Thông tư số 37-TC/TCĐN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư số 37-TC/TCĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37-TC/TCĐN về chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ta đài thọ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 37-TC/TCĐN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37-TC/TC N Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 37-TC/TC N NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1991 V CH PH C P CHO CÁN B I CÔNG TÁC NG N H N NƯ C NGOÀI DO NƯ C TA ÀI TH Căn c vào cơ ch thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i áp d ng c v i các nư c trư c kia có quan h thanh toán v i ta b ng Rúp chuy n như ng và tình hình bi n ng giá c hi n nay nư c ngoài, sau khi tham kh o ý ki n m t s ngành có liên quan; B Tài chính quy nh ch ph c p cho cán b ta i công tác nư c ngoài do nư c ta ài th như sau I- PHÂN LO I CÁN B Cán b nhân viên i công tác ng n h n nư c ngoài ư c phân lo i theo m c lương chính ư c hư ng trong nư c: Lo i A có m c lương tháng t 668 ng tr lên Lo i B có m c lương tháng t 425 ng n dư i 668 ng Lo i C có m c lương tháng t 310 ng n dư i 425 ng Lo i D có m c lương tháng t 310 ng tr xu ng. II- CH PH C P 1. Ti n ăn tiêu: Ph c p ăn tiêu cho cán b i công tác ng n h n bao g m ti n chi cho ăn u ng và ti n tiêu v t (gi t là, b c vác hành lý, tàu xe i l i làm vi c và chút ít ti n "pu c boa" v.v...). M c ph c p c th ư c quy nh t i ph l c ính kèm. Cách tính ti n ăn, tiêu: n nư c b n ngày nào ư c tính ph c p ăn, tiêu ngày ó. Th i gian i ư ng n nư c b n làm vi c b ng máy bay ho c tàu liên v n qu c t ư c tính nguyên ph c p ăn tiêu t i nư c làm vi c. Trư ng h p n nư c làm vi c ph i quá c nh qua nư c khác ư c tính tiêu chuNn ph c p ăn tiêu theo m c quy nh t i nư c oàn quá c nh. 2. Ti n tiêu v t:
  2. Ph c p tiêu v t ch áp d ng i v i trư ng h p b n ch b trí cho ăn, mà không c p thêm m t kho n ti n nào khác. Trong các quy t nh c oàn i, các thư m i c a b n ho c xác nh n c a i s quán ta t i nư c oàn n công tác ph i ghi rõ là b n ch ài th ăn, không c p ti n tiêu v t thì m i có cơ s c p thêm kho n ti n này cho oàn. 3. Ti n ch tàu xe d c ư ng: Th i gian ch quá c nh trong ph m vi 8 ngày tính cho c lư t i và v ư c hư ng 2/3 m c ph c p ăn tiêu theo ch . N u có lý do c bi t c n kéo dài quá th i gian quy nh trên ph i có xác nh n c a s quán s t i và ư c hư ng ti p như quy nh trên. Th i gian lưu l i nư c ngoài do yêu c u riêng ư c c p có thNm quy n cho phép, cá nhân ph i t túc m i chi phí trong th i gian ó. 4. Nh ng kho n ư c thanh toán theo th c chi và theo nh m c khoán: Ti n thuê bu ng khách s n ho c nhà khác s quán ư c thanh toán theo th c chi ghi trên hoá ơn thu ti n. Ti n l phí sân bay và t c xi ưa ón t sân bay, ga, c ng n khách s n ho c nhà khách s quán ư c khoán nh m c chi t i nư c oàn quá c nh và nư c oàn n công tác (m c quy nh c th ư c ghi t i ph l c ính kèm). III- NH NG QUY NNH KHÁC 1. Quy nh mua vé tàu ho và vé máy bay: C p B trư ng và tương ương tr lên i vé máy bay ho c tàu ho lo i c bi t ho c lo i I. C p th trư ng tr xu ng i máy bay ho c tàu ho lo i thư ng. 2. T t c các oàn i d h i ngh u ư c hư ng m c chi tiêu theo i u ki n khách s n trong th i gian h i ngh . N u sau th i gian h i ngh do khách quan ph i ch i chưa v nư c ngay ư c thì oàn c n liên h v i i s quán ư c xem xét b trí cho oàn v t i nhà khác s quán. Các oàn không ph i i d h i ngh ph i v t i nhà khách s quán (tr trư ng h p nơi oàn n công tác không có nhà khách s quán ho c ch làm vi c xa th ô). Khách s n ư c thuê, bu ng ư c thuê là lo i khách s n trung bình và bu ng trung bình. C p th trư ng tr lên ư c thuê bu ng m t giư ng, các c p còn l i thuê bu ng ghép. 3. Khi c p phát cho oàn ra, B Tài chính c p phát b ng ôla M , tuỳ theo t ng trư ng h p c th Ngân hàng Ngo i thương s gi i quy t b ng ôla M , ng ti n nư c s t i mà Ngân hàng có ho c ng ngo i t chuy n i khác theo t giá th trư ng qu c t do Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam xác nh. Trư ng h p ư c B Tài chính c p b ng ti n a phương t qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c is quán ta t i nư c ngoài thì theo t giá công b c a Ngân hàng nư c s t i áp d ng cho vi c chuy n i ôla ti n m t. IV- L P D TOÁN VÀ QUY T TOÁN
  3. Ch này ư c áp d ng cho các i tư ng cán b i công tác ng n h n nư c ngoài do nư c ta ài th (bao g m cán b i công tác thu c qu ngo i t Nhà nư c c p và cán b i công tác thu c qu ngo i t t có c a các ngành và các a phương). i v i cán b i công tác nư c ngoài thu c qu ngo i t c a Nhà nư c c p trư c lúc oàn i công tác, B ch qu n, các ngành và các a phương ph i l p d toán chi tiêu ngo i t n B Tài chính duy t theo ch nêu t i Thông tư này. Sau khi oàn v , trong ph m vi 15 ngày, B ch qu n làm báo cáo quy t toán th c hi n vi c chi tiêu ngo i t g i B Tài chính duy t. i v i các cán b i công tác thu c qu ngo i t c a các ngành và các a phương thì vi c l p d toán và duy t quy t toán có quy nh riêng. Thông tư này thay th cho các Thông tư s 77-TC/TCNT ngày 31-12-1987 và Thông tư s 51-TC/TC N ngày 10-11-1989 c a B Tài chính và có hi u l c k t ngày ký. ngh các B , ngành, các a phương, các i s quán ta nư c ngoài ph bi n cho các cán b ta i công tác nư c ngoài bi t th c hi n. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký) TIÊU CHU N PH C P ĂN TIÊU I V I CÁN B I CÔNG TÁC NƯ C NGOÀI DO NƯ C TA ÀI TH STT Tên nư c L phí Ph c p ăn tiêu m t Ph c p tiêu v t sân bay ngày và t c xi A B C D A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 An-ba-ni 20 12,0 10,2 8,5 7,0 3,0 2,6 2,1 1,7 2 Anh 40 26,0 22,8 19,6 16,3 6,5 5,7 4,9 4,1 3 Angiêri 30 22,8 20,0 17,0 14,3 5,7 5,0 4,3 3,6 4 n 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 5 Angôla 30 20,8 18,2 15,6 13,0 5,2 4,6 3,9 3,3 6 Ai C p 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 7 Afganistan 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 8 Ba lan 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 9 Bungari 20 12,0 10,2 8,5 7,0 3,0 2,6 2,1 1,7
  4. 10 B c Tri u 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 Tiên 11 B 40 26,0 22,8 19,6 16,3 6,5 5,7 9,8 8,2 12 Cămpuchia 20 12,0 10,2 8,5 7,0 3,0 2,6 2,1 1,7 13 Cuba 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 14 Cana a 50 37,5 32,5 29,0 26,0 9,4 8,2 7,3 6,5 15 Công gô B 30 22,8 20,0 17,0 14,3 5,7 5,0 4,3 3,6 16 CHLB c 40 24,0 21,0 18,0 17,0 6,0 5,3 4,5 4,3 17 Ethiopia 30 24,7 21,7 18,5 15,4 6,2 5,5 4,7 3,9 18 Ghinê 30 25,0 22,5 20,0 17,5 6,3 5,7 5,0 4,4 19 H ng Kông 30 19,5 17,0 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 20 Hungari 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 21 In ônêxia 40 18,2 16,0 13,7 14,4 4,6 4,0 3,5 2,9 22 Italia 30 26,0 22,8 19,6 16,3 6,5 5,7 4,9 4,1 23 IR c 30 20,8 18,2 15,6 13,0 5,2 4,6 3,9 3,3 24 Lào 20 12,0 10,2 8,5 7,0 3,0 2,6 2,1 1,7 25 Libi 30 24,7 21,7 18,5 15,4 6,2 5,4 4,7 3,9 26 Liên Xô 20 12,0 10,2 8,5 7,0 3,0 2,6 2,1 1,7 27 M - Liên 50 37,5 32,5 29,0 26,0 9,4 8,2 7,3 6,5 hi p qu c 28 Mông C 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 29 Malaixia 30 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 30 Mêhicô 30 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 31 Mi n i n 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 32 Môdămbích 30 20,8 18,2 15,6 13,0 5,2 4,6 3,9 3,3 33 Nam Tư 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 34 Nam Tri u 30 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 Tiên 35 Nam Y-ê- 30 18,2 16,1 13,7 11,4 4,6 4,0 3,5 2,9 men 36 Nicaragoa 30 20,8 18,2 15,6 13,0 5,2 4,6 3,9 3,3 37 Nh t b n 50 37,5 32,5 29,0 26,0 9,4 8,2 7,3 6,5
  5. 38 Pakistan 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 39 Pháp 40 26,0 22,8 19,6 16,3 6,5 5,7 9,8 8,2 40 Philipin 30 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 41 Rumani 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 42 Singapore 30 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 43 Sire 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 44 Srilanca 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 45 Ti p Kh c 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 46 Trung Qu c 20 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 47 Tanzania 30 16,3 14,3 12,2 10,2 4,1 3,6 3,1 2,6 48 Thái Lan 30 15,6 13,7 11,8 9,8 3,9 3,5 3,0 2,5 49 Thu i n 40 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1 50 Thu Sĩ 50 35,0 29,0 25,0 24,0 8,8 7,3 6,4 6,0 51 Úc 30 19,5 17,1 14,6 12,2 4,9 4,3 3,7 3,1
Đồng bộ tài khoản