Thông tư số 38-TC/TCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư số 38-TC/TCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 38-TC/TCCBCP về nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài chính thuộc chính quyền địa phương các cấp do Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 38-TC/TCCBCP

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ******** S : 38-TC/TCCBCP Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH S 38- TC/TCCBCP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N V NHI M V QU N LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH VÀ T CH C B MÁY C A CƠ QUAN QU N LÝ TÀI CHÍNH THU C CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG CÁC C P Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 5/7/1994; Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 20/3/1996; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; tăng cư ng qu n lý tài chính nhà nư c t i a phương theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Liên B Tài chính - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n v nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách và t ch c b máy c a cơ quan tài chính nhà nư c tr c thu c U ban nhân dân các c p như sau: A. S TÀI CHÍNH - V T GIÁ T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG: S Tài chính - V t giá là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), có ch c năng giúp U ban nhân dân t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính, giá c trong ph m vi nhi m v c a U ban nhân dân theo lu t nh. S Tài chính - V t giá ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a B Tài chính và Ban V t giá Chính ph . 1. NHI M V QU N LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH C A S TÀI CHÍNH - V T GIÁ: 1. Giúp U ban nhân dân (UBND) t nh tri n khai th c hi n và hư ng d n các cơ quan thu c t nh và cơ quan tài chính c p dư i th c hi n pháp lu t, chính sách ch và các quy nh c a Nhà nư c v tài chính, ngân sách, k toán và ki m toán trên a bàn. 2. Xây d ng các văn b n quy nh v vi c thu phí, l phí, ph thu, vay và tr n , v huy ng s óng góp c a các cá nhân và các t ch c thu c thNm quy n c a a phương trình c p có thNm quy n xem xét ban hành; hư ng d n và t ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 3. Hư ng d n các cơ quan nhà nư c, các ơn v s nghi p thu c t nh và cơ quan tài chính c p dư i xây d ng d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, xem xét và t ng h p xây d ng d toán ngân sách a phương, m c b sung cho ngân sách huy n, quy nh vi c b sung ngân sách cho c p xã; l p d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t trình UBND t nh xem xét, trình H ND t nh quy t nh; xác nh t l i u ti t các kho n thu cho ngân sách c p dư i trình UBND t nh quy t nh; xu t các bi n pháp c n thi t hoàn thành nhi m v thu chi ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng tham ô lãng phí trình c p có thNm quy n quy t nh. 4. L p phương án phân b d toán ngân sách t nh trình UBND t nh xem xét trình H ND t nh quy t nh; qu n lý ngân sách t nh ã ư c quy t nh. Tham gia v i S K ho ch - u tư v k ho ch u tư xây d ng cơ b n và b trí v n u tư xây d ng cơ b n trình UBND t nh quy t nh. Ph i h p v i các cơ quan thu trong vi c th c hi n công tác qu n lý thu thu , phí và các kho n thu khác trên a bàn; ph i h p v i Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát y , k p th i, úng ch , tiêu chuNn cho các i tư ng s d ng ngân sách t nh. 5. Qu n lý tài s n thu c s h u Nhà nư c thu c khu v c hành chính s nghi p t i a phương theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. 6. Xem xét, ki m tra v m t tài chính i v i vi c xây d ng và hình thành các d án u tư b ng v n ngân sách a phương, các d án vay v n c a a phương, giúp UBND t nh ki m tra vi c s d ng v n và th c hi n k ho ch tr n vay; qu n lý và ki m tra vi c s d ng các ngu n v n và tài s n vi n tr c a a phương. 7. Qu n lý và s d ng qu d tr tài chính c a t nh theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a UBND t nh. 8. Qu n lý các ngu n kinh phí u quy n c a Trung ương. 9. Ki m tra và xét duy t quy t toán c a các cơ quan nhà nư c, ơn v hành chính, s nghi p, các t ch c s d ng ngân sách t nh. 10. Hư ng d n cơ quan tài chính c p dư i t ng h p s li u v thu chi ngân sách nhà nư c t i a bàn và th c hi n quy t toán ngân sách c p mình. T ng h p tình hình thu chi ngân sách nhà nư c, l p t ng quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a a phương trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 11. Báo cáo v tài chính, ngân sách theo quy nh. 12. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng x s , các ho t ng kinh doanh, d ch v và tư v n v tài chính, b o hi m, k toán và ki m toán t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. Tham gia v i cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p trong vi c qu n lý tài chính i v i doanh nghi p theo phân c p. 13. Thanh tra, ki m tra v qu n lý tài chính, ngân sách c a chính quy n c p dư i và các cơ quan hành chính, s nghi p, doanh nghi p t i a phương có tr c ti p liên quan n trách nhi m, nghĩa v i v i ngân sách a phương và vi c th c hi n ch qu n lý tài chính nhà nư c, qu n lý tài s n nhà nư c c a a phương theo quy nh.
  3. 14. Th ng nh t qu n lý v quy ho ch, k ho ch b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn nghi p v tài chính, k toán thu c a phương. 2. T CH C B MÁY: Mô hình t ch c chung c a S Tài chính - V t giá g m các ơn v sau ây: - Phòng Qu n lý ngân sách - Phòng Tài chính hành chính s nghi p - Phòng Qu n lý công s n - Phòng Qu n lý ngân sách huy n, xã - Ban V t giá - Thanh tra tài chính, giá c - Văn phòng S (T ch c cán b , hành chính qu n tr , tài v k toán) Căn c vào mô hình t ch c chung và tuỳ theo quy mô nhi m v qu n lý tài chính ngân sách và giá c a phương, Giám c S Tài chính - V t giá ph i h p v i Trư ng Ban T ch c chính quy n t nh trình Ch t ch UBND t nh quy t nh, không nh t thi t ph i t ch c y theo mô hình chung. 3. BIÊN CH : Biên ch c a S Tài chính - V t giá thu c biên ch hành chính nhà nư c, ư c xác nh trên cơ s m b o th c hi n nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách và giá c t i a phương. U ban nhân dân t nh căn c tình hình c th c a a phương và s biên ch ư c giao c a t nh xác nh biên ch cho S Tài chính - V t giá. B. PHÒNG TÀI CHÍNH QU N, HUY N, THN XÃ,THÀNH PH THU C T NH: Phòng Tài chính - Giá c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) là cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, có ch c năng giúp UBND huy n th c hi n nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách trên a bàn huy n theo phân c p qu n lý c a Nhà nư c. Phòng Tài chính - Giá c huy n ch u s ch o v chuyên môn c a S Tài chính - V t giá. T i nh ng a phương không có Phòng Tài chính - Giá c thì Phòng K ho ch - Tài chính, Phòng Tài chính - Thương nghi p u th c hi n nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách theo quy nh t i Thông tư này. 1. NHI M V QU N LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH C A PHÒNG TÀI CHÍNH HUY N:
  4. 1. Giúp UBND huy n hư ng d n và t ch c th c hi n nhi m v qu n lý v tài chính, ngân sách nhà nư c trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t; 2. Hư ng d n các cơ quan, ơn v d toán thu c huy n, Ban Tài chính xã xây d ng d toán ngân sách hàng năm; xây d ng d toán ngân sách huy n theo hư ng d n c a S Tài chính - V t giá, trình UBND huy n xem xét trình H ND huy n quy t nh; 3. L p phương án phân b d toán ngân sách huy n, l p d toán i u ch nh trong trư ng h p c n thi t theo quy nh trình UBND xem xét, trình H ND quy t nh; b o m i u hành theo ti n và d toán ã ư c quy t nh; hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, i u hành và quy t toán ngân sách c p xã; 4. Ki m tra vi c qu n lý tài chính, ngân sách c a chính quy n c p xã và các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c thu c huy n. Ph i h p v i cơ quan thu thu trong vi c qu n lý công tác thu ngân sách nhà nư c trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát y , k p th i, úng ch , tiêu chuNn cho các i tư ng s d ng ngân sách c p huy n. 5. T ng h p thu chi ngân sách nhà nư c trên a bàn huy n; hư ng d n và ki m tra quy t toán ngân sách c p xã; l p quy t toán ngân sách c p huy n, và t ng quy t toán ngân sách trên a bàn theo quy nh; 6. Báo cáo v tài chính, ngân sách theo quy nh; 7. Qu n lý tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p t i huy n theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính; 8. Qu n lý ngu n kinh phí ư c u quy n c a c p trên. 2. T CH C VÀ BIÊN CH : Phòng Tài chính huy n ư c t ch c thành các t chuyên môn, nghi p v , tuỳ theo yêu c u c th c a nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách t i a bàn, nhưng ph i m b o b máy g n nh , hi u qu . Biên ch c a Phòng Tài chính huy n thu c biên ch hành chính nhà nư c c a UBND huy n và ư c xác nh trên cơ s m b o th c hi n nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách và các nhi m v khác ư c giao. UBND huy n căn c tình hình c th c a a phương và t ng s biên ch ư c giao c a huy n xác nh s biên ch c a Phòng Tài chính. C. BAN TÀI CHÍNH XÃ, THN TR N, PHƯ NG: th c hi n nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách c p xã, th tr n, phư ng (sau ây g i chung là xã), xã có Ban Tài chính thu c UBND xã. Ban Tài chính xã có nhi m v giúp UBND xã th c hi n qu n lý tài chính và ngân sách xã theo quy nh c a Nhà nư c và s hư ng d n, ch o c a cơ quan tài chính c p trên.
  5. Nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách c a Ban Tài chính xã: 1. Xây d ng d toán ngân sách xã theo hư ng d n c a cơ quan tài chính c p trên, trình UBND xã xem xét trình H ND xã quy t nh; 2. Th c hi n vi c qu n lý thu chi, quy t toán ngân sách xã theo d toán ã ư c quy t nh; qu n lý tài s n công t i xã theo quy nh. 3. Giúp UBND xã trong vi c khai thác m i ngu n thu trên a bàn, b o m cho các ho t ng tài chính, ngân sách c a xã lành m nh và theo úng quy nh c a Nhà nư c; 4. Ki m tra v tài chính, ngân sách theo hư ng d n c a cơ quan tài chính c p trên; 5. Báo cáo v tài chính, ngân sách theo úng quy nh. B máy c a Ban Tài chính xã g m Trư ng ban do U viên UBND xã kiêm nhi m, m t K toán chuyên trách, m t Th qu chuyên trách ho c kiêm nhi m. K toán chuyên trách c a Ban Tài chính xã ph i là cán b ư c ào t o v chuyên môn nghi p v tài chính, k toán; vi c b trí, i u ng cán b k toán xã ph i ư c s tho thu n c a Trư ng phòng Tài chính huy n. Các cán b chuyên môn (K toán, Th qu ) c a Ban Tài chính xã ư c hư ng quy n l i và các ch khác theo quy nh c a Chính ph t i Ngh nh s 50/CP ngày 26/7/1995 và Thông tư liên B s 97/TTLB-TC ngày 16/8/1995 c a Ban T ch c cán b Chính ph và B Tài chính v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n. Quy nh trên ây v b máy c a Ban Tài chính xã thay th cho các quy nh v t ch c Ban Tài chính xã, phư ng nói t i i m 7, ph n I c a Thông tư s 14/TC- NSNN ngày 28 tháng 3 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý thu chi ngân sách xã, th tr n, phư ng. Thông tư này thay th các quy nh v nhi m v và t ch c b máy qu n lý tài chính, ngân sách c a cơ quan tài chính thu c chính quy n a phương các c p quy nh t i Thông tư s 37/TTLB ngày 05/8/1992 c a Liên B Tài chính - Ban T ch c cán b Chính ph - U ban V t giá Nhà nư c và thay th Thông tư s 03/TC-TC-TCCB ngày 04/01/1995 c a B Tài chính. Nhi m v và b máy qu n lý giá c a S Tài chính - V t giá quy nh t i Thông tư s 37/TTLB ngày 05/8/1992 c a Liên B Tài chính - U ban V t giá Nhà nư c - Ban T ch c cán b Chính ph v n có hi u l c thi hành cho n khi có hư ng d n m i c a Ban T ch c cán b Chính ph và Ban V t giá Chính ph . Căn c hư ng d n t i Thông tư này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Tài chính - V t giá và Ban T ch c chính quy n chuNn b và trình các n i dung, bi n pháp tri n khai c th Ch t ch UBND t nh quy t nh, ng th i hư ng d n các ngành, các c p chính quy n huy n, xã t ch c th c hi n t 01 tháng 7 năm 1997. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh Liên B gi i quy t. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng
  6. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản