Thông tư số 29/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 29/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 29/1999/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC QU CÓ NGU N THU T CÁC KHO N ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN Th c hi n Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t kho n óng góp c a nhân dân; B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân như sau: I. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC QU CÓ NGU N THU T CÁC KHO N ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN 1/ N i dung công khai: 1.1/ Ngư i ng u cơ quan hành chính có thNm quy n cho phép thành l p qu công b công khai các n i dung sau: a/ Các văn b n v m c ích ho t ng c a qu , Quy ch ho t ng c a qu , m c ích s d ng các ngu n thu c a qu , các i u ki n, tiêu chuNn, quy n l i và nghĩa v c a i tư ng ư c hư ng qu ; b/ Văn b n công b các i tư ng óng góp, hình th c óng góp và các m c óng góp c a t ng i tư ng; các i tư ng mi n gi m, m c mi n gi m (áp d ng i v i các qu có ngu n thu là các kho n óng góp b t bu c); 1.2/ Trư ng ban qu n lý (ho c ch tài kho n) c a qu công b công khai các n i dung sau: a/ Danh sách và m c óng góp, tài tr c a các t ch c, cá nhân ã óng góp, tài tr cho qu . b/ Quy t toán quý, năm c a qu theo t ng n i dung thu-chi ã ư c phê duy t (M u bi u s B01ckq i v i các qu xã h i, qu t thi n và các qu không nh m m c ích u tư xây d ng; M u bi u s B02CKQ i v i các qu nh m m c ích u tư xây d ng cơ s h t ng) và k t qu s d ng qu (kèm theo).
  2. 2/ Hình th c công khai: niêm y t công khai t i tr s qu và công b công khai trong các cu c h p tr c ti p v i các t ch c, cá nhân óng góp, tài tr cho qu . 3/ Th i i m công khai: 3.1/ Công b công khai các n i dung nêu t i Ph n I, kho n 1, i m 1.1, ti t a trư c khi huy ng óng góp, v n ng tài tr c a các t ch c, cá nhân. 3.2/ Công b công khai các n i dung nêu t i Ph n I, kho n 1, i m 1.1, ti t b trư c khi th c hi n ít nh t là 15 ngày. 3.3/ Công b công khai các n i dung nêu t i Ph n I, kho n 1, i m 1.2, ti t a sau 15 ngày k t ngày k t thúc các kỳ ho t ng qu . 3.4/ Công b quy t toán thu-chi Qu và k t qu s d ng qu như sau: - Sau 15 ngày k t ngày k t thúc quý i v i quy t toán quý và k t qu s d ng qu theo quý. - Ch m nh t là vào ngày 15 tháng 2 năm sau i v i quy t toán năm và k t qu s d ng qu theo năm. II. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I QUÁ TRÌNH HUY NG ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG T I CÁC XÃ, THN TR N: 1/ N i dung công khai: i v i t ng công trình xây d ng cơ s h t ng có s d ng các kho n óng góp c a nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân xã, th tr n công b công khai nh ng n i dung sau: 1.1/ Ch trương u tư, m c ích huy ng các kho n óng góp c a nhân dân cho u tư xây d ng công trình; 1.2/ D toán công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (M u bi u s B03CKQ c a ph l c ính kèm); 1.3/ Các ngu n v n u tư cho công trình, trong ó c th ngu n v n huy ng óng góp c a nhân dân, tính chung cho c công trình và ph i tách riêng cho t ng h ng m c công trình (n u có) (M u bi u s B03CKQ c a ph l c ính kèm); 1.4/ Văn b n công b các i tư ng huy ng, hình th c và các m c huy ng iv i t ng i tư ng, các i tư ng mi n gi m và m c mi n gi m. 1.5/ Báo cáo quy t toán v n và s d ng v n cho công trình và bi n pháp x lý i v i s thu chưa s d ng h t ho c s v n còn thi u so v i chi phí ã u tư cho công trình (M u bi u s B05CKQ c a ph l c ính kèm). 1.6/ Báo cáo k t qu nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng công trình và báo cáo quy t toán công trình ã ư c phê duy t.
  3. 1.7/ i v i các công trình (h ng m c công trình) xây d ng cơ b n t ch c u th u theo Quy ch u th u hi n hành, ch t ch H i ng xét th u công b công khai nh ng n i dung sau: a/ Phương th c u th u, hình th c u th u; phân chia gói th u (n u có); tiêu chuNn c n có c a nhà th u; danh sách H i ng xét duy t th u; b/ Danh sách các nhà th u tham gia u th u; danh sách các nhà th u tiêu chuNn tham gia u th u; các tiêu th c ch n th u c a các vòng u th u. c/ K t qu ch n th u: các nhà th u tham gia vòng cu i, ánh giá kh năng áp ng c a các nhà th u theo các tiêu th c ch n th u, ngư i th ng th u (M u bi u s B04CKQ c a ph l c ính kèm); 2/ Hình th c công khai: niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân xã, th tr n và công b công khai trong các cu c h p tr c ti p v i nhân dân trong xã, th tr n. 3/ Th i i m công khai: a/ Công b công khai ch trương u tư, m c ích huy ng các kho n óng góp c a nhân dân, d toán xây d ng công trình, các ngu n v n u tư cho xây d ng công trình, i tư ng huy ng, hình th c huy ng và các m c óng góp i v i t ng i tư ng huy ng nêu t i ph n II, kho n 1, i m 1.1, i m 1.2, i m 1.3, i m 1.4 cho nhân dân bi t trư c khi th c hi n ít nh t là 15 ngày. b/ - Công b công khai n i dung quy nh t i ph n II, kho n 1, i m 1.5, ch m nh t là sau 15 ngày k t khi quy t toán ư c duy t. - Công b công khai n i dung quy nh t i ph n II, kho n 1, i m 1.6, ch m nh t sau 15 ngày k t ngày các báo cáo ư c phê duy t. c/ iv i u th u xây d ng công trình: - Công b công khai nh ng n i dung quy nh t i ph n II, kho n 1, i m 1.7, ti t a, trư c 15 ngày so v i th i i m m th u; - Công b công khai nh ng n i dung quy nh t i ph n II, kho n 1, i m 1.7, ti t b, 2 ngày sau khi hoàn thành vi c sơ tuy n nhà th u; - Công b công khai nh ng n i dung quy nh t i ph n II, kho n 1, i m 1.7, ti t c, 2 ngày sau khi có k t qu th u th u. III. TR L I CH T V N: 1/ Ngư i ng u cơ quan hành chính có thNm quy n cho phép thành l p qu , Trư ng Ban qu n lý (ho c ch tài kho n) các qu , Ch t ch U ban nhân dân các xã, th tr n có t ch c huy ng óng góp c a nhân dân cho u tư xây d ng công trình cơ s h t ng, ch t ch H i ng xét th u có trách nhi m tr l i ch t v n v các n i dung công khai theo trách nhi m quy nh t i Thông tư này.
  4. Vi c tr l i ch t v n ư c th c hi n theo hình th c g i công văn cho ngư i ch t v n ho c các bên g p tr c ti p. 2/ Vi c tr l i cho ngư i ch t v n ch m nh t là 5 ngày k t ngày nh n ch t v n. Trư ng h p n i dung ch t v n ph c t p, c n nhi u th i gian chuNn b tr l i thì ph i h n l i ngày tr l i c th cho ngư i ch t v n nhưng không ư c quá 20 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. 3/ N i dung các ch t v n và tr l i ch t v n ph i ư c công khai cùng v i nh ng n i dung công khai tài chính khác t i nh ng i tư ng ti p nh n thông tin công khai như sau: - i v i các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân, công b t i các cu c h p c a qu v i các t ch c, cá nhân có óng góp, tài tr cho qu và niêm y t t i tr s c a qu . - i v i trư ng h p huy ng óng góp c a nhân dân cho u tư xây d ng cơ s h t ng các xã, th tr n, công b t i các cu c h p c a nhân dân trong xã v vi c huy ng óng góp cho u tư xây d ng công trình cơ s h t ng ó (n u có) và niêm y t t i tr s U ban nhân dân xã, th tr n. IV. T CH C TH C HI N: 1/ Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. 2/ Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n th c hi n công khai tài chính cho các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân thu c a phương và các ho t ng huy ng óp góp c a nhân dân cho u tư xây d ng cơ s h t ng c a các xã, th tr n. Ngư i ng u cơ quan hành chính có thNm quy n cho phép thành l p qu , Trư ng Ban qu n lý (ho c Ch tài kho n) các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân, ch t ch U ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m thi hành các quy nh t i Thông tư này. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản