Thông tư số 30-TC/VT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư số 30-TC/VT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 30-TC/VT về chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 30-TC/VT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30-TC/VT Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 30-TC/VT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V I NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I. Thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam khoá IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i như sau: I/ NGUYÊN T C CHUNG: 1 - Vi n tr không hoàn l i là m t ngu n thu c a ngân sách nhà nư c, ph i ư c h ch toán và qu n lý theo Lu t Ngân sách nhà nư c. 2 - Vi n tr không hoàn l i ư c s d ng dư i hình th c ngân sách nhà nư c c p phát ho c cho vay l i. 3 - M i kho n vi n tr không hoàn l i b ng ti n ho c hi n v t mà phía Vi t nam ư c nh n và s d ng u ph i làm th t c xác nh n vi n tr . Gi y xác nh n hàng, ti n vi n tr là căn c hoàn t t các th t c nh n hàng, nh n ti n và h ch toán vào ngân sách các c p. 4 - B Tài chính th ng nh t qu n lý tài chính nhà nư c i v i m i ngu n vi n tr không hoàn l i, t khâu tham gia ý ki n v m t tài chính trong vi c xác nh ch trương s d ng vi n tr , thNm nh d án, phân b ngu n v n cho các d án, n nghiên c u xu t cơ ch qu n lý tài chính, th c hi n vi c xác nh n vi n tr và h ch toán vào ngân sách, hư ng d n và ki m tra vi c ch p hành các ch qu n lý tài chính, quy t toán c a các d án; hư ng d n và ki m tra các ơn v th c hi n vi c bàn giao tài s n, v t tư, ti n v n c a các d án sau khi k t thúc. + B ph n tài chính, k toán c a các B , ngành có trách nhi m giúp Th trư ng B , ngành qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i do B , ngành TW ti p nh n và th c hi n. + S Tài chính V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp UBND t nh, thành ph qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án, các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v thu c a phương ti p nh n và th c hi n.
 2. 5- Th trư ng các B , ngành, Ch t ch UBND các t nh, thành ph , Ch t ch các H i, oàn th , các t ch c qu n chúng có trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra v công tác qu n lý tài chính các ơn v th c hi n các chương trình, d án thu c ph m vi qu n lý c a mình. 6 - Ch nhi m các chương trình, Giám c các d án, Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n úng các m c tiêu, i tư ng và các cam k t khác ã ghi trong t ng chương trình, d án; ch p hành nghiêm ch nh th ch tài chính, Pháp l nh k toán th ng kê, i u l t ch c k toán và ch h ch toán k toán, ch ki m toán hi n hành c a nhà nư c. II/ NH NG QUY NNH C TH : A/ L P VÀ T NG H P D TOÁN. Hàng năm, căn c Thông tư hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c c a B Tài chính; Căn c vào các văn b n cam k t ho c tho thu n và k ho ch tri n khai chương trình, d án ho c thông báo phân ph i vi n tr c a cơ quan ch qu n cho ơn v ; Căn c vào tình hình th c hi n d án trong năm; Các ch d án l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i và v n i ng (n u có) cùng v i d toán ngân sách c a ơn v g i cơ quan ch qu n d án và cơ quan tài chính ng c p: - D án thu c các B , ngành g i b ph n tài chính k toán c a B , ngành . - D án do T nh, Thành ph th c hi n g i S Tài chính V t giá. Các B , ngành Trung ương và các S Tài chính V t giá có trách nhi m t ng h p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i và nhu c u v n i ng (n u có) trong d toán ngân sách hàng năm báo cáo B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) t ng h p chung trong NSNN, báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. D toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i ư c l p theo nh ng n i dung quy nh trong m u bi u ính kèm thông tư này. Riêng d toán v v n i ng (bao g m c các chi phí t khâu l p d án n ti p nh n, v n chuy n, lưu kho hàng hoá, thi t b , chi phí qu n lý i u hành d án...) theo t ng lo i v n (xây d ng cơ b n, hành chính s nghi p...) ph i phù h p v i n i dung các văn b n cam k t, hi p nh ho c tho thu n và phù h p v i ti n th c hi n c a t ng d án. i v i các d án thu c lĩnh v c s n xu t kinh doanh, thì ch d án ph i dùng ngu n t có ho c i vay áp ng nhu c u v n i ng này. B/ TH C HI N TI P NH N VÀ QU N LÝ. 1/ Xác nh n vi n tr 1.1/ i tư ng ph i làm gi y xác nh n vi n tr :
 3. T t c các ơn v , ch d án có nh n hàng, ti n vi n tr c a nư c ngoài ( k c ư c s d ng dư i hình th c ngân sách nhà nư c c p phát hay cho vay l i ). 1.2/ Ph m vi các kho n vi n tr không hoàn l i ph i làm xác nh n vi n tr bao g m: + Hàng hoá, thi t b phía vi n tr chuy n giao cho các ơn v trong nư c qua con ư ng nh p khNu theo các chương trình, d án. + Hàng hoá, thi t b phía vi n tr t mua trong nư c r i chuy n giao cho các ơn v theo các chương trình, d án ã ư c ký k t. + Hàng hoá, thi t b có trong danh m c d án vi n tr , ư c mang vào theo chuyên gia và do Bên nư c ngoài tr c ti p s d ng, nhưng ư c cam k t s bàn giao l i cho các ơn v sau khi k t thúc các chương trình, d án vi n tr . + Hàng vi n tr nhân o do ơn phương phía nư c ngoài g i cho phía trong nư c. + Ngo i t ho c ti n Vi t nam do phía vi n tr chuy n giao cho các ơn v trong nư c nh n và tr c ti p s d ng theo các chương trình, d án (bao g m c kho n tài tr cho ho t ng mang tính ch t công v phí c a văn phòng d án theo m c khoán ã cam k t trong văn ki n d án); các kho n vi n tr b ng ti n ư c phép không theo d án nh trư c. 1.3/ Th i i m và a i m xác nh n: Khi có thông báo nh n hàng, ti n vi n tr ( @giao cho các ơn trong nư c thì sau khi nh n ư c hàng), các ơn v có trách nhi m n m t trong các a i m g n nh t sau làm th t c xác nh n vi n tr : + B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) t i s 4 - Phan Huy Chú - Hà N i. + i di n Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t t i s 48 - ư ng Pasteur - thành ph à N ng. + i di n Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t t i s 138- ư ng Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3, thành ph H Chí Minh. 1.4/ Quy nh v gi y xác nh n vi n tr : Gi y xác nh n vi n tr ư c kê khai thành 5 b n như nhau: ơn v gi 2 b n làm th t c nh n hàng, ti n và làm căn c th c hi n vi c h ch toán k toán; Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t gi 3 b n lưu và chuy n cho các cơ quan qu n lý liên quan. Trư ng h p nh n ô tô ho c xe máy, ơn v ph i kê khai thêm 1 b n gi y xác nh n vi n tr làm th t c ăng ký lưu hành t i cơ quan giao thông công chính. M u gi y xác nh n ti n, hàng vi n tr ư c quy nh th ng nh t kèm theo thông tư này. Các ơn v có th ch p l i m u này kê khai làm th t c. 1.5/ Các hình th c ti n hành th t c xác nh n vi n tr :
 4. 1.5.1/ Xác nh n vi n tr tr c ti p: Là hình th c ơn v ti p nh n và s d ng vi n tr ph i tr c ti p n làm th t c xác nh n vi n tr t i m t trong các a i m quy nh m c 1.2 nói trên. Hình th c này áp d ng cho các trư ng h p sau: - Các ơn v tr c thu c B , ngành Trung ương qu n lý ti p nh n hàng ho c ti n vi n tr . - Các ơn v tr c thu c a phương qu n lý ti p nh n hàng vi n tr . 1.5.2/ Xác nh n vi n tr gián ti p: Là hình th c làm th t c xác nh n vi n tr do S tài chính V t giá các t nh, thành ph th c hi n. Hình th c này áp d ng cho các trư ng h p nh n kho n vi n tr riêng l do ngư i tài tr ưa tr c ti p t i ơn v tr c thu c a phương qu n lý. Cách th c ti n hành như sau: - Các ơn v khi nh n ư c kho n vi n tr riêng l này, ph i thông báo ngay b ng văn b n cho S Tài chính v t giá (B ph n theo dõi và qu n lý vi n tr ) v t ch c vi n tr , tên ơn v nh n và m c ích s d ng c th c a t ng kho n vi n tr theo dõi và qu n lý. - S Tài chính V t giá có trách nhi m t p h p toàn b h sơ c a các kho n vi n tr riêng l này, ki m tra và xem xét tính h p pháp c a các tài li u, l p b ng kê chi ti t theo m u ính kèm thông tư. Sau ó 3 tháng m t l n, S Tài chính V t giá (b ph n theo dõi và qu n lý vi n tr ) có trách nhi m l p chung m t gi y xác nh n ti n (ho c hàng) vi n tr kèm theo b ng kê g i n m t trong các a i m xác nh n vi n tr c a cơ quan qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t quy nh trên (nơi g n nh t) ti n hành xác nh n vi n tr cho các kho n vi n tr trên. - Trên cơ s các gi y xác nh n vi n tr ã hoàn thành th t c, S Tài chính V t giá các t nh, thành ph th c hi n vi c h ch toán vào ngân sách a phương theo quy nh t i thông tư này. 2/ Các tài li u c n thi t xác nh n vi n tr : 2.1/ i v i hàng hoá vi n tr : - Văn b n phê duy t chương trình, d án c a cơ quan có thNm quy n. - Văn ki n d án, chương trình, Hi p nh, Ngh nh, ho c các văn b n tho thu n ã ư c ký k t chính th c v i i tác nư c ngoài có ghi rõ danh m c, s lư ng, ch ng lo i và giá tr hàng hoá các lo i ã ư c phê chuNn. - Văn b n phê duy t h p ng thương m i theo quy nh hi n hành, kèm hoá ơn thương m i (Invoice) và gi y ch ng nh n b o hi m (Insu rance Certìficate). - V n ơn ư ng bi n (Bill of lading) ho c v n ơn hàng không (Airway Bill).
 5. - B n kê chi ti t (Packing List) 2.2/ i v i ti n vi n tr : - Văn b n phê duy t chương trình, d án c a cơ quan có thNm quy n. - Văn b n d án, chương trình, Hi p nh, Ngh nh ho c các văn b n tho thu n ã ư c ký k t chính th c v i ph l c kèm theo ghi rõ: các kho n ngo i t ho c ti n ng theo m c ngân sách c a chương trình, d án. - Gi y báo c a ngân hàng ho c thông báo chuy n ti n t phía nư c ngoài v s ti n ư c nh n, kèm b n thuy t minh k ho ch s d ng ngu n ti n tài tr . 2.3/ Các trư ng h p c n b sung văn b n: - i v i các chương trình qu c gia dài h n, ph i có các văn b n ư c ký k t chính th c hàng năm v i các quy nh c th v danh m c, s lư ng, ch ng lo i hàng hoá ho c các kho n ti n t như ã nêu trên. - Trư ng h p trong các văn ki n ký k t không kê rõ danh m c hàng hoá, ơn v ph i có b n gi i trình c th s lư ng, ho c tr ng lư ng, giá tr hàng hoá vi n tr n m trong t ng s kinh phí c a d án và ph i ư c xác nh n c a cơ quan ch qu n. i v i các m t hàng thu c di n c m nh p khNu ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph . - Trư ng h p có s thay i danh m c ho c ch ng lo i hàng hoá vi n tr , thay i chi tiêu cho các kho n m c ngân sách c a d án, thì ph i có văn b n phê duy t l i c a Th tư ng Chính ph ho c cơ quan ư c Th tư ng Chính ph u quy n phê duy t. - Trư ng h p hàng hoá ho c ti n vi n tr (ngo i t ho c ti n ng Vi t nam) dư i d ng séc, ti n m t do phía vi n tr ơn phương g i cho các ơn v trong nư c, không n m trong các d án ã ư c phê duy t, các ơn v ch ư c ti p nh n sau khi có s ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n theo phân c p t i Quy t nh s 80/CT ngày 28/3/1991 c a Ch t ch H BT (nay là Th tư ng Chính ph ). Trong trư ng h p này, các tài li u c n thi t cho vi c xác nh n vi n tr bao g m: + Văn b n xác nh n ho c ngh c a nhà tài tr . + Văn b n cho phép ti p nh n vi n tr c a cơ quan có thNm quy n nêu trên. + i v i hàng hoá, c n có thêm v n ơn và gi y báo nh n hàng, b n kê chi ti t (Packing List). - Trư ng h p m t ơn v nh n thay cho nhi u ơn v , thì ơn v nh n thay ph i có b ng kê phân chia c th cho t ng i tư ng và gi y u nhi m c a các ơn v ư c s d ng vi n tr . - Trư ng h p bên nư c ngoài t mua hàng trong nư c giao cho ơn v s d ng, thì ơn v c n có b n chính c a hoá ơn kiêm phi u xu t kho c a ngư i bán do B Tài chính phát hành.
 6. - Trư ng h p hàng hoá, thi t b có trong danh m c d án vi n tr , ư c chuyên gia nư c ngoài tr c ti p mang vào và s d ng, nhưng s ư c bàn giao l i cho ơn v sau khi k t thúc các chương trình, d án, thì ơn v căn c s hàng th c nh n, có văn b n ngh Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t (theo các a ch quy nh trên) làm gi y xác nh n vi n tr . - Trư ng h p chưa có ngay các v n ơn, hoá ơn, b ng kê nh n hàng (văn b n n ch m), ơn v ph i có gi y báo c a sân bay ho c ơn v v n chuy n. Ch m nh t sau 15 ngày, k t ngày làm xác nh n, ơn v ph i n p các văn b n còn thi u như ã quy nh trên cho Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ho c nơi ã c p gi y xác nh n vi n tr . - Trư ng h p d án thu c di n cho vay l i, ph i có kh ư c hay h p ng nguyên t c vay l i t h th ng T ng c c u tư phát tri n hay Ngân hàng thương m i ư c u quy n. 2.4/ i u ch nh gi y xác nh n vi n tr . - Trư ng h p s hàng hoá th c nh n có phát sinh chênh l ch th a, thi u ho c không úng ch ng lo i, không úng giá c ã kê khai xác nh n... ơn v ph i g i biên b n giám nh cho cơ quan ã làm gi y xác nh n vi n tr xem xét, i u ch nh l i gi y xác nh n trong ph m vi không quá 30 ngày k t ngày xác nh n l n u. - Trư ng h p nh n hàng vi n tr không có giá tr nguyên t quy i thành ti n Vi t nam, thì giá tr xác nh n vi n tr , s do Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t t m tính trên cơ s giá c c a các m t hàng tương t nh p khNu. Trong th i h n 30 ngày k t ngày làm gi y xác nh n vi n tr , ơn v ph i g i biên b n nh giá l i cho cơ quan ã xác nh n vi n tr i u ch nh gi y xác nh n vi n tr cho ơn v . H i ng nh giá do cơ quan ch qu n c a ơn v thành l p v i s tham gia c a i di n cơ quan tài chính - v t giá cùng c p ( i v i hàng vi n tr cho các ơn v thu c huy n, xã qu n lý, do i di n c a S Tài chính V t giá t nh, thành ph tham gia h i ng). 3/ H ch toán vào ngân sách nhà nư c. 3.1/ M i kho n vi n tr không hoàn l i b ng ti n hay hi n v t, sau khi hoàn thành th t c xác nh n vi n tr u ph i ư c h ch toán y vào ngân sách nhà nư c. 3.2/ Ngu n kinh phí thu c d án vi n tr , nhưng do Bên nư c ngoài tr c ti p chi, như chi chuyên gia, chi cho ào t o, tham quan, kh o sát, th c t p t i nư c ngoài, kho n chi ư c th c hi n nư c ngoài mà không có ch ng t xác nh vi c chi tiêu, thì không h ch toán vào ngân sách nhà nư c. 3.3/ Tr giá h ch toán vào ngân sách các c p là tr giá ngo i t ư c chuy n i thành ng Vi t nam, tính trên s hàng, ti n ã làm th t c xác nh n vi n tr . T giá dùng chuy n i là t giá mua vào do Ngân hàng ngo i thương công b t i th i i m xác nh n vi n tr .
 7. i v i hàng hoá do bên nư c ngoài t mua trong nư c giao cho ơn v s d ng, giá tr h ch toán là giá xu t hàng ghi trên hoá ơn bán hàng do B Tài chính th ng nh t phát hành. 3.4/ Th i i m h ch toán: Vi c h ch toán vào Ngân sách nhà nư c ngu n vi n tr không hoàn l i ư c th c hi n ngay sau khi các ơn v hoàn thành th t c xác nh n vi n tr . 3.5/ Các hình th c h ch toán vào ngân sách nhà nư c: 3.5.1/ Các d án thu c di n ngân sách c p phát: 3.5.1.1/ C p phát ngu n v n u tư xây d ng cơ b n: B Tài chính ho c S Tài chính V t giá các t nh, thành ph làm th t c h ch toán như sau: + Ghi thu NSTW (Ho c NS P): Chương 160 A (ho c 160 B), Lo i 10, Kho n 08 (ho c 09), M c 073, Ti u m c 01 (ho c 02, 03) ngu n vi n tr dùng cho u tư xây d ng cơ b n . + Ghi chi t m ng xây d ng cơ b n qua T ng c c u tư phát tri n (ho c C c u tư phát tri n). ng th i, sao g i b ng kê chi ti t tên các ơn v s d ng và ngu n vi n tr nh n ư c T ng c c u tư phát tri n (ho c C c u tư phát tri n) th c hi n vi c h ch toán c p phát cho ơn v và qu n lý theo ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. 3.5.1.2/ C p phát ngu n kinh phí hành chính s nghi p: - Trư ng h p các ơn v tr c thu c B , ngành trung ương ti p nh n và s d ng: B Tài chính làm th t c h ch toán như sau: + Ghi thu NSTW: Chương 160 A, Lo i 10, Kho n 08 (ho c 09), M c 073 (ho c 074, 075, 076) và ti u m c 01 (ho c 02, 03) tr giá hàng, ti n vi n tr i v i ơn v ư c nh n. + Ghi chi NSTW theo chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a ơn v t i ph n chi c a M c l c NSNN. ng th i, sao g i các b n Thông tri duy t y d toán cho V Tài chính Hành chính S nghi p thu c B Tài Chính ph i h p qu n lý. - Trư ng h p các ơn v tr c thu c a phương ti p nh n và s d ng: S tài chính V t giá các t nh, thành ph làm th t c h ch toán như sau: + Ghi thu NS P: Chương 160 B, Lo i 10, Kho n 08 (ho c 09), M c 073 (ho c 074, 075, 076), Ti u m c 01 (ho c 02, 03) ngu n vi n tr ơn v ư c nh n. + Ghi chi NS P theo chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a ơn v t i ph n chi c a m c l c NSNN. ng th i, sao g i các b n Thông tri duy t y d toán cho các ơn v liên quan ph i h p qu n lý.
 8. - Trư ng h p các kho n vi n tr chưa xác nh ơn v s d ng: B tài chính (Ban QL&TNVTQT) có trách nhi m qu n lý và làm th t c ghi thu ngân sách trung ương, ng th i xác nh phương án s d ng theo úng các cam k t, m c tiêu ã tho thu n v i phía vi n tr , trình c p có thNm quy n quy t nh, sau ó phân ph i cho các ơn v s d ng và làm th t c c p phát ngân sách theo các quy nh trên. 3.5.2/ Các d án thu c di n ngân sách cho vay l i: B tài chính (Ban QL&TNVTQT th a l nh B trư ng) ký h p ng u nhi m cho T ng c c u tư phát tri n ho c cho các Ngân hàng thương m i làm nhi m v cho vay l i i v i các doanh nghi p s d ng v n vi n tr . Th c hi n th t c h ch toán như sau: + Ghi thu NSTW: Chương 160 A, Lo i 10, Kho n 08 ( Ho c 09), M c 075, Ti u m c 01 (ho c 02, 03) ngu n vi n tr cho vay. + Ghi chi NSTW: Chương 160 A, Lo i 10, Kho n 03, M c 151 (ho c 152), Ti u m c tương ng. ng th i thông báo cho T ng c c u tư phát tri n ho c các Ngân hàng thương m i th c hi n vi c cho vay l i, qu n lý và thu h i ti n v n vay n p ngân sách. 4/ Qu n lý và th c hi n vi c h ch toán k toán. Trong quá trình s d ng vi n tr , các ơn v ph i ph n ánh k p th i, y các ngu n ti n, hàng ã nh n (c v lư ng và giá tr ) trên ch ng t và s sách k toán theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c, Pháp l nh k toán th ng kê, ch h ch toán k toán hi n hành ban hành kèm theo các quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 1/11/1995 và s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B tài chính. 4.1/ M t s quy nh c th trong vi c h ch toán k toán: - Khi ti p nh n và s d ng vi n tr u ph i l p ch ng t k toán, bao g m các ch ng t g c và ch ng t ghi s . Ch ng t g c là các gi y xác nh n vi n tr ã ư c Ban QL&TNVTQT óng d u vi n tr không hoàn l i kèm theo các tài li u liên quan. Ch ng t ghi s ư c l p t ch ng t g c và ph i có ch ng t g c kèm theo. - Tr giá ngu n ti n, hàng vi n tr h ch toán trên s sách k toán c a ơn v là tr giá b ng ti n ng Vi t nam ã ư c xác nh trên gi y xác nh n vi n tr . - Trư ng h p m t ơn v nh n thay cho nhi u ơn v khác, ơn v nh n thay ph i sao g i cho các ơn v này y gi y xác nh n vi n tr kèm theo k ho ch phân ph i c th và gi y u nhi m c a các ơn v , có căn c th c hi n vi c h ch toán k toán. - Trư ng h p có s i u ch nh tr giá hàng vi n tr , căn c ch ng t thông báo i u ch nh chính th c c a cơ quan xác nh n vi n tr ho c c a cơ quan tài chính, ơn v th c hi n các bút toán i u ch nh giá tr ti p nh n ho c s d ng c a các kho n vi n tr trên s sách c a mình.
 9. - Trư ng h p các ơn v ư c s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i dư i hình th c hàng hoá, thi t b ... nhưng chưa ư c bàn giao quy n s h u: trong quá trình s d ng, các ơn v v n ph i th c hi n h ch toán y trên các tài kho n trong b ng cân i tài kho n c a mình, ng th i ph n ánh c trên các tài kho n liên quan ngoài b ng cân i tài kho n ph c v cho yêu c u qu n lý. Khi d án k t thúc và hoàn thành vi c bàn giao tài s n, các ơn v này s ch theo dõi nh ng tài s n ã thu c quy n s h u c a mình trên các tài kho n trong b ng cân i tài kho n. 4.2/ Trình t h ch toán k toán: Các ơn v ư c ti p nh n và s d ng ti n, hàng vi n tr dư i hình th c ngân sách c p phát th c hi n vi c h ch toán k toán theo H th ng ch k toán hành chính s nghi p, ban hành theo quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B tài chính. Các tài kho n c th thư ng liên quan n vi c h ch toán các kho n ti n, hàng vi n tr bao g m: - TK 461: Ngu n kinh phí ho t ng - TK 462: Ngu n kinh phí d án - TK 441: Ngu n kinh phí u tư xây d ng cơ b n - TK 661, 662: Chi ho t ng; chi d án - TK 111, 112: Ti n m t; Ti n g i ngân hàng, kho b c - TK 152; 155: V t li u, d ng c ; S n phNm, hàng hoá - TK 211; 213: Tài s n c nh h u hình và vô hình - TK 241: Xây d ng cơ b n d dang - TK 331: Các kho n ph i tr - TK 341: Kinh phí c p cho c p dư i - TK 466: Ngu n kinh phí ã hình thành tài s n c nh Vi c h ch toán nghi p v ti p nh n ngu n kinh phí vi n tr ư c th c hi n theo hư ng d n t i sơ s 26 ( i v i ngu n kinh phí hành chính s nghi p) ho c sơ s 34 ( i v i ngu n kinh phí u tư xây d ng cơ b n) ban hành kèm theo quy t nh trên (bi u ính kèm). 4.3/ Các ch qu n lý liên quan khác: 4.3.1/ Ch s d ng ngu n ti n vi n tr :
 10. - T t c các ho t ng chi tiêu ph i có d toán c th và căn c vào các kho n m c ã ư c cơ quan tài tr ch p thu n, không ư c chi vư t m c ã tho thu n v i phía nư c ngoài. - Trư ng h p văn ki n d án không y chi ti t, c th thì ơn v th c hi n c n căn c các i u kho n ã cam k t v i phía nư c ngoài và căn c nh m c chi tiêu trong nư c chi. - Ngoài các kho n chi c th ã ư c ghi rõ trong các văn ki n d án, các ơn v không ư c t ý dùng ngu n ti n vi n tr chi cho b t c m t m c ích gì khác. Giám c các d án ho c cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p không ư c i u hoà ngu n kinh phí vi n tr gi a các ơn v , tr trư ng h p ư c phép b ng văn b n c a t ch c vi n tr và cơ quan phê duy t d án . - Ch mua s m, s a ch a và xây d ng: i v i các chương trình, d án s d ng ti n, hàng vi n tr mua hàng trong nư c ph i tuân th các quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Trư ng h p s d ng ti n, hàng vi n tr u tư xây d ng cơ b n, s a ch a tr s , công trình ki n trúc và các công trình k t c u h t ng ph i t ch c u th u ho c ch n th u theo quy nh t i Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n kèm theo. 4.3.2/ Thanh lý tài s n vi n tr : - Trong quá trình ti p nh n hàng hoá th c hi n d án, ch d án có th ki n ngh thanh lý các hàng hoá ã quá th i h n s d ng theo quy nh, ho c ã hư h ng không th ph c v ư c d án . Vi c thanh lý ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a t ch c tài tr và c a cơ quan ch qu n d án. - Trang thi t b t ngu n vi n tr sau khi ư c bàn giao cho ơn v s d ng là tài s n c a Nhà nư c, ơn v có trách nhi m qu n lý theo ch qu n lý và thanh lý tài s n nhà nư c hi n hành . i v i các ơn v hành chính s nghi p, vi c x lý tài s n t ngu n vi n tr ph i tuân th các quy nh t i quy ch x lý tài s n không c n dùng và không còn s d ng ư c trong các cơ quan hành chính s nghi p ban hành kèm theo quy t nh s 1163-TC/QLCS ngày 21/12/1996 c a B trư ng B Tài chính. - Trư ng h p ơn v nh n và s d ng tài s n t ngu n vi n tr không hoàn l i dư i hình th c ư c NSNN cho vay l i, ph i th c hi n úng các quy nh v vay, tr hi n hành c a Nhà nư c. C/ BÁO CÁO, QUY T TOÁN VÀ BÀN GIAO: 1/ Quy t toán năm và báo cáo tình hình: - Hàng năm, căn c vào ch k toán Ngân sách nhà nư c, thông tư hư ng d n khoá s cu i năm và l p báo cáo quy t toán thu, chi Ngân sách nhà nư c hàng năm c a B trư ng B Tài chính và hư ng d n c a cơ quan ch qu n, các ơn v s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i l p quy t toán thu chi ngân sách c a mình (trong ó bao g m
 11. c ngu n thu vi n tr ) theo m u bi u quy nh g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p. + B tài chính: Cơ quan u tư phát tri n ch trì thNm tra xét duy t quy t toán các d án u tư t ngu n vi n tr hàng năm c a các B , ngành TW theo úng quy nh t i Thông tư s 66 TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài Chính hư ng d n quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. V Hành chính S nghi p ch trì duy t thông báo quy t toán t ng h p chi hành chính s nghi p cho các B , ngành TW bao g m c chi t ngu n vi n tr . + S Tài chính V t giá các t nh, thành ph : Ch trì xét duy t quy t toán ngu n thu và s d ng vi n tr hàng năm c a các ơn v thu c a phương qu n lý. - i v i nh ng chương trình, d án có s khác nhau gi a năm ngân sách và th i gian th c hi n thì s dư trên tài kho n c a các chương trình, d án t i th i i m cu i năm ngân sách ư c chuy n sang năm sau th c hi n ti p. - Cùng v i vi c l p quy t toán cu i năm, các ơn v s d ng vi n tr ng th i ph i l p báo cáo tình hình ti p nh n và s d ng ngu n vi n tr theo m u bi u ính kèm g i giám c d án t ng h p g i cơ quan ch qu n d án. Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m t ng h p toàn b tình hình ti p nh n và s d ng c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính theo quy nh sau: + Các d án thu c B , ngành trung ương g i v V Tài chính k toán c a B , ngành mình t ng h p g i B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ). + Các d án thu c a phương g i v S Tài chính V t giá t ng h p g i B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ). Báo cáo ti p nh n và s d ng ph i ph n ánh y các yêu c u quy nh và úng th i h n (trư c ngày 15 c a tháng u năm ngân sách). Trư ng h p vi ph m ch báo cáo (báo cáo không úng th i gian và không y n i dung theo yêu c u), B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) s t m th i ình ch vi c xác nh n vi n tr c a các ơn v tr c thu c B , ngành, a phương cho n khi nh n ư c báo cáo.( M u báo cáo ính kèm). 2/ Quy t toán d án: Khi k t thúc d án, giám c d án có trách nhi m l p báo cáo quy t toán ti p nh n và s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i (k c dư i hình th c ngân sách nhà nư c c p phát ho c cho vay l i); quy t toán các kho n v n i ng, các kho n kinh phí l p, ti p nh n và qu n lý d án. Quy t toán các d án th c hi n dư i hình th c ngân sách nhà nư c c p phát ph i theo úng n i dung và các m u bi u (B01-H; BO2-H; BO3-H; FO2-1H; FO2-2H) hư ng d n t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính v quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và kinh phí hành chính s nghi p. Quy t toán toàn b d án này sau khi ã ư c cơ quan ki m toán xác nh n, giám c d án có trách nhi m g i theo quy nh như sau:
 12. + Các d án u tư xây d ng cơ b n: G i quy t toán cho cơ quan ch qu n (B ph n tài chính k toán) và T ng c c u tư phát tri n (n u d án do B , ngành qu n lý) ho c C c u tư phát tri n (n u d án do a phương qu n lý) các cơ quan này ti n hành thNm tra và phê duy t quy t toán cho các d án . + Các d án hành chính s nghi p: G i quy t toán cho cơ quan ch qu n (B ph n tài chính k toán) và B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) ho c S Tài chính v t giá (B ph n theo dõi và qu n lý vi n tr ). Ban Qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ho c B ph n theo dõi vi n tr c a S Tài chính V t giá ch trì, B ph n qu n lý tài chính ngành tham gia có trách nhi m thNm tra và có ý ki n b ng văn b n các quy t toán này trư c khi c p có thNm quy n phê duy t . - Trư ng h p d án ư c u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau, báo cáo quy t toán ph i phân tích rõ tình hình ti p nh n và s d ng c a t ng ngu n v n. - Trư ng h p nhi u ơn v th c hi n t ng ph n c a d án, thì m i ơn v cũng ph i quy t toán ph n c a mình, báo cáo giám c d án t ng h p quy t toán toàn b d án. - Trư ng h p d án ư c u tư trong nhi u năm, khi quy t toán ch d án ph i căn c vào hư ng d n c a B Xây d ng quy i v n u tư ã th c hi n theo m t b ng giá t i th i i m bàn giao ưa vào v n hành, làm cơ s xác nh giá tr tài s n bàn giao. - Khi d án k t thúc mà v n còn th a ngu n v n, giám c d án ph i báo cáo phương án s lý ngay v i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính theo dõi d án (như quy nh t i ph n g i báo cáo quy t toán). Cơ quan tài chính có trách nhi m xem xét và quy t nh . M i vi c s d ng ngu n v n này khi chưa có văn b n phê duy t hư ng s d ng c a cơ quan tài chính là vi ph m Lu t Ngân sách nhà nư c, s b thu h i n p ngân sách các c p và x lý theo pháp lu t. - Vi c phê duy t quy t toán d án hoàn thành ph i m b o tuân th các quy nh hi n hành c a B Tài chính. 3/ Bàn giao sau khi k t thúc d án: 3.1/ Các d án sau khi ã ư c phê duy t quy t toán ph i ti n hành ngay vi c bàn giao tài s n. H i ng bàn giao tài s n bao g m: Giám c d án làm ch t ch H i ng, i di n cơ quan ch qu n c a ơn v th c hi n d án và i di n cơ quan tài chính ng c p là thành viên. - Các d án thu c B , ngành TW qu n lý, c n có thành viên là i di n B Tài chính (B ph n qu n lý tài chính ngành). - Các d án thu c a phương qu n lý, c n có thành viên là i di n S Tài chính V t giá (Các phòng qu n lý liên quan). 3.2/ H i ng bàn giao tài s n vi n tr căn c vào quy t toán d án ư c duy t, ti n hành các th t c bàn giao tài s n vi n tr cho ơn v theo quy nh hi n hành v trang c p, bàn giao tài s n nhà nư c.
 13. 3.3/ Các d án ư c th c hi n dư i hình th c ngân sách nhà nư c cho vay, ơn v nh n vay v n có trách nhi m b trí ngu n hoàn tr v n và lãi cho ngân sách nhà nư c theo úng quy nh t i kh ư c nh n n . III/ I U KHO N THI HÀNH: 1/ Thông tư này thay cho thông tư s 22TC/VT ngày 20/3/1995 và Thông tư s 87 TC/VT ngày 27/10/1994 c a B Tài chính và có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c ti p nh n và s d ng các ngu n vi n tr không hoàn l i, cơ quan tài chính các c p c n kiên quy t x lý ho c k p th i ki n ngh v i B tài chính và các cơ quan pháp lu t x lý nh ng trư ng h p vi ph m ch qu n lý tài chính nhà nư c các ngu n vi n tr không hoàn l i. 2/ Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương, ơn v , các ch d án c n ph n ánh k p th i v B tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản