Thông tư số 29/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
9
download

Thông tư số 29/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2009/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V S LI U ĐI U KI N T NHIÊN DÙNG TRONG XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V khoa h c Công ngh và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , QUY Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v s li u đi u ki n t nhiên dùng trong xây d ng, mã s QCVN 02:2009/BXD, thay th cho các ph l c: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thu c T p III, Quy chu n xây d ng Vi t Nam đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 439/BXD- CSXD ngày 25/9/1997 c a B trư ng B Xây d ng. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/10/2009. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Chính ph ; - S Xây d ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; Cao L i Quang - Công báo; - Website CP, Website B Xây d ng; - Lưu VP, KHCN&MT.
Đồng bộ tài khoản