Thông tư số 3/1998/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
5
download

Thông tư số 3/1998/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3/1998/TT-BKH về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998 do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3/1998/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3/1998/TT-BKH Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 03/1998/TT-BKH NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 52/1998/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TRI N KHAI K HO CH TÍN D NG U TƯ NĂM 1998 Th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 52/1998/Q -TTg ngày 3 tháng 3 năm 1998, v vi c tri n khai k ho ch tín d ng u tư năm 1998, B K ho ch và u tư hư ng d n như sau: 1. I TƯ NG CHO VAY C A K HO CH TÍN D NG U TƯ NĂM 1998. 1.1. Các d án chuy n ti p bao g m: - Các d án ư c các u m i cho vay ã ký h p ng tín d ng ho c ã cho vay t năm 1997 tr v trư c, trong k ho ch năm 1998, ngoài s v n ã ký h p ng tín d ng, và s v n doanh nghi p t huy ng, s ư c b trí k ho ch v n mb o ti n xây d ng theo d án ư c duy t. Trong trư ng h p s lư ng d án chuy n ti p l n, kh năng ngu n v n có h n thì l a ch n ưu tiên cho vay i v i các d án có hi u qu hơn. - Các d án ư c ghi k ho ch năm 1997, ã ư c u m i cho vay xem xét, trong trư ng h p ã ký h p ng tín d ng (có th chưa gi i ngân) ư c xác nh ó là d án chuy n ti p ghi k ho ch năm 1998. Trong trư ng h p chưa ký h p ng tín d ng ho c t ch i ký h p ng tín d ng thì không ư c coi là d án chuy n ti p ghi k ho ch 1998. Các d án ã b t ch i ký h p ng tín d ng thì không xem xét ghi k ho ch 1998. 1.2. Các d án m i b t u ghi k ho ch 1998. Ngu n v n Nhà nư c huy ng ư c cho vay còn h n ch , hơn n a ngu n v n này ch y u là huy ng ng n h n v i lãi su t cao hơn cho vay trung và dài h n v i lãi su t th p hơn vì v y: - Các d án u tư m i ưu tiên cho các ngành, lĩnh v c sau ây: i n, cơ khí; s n xu t hàng xu t khNu; ánh cá xa b ; ch bi n nông, lâm, h i s n; cây công nghi p dài ngày; r ng nguyên li u và cơ s h t ng giao thông; khu công nghi p, khu ô th m i có thu phí và có kh năng hoàn v n.
  2. Nh ng d án thu c các ngành và lĩnh v c khác (không nêu t i i m 1.2), không thu c di n ưu tiên vay v n nhưng xét hi u qu thì tuỳ thu c kh năng ngu n v n có th cho vay h tr m t ph n. - Trên cơ s d án có hi u qu , có kh năng tr n , ưu tiên cho các d án thu c các t nh còn có nhi u khó khăn, c bi t là các t nh mi n núi, vùng sâu, vùng xa. - Các d án l n (nhóm A, B) c a các T ng công ty 91: t nay khi quy t nh d án nhóm A, B, trư c h t ph i t huy ng các ngu n v n t có như: ngu n kh u hao cơ b n, l i nhu n sau thu , trái phi u công trình, vay nư c ngoài (ngoài s vay ODA); ngu n v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c ch cho vay h tr m t ph n nh khi ch u tư chưa huy ng v n. 1.3. V n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c không cho vay góp v n pháp nh trong các d án u tư liên doanh v i nư c ngoài, ngo i tr nh ng trư ng h p sau ây ph i có ý ki n c a Th tư ng Chính ph : - D án u tư liên doanh ã ư c c p gi y phép nhưng vì nh ng lý do b t kh kháng mà phía doanh nghi p Vi t Nam không th t mình góp v n pháp nh theo t l quy nh trong gi y phép u tư. - Có yêu c u nâng cao t l góp v n pháp nh c a phía Vi t Nam trong d án u tư liên doanh. 1.4. V n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c không cho vay on i v i các kho n vay trung và dài h n do doanh nghi p nhà nư c ã ký h p ng v i các t ch c tín d ng. Trư ng h p do s d ng các ngu n v n khác c a doanh nghi p, và do bên B t m ng trư c thì ư c xem xét cho vay hoàn tr . 2. LÃI SU T CHO VAY. - Lãi su t cho vay b ng Vi t Nam ng là 0,81%/tháng. - Vay v n nh p khNu v t tư thi t b ph c v u tư cho các d án ư c vay b ng ngo i t , v i lãi su t c nh 8,5%/năm. Trong k ho ch 1998 ph i ghi rõ trong t ng s v n ư c vay có kho n vay b ng ngo i t này. 3. TH I H N TR N . - Theo quy nh t i i u 3 Quy t nh 52/1998/Q -TTg, trư ng h p c bi t phương án tr n không th th c hi n ư c trong ph m vi 10 năm, các B , UBND t nh, T ng công ty 91 báo cáo s m v B K ho ch và u tư xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Các d án ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép th i h n tr n trên 10 năm thì ti p t c ư c th c hi n. 4. TH CH P VAY V N. T t c các d án u tư c a các doanh nghi p trong và ngoài qu c doanh khi ã ư c ghi k ho ch tín d ng u tư c a Nhà nư c, u ư c phép l y tài s n hình thành b ng v n vay b o m n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , các doanh nghi p
  3. không ư c chuy n như ng, mua-bán ho c th ch p i v i các tài s n thu c v n vay tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c. 5. TH T C U TƯ. T t c các d án u tư ghi k ho ch tín d ng u tư năm 1998 ph i làm y th t c u tư theo quy nh t i Ngh nh 42/CP và 92/CP c a Chính ph , i v i doanh nghi p nhà nư c và các văn b n pháp quy i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh trư c ngày 01 tháng 3 năm 1998. 6. GIAO K HO CH VÀ I U HÀNH TH C HI N K HO CH. B K ho ch và u tư giao k ho ch vay v n cho t ng d án nhóm A, danh m c d án nhóm B (không ghi v n) và giao t ng s v n cho các d án thu c nhóm B và C. Các B , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty 91 b trí v n cho t ng d án nhóm B và C; ăng ký v i B K ho ch và u tư ki m tra, theo dõi, ng th i ăng ký v i Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, T ng c c u tư Phát tri n xem xét cho vay. Vi c i u ch nh k ho ch vay v n ch th c hi n 1 l n vào quý III năm 1998. Theo yêu c u c a các B , UBND t nh, thành ph , B K ho ch và u tư xem xét và i u ch nh v n d án nhóm A, danh m c d án nhóm B. Các B và UBND các t nh, thành ph i u ch nh m c v n vay d án nhóm B, danh m c và v n các d án nhóm C. 7. THÔNG TƯ NÀY CÓ HI U L C SAU 15 NGÀY K T NGÀY KÝ. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n m i phát sinh, ngh các B , UBND t nh, thành ph , T ng công ty 91 ph n ánh v B K ho ch và u tư nghiên c u gi i quy t. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản