Thông tư số 3464-TC/CQNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 3464-TC/CQNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 3464-TC/CQNT về việc sơ bộ kiện toàn Ủy ban Hành chính các cấp trong khi chờ đợi bầu cử Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 3464-TC/CQNT

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3464-TC/CQNT Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1958 THÔNG TƯ V VI C SƠ B KI N TOÀN Y BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P TRONG KHI CH IB UC H I NG NHÂN DÂN Kính g i: y ban Hành chính các t nh và thành ph T xưa n nay, các cơ quan chính quy n a phương ã ư c ki n toàn thêm m t bư c, do ó ã phát huy tác d ng nh t nh trong vi c ph c v k t qu các nhi m v c a ng và Chính ph . Song, hi n nay, các cơ quan chính quy n a phương còn có nhi u b t h p lý: y ban Hành chính t nh, huy n, th xã còn thi u y viên ph trách các kh i công tác, m t s y viên v ng m t thư ng xuyên, công vi c d n vào m t s ít y viên có m t nhà. y ban Hành chính các xã tương i ngư i, nhưng y ban nào cũng có m t s ít y viên kém uy tín, tác d ng, cá bi t còn có ngư i b vi c lâu ngày, ho c m c sai l m. Sinh ho t c a y ban Hành chính các c p chưa ư c n n n p thư ng xuyên, nguyên t c lãnh o dân ch t p th chưa m b o. Tình hình t ch c cán b trên ây ít nhi u có nh hư ng n vi c b o m th c hi n t t nhi m v trư c m t. Trong khi ch i ti n hành b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính các c p, thi hành Thông tư s 289-TTg ngày 10-6-1958 c a Th tư ng ph v vi c ki n toàn chính quy n a phương, nay c n sơ b ki n toàn các c p chính quy n a phương nh m: Tăng cư ng hi u l c và tác d ng c a chính quy n, m b o ph c v k p th i nhi m v trư c m t, ch y u là nhi m v s n xu t nông nghi p v ông – Xuân ư c t t. - T o i u ki n chuNn b t t cho cu c ti n hành b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính các c p s p t i. I - N I DUNG KI N TOÀN V ch trương, ư ng l i ki n toàn chính quy n các c p, Thông tư s 289-TTg, c a Th tư ng ph ã nói rõ, các c p căn c vào ó mà thi hành, dư i ây B N i v xin lưu ý các a phương m t s i m c th :
  2. 1. i v i các y ban Hành chính t nh, huy n, nói chung, c n b sung thêm y viên, có ngư i ph trách các m t công tác. Trư c h t chú ý b sung các y ban hi n nay quá y u và Ch t ch ho c Phó Ch t ch nh ng nơi khuy t. - Có cán b n âu b sung n y, không nh t thi t tìm cán b m i b sung m t th . - i v i t nh, huy n ch y u là b sung thêm y viên, tr trư ng h p c bi t, nơi nào có y viên t i ch c quá kém ho c ph m sai l m nghiêm tr ng m t tín nhi m v i qu n chúng m i t v n i u ch nh sang công tác khác. 2. i v i các y ban Hành chính xã, c n i u ch nh, b sung theo thư ng l nh ng trư ng h p xét c n thi t, c th là: nh ng nơi ã b u c chi y nói chung, nh ng y viên ng th i là chi y viên cũ, nay không trúng c chi y m i, n u không có v n gì l n, v n có tín nhi m v i nhân dân th i v ch c v chính quy n v n gi nguyên, tr trư ng h p xét kh năng tinh th n công tác quá kém m t tín nhi m v i qu n chúng m i i u ch nh sang công tác khác cho thích h p. - Nh ng y ban còn thi u y viên ho c khuy t Ch t ch hay Phó Ch t ch th i c n nghiên c u b sung có ngư i làm vi c. Sau khi ã b u c chi y m i c n b sung nh ng chi y viên có năng l c vào y ban Hành chính xã tăng cư ng lãnh o c a ng i v i chính quy n. - Nh ng y viên ph m sai l m nghiêm tr ng (tham ô, h hóa, sai ph m chính sách n ng) b a s cán b và nhân dân ph n i thì c n ưa ra kh i y ban Hành chính và tùy tình hình t ng trư ng h p c th mà thi hành k lu t thích áng. - Nh ng y viên b vi c lâu ngày, qua giáo d c giúp nhi u v n không ti n b , xét ra không còn tác d ng n a ho c c tình xin ngh thì tuyên b d t khoát cho ngh vi c. Sau khi b sung ngư i vào y ban, các c p c n c i ti n l l i làm vi c, chú ý ưa sinh ho t, h i h p vào n n n p, tăng cư ng ch lãnh o t p th dân ch , kh c ph c tác phong quan liêu, m nh l nh, xây d ng tác phong i sâu i sát. T nh, huy n chú ý hư ng d n các y ban Hành chính xã s a i l l i làm vi c theo tinh th n Công văn s 69 ngày 24-9-1958 c a B N i v . II. – PHƯƠNG CHÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH Vi c b sung i u ch nh cán b ph i làm khNn trương song ph i h t s c th n tr ng, tránh sáo tr n t ch c, c n chú tr ng nh ng nơi non y u trư c. Vi c sơ b ki n toàn y ban Hành chính các c p l n này v n ti p t c theo phương pháp ch nh, song ph i i úng ư ng l i qu n chúng và gi v ng nguyên t c th t c chính quy n, c th : i v i c p t nh, huy n sau khi y ban nghiên c u chuNn b d ki n s tri u t p h i ngh y ban m r ng (g m có Ch t ch y ban c p dư i và các Trư ng ngành chuyên
  3. môn ng c p) ph bi n m c ích yêu c u c a vi c ki n toàn l n này, sau ó h i ngh tham gia ý ki n vào d ki n. Trên cơ s ó, y ban nghiên c u nh t trí ngh trên xét duy t. Sau khi ư c trên duy t, y ban s công b chính th c danh sách b sung. i v i xã, y ban huy n c n phân công cán b tr c ti p giúp t ng xã trong vi c sơ b ki n toàn. Sau khi nghiên c u ã có d ki n, c n i sâu gi i quy t tư tư ng cho thông su t c ngư i nh ưa ra, ngư i nh b sung vào, xong t ch c h p y ban Hành chính xã m r ng ngh b sung ho c i u ch nh. Sau khi ư c trên chuNn y m i tuyên b chính th c và giao công tác. Các xã ã có H i ng nhân dân th i do H i ng nhân dân th o lu n, bi u quy t và ngh vi c b sung. V th t c ch nh y viên y ban Hành chính v n theo nguyên t c cũ, t c là y ban Hành chính c p dư i ngh , y ban Hành chính trên 2 c p chuNn y. Riêng i v i y viên y ban Hành chính uy n trư c do khu ch nh nay b khu th i vi c ch nh thu c thNm quy n B N i v . B ngh các y ban Hành chính t nh, thành ph nghiên c u k Thông tư này có k ho ch c th th c hi n và báo cáo k t qu v B . KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang Đ u
Đồng bộ tài khoản