Thông tư số 293/1997/TT-ĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
70
lượt xem
4
download

Thông tư số 293/1997/TT-ĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 293/1997/TT-ĐC về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất do Tổng cục Địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 293/1997/TT-ĐC

 1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 293/1997/TT- C Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 293/TT- C NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N V VI C L P H SƠ XIN GIAO T, THUÊ T I V I CÁC T CH C TRONG NƯ C VÀ VI C CHO THUÊ L I T TRONG KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T Căn c Lu t t ai 1993; Căn c Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14 tháng 10 năm 1994; Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 27 tháng 8 năm 1996; Căn c Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t; T ng c c a chính hư ng d n vi c l p h sơ xin giao t, thuê t i v i các t ch c trong nư c và vi c cho thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t như sau: I/ I TƯ NG PH M VI ÁP D NG. i u 1. T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t; T ch c, cá nhân xin thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t u ph i l p h sơ xin giao t, thuê t, thuê l i t theo hư ng d n t i Thông tư này, tr các trư ng h p t ch c xin giao t, thuê t s d ng vào các m c ích quy nh t i i u 2 dư i ây. i u 2. 1/ T ch c xin giao t s d ng vào m c ích lâm nghi p th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 02/CP ngày 15 tháng 1 năm 1994 c a Chính ph . 2/ T ch c xin giao t xây d ng công trình thu l i l p h sơ giao t theo hư ng d n t i Thông tư liên B Thu l i - T ng c c a chính s 07TT/LBTL- C ngày 13 tháng 9 năm 1995. 3/ T ch c ư c phép góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh v i nư c ngoài l p h sơ xin thuê t theo hư ng d n Thông tư s 1124/TT- C ngày 8 tháng 9 năm 1995 c a T ng c c a chính. 4/ T ch c ang s d ng t ã kê khai theo Ch th 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph thu c i tư ng ph i chuy n sang thuê t thì l p h
 2. sơ ăng ký thuê t và n p ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư liên B T ng c c a chính - B Tài chính s 856LB- C-TC ngày 12 tháng 7 năm 1996. 5. ơn v vũ trang xin giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh thì l p h sơ xin giao t theo hư ng d n c a T ng c c a chính, B Qu c phòng và B N iv . i u 3. T ch c ang s d ng t ã kê khai theo Ch th 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph mà không thu c i tư ng ph i chuy n sang thuê t thì ti n hành l p h sơ ăng ký t theo quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Thông tư này. II. TH T C L P H SƠ XIN GIAO T, THUÊ T. i u 4. T ch c xin giao t, thuê t ph i l p h sơ bao g m các văn b n sau ây: 1/ ơn xin giao t (m u s 1a) ho c xin thuê t (m u s 1b). Ch u tư d án ho c ngư i ư c Ch u tư u nhi m là ngư i ng tên trong ơn xin giao t ho c thuê t. 2/ D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3/ B n a chính khu t (trích l c ho c trích o, m u s 2a, 2b). i v i các d án xây d ng công trình theo tuy n ho c s d ng di n tích t l n t 50 ha tr lên thì có th s d ng b n a hình t l t 1/10.000 - 1/25.000. Các lo i b n này ph i ư c S a chính s t i ki m tra xác nh n. 4/ Phương án n bù thi t h i. 5/ B n sao (có công ch ng): - Quy t inh thành l p c a t ch c xin s d ng t. - Gi y phép ăng ký kinh doanh ( i v i các t ch c kinh t ). - Gi y phép khai thác khoáng s n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i các t ch c xin thuê t khai thác khoáng s n). H sơ trên ư c l p thành hai b ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - sau ây g i chung là UBND c p t nh), 3 b ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ) và g i v S a chính s t i. i u 5. Khi nh n h sơ theo quy nh t i i u 4 c a Thông tư này, trong th i h n 20 ngày S a chính hoàn thành các công vi c sau: 1/ ThNm tra h sơ và xác minh t i th c a, l p biên b n thNm tra h sơ t ai (m u s 3).
 3. 2/ L p t trình, d th o quy t nh giao t, cho thuê t trình Ch t ch UBND c p t nh ( i v i trư ng h p thu c c p t nh quy t nh), ho c d th o t trình c a UBND c p t nh trình Th tư ng Chính ph ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ). 3/ i v i trư ng h p giao t, cho thuê t thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph , sau khi có t trình c a UBND c p t nh, S a chính g i hai b h sơ n T ng c c a chính. i u 6. Sau khi nh n h sơ do S a chính chuy n n, trong th i h n 15 ngày T ng c c a chính hoàn thành vi c thNm tra h sơ, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 7. Sau khi có quy t nh giao t, cho thuê t c a c p có thNm quy n S a chính ti n hành các công vi c sau: 1/ Thông báo cho t ch c ư c giao t, thuê t ti n hành n bù thi t h i v t, tài s n có trên t. 2/ Bàn giao t ngoài th c a. 3/ Ký h p ng thuê t ( i v i t ch c thuê t - M u s 4). 4/ Trình UBND c p t nh ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c s d ng t và hư ng d n t ch c ó ăng ký t t i UBND c p xã s t i. III. QUY NNH V VI C CHO THUÊ L I T TRONG KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T. i u 8. T ch c, cá nhân có nhu c u thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t ph i l p h sơ xin thuê l i t và g i n t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng; H sơ bao g m: 1. ơn xin thuê l i t (m u s 1c); 2. D án u tư. Vi c cho thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t ư c th c hi n qua H p ng thuê l i t ký k t gi a Bên thuê l i và Bên cho thuê. N i dung H p ng cho thuê l i t theo m u s 5. i u 9. Vi c cho thuê l i t ư c ăng ký t i S a chính và th c hi n như sau: 1/ Trong th i h n 10 ngày k t ngày ký h p ng cho thuê l i t, Bên cho thuê l i tg i nS a chính các văn b n sau: -H p ng thuê l i t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t;
 4. - Trích l c b n khu t cho thuê l i; 2/ Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n các văn b n quy nh t i Kho n 1 i u này, S a chính ti n hành ki m tra, xác nh n và H p ng thuê l i t và vào b n trích l c b n khu t cho thuê l i, vào S ăng ký bi n ng t ai, S a chính, S m c kê (H sơ a chính c a c p xã ang lưu t i S ) và ch ng nh n bi n ng vào Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p; ng th i thông báo UBND c p xã - nơi có t c p nh t vào h sơ a chính. 3/ Sau khi hoàn thành các công vi c nói t i Kho n 2 i u này, S a chính tr l i nh ng tài li u ã n p theo quy nh t i Kho n 1 i u này cho t ch c ó. IV. VI C ĂNG KÝ T I V I CÁC T CH C ANG S D NG T MÀ KHÔNG THU C I TƯ NG CHUY N SANG THUÊ T i u 10. T ch c ang s d ng t không thu c i tư ng ph i chuy n sang thuê t mà chưa kê khai theo Ch th 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph ph i ti p t c kê khai vào m u t khai s d ng t theo hư ng d n c a T ng c c a chính (m u s 6). T khai s d ng t ư c l p thành 02 b n, t ch c s d ng t lưu 01 b n và g i v S a chính 01 b n (thông qua vi c n p và chuy n t UBND c p xã lên huy n, t nh). i u 11. Ch t ch UBND c p t nh, Th trư ng các B , Ngành có trách nhi m ch o các t ch c tr c thu c rà soát l i nhu c u s d ng t c a t ng t ch c phù h p v i nhi m v hi n nay và xác nh n nhu c u s d ng t c a t ng t ch c ó. 1/ Di n tích t không s d ng h t thì ph i tr l i Nhà nư c. Ch t ch UBND c p t nh ra quy t nh thu h i theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph ra quy t nh thu h i. 2/ Ch t ch UBND c p t nh quy t nh thu di n tích t mà các t ch c ã cho các t ch c, cá nhân khác thuê l i ho c mư n s d ng trái pháp lu t; Trư ng h p t ch c ang s d ng t úng m c ích, không vi ph m quy ho ch thì Ch t ch UBND c p t nh xem xét cho làm th t c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3/ i v i tr s làm vi c c a các B , Ngành và oàn th Trung ương óng trên a bàn thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, Thành ph H Chí Minh thì ph i trình Th tư ng Chính ph quy t nh v a i m và di n tích t ư c s d ng. Sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph , UBND thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các B , Ngành và oàn th ó. V. T CH C TH C HI N i u 12. Nh ng quy nh c a Thông tư này cũng ư c áp d ng i v i doanh nghi p tư nhân khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. i u 13.
 5. 1/ UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S a chính l p h sơ xin giao t, thuê t, cho thuê l i t, kê khai ăng ký t m b o úng quy nh, thư ng xuyên ki m tra, có bi n pháp x lý các sai sót và hành vi tiêu c c. 2/ Giám c S a chính căn c vào quy nh c a Thông tư này t ch c vi c l p h sơ giao t, cho thuê t, cho thuê l i t, ăng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai t i a phương mình; nh kỳ hàng quý báo cáo k t qu v T ng c c a chính. 3/ Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ph n ánh k p th i v T ng c c a chính xem xét gi i quy t. Chu Văn Th nh ( ã ký) M US 1A BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... ƠN XIN GIAO T Kính g i: - Th tư ng Chính ph (*) - UBND T nh (Thành ph ).................. 1. Tên t ch c xin giao t:............. 2. Quy t nh (Gi y phép) thành l p:....... 3. a ch :........... i n tho i:......... 4. V trí khu t xin giao:................ 5. Di n tích:.............................. 6. Th i h n s d ng:....................... 7. M c ích s d ng:....................... 8. Phương th c tr ti n (n u có):.......... 9. Cam k t:
 6. - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai; - Tr ti n s d ng t (n u có) y úng h n; -......... (Các cam k t khác - n u có)...... i di n cho T ch c (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: (*) - Trong trư ng h p thu c th m quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph . M US 1B BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... ƠN XIN THUÊ T Kính g i: - Th tư ng Chính ph (*) - UBND T nh (Thành ph )............... 1. Tên t ch c xin thuê t:.......... 2. Quy t nh (Gi y phép) thành l p:..... 3. a ch :... i n tho i:............... 4. V trí khu t xin thuê:.............. 5. Di n tích:........................... 6. Th i h n s d ng:..................... 7. M c ích s d ng:..................... 8. Phương th c tr ti n:................. 9. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai; - Tr ti n thuê t y úng h n:
 7. ....... (Các cam k t khác - n u có)........ i di n cho T ch c (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: (*) - Trong trư ng h p thu c th m quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph . M US 1C BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN THUÊ L I T Kính g i:......................... (Tên t ch c kinh doanh cơ s h t ng và cho thuê l i t)........ 1. Tên T ch c xin thuê l i t:............ 2. Quy t nh (Gi y phép) thành l p:......... 3. a ch :....... i n tho i:.................... 4. V trí khu t xin thuê l i:............. 5. Di n tích:............................... 6. Th i h n s d ng:........................ 7. M c ích s d ng:........................ 8. Phương th c tr ti n:.................... 9. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai; - Tr ti n thuê t y úng h n; ........ (Các cam k t khác - n u có)..... i di n cho T ch c (Ký và ghi rõ h tên)
 8. M US 2A BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 TRÍCH L C B N NA CHÍNH KHU T S :.......... /B . C T L : 1/........... Tên công trình: Trích l c và o v b sung t t b n a chính s ........ thu c b b n a chính xã (phư ng, th tr n)........ huy n (qu n, th xã, TP)....... T nh (T.ph ).......................... (Trích l c và o v b sung; ranh gi i khu t ư c th hi n b ng m c ) Th ng kê di n tích t S TT S t b n S th a Di n tích Lo i t Ghi chú C ng Cơ quan trích l c và o v và b sung S a chính .............................................................. T nh (T.ph )...................................... Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngư i trích l c, Th trư ng Ngư i ki m tra k Giám c ov Cơ quan thu t S a chính M US 2B BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 B N NA CHÍNH KHU T (TRÍCH O) S :.......... /B . C T L : 1/........... Tên công trình:
 9. a i m: Xã (Phư ng, Th tr n)........ Huy n (Qu n, Th xã, TP)....... T nh (Thành ph ).......................... (Trích o; ranh gi i khu t ư c th hi n b ng m c ) Th ng kê di n tích t S TT S th a Di n tích Lo i t Ghi chú C ng Cơ quan trích l c và o v và b sung S a chính .............................................................. T nh (T.ph )...................................... Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngư i trích l c, Th trư ng Ngư i ki m tra k Giám c ov Cơ quan thu t S a chính M US 3 BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... BIÊN B N TH M TRA H SƠ T AI - Căn c ngh c a: ngày tháng năm 199 . S a chính t nh (thành ph ).............. ã ti n hành thNm tra h sơ t ai.............................. Thành ph n g m: 1............................... 2............................... 3...............................
 10. Nh n xét ánh giá: 1/ V v trí a i m công trình: - Là phù h p v i quy ho ch (lý do?) - Không phù h p v i quy ho ch (lý do?) 2/ V quy mô t: - Là thích h p vì............................... - Không thích h p vì............................ 3/ V hi n tr ng khu t: Lo i t: -............................................... -............................................... -............................................... 4/ V m c ti n s d ng t (ho c giá thuê t): 5/ Nh ng v n c n x lý: - n bù, gi i to :............................. - Nh ng t n t i vư ng m c khác, bi n pháp gi i quy t:.......... 6/ K t lu n, ki n ngh :......................... Giám cS a chính (Ký tên, óng d u) M US 4 BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293TT/ C NGÀY 14/3/1997 S :....... H /T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... H P NG THUÊ T
 11. - Căn c Lu t t ai năm 1993. - Căn c Quy t nh s :...... ngày.... tháng.... năm 199.... c a. .............. v vi c cho Công ty (Xí nghi p......) ....... ư c thuê t s d ng vào m c ích....... - Căn c Quy t nh u tư (ho c Gi y phép u tư) S ....... ngày.... tháng.... năm 199... I. BÊN CHO THUÊ T (BÊN A): i di n S a chính t nh (thành ph ):..................... H tên:................................ Ch c v :............................... Tr s :................................ II. BÊN THUÊ T (BÊN B): i di n Công ty, (Xí nghi p):........................ H tên:................................ Ch c v :............................... Tr s :................................ Tài kho n:............................. III. HAI BÊN THO THU N KÝ H P NG THUÊ TV I CÁC I U KHO N SAU ÂY: i u 1: 1. Bên A cho Bên B thuê........... m2 t (ghi rõ di n tích t b ng ch ): t i xã (phư ng, th tr n)..................... huy n (qu n, thành ph , th xã)............. s d ng vào các m c ích sau: (Ghi theo quy t nh cho thuê t)................ 2. V trí khu t ư c xác nh theo b n trích l c t t b n a chính s :........... t l ............ do S a chính........ xác l p ngày..... tháng.... năm... Trích l c b n này là m t b ph n không tách r i c a h p ng. 3. Th i h n thuê t là: ...... năm, k t ngày.... tháng.... năm 199...(ghi theo quy nh trong Quy t nh cho thuê t). 4. Vi c cho thuê t không làm m t quy n s h u c a Nhà nư c i v i khu t và m i tài nguyên n m dư i lòng t.
 12. i u 2. Vi c xây d ng các công trình trên khu t thuê ph i phù h p v i m c ích ã ghi trong i u 1 c a H p ng này. i u 3. 1. Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên B không ư c chuy n giao khu t thuê cho t ch c, cá nhân khác dư i b t c hình th c nào n u chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép (Tr trư ng h p ư c thuê t u tư xây d ng k t c u h t ng và cho thuê l i t i các khu công nghi p, khu ch xu t). Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên A m b o quy n s d ng t c a Bên B, không chuy n giao quy n s d ng t trên cho các t ch c và cá nhân khác khi chưa ư c Bên B tho thu n. 2. Trư ng h p Bên B b phân chia, sát nh p ho c chuy n như ng tài s n, h p ng cho t ch c, cá nhân khác, t o nên pháp nhân m i thì ch u tư m i ph i làm l i th t c thuê t. Th i h n thuê t là th i h n còn l i c a h p ng thuê t trư c, Bên B ph i ch u m i chi phí phát sinh khi chuy n giao khu t thuê. 3. Trong th i gian h p ng có hi u l c, n u Bên B mu n tr l i toàn b ho c m t ph n khu t thuê trư c th i h n thì ph i thông báo cho Bên A bi t trư c ít nh t là 6 tháng. Bên A tr l i cho Bên B trong th i gian 3 tháng k t ngày nh n ư c ngh c a Bên B. 4. H p ng thuê t ương nhiên h t hi u l c trong các trư ng h p sau ây: - H t th i h n thuê t. - Bên B b phát m i tài s n ho c b phá s n. - Bên B b thu h i quy t nh cho thuê t ho c Gi y phép ho t ng trư c th i h n. i u 4. 1. Giá ti n thuê t là.......... /m2/năm ho c .......... /ha/năm (ghi theo giá quy nh trong Quy t nh cho thuê t). 2. Ti n thuê t b t u ư c tính t ngày............... và n p t i tài kho n kho b c s ............... c a kho b c............... S ti n n p hàng năm............ ng (vi t b ng ch .........) L n u n p 50% (............... ng) trư c ngày 30/6 hàng năm. L n sau n p 50% (............... ng) trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. Các tho thu n khác (n u có).
 13. i u 5. Hai bên tho thu n gi i quy t tài s n g n li n v i vi c s d ng t sau khi k t thúc H p ng này theo quy nh c a Pháp lu t. i u 6. Tranh ch p gi a hai bên trong quá trình th c hi n H p ng trư c h t ư c gi i quy t b ng thương lư ng. Trư ng h p không th thương lư ng ư c thì tranh ch p s ư c ưa ra gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. 1. Bên A có trách nhi m cung c p các văn b n liên quan n vi c xác nh quy n và nghĩa v c a Bên B, tôn tr ng quy n s h u v tài s n c a Bên B xây d ng trên khu t thuê theo quy nh c a pháp lu t. 2. Bên B có trách nhi m th c hi n vi c s d ng t úng pháp lu t và các quy nh trong H p ng này. i u 8. H p ng này ư c ký t i.............. ngày.... tháng.... năm 199... có hi u l c k t ngày ký và ư c l p thành 4 b n, m i bên gi 1 b n, g i S Tài chính - V t giá, C c thu . Bên thuê t Bên cho thuê t (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) M US 5 BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ S 293 TT/ C NGÀY 14/3/1997 S ........... H /TL C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... H P NG THUÊ L I T - Căn c Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. - Căn c Quy t nh s ..... /TTg ngày... tháng... năm 199... c a Th tư ng Chính ph v vi c cho (Công ty, Xí nghi p):................. thuê t u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng t i (khu công nghi p, khu ch xu t)..............
 14. - Căn c Quy t nh u tư (ho c Gi y phép u tư) s ....... ngày.... tháng.... năm 199... I. BÊN CHO THUÊ L I T (BÊN A): i di n (Công ty, Xí nghi p):.................. H tên:.................... Ch c v :................... Tr s :.................... Tài kho n:................. II. BÊN THUÊ L I T (BÊN B): i di n (Công ty, Xí nghi p), cá nhân:............... H tên:.................... Ch c v :................... Tr s : ( a ch ).......... Tài kho n:................. III. HAI BÊN THO THU N KÝ H P NG THUÊ L I T V I CÁC I U KHO N SAU ÂY: i u 1. 1. Bên A cho Bên B thuê l i (b ng s )................... m2 t (b ng ch ):................. mét vuông t t i (khu công nghi p, khu ch xu t):................................................... thu c xã (phư ng, th tr n):......................................... huy n (qu n, th xã, thành ph ):................................. t nh (thành ph tr c thu c Trung ương)................................ s d ng vào m c ích:.............................................. 2. V trí khu t thuê l i ư c xác nh theo t trích l c b n s :............ t l ................... ư c S a chính............ xác nh n ngày.... tháng.... năm ... Trích l c b n này là m t b ph n c a H p ng. i u 2. Vi c xây d ng các công trình trên khu t thuê l i ph i phù h p v i m c ích ã ghi trong i u 1 c a H p ng này, ph i phù h p v i Quy t nh u tư (ho c Gi y phép u tư). i u 3.
 15. 1. Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên B không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê l i quy n s d ng t i v i khu t ã thuê. 2. Trư ng h p Bên B b phân chia, sát nh p ho c chuy n như ng tài s n, h p ng cho t ch c, cá nhân khác, t o nên pháp nhân m i thì ch u tư m i ph i làm l i th t c thuê l i t. 3. Trong th i gian h p ng có hi u l c, n u Bên B mu n tr l i toàn b ho c m t ph n khu t thuê l i trư c th i h n thì ph i thông báo cho Bên A. Th i i m k t thúc h p ng tính n lúc bàn giao m t b ng. 4. H p ng thuê l i t h t hi u l c trong các trư ng h p sau ây: - H t th i h n thuê l i t theo quy nh t i i u 4 c a H p ng này. - M t trong hai bên vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n c a H p ng nh hư ng n quy n l i c a Bên kia mà không th gi i quy t b ng thương lư ng. - Bên B b gi i th trư c th i h n ho c b phá s n. i u 4. 1. Th i h n thuê t là...... năm, k t ngày... tháng... năm ... 2. Giá ti n thuê t là...... /m2/năm (ho c............. /ha/năm) 3. S ti n thuê t ư c tr theo phương th c: - Hàng năm ho c 5 năm m t l n; Ho c 1 l n cho toàn b th i gian thuê l i t. 4. Ti n thuê l i tb t u ư c tính t ngày:............. 5. Nơi n p ti n thuê t:............. S tài kho n:............ i u 5. 1. Bên A tôn tr ng quy n s h u v tài s n c a Bên B xây d ng trên khu t thuê l i. 2. Bên B có trách nhi m th c hi n vi c s d ng úng lu t pháp Vi t Nam và các quy nh trong H p ng này. i u 6. 1. H p ng thuê l i t này ư c ký ngày.... tháng.... năm.... t i....... và ư c l p thành....... b n, m i Bên gi ......... b n, ng g i S a chính, S Tài chính, Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t (t nh, thành ph )..................
 16. 2. H p ng này có hi u l c k t ngày ký. Bên thuê l i t Bên cho thuê t (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) Ch ng nh n c a Ban qu n lý (khu công nghi p, khu ch xu t) (Ký tên và óng d u) M US 6 I U TRA S D NG T T nh/Thành ph :... C A CÁC T CH C Huy n/Qu n/Th xã/ theo Ch th s 245/TTg Thành ph thu c t nh:.. ngày 22-4-1996 Xã/phư ng/th tr n:.. . S ăng ký:.... T KHAI S D NG T 1. Tên t ch c: (ch in hoa)..................................... Thành l p theo Quy t nh s ...... ngày.... /.... /19.... c a.... ................................................................................. 2. Lo i t ch c:.................................... 3. C p qu n lý:..................................... 4. a ch khu t ang s d ng: (s nhà, ư ng ph , thôn p, làng b n) ..................................................... 5. T ng di n tích ang qu n lý,s d ng:... m2,t năm 199.. (Kèm theo sơ trang 3) 5.1. S d ng vào m c ích chính: ... m2, t năm 199.. 5.2. S d ng vào m c ích khác:..... m2, t năm 199.. 5.2.1. Kinh doanh d ch v trong cơ quan:
 17. (Dành cho cơ quan hành chính, s nghi p) m2, t năm 199.. 5.2.2. Chia cho CBCNV t làm nhà :.. m2, t năm 199.. 5.2.3. Cho ch khác thuê, mư n:.. m2, t năm 199.. 5.2.4. ................. m2, t năm 199.. 5.3. ang b chi m d ng: m2, t năm 199.. 5.4. Hi n chưa s d ng: m2, t năm 199.. 6. Ngu n g c khu t ang qu n lý, s d ng: 6.1. Nhà nư c giao:...... m2 6.2. Nhà nư c cho thuê:.... m2 6.3. Thuê c a các t ch c, cá nhân khác: m2 6.4. Nh n chuy n như ng:... m2 6.5. t mư n:.... m2 6.6. t chi m d ng:.... m2 6.7. Ngu n g c khác (ghi rõ):.... m2 7. Tr ti n s d ng t: Di n S ti n ã tr (1000 ) S ti n Hình th c tr ti n tích T ng Chia theo ngu n v n còn n (m2) s Ngân sách Ngoài (1000 ) Nhà nư c ng.sách 7.1. Không ph i tr ti n ........ ........ ........ ........ ........ 7.2. Tr ti n theo quy t nh 186 ........ ........ ........ ........ ........ H BT 7.3. Tr ti n s d ng t theo Lu t ........ ........ ........ ........ ........ t ai 1993 7.4. .................................................. ........ ........ ........ ........ ........ 8. Gi y t v ngu n g c s d ng t: 8.1. ã c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s .... ngày.... tháng... năm 199... 8.2. Các gi y t khác:....................
 18. .......................................... .......................................... 9. ngh c a ch s d ng t: 9.1. Di n tích t xin ư c ti p t c s d ng: m2 9.2. ngh khác (n u có):................ ........................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. Cam k t hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung kê khai trên ây. T khai này ư c l p thành 2 b n: 1 b n n p t i UBND Xã/Phư ng/Th tr n, 1 b n t ch c s d ng t gi . Ngày... tháng.... năm 199.. Th trư ng (Ký tên, óng d u) Xác nh n c a cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý:.............. .............................................................. .............................................................. Ngày... tháng... năm 1996 Th trư ng (Ký tên, óng d u) Xác nh n c a UBND xã/phư ng, th tr n:........................ .............................................................. .............................................................. Ngày... tháng.... năm 1996 T/M U ban nhân dân....... Ch t ch (Ký tên, óng d u) SƠ KHU T T l : 1/....... Ngày... tháng... năm 199
 19. Ngư i o v /sao l c (Ký, ghi rõ h tên) HƯ NG D N KÊ KHAI S D NG T I. QUY NNH CHUNG: 1. M i t khai ch dùng kê khai cho m t khu t ang s d ng. M t t ch c s d ng nhi u khu t ph i l p nhi u t khai. Khu t có nhi u t ch c cùng s d ng thì ch s d ng chính ng kê khai ho c các ch ng kê khai trong m t t khai, ho c do cơ quan ch qu n tr c ti p c a các ch ó ng khai; trư ng h p c bi t theo hư ng d n riêng. 2. Th trư ng t ch c ang tr c ti p s d ng t có trách nhi m kê khai và n p t khai t i UBND xã, phư ng, th tr n nơi có t theo l ch ã thông báo. II. N I DUNG KÊ KHAI: i m 1: Ghi úng tên t ch c theo Quy t nh thành l p, n u là ơn v ph thu c thì ghi rõ tr c thu c ơn v nào. M t khu t có nhi u t ch c cùng s d ng thì vi t tên t t c các t ch c ang cùng s d ng khu t ó. UBND xã, phư ng, th tr n ng tên khai chung cho các t ch c ng, oàn th c p xã. t s d ng vào các m c ích công c ng c p xã như: nghĩa trang, nghĩa a, sân v n ng, nhà văn hoá, i m vui chơi gi i trí, thì UBND xã ch u trách nhi m kê khai và ghi tên t ng công trình thay cho tên các t ch c. i m 2: "Lo i t ch c: Ghi b ng mã s sau: + Cơ quan hành chính thu c b máy qu n lý Nhà nư c t TW n c p xã: 1 1 + Cơ quan s nghi p y t và các ho t ng c u tr xã h i: 1 2 + Cơ quan s nghi p giáo d c và ào t o: 1 3 + Cơ quan s nghi p khoa h c k thu t: 1 4 + Cơ quan s nghi p kinh t : 1 5 + Cơ quan s nghi p v văn hoá: 1 6 + Cơ quan ng, oàn th , hi p h i (c p huy n tr lên): 1 7 + T ch c tôn giáo: 1 8 + Cơ quan khác không thu c các lo i trên: 1 9 + Doanh nghi p Nhà nư c: 2 1 + Doanh nghi p c a ng, oàn th , hi p h i và t ch c tôn giáo 2 2 + Doanh nghi p qu c phòng, an ninh: 2 3 + Công ty c phNn, công ty trách nhi m h u h n: 2 4
 20. + T ch c kinh t t p th , t h p tác s n xu t: 2 5 i m 3. "C p qu n lý": Ghi b ng mã s như sau: + Các t ch c thu c c p Trung ương qu n lý: 3 1 + Các t ch c thu c c p t nh qu n lý: 3 2 + Các t ch c thu c c p huy n qu n lý: 3 3 + Các t ch c thu c c p xã qu n lý: 3 4 + Doanh nghi p thu c c p Trung ương qu n lý: 4 1 + Doanh nghi p thu c c p a phương qu n lý: 4 2 i m 4. T ch c s d ng t ghi a ch c th b ng ch c a khu t s d ng (k c ph n góc trên bên ph i trang 1). S a chính ghi a ch này b ng mã s c a ơn v hành chính các c p vào các ô tr ng tương ng, theo quy n "Danh m c các ơn v hành chính" c a T ng c c Th ng kê. i m 5. Khai t ng di n tích khu t do t ch c ang qu n lý, s d ng. 5.1. Khai di n tích ang s d ng phù h p v i nhi m v ư c giao. 5.2. Khai di n tích ang s d ng vào t t c các m c ích khác ngoài m c ích chính ã ghi i m 5.1. i m 5.2.4 ghi các hình th c s d ng khác (n u có). t do Nhà nư c giao cho các t ch c xây d ng nhà cho thuê, ho c cho các t ch c thuê xây d ng cơ s h t ng và cho thuê l i thì v n khai t i i m 5.1. Không khai i m 5.2.3. 5.4. Khai di n tích chưa s d ng n ho c ã s d ng nhưng hi n nay b không. * Chú ý: T ng di n tích khai t i i m 5.1; 5.2; 5.3 và 5.4 ph i b ng di n tích khai t i i m 5, t ng di n tích khai t i i m 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3 và 5.2.4 ph i b ng di n tích khai t i i m 5.2. i m 6. Khai di n tích theo t ng lo i ngu n g c s d ng. T ng di n tích khai theo các ngu n g c ph i b ng di n tích ã khai t i i m 5. i m 7. Kê khai các hình th c tr ti n s d ng t. Trong ó: 7.2. Khai hình th c tr ti n n bù thi t h i t nông, lâm nghi p theo Quy t nh 186 H BT ngày 31 tháng 5 năm 1990. 7.3. Khai hình th c n p ti n s d ng t khi ư c Nhà nư c giao t theo Lu t t ai 1993. 7.4. Khai các hình th c tr ti n khác (C n ghi c th n u có) như tr ti n thuê t c a Nhà nư c, ti n mua u giá nhà xư ng kèm theo t, ti n chuy n như ng t, ti n thuê t c a ch s d ng khác, ti n xây d ng công trình i t, ti n n bù thi t
Đồng bộ tài khoản