Thông tư số 3-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
2
download

Thông tư số 3-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn về trợ cấp khó khăn cho công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các đối tượng thương binh - xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-L TBXH/TT Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 1987 THÔNG TƯ C A B LAO D0 NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 3-L TBXH/TT NGÀY 15-6-1987 HƯ NG D N V TR C P KHÓ KHĂN CHO CÔNG NHÂN,VIÊN CH C KHU V C HÀNH CHÍNH S NGHI P VÀ CÁC I TƯ NG THƯƠNG BINH - XÃ H I Thi hành Quy t nh s 179-CT, Quy t nh s 180-CT ngày 30-5-1987 và Quy t nh s 194-CT ngày 12-6-1987 c a Ch t ch H i ng B trư ng, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n c th v tr c p khó khăn cho công nhân, viên ch c khu v c hành chính s nghi p và các i tư ng thương binh - xã h i như sau: I. I TƯ NG Ư C TR C P KHÓ KHĂN i tư ng ư c hư ng tr c p khó khăn g m: 1. Công nhân, viên ch c ang làm vi c trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th , h i qu n chúng, các ơn v s nghi p như trư ng h c, b nh vi n, vi n nghiên c u, v.v.. ngu n chi tr lương do ngân sách Trung ương ho c a phương c p phát, bao g m: - Công nhân, viên ch c thu c l c lư ng thư ng xuyên bao g m c quân nhân chuy n ngành ang ư c b o lưu lương ho c sinh ho t phí quân i, h c sinh t t nghi p ra trư ng ang hư ng ch t ps . - Công nhân, viên ch c i công tác, h c t p, i tham quan ho c i ch a b nh nư c ngoài, mà ti n lương ho c sinh ho t phí v n do cơ quan chi tr . - Công nhân, viên ch c Nhà nư c công tác Lào và Cam-pu-chia do các ban lãnh o chuyên gia ho c do cơ quan, ơn v cũ tr lương. - Cán b , nhân viên ang hư ng lương ư c bi t phái v làm vi c xã, phư ng. - Lao ng h p ng hư ng lương theo thang lương, b ng lương c a Nhà nư c (tr lao ng t m th i hư ng ti n công theo v , theo vi c ho c nh n làm khoán theo kh i lư ng, khoán công vi c theo ơn giá ti n công tho thu n). 2. Công nhân, viên ch c ang i h c và h c sinh ang h c t i các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh (k c chuyên tu và t i ch c) không phân bi t ngu n kinh phí chi tr lương ho c sinh ho t phí.
  2. 3. Cán b phư ng, xã hư ng ch ph c p theo nh su t. 4. Các i tư ng chính sách thương binh - xã h i ang hư ng lương hưu, tr c p ho c sinh ho t phí hàng tháng, bao g m: - Công nhân, viên ch c và quân nhân hư ng lương hưu. - Cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 phư ng, xã không có lương, ang hư ng sinh ho t phí hàng tháng. - Thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh (bao g m thương binh ã v gia ình, ang các cơ s an dư ng, i u dư ng và ang công tác), thanh niên xung phong b thương trong khi làm nhi m v , dân quân t v b thương trong t p luy n quân s . - B nh binh - Công nhân, viên ch c ngh vi c vì m t s c lao ng (bao g m c ngư i v ngh do tai n n lao ng và b nh ngh nghi p). - Ngư i có công giúp cách m ng. - Thân nhân c a li t sĩ, c a công nhân viên ch c và quân nhân t tr n. - Công nhân các công trư ng cao su ngh vi c vì h t tu i lao ng ang hư ng tr c p theo Thông tư s 1-TT/LB ngày 10-1-1987 c a Liên B Tài chính - Thương binh và xã h i. - Ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, ngư i m c b nh tâm th n, tr m côi không có ngư i thân nuôi dư ng, ang s ng các nơi t p trung do ngành thương binh xã h i qu n lý. II. M C TR C P KHÓ KHĂN 1. i v i các i tư ng i m 1, m c I, m c tr c p b ng 100% trên m c lương c p b c, ch c v ho c ph n ti n lương l i cho gia ình. i v i i tư ng i m 2, m c I, m c tr c p b ng 100% trên m c sinh ho t phí ho c h c b ng; i v i i tư ng i m 3, m c I, m c tr c p b ng 100% trên m c ph c p nh su t; i v i i tư ng i m 4, m c I, m c tr c p b ng 100% trên m c lương hưu, tr c p ho c sinh ho t phí. 2. m t s nơi tr ng i m ư c Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh cho tính thêm ph c p chênh l ch giá thì m c tr c p trên ư c c ng thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng. III. TR C P CHO M T S I TƯ NG THƯƠNG BINH XÃ H I MUA M T S M T HÀNG Ngoài tr c p khó khăn cho các i tư ng như trên, Ch t ch H i ng B trư ng ã quy nh i v i nh ng ngư i hư ng tr c p thương binh xã h i hàng tháng ang
  3. s ng thành ph , th xã, cơ s không s n xu t nông nghi p và nh ng ngư i ang các cơ s nuôi dư ng do cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i qu n lý nhưng không ư c mua lương th c và ch t t theo nh lư ng và giá n nh c a Nhà nư c, thì ư c nâng m c tr c p b ng ti n mua ư c 10 kilôgam lương th c v i 10 kilôgam ch t t theo giá kinh doanh thương nghi p a phương. Nay hư ng d n rõ như sau: 1. i tư ng ư c tr c p thêm g m: a) Ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng; thân nhân li t sĩ và c a cán b t tr n ang hư ng tr c p ti n tu t hàng tháng; thương binh h ng 3, h ng 4 và b nh binh h ng 3 v gia ình, ang s ng thành ph , th xã và cơ s không s n xu t nông nghi p (thành ph , th xã ây là a bàn n i thành, n i th - nơi không s n xu t nông nghi p; cơ s không s n xu t nông nghi p như chuyên ánh cá, làm mu i, làm ngh th công, không thu c s qu n lý và phân ph i lương th c c a h p tác xã nông nghi p). b) Ngư i có công giúp cách m ng, cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 phư ng, xã, thân nhân c a li t sĩ và c a cán b t tr n, ang hư ng sinh ho t phí nuôi dư ng hàng tháng và s ng gia ình, phư ng, xã ho c do cơ quan, ơn v nh n nuôi dư ng. c) Nh ng ngư i ang các cơ s nuôi dư ng t p trung do ngành thương binh xã h i qu n lý, g m ngư i có công giúp cách m ng; thân nhân c a li t sĩ và c a cán b t tr n, ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, ngư i m c b nh tâm th n và tr m côi, thương binh h ng 3, h ng 4 và b nh binh h ng 3 t m th i tr m tr i thương binh. 2. M c tr c p và cách gi i quy t tr c p. Nh ng i tư ng trên ư c tr c p thêm c ng v i tr c p ang hư ng (bao g m tr c p ho c sinh ho t phí và các kho n ph c p chênh l ch giá, ph c p khu v c n u có, c ng v i tr c p khó khăn nói m c II trên) b o m mua ư c 10 kilôgam lương th c và 10 kilôgam ch t t (quy c i ho c than qu bàng) theo giá kinh doanh thương nghi p a phương. nh ng a phương mà nh ng i tư ng nói trên ã ư c mua lương th c và ch t t v i giá n nh theo Quy t nh s 42a thì không hư ng kho n tr c p thêm này n a. Riêng i v i ngư i m c b nh tâm th n s ng cơ s t p trung thì v n ti p t c ư c b o m 16 kilôgam lương th c theo quy nh t i Thông tư s 6-TBXH ngày 17-3- 1978 c a B Thương binh và xã h i. i v i nh ng ngư i thu c di n c u t xã h i thư ng xuyên do ngân sách a phương ài th , thì S Thương binh và xã h i báo cáo v i U ban Nhân dân xem xét quy t nh c th . IV. M Y I M C N CHÚ Ý KHI TH C HI N Khi th c hi n Quy t nh này, các a phương c n chú ý m y i m sau ây:
  4. - Ph i làm t t công tác tư tư ng làm cho m i ngư i hi u rõ hơn tình hình khó khăn chung và kh năng r t có h n c a Nhà nư c, s quan tâm, c g ng c a ng và Nhà nư c i v i i s ng c a cán b và i tư ng chính sách, t ó phát huy thêm tinh th n t l c, góp ph n gi i quy t khó khăn. C n làm cho m i ngư i th y ây là bi n pháp có tính ch t c p bách, t m th i, ch là tr c p khó khăn trong kh năng cho phép không ph i là s b sung, s a i chính sách. Cơ quan lao ng - thương binh và xã h i các c p ph i cao trách nhi m, t ch c th c hi n vi c tr c p th t khNn trương, b o m cho các i tư ng ư c hư ng úng quy t nh m t cách nhanh chóng, thu n ti n. - Ngu n kinh phí tr c p khó khăn cho các i tư ng chính sách thương binh xã h i do S Tài chính a phương tính toán cân i theo hư ng d n c a B Tài chính. - Cùng v i vi c th c hi n tr c p, ph i ti p t c có nh ng bi n pháp thích h p khác nh m góp ph n gi m b t khó khăn, d n d n n nh i s ng cho công nhân viên ch c và các i tư ng chính sách như b o m t ch c cung ng các m t hàng theo nh lư ng, phát lương và tr c p úng kỳ h n, khuy n khích và giúp phát tri n kinh t gia ình, ưu tiên nh ng i u ki n thu n l i hơn trong vi c nh n khoán s n phNm, s p x p vi c làm, v.v... và Ny m nh phong trào nhân dân chăm sóc các i tư ng chính sách, nh t là i v i nh ng ngư i có công, ngư i có nhi u khó khăn m t cách thi t th c, v.v.. - Thông tư này có hi u l c thi hành trong tháng 5 và tháng 6 năm 1987. - Trong khi th c hi n n u có khó khăn m c m u gì, ngh các c p, các ngành ph n ánh B Lao ng - Thương binh và xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Kỳ C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản