Thông tư số 29/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư số 29/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2000/TT-BTC về việc quy định về quản lý quỹ tạm giữ của ngân sách Nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 29/2000/TT/BTC NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2000 QUY NNH V QU N LÝ QU T M GI C A NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, ch p hành và quy t toán Ngân sách nhà nư c. Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 178/CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1994 v nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tài chính. B Tài chính quy nh v qu n lý Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài là m t b ph n Qu ngân sách Nhà nư c. Qu ư c hình thành t các ngu n thu c a ngân sách nhà nư c phát sinh t i các cơ quan i di n Vi t Nam (Ngo i giao, Thương m i, Quân s , Thông t n xã, ài truy n hình, ài ti ng nói Vi t Nam, Ban qu n lý lao ng...) nư c ngoài. 2. Các kho n thu chi c a Ngân sách Nhà nư c phát sinh t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài u ph i n p vào Qu t m gi và ch ư c s d ng khi có l nh chi c a B Tài chính thông qua i n m t do B Ngo i giao ký, tr các trư ng h p t m ng theo l nh c a Th tư ng Chính ph (ho c c p ư c Th tư ng Chính ph u quy n). 3. Lo i ti n thu chi Qu t m gi : ôla M ho c ti n a phương theo quy nh c a lu t pháp nư c s t i. 4. Nghiêm c m các trư ng h p chi t m ng t Qu t m gi cho ơn v ho c cá nhân mà không có ý ki n c a B Tài chính,
  2. 5. B Tài chính, B Ngo i giao và ngư i ng u cơ quan i di n Vi t Nam ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và qu n lý Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. II. QUY NNH C TH 1. Các kho n thu thu c Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c bao g m: - Các kho n thu l phí qu n lý hành chính nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a B Tài chính. - Các kho n thu l phí c p h chi u, gi y thông hành, gi y ch ng nh n cho công dân Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh và cư trú theo quy nh c a B Tài chính. - Thu thu nh p c a cán b Vi t Nam làm vi c t i các t ch c qu c t nư c ngoài - Ti n n bù ào t o thu c a lưu h c sinh, th c t p sinh và lao ng, các kho n b i thư ng và ti n ph t khác. - Ti n vi n tr c a các t ch c qu c t , oàn th qu n chúng, cá nhân ngư i nư c ngoài t ng Chính ph và nhân dân Vi t Nam. - Các kho n thu khác do B Tài chính quy nh. 2. Các kho n chi t Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c g m: - Chi qu n lý nhà nư c t i các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. - Chi oàn ra, óng niên li m cho t ch c qu c t . - Chi khác c a Ngân sách nhà nư c. 3. Th t c thu và chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 3.1. Th t c thu và n p Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c: a. Trư ng h p thu tr c ti p b ng ti n m t ho c séc, k toán l p gi y n p ti n vào Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c thành 3 liên: - M t liên giao cho ngư i n p ti n. - M t liên lưu t i Cơ quan i di n - M t liên làm ch ng t k toán h ch toán s sách g i v B Ngo i giao. b. Trư ng h p thu chuy n kho n c a ngân hàng, căn c ch ng t ngân hàng, k toán l p gi y n p ti n vào Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c thành 2 liên:
  3. - M t liên làm ch ng t h ch toán s sách và g i v B Ngo i giao. - M t liên lưu t i Cơ quan i di n. Các kho n thu n p Qu t m gi c a Ngân sách nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph i m s sách theo dõi riêng, không l n v i kinh phí c a Cơ quan i di n. 3.2. Th t c chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c: 3.2.1. Căn c vào l nh chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c c a B Tài chính (m u s 1), B Ngo i giao thông báo (b ng i n m t) cho Cơ quan i di n trích t Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c p cho các i tư ng ư c hư ng. N i dung i n g i cho Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c n ghi rõ các thông tin sau ây: Căn c l nh chi s ....../ Qu t m gi NSNN c a B Tài chính. ngh trích s ti n......... t Qu t m gi NSNN t i Cơ quan i di n Vi t Nam ....... c p cho....... N i dung chi......... Khi chi t Qu t m gi NSNN, k toán l p phi u chi (2 liên) ghi rõ n i dung chi (theo úng i n m t c a B Ngo i giao). - M t liên làm ch ng t h ch toán s sách và g i v B Ngo i giao. - M t liên lưu t i cơ quan i di n. 3.2.2. Căn c l nh chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c, B Tài chính l p thông tri duy t y d toán ti n ng Vi t Nam ( ư c qui i t s ngo i t ã ư c trích t Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c nhân v i t giá h ch toán do B Tài chính quy nh) h ch toán - ghi thu "Ti n l phí lãnh s ho c các kho n thu khác nư c ngoài" ng th i - Ghi chi "C p cho B , Cơ quan" - i tư ng ư c hư ng Ngân sách Nhà nư c (tương ng theo Chương, kho n, m c l c Ngân sách Nhà nư c). 3.2.3. Trư ng h p t m ng t Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c theo l nh c a Chính ph , Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m báo cáo v B Ngo i giao và B Tài chính x lý và gi i quy t các kho n t m ng này. 4. Ch báo cáo thu chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c. - Hàng quý ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý, Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài báo cáo nhanh b ng i n v B Ngo i giao s dư c a Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c. B Ngo i giao t ng h p báo cáo s dư Qu t m gi nói trên cho B Tài chính có bi n pháp x lý k p th i, tránh tình tr ng t n ng, B Tài chính s t m ng ng c p phát kinh phí quý ti p theo cho Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài n u không nh n ư c báo cáo s dư theo úng th i h n trên.
  4. - Hàng quý, năm, Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài l p báo cáo tình hình thu chi ngo i t t Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c (Bi u m u 2) g i v B Ngo i giao, B Ngo i giao t ng h p báo cáo thu chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài g i B Tài chính (bi u m u s 3). - nh kỳ B Tài chính ph i h p v i B Ngo i giao ti n hành ki m tra Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. Khi ki m tra n u phát hi n có kho n thu chi không úng ch , h ch toán không úng thì B Tài chính s xu t toán, ng th i cá nhân và ngư i ng u Cơ quan có trách nhi m b i hoàn s ti n ã chi sai. III. T CH C TH C HI N 1. Ngư i ng u Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài ch u trách nhi m trong vi c th c hi n qu n lý các kho n thu chi Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 11 TC/TC N ngày 20/4/1992 c a B Tài chính quy nh v qu n lý Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c các S quán, cơ quan i di n ngo i giao ta nư c ngoài. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph n ánh v B Tài chính và B Ngo i giao nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M us 1 (Kèm theo Thông tư s 29/2000/TT-BTC ngày 24/4/2000) B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc L NH CHI QU T M GI S :.... /TG Kính g i: Cơ quan i di n Vi t Nam t i .......... ngh Cơ quan i di n trích Qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i Cơ quan c p cho.................
  5. Căn c : Quy t nh/Công văn s :....... ngày.......... c a (Cơ quan) N i dung chi: Ngo i t (b ng s ): (b ng ch ): Hà N i, ngày....... tháng ...... năm....... TL. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V TRƯ NG V TÀI CHÍNH I NGO I M us 2 BÁO CÁO QUY T TOÁN THU CHI QU T M GI (Dùng cho cơ quan i di n Vi t nam nư c ngoài) (L p chi ti t theo m c l c Ngân sách Nhà nư c) Tháng .... năm ... ( ơn v tính: m i lo i ng ti n 1bi u) M cTi u m cQuy t toán (lu k t u năm ) A. S THU: 1. Dư tháng trư c chuy n sang: 2. Phát sinh thu trong tháng: 028 Thu ti n nhà thu c s h u Nhà nư c, nhà h tương, nhà thuê 01 Thu ti n nhà cho thuê Khác 15 042 L phí ngo i giao 01 L phí làm h chi u L phí làm Visa 02 L phí ăng ký cư trú Khác
  6. 03 15 046 L phí hành chính 06 Công ch ng Khác 15 068 Thu ti n bán tài s n 02 Ô tô g 05 Máy tính, fôtô, máy fax Các tài s n khác 07 15 062 Thu khác 15 Các kho n thu khác: lãi Ngân hàng, hoàn thu , ... 076 Vi n tr cho m c ích khác 15 Các t ch c khác B. S CHI TRONG THÁNG (theo l nh chi s ... c a B Tài chính) Chi chuy n sang ngu n kinh phí Chi khác Chuy n v nư c n p NSNN C. S DƯ CHUY N SANG THÁNG SAU:
  7. Ngư i l p bi u (Ký và ghi rõ h tên) Ngày tháng năm Th trư ng cơ quan (Kèm theo Thông tư s 29/2000/TT-BTC ngày 24/4/2000) M us 3 BÁO CÁO QUY T TOÁN THU CHI QU T M GI NĂM ... (Dùng cho B ch qu n) uan i di n S dư u kỳ S thu trong kỳ Chi trong kỳ theo l nh S dư cu B Tài chính Nguyên t Quy USD Nguyên t Quy USD Nguyên t Quy USD Nguyên t Anh B ... ... ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- - - NG C NG Ngày tháng năm
Đồng bộ tài khoản