gia. C c D tr qu c gia xem xét, t ng h p d toán ngân sách c a các ơn v tr c thu c l p d toán ngân sách cho C c D tr qu c gia và t ng h p d toán ngân sách mua hàng d tr , phí mua, phí b o qu n c a các B , ngành g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p vào d toán thu chi ngân sách nhà nư c trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 2. Phân b d toán ngân sách ư c duy t. a. Phân b d toán ngân sách ư c duy t:
  3. Sau khi ư c Chính ph giao d toán ngân sách, C c D tr qu c gia, các B , ngành có trách nhi m phân b d toán ngân sách ư c giao cho các ơn v d tr s d ng ngân sách theo các m c chi c a m c l c NSNN và theo cơ c u chi mua hàng d tr , chi b o qu n (chi ti t theo t ng m t hàng), chi b o m ho t ng b máy và chi u tư xây d ng cơ b n (n u có). H sơ phân b d toán ngân sách cho các ơn v s d ng ngân sách g i v B Tài chính và Kho b c nhà nư c nơi ơn v giao d ch. B Tài chính có trách nhi m thNm tra vi c phân b d toán ngân sách c a các ơn v n u th y chưa phù h p, thì ngh các B , ngành phân b l i d toán ngân sách cho phù h p. b. C p phát kinh phí: ơn v d tr căn c vào h n m c kinh phí hàng năm ư c phân b l p d toán chi hàng quý theo m c l c NSNN g i ơn v qu n lý c p trên. ơn v ch qu n c p trên t ng h p l p d toán quý g i B Tài chính, ng g i KBNN nơi giao d ch. B Tài chính căn c vào d toán chi ngân sách c a cơ quan ch qu n và kh năng c a ngân sách làm th t c thông báo h n m c cho ơn v ch qu n ơn v ch qu n thông báo h n m c cho ơn v d tr . Vi c c p phát kinh phí tr c ti p n các ơn v s d ng ngân sách s th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 c a B Tài chính. Căn c vào h n m c chi ư c phân ph i, th trư ng ơn v s d ng ngân sách ra l nh chuNn chi, kèm theo h sơ thanh toán g i KBNN nơi giao d ch. Kho b c nhà nư c nơi giao d ch căn c vào thông báo h n m c chi ư c cơ quan ch qu n c p trên phân ph i cho ơn v , ki m tra tính h p pháp c a h sơ thanh toán, các i u ki n chi và l nh chuNn chi c a Th trư ng ơn v s d ng ngân sách th c hi n vi c c p phát kinh phí và thanh toán các kho n chi. c. i u ch nh d toán ngân sách. Trư ng h p Chính ph có quy t nh i u ch nh d toán ngân sách ho c C c D tr qu c gia, các B , ngành c n i u ch nh d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c thì C c D tr qu c gia, các B , ngành ph i có văn b n thuy t minh lý do c n i u ch nh s kinh phí g i B Tài chính. Vi c phân b l i d toán ngân sách ư c th c hi n sau khi có văn b n tho thu n c a B Tài chính. Trư ng h p các Chi c c d tr s d ng ngân sách khi c n thi t ph i s p x p l i các kho n chi áp ng yêu c u c n thi t thì Th trư ng ơn v ph i l p phương án i u ch nh báo cáo C c D tr qu c gia, C c D tr qu c gia t ng h p g i B Tài chính. Sau khi B Tài chính có văn b n tho thu n m i tri n khai th c hi n. 3. Mua hàng d tr qu c gia. V n mua hàng DTQG g m ph n ngân sách nhà nư c do B Tài chính c p theo d toán hàng năm ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và kho n v n thu n b ng ti n ho c ti n bán hàng d tr ư c gi l i trong tài kho n c a cơ quan d tr t i Kho b c Nhà nư c.
  4. Trư c khi th c hi n mua hàng d tr Cơ quan d tr ph i có văn b n ngh v m t hàng c n mua (quy cách, phNm ch t, s lư ng), giá ho c khung giá, a i m mua và th i h n mua hàng g i v C c D tr qu c gia, Ban V t giá Chính ph , B Tài chính, B K ho ch và u tư. Trên cơ s văn b n ngh c a các Cơ quan d tr , Ban V t giá Chính ph ch trì cùng các cơ quan thành viên trong H i ng u th u quy t nh khung giá tr n mua (giá mua t i c a kho DTQG) cho t ng m t hàng, t ng t mua hàng. Giá mua v t tư d tr qu c gia khi th c hi n v n d ng theo quy ch u th u c a Chính ph i v i t ng m t hàng, t ng t mua hàng; C th như sau: Cơ quan d tr thành l p H i ng u th u và làm Ch t ch H i ng; Tham gia thành viên H i ng g m: i di n B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph (riêng H i ng u th u c a các B , ngành khác ư c giao qu n lý hàng DTQG có thêm i di n c a C c DTQG). i v i m t s m t hàng DTQG có tính ch t c thù, chưa th c hi n ư c quy ch u th u thì Th trư ng cơ quan d tr có văn b n trình Th tư ng Chính ph cho áp d ng hình th c ch n th u hay ch nh th u. i v i m t hàng lương th c DTQG (thóc, g o) chưa có i u ki n mua t p trung, ph i mua tr c ti p trong dân, thì trên cơ s giá tr n mua do Ban V t giá Chính ph quy nh, ơn v d tr ch trì ph i h p v i S Tài chính - V t giá a phương và quy t nh giá mua sát v i giá th trư ng t i th i i m mua hàng. Vi c thanh toán v n mua hàng DTQG ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau ây: - K ho ch tăng d tr ho c các quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Quy t nh giao k ho ch mua hàng c a Th trư ng cơ quan d tr . - H sơ u th u ho c văn b n c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p ch n th u ho c ch nh th u theo t ng m t hàng, t ng t mua. -H p ng mua hàng d tr . - V n mua hàng ph i có trong d toán ngân sách quý ư c cơ quan có thNm quy n phân b ho c trong ngu n ti n bán hàng d tr g i t i KBNN. - ư c th trư ng ơn v chuNn chi. - Các hoá ơn, ch ng t h p pháp, h p l có liên quan n mua hàng. Trư ng h p mua lương th c tr c ti p c a nông dân, thì căn c vào các hoá ơn, ch ng t h p pháp, h p l thanh toán. 4. Bán hàng d tr qu c gia. Căn c vào lư ng hàng d tr bán ra ã ư c ghi trong k ho ch, khung giá bán do Ban V t giá Chính ph quy nh; Cơ quan d tr hư ng d n các ơn v d tr hàng th c hi n.
  5. Vi c bán hàng d tr theo phương th c bán u th u, phí bán hàng do Ban V t giá Chính ph quy nh. Trư ng h p chưa i u ki n t ch c bán u th u, ph i bán r ng rãi cho m i i tư ng thì do Th trư ng cơ quan d tr quy t nh và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph ; Giá bán do Ban V t giá Chính ph quy nh. S ti n bán hàng d tr thu ư c sau khi ã tr phí bán theo quy nh ơn v n p toàn b vào Kho b c nhà nư c và ch ư c s d ng mua hàng d tr theo k ho ch ư c duy t. Kho b c nhà nư c c p phát kinh phí thanh toán ti n mua hàng theo quy nh t i i m 3 ph n II Thông tư này. Cu i năm s ti n không s d ng h t ơn v ph i n p vào ngân sách nhà nư c (tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép l i). Nghiêm c m các ơn v s d ng ngu n ti n bán hàng sai m c ích. Trư ng h p hàng d tr b hư h ng, gi m phNm ch t do thiên tai, ho ho n... c n ph i x lý ngay thì th trư ng cơ quan d tr ch o làm y h sơ pháp lý và ư c phép x lý ngay h n ch thi t h i; Sau ó làm rõ nguyên nhân, quy trách nhi m và báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i C c D tr qu c gia, B Tài chính, B K ho ch và u tư. S ti n thu ư c ph i n p vào Kho b c Nhà nư c. 5. Qu n lý phí mua, bán hàng d tr qu c gia. - Phí mua hàng DTQG là kho n chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng nh p kho d tr như: phí b c x p, cân nh n, ki m nh... Phí mua hàng ư c c p phát theo ti n mua hàng DTQG. - Phí bán hàng DTQG là kho n chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng như: chi phí b c x p lên phương ti n bên mua, tuyên truy n v n ng... ư c tr vào ti n bán hàng. Trư ng h p xu t hàng DTQG không thu ti n ho c cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph thì chi phí xu t kho do ơn v nh n hàng thanh toán theo m c phí bán hàng DTQG cùng lo i do Ban V t giá Chính ph quy nh (tr trư ng h p Chính ph có quy t nh xu t, c p không ph i thanh toán phí, thì phí xu t ư c tr vào ti n thu bán hàng trong năm c a ơn v theo m c phí bán c a m t hàng ó ho c m c phí bán hàng cùng lo i do Ban V t giá Chính ph quy nh). Phí mua, phí bán hàng d tr qu c gia do Ban V t giá Chính ph quy nh sau khi có ý ki n tham gia b ng văn b n c a các B , ngành có liên quan. 6. Qu n lý phí b o qu n hàng DTQG. a. Kinh phí b o qu n ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng hàng hoá d tr bình quân trong tháng, quý và nh m c chi phí b o qu n do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c quy nh. nh m c phí b o qu n do B K ho ch và u tư ban hành, sau khi có ý ki n tham gia b ng văn b n c a các thành viên h i ng nh m c nhà nư c, trên cơ s quy trình, quy ph m b o qu n c a t ng m t hàng. b. C p phát kinh phí b o qu n hàng DTQG. Vi c c p phát kinh phí b o qu n hàng DTQG ư c th c hi n chi ti t theo t ng m t hàng, t ng ơn v ư c giao nhi m v b o qu n; Căn c c p phát phí b o qu n g m: - D toán kinh phí b o qu n năm ư c duy t.
  6. - Báo cáo tình hình th c hi n kinh phí b o qu n quý trư c. - D toán kinh phí b o qu n trong quý có chia ra t ng tháng. Hàng tháng ho c quý B Tài chính thông báo h n m c kinh phí b o qu n cho các cơ quan d tr ; Cơ quan d tr phân b cho các ơn v d tr , ng th i g i cho Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. Th trư ng ơn v d tr căn c vào h n m c kinh phí ư c thông báo ra l nh chuNn chi kèm theo h sơ thanh toán g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Kho b c Nhà nư c ki m tra tính h p pháp c a h sơ thanh toán, l nh chuNn chi c a th trư ng ơn v th c hi n thanh toán cho ơn v d tr chi tr cho i tư ng cung c p lao v . Các ơn v có trách nhi m qu n lý ch t ch , s d ng úng m c ích, ti t ki m b o qu n hàng hoá theo úng quy trình k thu t, tránh m t mát, hư h ng, xu ng c p hàng d tr . khuy n khích ơn v d tr ph n u th c hi n ti t ki m phí mua, phí bán và phí b o qu n thư ng xuyên hàng DTQG; Trên cơ s m c phí do Ban V t giá Chính ph quy nh v phí mua, phí bán hàng DTQG i v i t ng m t hàng, theo t ng th i i m, do B K ho ch và u tư quy nh m c phí b o qu n thư ng xuyên hàng DTQG, n u ti t ki m phí mua, phí bán và phí b o qu n hàng DTQG (do ch quan ph n u c a ơn v ) ơn v d tr ư c hư ng 70% s phí ti t ki m l p 2 qu khen thư ng và phúc l i, t i a không quá 3 tháng lương th c hi n c a ơn v ; M c trích vào m i qu do th trư ng ơn v d tr quy t nh sau khi th ng nh t v i t ch c công oàn. S còn l i (30%) ư c b sung kinh phí c a ơn v d tr trong năm k ho ch. Các ơn v ph i th c hi n h ch toán riêng các lo i phí trên theo quy nh tài chính hi n hành, vi c trích thư ng ti t ki m phí ch ư c th c hi n sau khi có quy t toán năm c a C c D tr qu c gia ư c duy t theo ch quy nh và sau khi bù tr ph n chi phí qu n lý mua, bán hàng và chi phí b o qu n thư ng xuyên vư t nh m c (n u có). Các trư ng h p chi sai ch thì ơn v d tr ph i n bù, n p toàn b s ti n chi không úng vào NSNN. i v i các ơn v th c hi n nhi m v DTQG là doanh nghi p nhà nư c thì ph n ti t ki m phí so v i m c khoán ư c ph n ánh trong k t qu kinh doanh c a doanh nghi p và ư c áp d ng ch phân ph i l i nhu n như ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trư ng h p chi sai ch ơn v d tr ph i n bù và n p NSNN s ti n ã chi sai. 7. Qu n lý, c p phát kinh phí b o m ho t ng b máy: Vi c qu n lý, c p phát kinh phí b o m ho t ng b máy c a C c D tr qu c gia ư c th c hi n theo Thông tư s : 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s : 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. ơn v mua s m tài s n, thi t b phương ti n ph i t ch c u th u theo quy nh t i Quy t nh s : 20-TC/KBNN ngày 17/01/1996 c a B trư ng B Tài chính. i v i v t tư n i b t n kho không c n dùng, tài s n c nh c n thanh lý c a các Chi c c tr c thu c C c D tr qu c gia; Các Chi c c DTQG ph i thành l p H i ng thanh lý theo quy nh hi n hành. Toàn b ti n thu thanh lý, sau khi tr chi phí thanh
  7. lý, Chi c c d tr n p vào Ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. Khi C c D tr qu c gia có nhu c u mua s m thi t b d ng c b o qu n, s a ch a kho... thì C c D tr qu c gia l p d toán kinh phí g i B Tài chính xem xét, gi i quy t theo ch quy nh. 8. V c p phát v n u tư xây d ng cơ b n: ơn v ư c ngân sách nhà nư c b trí v n u tư xây d ng cơ b n ph i tuân theo các quy nh v vi c qu n lý c p phát, thanh toán v n u tư XDCB hi n hành. 9. M t s quy nh v nh p, xu t hàng d tr . a. Nh p hàng d tr : - Nh p hàng d tr do mua m i: ơn v d tr hàng h ch toán giá tr hàng nh p theo giá mua c ng (+) phí nh p. - Nh p hàng d tr do thu h i n (cho vay): Thu h i công n ph i b o m úng s lư ng, ch t lư ng hàng khi xu t cho vay; Khi ơn v , t ch c vay hàng d tr tr l i hàng ã vay, ơn v d tr h ch toán ghi N 156 "V t tư hàng hoá d tr ", ghi Có TK 158 "Hàng d tr cho vay" theo giá nh p hàng d tr khi xu t cho vay. Phí nh p hàng thu h i n do cơ quan, ơn v vay ph i chi tr . Trư ng h p i tư ng vay ư c tr b ng ti n theo quy t nh c a c p có thNm quy n, giá thu h i n vay tính theo giá c a c p có thNm quy n quy t nh i v i t ng lo i hàng d tr , ơn v ghi N TK 514 "Thu v hàng d tr ", ghi Có TK 158 "Hàng d tr cho vay" theo giá v n hàng d tr cho vay; ng th i h ch toán tăng ngu n d tr ph n chênh l ch gi a ti n thu v cho vay hàng d tr l n hơn giá v n hàng d tr cho vay ho c h ch toán gi m ngu n d tr ph n chênh l ch gi a ti n thu v cho vay hàng d tr nh hơn giá v n hàng d tr cho vay. - Nh p hàng i u chuy n n i b gi a vùng kho d tr này v i vùng kho d tr khác ơn v nh p hàng h ch toán theo giá xu t kho c a nơi xu t hàng (theo giá mua vào lúc nh p hàng). - Hàng d tr dôi th a trong quá trình b o qu n, cơ quan d tr làm th t c tăng ngu n d tr qu c gia theo giá nh p c a lô hàng cùng lo i. b. Xu t hàng d tr : - Hàng d tr xu t bán theo k ho ch ho c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ơn v d tr h ch toán gi m giá tr hàng d tr theo giá nh p hàng d tr xu t bán. Chênh l ch gi a ti n thu v xu t bán hàng d tr và ngư c l i chênh l ch giá nh p và phí bán l n hơn ti n thu v xu t bán hàng d tr ơn v h ch toán gi m ngu n v n d tr (Giá xu t bán hàng d tr theo k t qu u giá th u như quy nh t i i m 4 ph n II, phí xu t do Ban V t giá Chính ph quy nh). - Hàng xu t cho vay theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , ơn v d tr ghi N TK 158 "Hàng d tr cho vay", ghi Có TK 156 "V t tư hàng hoá d tr " (Chi ti t
  8. theo t ng i tư ng vay, t ng m t hàng) theo giá nh p hàng d tr cho vay. Phí xu t cho vay do ơn v vay ch u trách nhi m chi tr . - Hàng xu t không thu ti n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : Căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n, ơn v d tr h ch toán gi m ngu n d tr theo giá nh p kho. Phí xu t hàng do ơn v nh n hàng chi tr . - Hàng xu t kho do ch t lư ng kém phNm ch t: Căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n, ơn v d tr h ch toán gi m giá tr t n kho theo giá nh p hàng d tr ; ph n chênh l ch gi a giá nh p kho t i th i i m phát sinh hàng kém phNm ch t và ti n thu h i ư c sau khi ã tr chi phí xu t, chi phí thanh lý hàng (n u có), ơn v d tr h ch toán vào tài kho n ph i thu. Sau khi làm rõ nguyên nhân, trách nhi m c a ngư i gây ra ư c c p có thNm quy n quy t nh x lý thì h ch toán ph n chênh l ch này theo quy t nh x lý c a c p có thNm quy n. - i v i hàng d tr hao h t trong nh m c: Căn c vào quy t nh c a th trư ng cơ quan d tr , ơn v d tr ghi gi m qu d tr qu c gia theo giá nh p c a m t hàng ó, cu i năm báo cáo quy t toán v i B Tài chính. - Trư ng h p phát hi n hàng d tr thi u trong kho, hàng d tr hao h t ngoài nh m c: Căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n, ơn v d tr làm th t c h ch toán gi m t n kho theo giá nh p hàng d tr thi u, hàng hao h t ngoài nh m c. ng th i ghi vào kho n ph i thu theo giá nh p hàng t i th i i m phát sinh hàng d tr thi u. Sau khi làm rõ nguyên nhân, trách nhi m c a ngư i gây ra ư c c p có thNm quy n quy t nh thì x lý theo quy t nh c a c p có thNm quy n. T t c các trư ng h p nh p hàng dôi th a trong quá trình b o qu n, xu t hàng d tr không thu ti n, các kho n chênh l ch tăng gi m giá trong quá trình nh p, xu t; Các kho n thi u h t m t mát, hư h ng, hao h t ngoài nh m c sau khi ư c cơ quan có thNm quy n x lý, các Cơ quan d tr ư c h ch toán tăng ho c gi m ngu n v n d tr tương ng vào báo cáo quy t toán v i B Tài chính. 10. V quy t toán ngân sách. Hàng quý, năm t t c các ơn v qu n lý hàng DTQG ph i quy t toán v s kinh phí ã s d ng theo úng m u bi u, th i h n và g i úng nơi nh n như quy nh t i Quy t nh s : 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p và Quy t nh s : 393-Q /TCKT ngày 31/12/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v ban hành h th ng ch k toán DTQG c th : Các ơn v d tr thu c các B , ngành g i báo cáo quy t toán cho B ch qu n, B Tài chính, C c D tr qu c gia. Các ơn v tr c thu c C c D tr qu c gia g i báo cáo quy t toán cho C c D tr qu c gia và B Tài chính. C c D tr qu c gia và các B , ngành ph i h p v i B Tài chính xét duy t quy t toán cho các ơn v d tr tr c thu c, t ng h p báo cáo B Tài chính.
  9. B Tài chính có trách nhi m thNm tra và thông báo duy t quy t toán t ng h p cho C c D tr qu c gia và các B , ngành C c D tr qu c gia và các B , ngành thông báo duy t quy t toán chính th c cho các ơn v d tr tr c thu c theo quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s : 72-TC/VI ngày 26/8/1994 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, s a i b sung cho phù h p. Tào H u Phùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản