Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
8
download

Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 39/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C CÁC B NH TH Y S N PH I CÔNG B DNCH Căn c Ngh nh 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28/11/2008 c a Chính ph v/v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch như sau: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch”. Danh m c này ư c b sung khi có các b nh nguy hi m khác m i xu t hi n và c n ph i công b d ch. i u 2. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i s a i, b sung. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B Nông nghi p & PTNT; - UBND các t nh/TP tr c thu c TW; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Di p K nh T n - Chi c c Thú y các t nh/TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c C c Thú y; - Lưu: VT, PC.
  2. DANH M C CÁC B NH TH Y S N PH I CÔNG B DNCH (Ban hành kèm theo Thông tư s : 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Tên b nh Tác nhân gây Loài c m nhi m b nh 1 B nh m tr ng White spot Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm (White spot syndrome virus chân tr ng (Penaeus vannamei), Tôm disease) (WSSV) th r n (P. semisulcatus), Tôm l t (P. merguiensis), Tôm r o (Metapenaeus ensis) 2 H i ch ng Taura Taura syndrome Tôm chân tr ng (Penaeus vannamei) (Taura syndrome) virus (TSV) 3 B nh u vàng Yellowhead virus Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm (Yellow head (YHV) chân tr ng (Penaeus vannamei), Tôm disease) th r n (P. semisulcatus), Tôm l t (P. merguiensis), Tôm r o (Metapenaeus ensis) 4 B nh xu t huy t Spring viraemia Cá chép (Cyprinus carpio) mùa xuân cá of carp virus - chép (Spring SVCV Cá chép koi (Cyprinus carpio koi) viraemia of carp) Cá tr m c (Ctenopharyngodon idellus) Cá mè tr ng (Hypophthalmichthys molixtric) Cá mè hoa (Aristichthys nobilis) Cá i c (Carassius carassisus) Cá vàng (Carassius auratus) Cá nheo (Silurus glani) 5 B nh do KHV Koi Herpesvirus Cá chép (Cyprinus carpio) (Koi herpesvirus (KHV) disease) Cá chép koi (Cyprinus carpio koi) 6 B nh ho i t th n Betanodavirus Cá song (Epinephelus spp.) kinh (Viral nervous Cá vư c (Lates calcarifer) necrosis/Viral
  3. encephalopathy Cá giò (Rachycentron canadum) and retinopathy) Cá tráp (Sparus latus)
Đồng bộ tài khoản