Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ số 29/2005/ TT- BTC ngày 14 tháng 04 năm 2005 hướng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

367
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Mục đích công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước: a/ Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty nhà nước, số liệu thông tin trung thực khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của doanh nghiệp. b/ Thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở công ty nước ngoài, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ số 29/2005/ TT- BTC ngày 14 tháng 04 năm 2005 hướng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

  1. TH¤NG T¦ cña Bé TμI CHÝNH Sè 29/2005/TT-BTC ngμy 14 th¸ng 04 n¨m 2005 H−íng dÉn Quy chÕ c«ng khai tμi chÝnh cña doanh nghiÖp nhμ n−íc Thi hμnh QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§-TTg ngμy 16/11/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hμnh Quy chÕ c«ng khai tμi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhμ n−íc, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®−îc ng©n s¸ch nhμ n−íc hç trî, c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cã sö dông vèn ng©n s¸ch nhμ n−íc, c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc, c¸c quü cã nguån tõ ng©n s¸ch nhμ n−íc vμ c¸c quü cã nguån gèc tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n, Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chi tiÕt mét sè §iÒu vÒ c«ng khai tμi chÝnh t¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc nh− sau: 1. §èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông. Doanh nghiÖp nhμ n−íc ph¶i c«ng khai tμi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§-TTg ngμy 16/11/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ bao gåm: a. Tæng c«ng ty nhμ n−íc, C«ng ty thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhμ n−íc. b. C«ng ty nhμ n−íc ®éc lËp. c. C«ng ty cæ phÇn nhμ n−íc. d. C«ng ty cã cæ phÇn hoÆc cã vèn gãp chi phèi cña Nhμ n−íc. e. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (TNHH) nhμ n−íc mét thμnh viªn. f. C«ng ty TNHH nhμ n−íc cã hai thμnh viªn trë lªn. 2. §èi t−îng doanh nghiÖp nhμ n−íc kh«ng ¸p dông. C¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tμi chÝnh, ng©n hμng, b¶o hiÓm. 3. Môc ®Ých c«ng khai tμi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc. a. Nh»m ®¶m b¶o minh b¹ch t×nh h×nh tμi chÝnh cña C«ng ty nhμ n−íc, sè liÖu th«ng tin trung thùc, kh¸ch quan. Ph¸t hiÖn kÞp thêi hμnh vi vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý tμi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. b. Thùc hiÖn ®óng ®¾n quyÒn h¹n, nghÜa vô vμ tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn d©n chñ ë c«ng ty nhμ n−íc, thùc hμnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o toμn vμ ph¸t triÓn vèn Nhμ n−íc. c. Lμ c¨n cø ®Ó c¸c nhμ ®Çu t− trong vμ ngoμi n−íc nghiªn cøu vμ quyÕt ®Þnh viÖc ®Çu t− vμo doanh nghiÖp; c¸c chñ nî cã th«ng tin ®Ó gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña doanh nghiªp. 4. Nguyªn t¾c c«ng khai tμi chÝnh.
  2. 2 a. B¸o c¸o tμi chÝnh hμng n¨m cña doanh nghiÖp lμ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp c«ng bè th«ng tin tμi chÝnh; b¸o c¸o tμi chÝnh ®−îc lËp vμ tr×nh bμy theo quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt kÕ to¸n. b. Doanh nghiÖp nhμ n−íc cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin tμi chÝnh ph¶i c«ng khai phï hîp víi tõng ®èi t−îng nhËn th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 5 cña Th«ng t− nμy. c. Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña néi dung c«ng khai quy ®Þnh t¹i th«ng t− nμy. 5. Néi dung c«ng khai tμi chÝnh. Néi dung c«ng khai tμi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§-TTg ngμy 16/11/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ nh− sau: a. §èi t−îng tiÕp nhËn th«ng tin c«ng khai tμi chÝnh lμ c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc theo chøc n¨ng ®−îc nhËn b¸o c¸o tμi chÝnh, chñ së h÷u doanh nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng khai c¸c néi dung th«ng tin tμi chÝnh t¹i hÖ thèng b¸o c¸o tμi chÝnh hμng n¨m, bao gåm c¸c th«ng tin vÒ tμi s¶n, tiÒn vèn, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhμ n−íc, l−u chuyÓn tiÒn tÖ vμ th«ng tin thuyÕt minh vÒ b¸o c¸o tμi chÝnh. b. §èi t−îng tiÕp nhËn lμ ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, tæ chøc c«ng ®oμn, ®oμn thanh niªn, §¶ng vμ c¸c ®èi t−îng kh¸c. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng khai c¸c néi dung th«ng tin tμi chÝnh vÒ: t×nh h×nh tμi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, viÖc trÝch lËp sö dông c¸c quü doanh nghiÖp, c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhμ n−íc cña doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thu nhËp vμ thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng, sè vèn gãp vμ hiÖu qu¶ gãp vèn cña nhμ n−íc t¹i doanh nghiÖp theo MÉu sè 01 Th«ng t− nμy. Riªng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vμ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mμ nhμ n−íc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ thùc hiÖn c«ng khai tμi chÝnh theo c¸c néi dung vÒ: t×nh h×nh tμi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhμ n−íc cña doanh nghiÖp, sè vèn gãp vμ hiÖu qu¶ gãp vèn cña nhμ n−íc t¹i doanh nghiÖp theo MÉu sè 02 Th«ng t− nμy. 6. C¸c h×nh thøc c«ng khai. a. §èi víi c¬ quan nhμ n−íc; chñ së h÷u c«ng ty nhμ n−íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhμ n−íc tõ mét thμnh viªn trë lªn, c«ng ty cæ phÇn nhμ n−íc, c«ng ty thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc tæng c«ng ty nhμ n−íc: viÖc c«ng khai tμi chÝnh ®−îc thùc hÞªn theo h×nh thøc göi b¸o c¸o tμi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n hiÖn hμnh. b. C¸c cæ ®«ng, ng−êi gãp vèn ë c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mμ nhμ n−íc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: viÖc c«ng khai vμ tiÕp nhËn th«ng tin tμi chÝnh ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc cæ ®«ng hoÆc ng−êi gãp vèn th«ng qua b¸o c¸o tμi chÝnh t¹i ®¹i héi §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc t¹i héi nghÞ thμnh viªn. c. §èi víi ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vμ c¸c ®èi t−îng kh¸c: Doanh nghiÖp ®−îc chñ ®éng lùa chän c¸c h×nh thøc c«ng khai tμi chÝnh theo c¸c c¸ch
  3. 3 sau: ph¸t hμnh Ên phÈm; niªm yÕt t¹i doanh nghiÖp; c«ng bè trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc cña doanh nghiÖp. 7. Thêi ®iÓm c«ng khai tμi chÝnh. Thêi ®iÓm c«ng khai tμi chÝnh ®èi víi c¸c c«ng ty nhμ n−íc quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§-TTg ngμy 16/11/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (chËm nhÊt trong vßng 120 ngμy kÓ tõ ngμy kÕt thóc n¨m tμi chÝnh). 8. Tr¶ lêi chÊt vÊn. a. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc tiÕp nhËn th«ng tin c«ng khai tμi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy cã quyÒn chÊt vÊn vÒ c¸c néi dung c«ng khai tμi chÝnh. b. Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c«ng ty thùc hiÖn c«ng khai tμi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi chÊt vÊn vÒ c¸c néi dung c«ng khai tμi chÝnh. c. C¸c chÊt vÊn ph¶i ®−îc tr¶ lêi cho ng−êi chÊt vÊn chËm nhÊt sau 10 ngμy kÓ tõ ngμy tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. Tr−êng hîp néi dung chÊt vÊn phøc t¹p, cÇn nhiÒu thêi gian ®Ó chuÈn bÞ tr¶ lêi th× ph¶i hÑn l¹i ngμy tr¶ lêi cô thÓ cho tõng ng−êi chÊt vÊn, nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 45 ngμy kÓ tõ ngμy tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. 9. Tæ chøc thùc hiÖn. a. Nh÷ng néi dung kh«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy, doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhμ n−íc ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§-TTg ngμy 31/12/2003 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. b. C¸c Bé, UBND cÊp tØnh, c¸c doanh nghiÖp, ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vμ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ x· héi t¹i doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng khai tμi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy. c. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i th«ng t− nμy, tuú theo tÝnh chÊt vμ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh theo quy t¹i NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§-CP ngμy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o vμ thay thÕ Th«ng t− sè 65/1999/TT-BTC ngμy 07/06/1999 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn c«ng khai tμi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v−íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tμi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi.
  4. 4 MÉu sè 01. C¤NG KHAI MéT Sè CHØ TI£U TμI CHÝNH §¬n vÞ tÝnh: §ång. ChØ tiªu M· sè (*) N¨m N¨m tr−íc b¸o c¸o A. T×nh h×nh tμi chÝnh I. Tμi s¶n ng¾n h¹n. 100 - BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 - BC§KT 2. Hμng tån kho 140 - BC§KT 3. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 - BC§KT II. Tμi s¶n dμi h¹n 200 - BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210 - BC§KT 2. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 BC§KT - Nguyªn gi¸ 222+225+228 - BC§KT - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223+226+229 - BC§KT - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 - BC§KT 3. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250 - BC§KT - §Çu t− vμo c«ng ty con 251- BC§KT - Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− 259 - BC§KT dμi h¹n 4. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260- BC§KT III. Nî ph¶i tr¶ 300 - BC§KT 1. Nî ng¾n h¹n 310 - BC§KT 2. Nî dμi h¹n 320 - BC§KT IV. Vèn chñ së h÷u 400 - BC§KT 1.Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u. 411- BC§KT 2.Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 416- BC§KT 3. Quü dù phßng tμi chÝnh 417- BC§KT 4. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 419- BC§KT 5. Quü khen th−ëng, phóc lîi 421- BC§KT - T¨ng trong n¨m - Gi¶m trong n¨m B/ KÕt qu¶ kinh doanh 1.Tæng doanh thu 01+21+31 BCKQH§KD 2.Tæng l·i (+), Lç (-). 50 BCKQH§KD Trg ®ã:L·i tõ ho¹t ®ång ®Çu t− tμi chÝnh ( = 21 - 22 ) BCKQH§KD 3.Tæng lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 60- BCKQH§KD 4.Tæng ph¶i nép ng©n s¸ch trong n¨m C/ C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸c. 1. Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu. 2. Lîi nhuËn/Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
  5. 5 3.Tæng nî ph¶i tr¶/Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 4. Tæng quü l−¬ng 5. Sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m 6. TiÒn l−¬ng b×nh qu©n. 7. XÕp lo¹i doanh nghiªp CHñ TÞCH HéI §åNG QU¶N TRÞ HOÆC GI¸M §èC DN (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: M· sè BC§KT vμ BCKQKD theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngμy 25/10/2000 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vμ söa ®æi bæ sung theo Th«ng t− sè 23/2005/TT-BTC ngμy 30/03/2005 cña Bé Tμi chÝnh. N¨m 2004 m· sè BC§KT vμ BCKQH§KDtheo QuyÕt ®Þnh 167 nªu trªn vμ söa ®æi bæ sung theo Th«ng sè 89/2002/TT-BTC ngμy 09/10/2002 cña Bé Tμi chÝnh.
  6. 6 MÉu sè 02 c«NG KHAI MéT Sè CHØ TIªU TμI CHÝNH §¬n vÞ tÝnh: ®ång. ChØ tiªu M· sè (*) N¨m N¨m b¸o tr−íc c¸o A. T×nh h×nh tμi chÝnh I. Tμi s¶n ng¾n h¹n. 100 - BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 - BC§KT 2. Hμng tån kho 140 - BC§KT 3. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 - BC§KT II. Tμi s¶n dμi h¹n 200 - BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210 - BC§KT 2. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 BC§KT - Nguyªn gi¸ 222+225+228 - BC§KT - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223+226+229 - BC§KT - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë 230 - BC§KT dang 3. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi 250 - BC§KT h¹n 4. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260- BC§KT III. Nî ph¶i tr¶ 300 - BC§KT 1. Nî ng¾n h¹n 310 - BC§KT 2. Nî dμi h¹n 320 - BC§KT IV. Vèn chñ së h÷u 400 - BC§KT 1.Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u. 411- BC§KT Trong ®ã: Vèn gãp cña nhμ n−íc 2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 - BC§KT 3. Cæ phiÕu ng©n quü 413- BC§KT 4.Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 416- BC§KT 5. Quü dù phßng tμi chÝnh 417- BC§KT 6. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 419- BC§KT 7. Quü khen th−ëng phóc lîi 421- BC§KT B/ KÕt qu¶ kinh doanh 1.Tæng doanh thu 01+21+31 BCKQH§KD 2.Tæng l·i (+), Lç (-). 50 BCKQH§KD 3.Tæng lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 60- BCKQH§KD 4.Tæng ph¶i nép ng©n s¸ch trong n¨m C/ C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸c. 1. Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu. 2. Lîi nhuËn/Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 3. Tæng nî ph¶i tr¶/Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 4. Lîi nhuËn ®−îc chia tõ vèn nhμ n−íc t¹i c«ng ty
  7. 7 5. Tæng quü l−¬ng 6. Sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m Chñ TÞCH HéI §åNG QU¶N TRÞ hoÆc Gi¸m §èC DN (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: M· sè BC§KT vμ BCKQKD theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngμy 25/10/2000 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vμ söa ®æi bæ sung theo Th«ng t− sè 23/2005/TT-BTC ngμy 30/03/2005 cña Bé Tμi chÝnh. N¨m 2004 m· sè BC§KT vμ BCKQH§KD theo QuyÕt ®Þnh 167 nªu trªn vμ söa ®æi bæ sung theo Th«ng sè 89/2002/TT-BTC ngμy 09/10/2002 cña Bé Tμi chÝnh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2