Thông tư số 36-TT về thủ tục xét duyệt tốt nghiệp ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 36-TT về thủ tục xét duyệt tốt nghiệp ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 36-TT về thủ tục xét duyệt tốt nghiệp ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 36-TT về thủ tục xét duyệt tốt nghiệp ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục ban hành

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-TT Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 1963 THÔNG TƯ V TH T C XÉT DUY T T T NGHI P CÁC TRƯ NG Đ I H C Kính g i: -Các trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng, Đ ng kính -Các b , t ng c c có trư ng g i: Vi c xét duy t t t nghi p cho sinh viên các trư ng Đ i h c đã quy đ nh như sau đi u 14 c a Th l t m th i v thi t t nghi p các trư ng Đ i h c, ban hành ngày 12-6-1961: “Sau khi thi xong, Ch t ch H i đ ng giám kh o g i biên b n kỳ thi và danh sách sinh viên trúng tuy n t i B có trư ng, đ ng th i g i b n sao các văn b n này t i B Giáo d c. B có trư ng duy t các văn b n này và ra quy t đ nh công nh n sinh viên t t nghi p sau khi h i ý ki n B Giáo d c. Sau khi B có trư ng xét duy t, nhà trư ng công b danh sách sinh viên trúng tuy n”. Trong th i gian v a qua, vì có trư ng chưa chú ý thi hành đúng đ n nh ng quy đ nh này, m t khác vì thi u nh ng quy đ nh c th v th t c: cho nên vi c xét duy t t t nghi p m t s trư ng chưa đư c th t chu đáo ho c b ch m tr . Đ kh c ph c nh ng thi u sót trên, B Giáo d c quy đ nh rõ sau đây nh ng th t c c n thi t đ các trư ng thi hành. I. Đ I V I CÁC TRƯ NG TR C THU C B GIÁO D C. A) Phân công trách nhi m Trư c khi h sơ thi đư c chuy n đ n Văn phòng B đ B trư ng duy t và ký quy t đ nh công nh n sinh viên t t nghi p, h sơ đó ph i qua các cơ quan sau đây nghiên c u và có ý ki n: a) V Đào t o và b i dư ng giáo viên và V T ch c cán b ch u trách nhi m nghiên c u h sơ thi c a các trư ng Đ i h c Sư ph m (tr các ngành h c đ t trong trư ng đ i h c Sư ph m nhưng không có m c tiêu đào t o giáo viên). V Đào t o và b i dư ng ch u trách nhi m chính.
  2. b) V Qu n lý h c sinh, sinh viên và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m nghiên c u h sơ thi c a các trư ng Đ i h c khác (k c các ngành c a trư ng Đ i h c Sư ph m không đào t o giáo viên). V Qu n lý h c sinh, sinh viên ch u trách nhi m chính. c) V T ch c cán b và V Qu n lý h c sinh, sinh viên ch y u xét v m t s c kh e và m t ch t lư ng chính tr c a sinh viên (h sơ, lý l ch, đ o đ c cách m ng). V Đào t o và b i dư ng giáo viên và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p ch y u xét v m t ch t lư ng chuyên môn. d) Ngoài nhi m v trên, V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p theo dõi n m tình hình chung, nghiên c u k t qu thi t t nghi p các trư ng không tr c thu c B Giáo d c và có ý ki n trình B m i khi các B khác có trư ng h i ý ki n B Giáo d c. B) Đăng ký t t nghi p và th t c xét duy t t t nghi p. Đ chu n b cho vi c xét duy t t t nghi p ti n hành đư c t t, trong Thông tư s 146 ngày 16 tháng 02 năm 1962, B Giáo d c đã quy đ nh vi c đăng ký t t nghi p đ i v i các trư ng tr c thu c. Yêu c u các trư ng thi hành nghiêm ch nh nh ng quy đ nh đó. Sau đây là nh ng th t c c n thi t khi ti n hành xét duy t t t nghi p: 1. Ch m nh t là m t tháng sau khi sinh viên thi xong, nhà trư ng ph i g i đ n các cơ quan sau đây m i nơi m t h sơ thi: - V Đào t o và b i dư ng giáo viên; V T ch c cán b và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p n u là trư ng Đ i h c Sư ph m; - V Qu n lý h c sinh, sinh viên và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p n u là trư ng Đ i h c khác. 2. H sơ thi g m có: - Biên b n c a H i đ ng giám kh o. - B ng t ng k t đi m thi (1) (làm theo m u A kèm theo). Nh ng tài li u này ph i có ch ký c a Ch t ch và Thư ký H i đ ng. N u trong biên b n có ghi nh ng trư ng h p b t thư ng (vi ph m k lu t thi, b b t qu tang gian l n, v.v…) thì c n kèm theo nh ng tài li u ch ng minh (biên b n c a ban giám th , tang v t, v.v…). Ngoài ra, n u các V có trách nhi m nghiên c u h sơ thi, c n có thêm tài li u gì khác và yêu c u trư ng cung c p (h c b , h sơ, lý l ch sinh viên, v.v…) thì nhà trư ng có trách nhi m cung c p đ nh ng tài li u đó. 3. Khi nh n đư c h sơ thi, V có trách nhi m chính theo s phân công trên s ph i h p v i V có liên quan ti n hành ngay vi c xét h sơ đó và báo cáo cho B bi t k t qu .
  3. Trư ng h p c n thi t có th báo cáo tr c ti p. Sau khi B hay Th trư ng có ý ki n quy t đ nh, V có trách nhi m chính báo cho trư ng bi t đ trư ng làm d th o quy t đ nh công nh n t t nghi p (2) (m u B kèm theo) và danh sách sinh viên đư c công nh n(3) (m u C kèm theo). Nh ng tài li u này đánh máy thành năm b n. V có trách nhi m chính th m tra l i danh sách này trư c khi chuy n đ n Văn phòng B đ B hay Th trư ng ký quy t đ nh. 4. Riêng đ i v i trư ng Đ i h c Bách khoa, vì vi c xét duy t t t nghi p do m t H i đ ng ph trách và vi c này ch ti n hành sau khi sinh viên hoàn thành nhi m v đi công tác th c t các cơ s s n xu t, trư ng Đ i h c Bách khoa ch u trách nhi m chính chu n b cho H i đ ng này làm vi c. Sau khi H i đ ng làm vi c xong, trư ng Đ i h c Bách khoa g i đ n V Qu n lý h c sinh, sinh viên biên b n c a H i đ ng kèm theo d th o quy t đ nh công nh n t t nghi p và danh sách sinh viên đư c công nh n đ V Qu n lý h c sinh, sinh viên th m tra l i danh sách này trư c khi B trư ng ký quy t đ nh. Khi g i biên b n c a H i đ ng đ n V Qu n lý h c sinh, sinh viên đ ng th i trư ng Đ i h c Bách khoa cùng g i b n sao biên b n đó đ n V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p đ theo dõi n m tình hình chung. 5. Sau khi B trư ng ký quy t đ nh công nh n sinh viên t t nghi p, Văn phòng B g i b n sao quy t đ nh này cho: - Ban giám hi u nhà trư ng; - V Đào t o và b i dư ng giáo viên, V T ch c cán b và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p n u là trư ng Đ i h c Sư ph m; - V Qu n lý h c sinh sinh viên và V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p n u là trư ng Đ i h c khác. Trư ng s căn c vào danh sách sinh viên t t nghi p đã đư c B duy t, ghi vào s đăng ký sinh viên t t nghi p c a trư ng, trư c khi c p b ng cho sinh viên. B s có công văn hư ng d n các trư ng v vi c l p h sơ đăng ký theo m u th ng nh t. II. Đ I V I CÁC TRƯ NG KHÔNG TR C THU C B GIÁO D C. Vi c xét duy t t t nghi p ti n hành theo th t c chung đã quy đ nh đi u 14 c a Th l thi t t nghi p Đ i h c ban hành ngày 12 tháng 6 năm 1961. Chi ti t do các B , T ng c c có trư ng quy đ nh. Khi các trư ng g i biên b n c a H i đ ng giám kh o đ n B Giáo d c (V Đ i h c và Trung c p chuyên nghi p) theo quy đ nh c a đi u 14, c n kèm theo b ng t ng k t đi m thi. Đ vi c xét duy t ti n hành đư c nhanh và chu đáo, các trư ng c n có s chu n b k trư c khi thi, nh t là v vi c phân lo i sinh viên v tư cách đ o đ c và v s c kh e. B
  4. Giáo d c đ ngh các B , T ng c c có trư ng nghiên c u áp d ng vi c đăng ký t t nghi p đã thi hành đ i v i các trư ng tr c thu c B Giáo d c. 1, 2, và 3 M u này không đăng vào Công báo. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C TH TRƯ NG Lê Văn Giang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản