Thông tư số 40/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư số 40/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 40/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 40/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N K TOÁN KHI CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph v vi c chuy n DNNN thành Công ty c ph n; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09/09/2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n DNNN thành Công ty c ph n; Căn c Quy t nh s 1141 TC/Q -C KT ngày 1/11/1995 v vi c ban hành ch k toán doanh nghi p, Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 v vi c ban hành ch báo cáo tài chính và các Thông tư hư ng d n s a i, b sung ch k toán doanh nghi p c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 1177 TC/Q -C KT ngày 23/12/1996 v vi c ban hành ch k toán doanh nghi p v a và nh , Quy t nh s 144/2001/Q -BTC ngày 21/12/2001 v vi c s a i, b sung ch k toán doanh nghi p v a và nh c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n k toán khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n, như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các doanh nghi p nhà nư c (DNNN) trư c khi chuy n thành Công ty c ph n; Công ty c ph n ư c thành l p t vi c chuy n i DNNN; Các T ng công ty, công ty có các ơn v tr c thu c, ph thu c chuy n thành Công ty c ph n. 2. Thông tư này ch hư ng d n các nghi p v k toán khi chuy n DNNN thành Công ty c ph n, nh ng n i dung k toán không hư ng d n trong Thông tư này thì th c hi n theo ch k toán hi n hành. 3. Khi nh n ư c quy t nh c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n, DNNN có trách nhi m t ch c khoá s k toán, ki m kê tài s n, xác nh n chưa thanh toán, tài s n không c n dùng, ánh giá l i tài s n c n dùng xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n. 4. Khi th c hi n bàn giao tài s n và ngu n v n cho Công ty c ph n, DNNN ph i l p h sơ bàn giao tài s n, ti n v n theo qui nh t i M c VII, Ph n th hai, Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 c a B Tài chính v Hư ng d n nh ng v n tài chính khi chuy n DNNN thành Công ty c ph n và theo quy nh t i Thông tư này.
 2. 5. Khi nh n tài s n, ngu n v n bàn giao t DNNN, Công ty c ph n ph i m s k toán m i (Bao g m s k toán t ng h p và s k toán chi ti t) ph n ánh giá tr tài s n, ngu n v n nh n bàn giao. 6. i v i các kho n n ph i thu và tài s n không c n dùng ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p mà giao cho Công ty c ph n ho c giao cho Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p thu h i h công n và ti p t c như ng bán, thanh lý tài s n gi h Nhà nư c thì hàng năm Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p ph i l p "Báo cáo quy t toán n thu h và tài s n gi h Nhà nư c" và g i cho S Tài chính ( i v i doanh nghi p ư c c ph n hoá thu c a phương), cho C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính ( i v i doanh nghi p ư c c ph n hoá thu c trung ương) và cơ quan quy t nh c ph n hoá, ho c T ng công ty theo quy nh ư c trích l p Qu H tr s p x p và c ph n hoá DNNN. II. HƯ NG D N K TOÁN KHI CHUY N DNNN THÀNH CÔNG TY C PH N A. K TOÁN T I DNNN TRƯ C KHI CHUY N THÀNH CÔNG TY C PH N 1. K toán k t qu ki m kê 1.1. Căn c vào Báo cáo k t qu ki m kê tài s n, ph n ánh giá tr tài s n th a qua ki m kê, ghi: N các TK 111, 152, 155, 156, 211 Có TK 3381 - Tài s n th a ch gi i quy t. 1.2. Căn c vào Báo cáo k t qu ki m kê tài s n, ph n ánh giá tr tài s n thi u qua ki m kê, ghi: N TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý Có các TK: 111, 152, 155, 156, 211 1.3. Căn c vào k t qu ánh giá l i tài s n xác nh giá tr doanh nghi p - Trư ng h p giá tr tài s n ư c ánh giá l i cao hơn giá tr tài s n ang ph n ánh trên s k toán, s chênh l ch tăng do ánh giá l i tài s n, ghi: N các TK 152, 153, 154, 155, 156, 211 Có TK 412 - Chênh l ch ánh giá l i tài s n. - Trư ng h p giá tr tài s n ư c ánh giá l i nh hơn giá tr tài s n ang ph n ánh trên s k toán, s chênh l ch nh hơn do ánh giá l i tài s n, ghi: N TK 412 - Chênh l ch ánh giá l i tài s n
 3. Có các TK 152, 153, 154, 155, 156, 211 2. K toán x lý nh ng v n v tài chính trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p 2.1. K toán x lý k t qu ki m kê: - Căn c vào biên b n x lý tài s n thi u qua ki m kê, ghi: N các TK 111, 331, 334 (Ph n t ch c, cá nhân ph i b i thư ng) N TK 811 - Chi phí khác (Ph n tài s n thi u sau khi tr ph n b i thư ng c a các t ch c cá nhân) Có TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý. - Căn c vào biên b n x lý tài s n th a qua ki m kê, ghi: N TK 3381 - Tài s n th a ch gi i quy t. Có TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán (N u tài s n th a c a ngư i bán) Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Tài s n th a c a i tư ng khác) Có TK 711 - Thu nh p khác ( i v i tài s n th a không xác nh ư c nguyên nhân và không tìm ư c ch s h u). 2.2. Căn c k t qu x lý tài s n doanh nghi p không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p 2.2.1. Trư ng h p i u chuy n tài s n cho các ơn v khác, căn c vào biên b n giao nh n tài s n theo quy t nh i u chuy n tài s n c a cơ quan có thNm quy n x lý như sau: - i v i hàng t n kho i u chuy n cho ơn v khác, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có các TK 152, 153, 155, 156. - i v i TSC i u chuy n cho ơn v khác, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC Có TK 211 - TSC h u hình. 2.2.2. Trư ng h p như ng bán, thanh lý tài s n không c n dùng, tài s n ng:
 4. - Ph n ánh s thu v như ng bán, thanh lý TSC không c n dùng, TSC ch thanh lý, ghi: N các TK 111, 112, 131 Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (n u có) Có TK 711 - Thu nh p khác. - Ph n ánh s thu v như ng bán hàng t n kho ng, không c n dùng, ghi: N các TK 111, 112, 131 Có TK 3331 Thu GTGT ph i n p Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v . - Ph n ánh chi phí v như ng bán, thanh lý tài s n c nh không c n dùng, TSC ch thanh lý, ghi: N TK 811 - Chi phí khác N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 331. - Ph n ánh gi m TSC em như ng bán, thanh lý, ghi: N TK 811 - Chi phí khác (Giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC Có TK 211 - TSC h u hình. - Ph n ánh giá v n hàng t n kho ng, không c n dùng ưa i như ng bán, thanh lý, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có các TK 152, 153, 154, 155, 156. 2.3. K toán x lý n ph i thu khó òi trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n - i v i các kho n n ph i thu ã có căn c ch ng minh theo qui nh là không có kh năng thu h i ư c, k toán căn c các ch ng t có liên quan như quy t nh xóa n , quy t nh x lý trách nhi m t ch c, cá nhân ph i b i thư ng, ghi: N các TK 111, 112, 331, 334 (Ph n t ch c, cá nhân ph i b i thư ng)
 5. N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (Ph n dùng ngu n d phòng ph i thu khó òi bù p sau khi tr ph n b i thư ng) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Ph n ư c tính vào chi phí n u ngu n d phòng ph i thu khó òi còn thi u) N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Ph n ư c tr vào ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi c ph n hoá - n u các ngu n trên không ) Có các TK 131, 138, - i v i các kho n n ph i thu quá h n, doanh nghi p có th bán cho các t ch c kinh t có ch c năng mua, bán n theo giá th a thu n, khi bán các kho n n ph i thu quá h n, ghi: N các TK 111, 112 (Theo giá bán th a thu n) N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (Ph n dùng ngu n d phòng ph i thu khó òi bù p) N TK 642 - Chi phí QLDN (Ph n ư c tính vào chi phí n u ngu n d phòng ph i thu khó òi còn thi u) N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Ph n ư c tr vào ph n v n nhà nư c t i DN trư c khi c ph n hóa n u các ngu n trên không ) Có các TK 131, 138, 2.4. K toán x lý các kho n n ph i tr trư c khi chuy n thành Công ty c ph n - i v i các kho n n ph i tr nhưng không ph i tr ho c do không xác nh ư c ch n , ư c h ch toán vào thu nh p khác, ghi: N các TK 311, 331, 338, 341, 342, 344, Có TK 711 - Thu nh p khác. - i v i các kho n n thu và các kho n ph i n p NSNN mà ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép xóa n ng thu và các kho n ph i n p NSNN t i a b ng s l lu k n th i i m nh giá, căn c vào quy t nh xóa n ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ghi: N TK 333 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c Có TK 711 - Thu nh p khác. - i v i các kho n n ti n vay ngân hàng thương m i nhà nư c ã quá h n, có th ư c T ng giám c ngân hàng thương m i nhà nư c xem xét cho khoanh n , giãn n . Trư ng h p các doanh nghi p này b l , không có kh năng thanh toán thì ư c
 6. xóa n lãi vay bao g m c lãi ã nh p g c v i m c không vư t quá s l còn l i. Căn c vào quy t nh v xóa n lãi vay, ghi: N các TK 311, 315, 335, 341 Có TK 711 - Thu nh p khác. - i v i kho n n BHXH, n cán b công nhân viên, doanh nghi p ph i có trách nhi m thanh toán d t i m trư c khi c ph n hóa m b o quy n l i cho ngư i lao ng, khi thanh toán ti n v kho n n BHXH, n cán b công nhân viên, ghi: N TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác N TK 334 - Ph i tr công nhân viên Có các TK 111, 112. 2.5. K toán x lý các kho n d phòng, chênh l ch t giá trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p, trư c khi doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n 2.5.1. S dư v các kho n d phòng ph i thu khó òi (Sau khi x lý xóa n ph i thu khó òi t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p), s dư v d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng gi m giá u tư ng n h n, dài h n ư c hoàn nh p vào thu nh p c a doanh nghi p, ghi: N TK 129 - D phòng gi m giá u tư ng n h n N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi N TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho N TK 229 - D phòng gi m giá u tư dài h n Có TK 711 - Thu nh p khác. 2.5.2. K toán x lý s dư chênh l ch t giá trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p a) i v i giá tr công trình xây d ng cơ b n d dang n u có phát sinh chênh l ch t giá thì sau khi bù tr gi a s tăng, s gi m, s dư chênh l ch t giá ư c tính vào giá tr công trình khi xác nh giá tr doanh nghi p và x lý như sau: - Trư ng h p Tài kho n 413 "Chênh l ch t giá h i oái" có s dư Có (Chi ti t ph n chênh l ch t giá c a công trình xây d ng cơ b n d dang), s dư chênh l ch t giá, ghi: N TK 413 - Chênh l ch t giá h i oái Có TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang.
 7. - Trư ng h p Tài kho n 413 "Chênh l ch t giá h i oái" có s dư N (Chi ti t ph n chênh l ch t giá c a công trình xây d ng cơ b n d dang), s dư chênh l ch t giá, ghi: N TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang Có TK 413 - Chênh l ch t giá h i oái. b) S dư chênh l ch t giá c a ho t ng kinh doanh ư c h ch toán vào chi phí tài chính ho c doanh thu ho t ng tài chính và x lý như sau: - Trư ng h p Tài kho n 413 "Chênh l ch t giá h i oái" có s dư Có (Chi ti t ph n chênh l ch t giá c a ho t ng kinh doanh), s dư chênh l ch t giá h i oái ư c h ch toán vào doanh thu ho t ng tài chính, ghi: N TK 413 - Chênh l ch t giá h i oái Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính. - Trư ng h p Tài kho n 413 "Chênh l ch t giá h i oái" có s dư N (Chi ti t ph n chênh l ch t giá c a ho t ng kinh doanh), s dư chênh l ch t giá h i oái ư c h ch toán vào chi phí tài chính, ghi: N TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 413 - Chênh l ch t giá h i oái. 2.5.3. K toán x lý s dư "Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm" trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p S dư "Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm" ư c gi l i gi i quy t chính sách lao ng dôi dư theo ch hi n hành. S "Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm" n u không có nhu c u s d ng ho c s d ng không h t thì ph i hoàn nh p vào thu nh p sau thu c a doanh nghi p, ghi: N TK 335 - Chi phí ph i tr (Chi ti t Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm), ho c N TK 416 - Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm (Trư ng h p ơn v ang ph n ánh Quĩ d phòng v tr c p m t vi c làm TK 416) Có TK 711 - Thu nh p khác. 2.5.4. K toán x lý s dư "Quĩ d phòng tài chính" S dư "Quĩ d phòng tài chính" ư c dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t v tài s n và bù l (N u có) c a doanh nghi p trong quá trình kinh doanh n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. S "Quĩ d phòng tài chính" còn l i ư c hoàn nh p vào thu nh p sau thu c a doanh nghi p, ghi: N TK 415 - Quĩ d phòng tài chính
 8. Có TK 711 - Thu nh p khác. 2.6. K toán x lý tài s n góp v n liên doanh v i nư c ngoài trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n 2.6.1. Trư ng h p các doanh nghi p c ph n hóa không k th a các ho t ng liên doanh thì ph i l p h sơ báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hóa xem xét, quy t nh và x lý tài s n góp v n liên doanh. N u cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hóa cho phép chuy n như ng l i v n góp liên doanh. Khi chuy n như ng (bán) l i v n góp liên doanh cho ơn v khác thì x lý như sau: - Trư ng h p giá chuy n như ng cao hơn giá tr v n góp, ghi: N các TK 111, 112, 131 (T ng s ti n thu ư c theo giá bán) Có TK 222 - Góp v n liên doanh (S v n ã góp) Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính (Lãi) (S chênh l ch gi a giá bán l n hơn giá tr v n góp liên doanh). - Trư ng h p giá chuy n như ng th p hơn giá tr v n góp liên doanh, ghi: N các TK 111, 112 (T ng s ti n thu ư c theo giá bán) N TK 635 - Chi phí tài chính (S chênh l ch gi a giá tr v n góp liên doanh l n hơn giá bán) Có TK 222 - Góp v n liên doanh (S v n ã góp). - Chi phí v vi c chuy n như ng (bán) l i v n góp liên doanh phát sinh (N u có), ghi: N TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112 - K t chuy n thu nh p v vi c chuy n như ng v n góp liên doanh (N u có), ghi: N TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính Có TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh. - K t chuy n chi phí v vi c chuy n như ng v n góp liên doanh (N u có), ghi: N TK 911 - Xác nh k t qu kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính.
 9. 2.6.2. Trư ng h p chuy n giao v n góp liên doanh cho doanh nghi p khác làm i tác theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có TK 222 - Góp v n liên doanh (S v n ã góp). 2.6.3. Trư ng h p doanh nghi p liên doanh ch m d t ho t ng, các bên góp v n liên doanh có trách nhi m thành l p Ban thanh lý ti n hành thanh lý, th c hi n phương án phân chia, x lý tài s n, ti n v n theo úng i u l và h p ng liên doanh. Khi liên doanh ch m d t ho t ng, doanh nghi p i tác bên Vi t Nam, căn c vào giá tr tài s n nh n ư c do vi c phân chia tài s n c a liên doanh x lý như sau: - Trư ng h p giá tr tài s n nh n ư c ( ư c chia) nh hơn giá tr v n góp liên doanh, ghi: N các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213 (Giá tr tài s n ư c chia) N TK 635 - Chi phí tài chính (S chênh l ch gi a giá tr v n góp liên doanh l n hơn giá tr tài s n ư c chia) Có TK 222 - Góp v n liên doanh (S v n ã góp). - Trư ng h p giá tr tài s n nh n ư c ( ư c chia) l n hơn giá tr v n góp liên doanh, ghi: N các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213 (Giá tr tài s n ư c chia) Có TK 222 - Góp v n liên doanh (S v n ã góp) Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính (S chênh l ch gi a giá tr tài s n ư c chia l n hơn giá tr v n góp). 2.7. K toán x lý s dư qu khen thư ng và quĩ phúc l i trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p 2.7.1. S quĩ khen thư ng và phúc l i chia cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hóa, ghi: N TK 431 - Quĩ khen thư ng, phúc l i Có TK 334 - Ph i tr công nhân viên. Khi chi ti n "Quĩ khen thư ng, phúc l i" cho ngư i lao ng, ghi: N TK 334 - Ph i tr công nhân viên Có các TK 111, 112.
 10. 2.7.2. Trư ng h p doanh nghi p ã chi quá ngu n "Quĩ khen thư ng, phúc l i" (Tài kho n 431 có s dư N ) thì doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan tài chính và cơ quan quy t nh c ph n hoá doanh nghi p xem xét, x lý như m t kho n N không có kh năng thu h i. Căn c vào quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n v kho n chi vư t quĩ khen thư ng, phúc l i, ghi: N các TK 111, 112, 334 (S ti n t p th , cá nhân ph i b i thư ng) N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (S ư c dùng ngu n d phòng ph i thu khó òi bù p sau khi tr ph n b i thư ng) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (S ư c tính vào chi phí QLDN n u ngu n d phòng ph i thu khó òi còn thi u) N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (S ư c tr vào ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi c ph n hóa) Có TK 431 - Quĩ khen thư ng, phúc l i. 3. K toán liên quan vi c x lý tài chính t th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m DNNN chính th c chuy n thành Công ty c ph n 3.1. K toán kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m DNNN chuy n sang Công ty c ph n so v i giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p a) Trư ng h p kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n l n hơn giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p thì s chênh l ch tăng (lãi) ph i n p vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN, ghi: N TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3385 - Ph i tr v c ph n hóa). Khi n p ti n vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN c a Trung ương ho c c a t nh, ho c vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN c a T ng công ty Nhà nư c, ghi: N TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3385 - Ph i tr v c ph n hóa). Có các TK 111, 112. b) Trư ng h p kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n sang Công ty c ph n nh hơn giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, thì s chênh l ch gi m (l ), ghi: - Trư ng h p t p th , cá nhân ph i b i thư ng, ghi: N TK 138 - Ph i thu khác (1388)
 11. Có TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i. Khi nh n ti n c a t p th , cá nhân n p ti n b i thư ng, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 138 - Ph i thu khác (1388). - Toàn b kho n chênh l ch gi m sau khi tr ph n b i thư ng v t ch t (n u có), n u ư c c p b sung v n m b o t l c ph n nhà nư c c n thi t n m gi trong cơ c u i u l c a Công ty c ph n, khi nh n ư c ti n c p v n b sung, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 3.2. K toán v bán c ph n thu c v n nhà nư c và k toán kho n ti n thu h n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p ph i n p vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN Trong giai o n t th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n khi doanh nghi p chưa chính th c chuy n thành Công ty c ph n, DNNN có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i công n , thanh lý, như ng bán tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p và n p toàn b s ti n thu ư c vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN. a) Căn c vào quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v các kho n n ph i thu và tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213 ng th i ơn v k toán có trách nhi m theo dõi và h ch toán vào bên N TK 002 "V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công", tài kho n ngoài B ng Cân i k toán v v t tư, hàng hóa, tài s n gi h Nhà nư c ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p. b) ph n ánh s ti n thu v bán c ph n thu c v n Nhà nư c, s ti n thu h i n ph i thu và s ti n thu ư c v như ng bán, thanh lý các tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p ph i n p vào "Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN", k toán s d ng TK 3385 - "Ph i tr v c ph n hóa". TK 3385 dùng ph n ánh s ph i tr v ti n thu bán c ph n thu c v n Nhà nư c, ti n thu h n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 3385 Bên N :
 12. - N p vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN s ti n thu h i công n ph i thu ã thu ư c và ti n thu v như ng bán, thanh lý tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p; - K t chuy n chi phí c ph n hoá tr (-) vào s ti n bán c ph n thu c v n Nhà nư c; - N p s ti n chênh l ch gi a s ti n thu t bán c ph n thu c ph n v n Nhà nư c l n hơn s chi phí c ph n hóa vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN; - Công ty c ph n n p 90% t ng s ti n thu h n ph i thu và ti n bán tài s n gi h Nhà nư c vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN; - Công ty c ph n trích 10% t ng s ti n thu h n ph i thu và ti n như ng bán tài s n gi h Nhà nư c bù p chi phí. Bên Có: - DNNN ph n ánh s ti n ph i tr v toàn b s ti n thu h i n ph i thu và ti n thu v như ng bán thanh lý tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p; - Công ty c ph n ph n ánh s ti n ph i tr v t ng s ti n thu ư c v ti n thu h n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n gi h Nhà nư c ( ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p); - Ph n ánh t ng s ti n thu t bán c ph n thu c v n Nhà nư c. S dư bên Có: - Ph n ánh s ti n DNNN còn ph i tr v s ti n thu h công n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n gi h ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p n cu i kỳ k toán; - Ph n ánh s ti n Công ty c ph n còn ph i tr v ti n thu h công n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n gi h nhà nư c n cu i kỳ k toán; - Ph n ánh s ti n thu v bán c ph n thu c v n nhà nư c còn ph i tr n cu i kỳ k toán. N i dung và phương pháp k toán Tài kho n 3385 - K toán t i DNNN - T th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m DNNN chính th c chuy n sang Công ty c ph n, n u thu ư c s ti n n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p, k toán ph n ánh toàn b s ti n thu ư c ph i n p h vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa.
 13. ng th i h ch toán vào bên Có TK 002 "V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công", tài kho n ngoài B ng Cân i k toán v v t tư, hàng hóa, tài s n gi h Nhà nư c ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p ã bán ư c. - Khi n p ti n thu h i n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN c a Trung ương ( i v i trư ng h p c ph n hóa doanh nghi p tr c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ), ho c c a t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i trư ng h p c ph n hóa doanh nghi p tr c thu c t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương) ho c vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN c a T ng công ty Nhà nư c ( i v i trư ng h p c ph n hóa doanh nghi p tr c thu c T ng công ty) theo qui nh hi n hành, ghi: N 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. - Khi bán c ph n thu c v n Nhà nư c cho các c ông, ghi: N các TK 111, 112 N TK 1385 - Ph i thu v c ph n hoá (Trư ng h p bán tr ch m cho ngư i nghèo) Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa. - Khi k t thúc quá trình c ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chi phí c ph n hoá v i cơ quan quy t nh c ph n hoá. T ng chi phí ư c tr (- ) vào ti n thu t bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p, k toán k t chuy n chi phí c ph n hoá ã ư c duy t, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ti n thu bán c ph n thu c v n Nhà nư c) Có TK 1385- Ph i thu v c ph n hoá (Chi ti t chi phí c ph n hoá). - Khi n p ti n chênh l ch gi a t ng s thu v bán c ph n thu c v n Nhà nư c l n hơn so v i chi phí c ph n hóa vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. - K toán t i Công ty c ph n ư c chuy n i t DNNN - Khi Công ty c ph n thu ti n thu h n ph i thu và thu ti n v như ng bán tài s n gi h Nhà nư c (Tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p), ghi: N các TK 111, 112
 14. Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ph n thu h n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n gi h nhà nư c). - Khi n p ti n vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN v 90% t ng s ti n thu h n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n ( ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p) gi h Nhà nư c, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. - Khi trích 10% trên t ng s ti n thu h n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n gi h nhà nư c, k toán Công ty c ph n ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có TK 711 - Thu nh p khác. 3.3. K toán chi phí c ph n hóa Chi phí c ph n hóa DNNN bao g m: - Chi phí cho vi c l p phương án c ph n hóa, xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n; - Chi phí in n tài li u, chi phí ki m kê, xác nh giá tr tài s n; - Chi phí thuê tư v n, thuê ki m toán; - Chi phí tuyên truy n thông tin v c ph n hóa doanh nghi p; - Chi phí cho i h i công nhân viên ch c tri n khai c ph n hóa, chi phí cho i h i c ông l n u; - Chi phí cho vi c t ch c bán c ph n; - Các chi phí khác có liên quan n c ph n hóa doanh nghi p. h ch toán chi phí c ph n hóa DNNN, k toán s d ng Tài kho n 1385 "Ph i thu v c ph n hóa". Tài kho n 1385 dùng ph n ánh s ph i thu v chi phí c ph n hóa mà doanh nghi p ã chi ra, ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m cho ngư i nghèo. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 1385 Bên N : - Ph n ánh s ti n ph i thu v chi phí c ph n hóa DNNN;
 15. - Ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m cho ngư i nghèo. Bên Có: - K t chuy n chi phí c ph n hóa; - Nh n ti n c ông tr v ti n c ph n mua tr ch m. S dư bên N : - Ph n ánh chi phí c ph n hóa chưa k t chuy n cu i kỳ; - S còn ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m cu i kỳ. N i dung và phương pháp h ch toán TK 1385 - Khi phát sinh chi phí c ph n hóa DNNN, ghi: N TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t chi phí c ph n hóa) Có các TK 111, 112, 152, 331 - Khi k t thúc quá trình c ph n hóa, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chi phí c ph n hóa v i cơ quan quy t nh c ph n hóa. T ng s chi phí c ph n hóa ư c tr (-) vào ti n thu t bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p, k toán k t chuy n chi phí c ph n hóa ã ư c duy t, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ph n ti n thu bán c ph n thu c v n Nhà nư c) Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t ph n chi phí c ph n hóa). - Khi bán c ph n thu c v n Nhà nư c cho các c ông, ghi: N các TK 111, 112 (Thu ti n ngay) N TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m theo t ng i tư ng) Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ph i tr v ti n c ph n ã bán). - Khi nh n ti n c a các c ông tr v s ti n c ph n c ông mua tr ch m, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m theo t ng i tư ng). 3.4. K toán ti n thu bán c phi u do doanh nghi p phát hành huy ng thêm v n
 16. ph n ánh ti n thu bán c phi u do doanh nghi p phát hành huy ng thêm v n, k toán s d ng Tài kho n 411 - "Ngu n v n kinh doanh". Tài kho n 411 dùng ph n ánh ngu n v n kinh doanh hi n có và tình hình tăng, gi m ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p. Tài kho n 411 ph i ư c theo dõi chi ti t theo m nh giá và s chênh l ch gi a m nh giá so v i giá phát hành. - Khi bán c ph n cho các c ông, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 4. Bàn giao tài s n, ngu n v n cho Công ty c ph n 4.1. bàn giao tài s n, ngu n v n cho Công ty c ph n, ơn v ph i khóa s k toán, l p báo cáo tài chính và ph i l p h sơ bàn giao tài s n, ngu n v n t i th i i m bàn giao 4.2. H sơ bàn giao tài s n, ngu n v n bao g m: a) Báo cáo tài chính t i th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành Công ty c ph n và báo cáo quy t toán thu ; b) Quy t nh v giá tr doanh nghi p t i th i i m doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n c a cơ quan có thNm quy n; c) Biên b n bàn giao tài s n, ngu n v n ư c l p t i th i i m bàn giao. Biên b n bàn giao ph i có y ch ký c a i di n cơ quan quy t nh c ph n hóa, i di n DNNN, i di n c a Công ty c ph n theo qui nh. Biên b n bàn giao gi a 2 bên ph i th hi n rõ: - T ng giá tr tài s n, t ng ngu n v n, n ph i tr có t i th i i m bàn giao; - Quy n l i và nghĩa v Công ty c ph n ư c ti p t c k th a; - Nh ng t n t i Công ty c ph n có trách nhi m gi i quy t (Bao g m c vi c ti p t c theo dõi, thu h i n ph i thu, tài s n ã ư c lo i tr , thu h i ti n bán c ph n tr ch m ). d) Các ph l c chi ti t v tài s n, ngu n v n ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, g m: - Ph l c s 01: Chi ti t TSC ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n; - Ph l c s 02: Chi ti t các kho n u tư ng n h n, dài h n ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n;
 17. - Ph l c s 03: Chi ti t hàng t n kho ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n; - Ph l c s 04: Chi ti t n ph i thu ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n; - Ph l c s 05: Chi ti t n ph i thu c ph n bán tr ch m; - Ph l c s 06: Chi ti t n ph i tr ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n; - Ph l c s 07: Chi ti t v n góp c ph n bàn giao cho Công ty c ph n; ) Ph l c chi ti t v n ph i thu và tài s n gi h nhà nư c không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p, g m: - Ph l c s 08: Chi ti t n ph i thu không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p; - Ph l c s 09: Chi ti t hàng t n kho không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p; - Ph l c s 10: Chi ti t các kho n u tư ng n h n, dài h n không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p; - Ph l c s 11: Chi ti t TSC không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p. e) Tài li u k toán bàn giao cho Công ty c ph n: - Trư ng h p c ph n hóa toàn b doanh nghi p thì bàn giao toàn b tài li u k toán (Ch ng t k toán, s k toán chi ti t, s k toán t ng h p, báo cáo tài chính, báo cáo qu n tr và các tài li u khác có liên quan n k toán) cho Công ty c ph n, bao g m tài li u k toán ang lưu tr và tài li u k toán ang s d ng chưa ưa vào lưu tr ; - Trư ng h p ch c ph n hoá m t b ph n c a doanh nghi p thì ch bàn giao nh ng tài li u k toán liên quan n nh ng tài s n và ngu n v n bàn giao cho Công ty c ph n (N u có th chia tách ư c tài li u k toán). Tài li u k toán còn l i ph i ư c b o qu n, lưu tr t i doanh nghi p ư c c ph n hoá. 4.3. K toán bàn giao tài s n, ngu n v n cho Công ty c ph n a) Trư ng h p c ph n hoá toàn b doanh nghi p - Khi bàn giao tài s n cho Công ty c ph n, căn c vào biên b n bàn giao tài s n, các ph l c chi ti t v tài s n bàn giao cho Công ty c ph n và tài li u, s sách k toán có liên quan, k toán ph n ánh gi m giá tr tài s n bàn giao, ghi:
 18. N TK 3388 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t tài s n bàn giao) N TK 214 - Hao mòn TSC (Ph n ã hao mòn) Có các TK liên quan: 111, 112, 121, 131, 133, 138, 152, 153, 154, 155, 156, 211, 213, 221, 222, 228, 241 - Khi bàn giao ngu n v n cho Công ty c ph n, căn c vào biên b n bàn giao tài s n, Ph l c s 06 (Chi ti t n ph i tr ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n), Ph l c s 07 (Chi ti t v n góp c ph n bàn giao cho Công ty c ph n) bàn giao cho Công ty c ph n và tài li u, s sách k toán có liên quan, k toán ph n ánh gi m ngu n v n, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh N các TK 311, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 342 (Ph n n ph i tr bàn giao, Công ty c ph n có nghĩa v k th a ti p t c ph i tr ) Có TK 3388 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t ngu n v n bàn giao). (Lưu ý: S phát sinh bên N TK 3388 "Chi ti t ph n tài s n bàn giao " ph i b ng s phát sinh bên Có TK 3388 "Chi ti t ph n ngu n v n bàn giao "). b) Trư ng h p c ph n hoá m t b ph n c a doanh nghi p - Khi bàn giao tài s n cho Công ty c ph n, căn c vào biên b n bàn giao tài s n, các ph l c chi ti t v tài s n bàn giao cho Công ty c ph n và các ch ng t , s k toán có liên quan, k toán ph n ánh gi m giá tr tài s n bàn giao cho Công ty c ph n, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh N TK 214 - Hao mòn TSC (Ph n ã hao mòn) Có các TK 111, 112, 121, 131, 152, 153, 154, 155, 156, 211, 213, 221, 222, 241, 4.4. K toán n ph i thu và tài s n gi h Nhà nư c không tính vào giá tr doanh nghi p, bàn giao cho Công ty c ph n, ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p Khi bàn giao tài s n gi h Nhà nư c không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n gi h ho c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p, k toán ph i l p Biên b n bàn giao và các bi u theo Ph l c s 08, 09, 10 và 11 theo quy nh t i Thông ty này; ng th i k toán ph n ánh vào bên Có TK 002 "V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công". B. K TOÁN T I CÔNG TY C PH N Ư C CHUY N IT DNNN Các Công ty c ph n hình thành do ư c chuy n i t DNNN th c hi n Ch k toán doanh nghi p v a và nh (Ban hành theo Quy t nh s 1177 TC/Q -C KT
 19. ngày 23/12/1996 và ư c s a i, b sung theo Quy t nh s 144/2001/Q -BTC ngày 21/12/2001 c a B trư ng B Tài chính). i v i Công ty c ph n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì ph i th c hi n theo ch k toán doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 1/11/1995 v vi c ban hành Ch k toán doanh nghi p, Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 v vi c ban hành Ch báo cáo tài chính và các Thông tư hư ng d n s a i, b sung ch k toán doanh nghi p c a B Tài chính. 1. M s k toán m i Khi nh n h sơ bàn giao tài s n, ngu n v n và nh n tài s n, ngu n v n bàn giao, Công ty c ph n ph i m s k toán m i (Bao g m các s k toán t ng h p và các s k toán chi ti t) ph n ánh giá tr tài s n và ngu n v n nh n bàn giao. 2. K toán nh n bàn giao tài s n, ngu n v n Công ty c ph n - Khi nh n tài s n bàn giao, k toán căn c vào h sơ, biên b n bàn giao tài s n, các Ph l c 01, 02, 03, 04 và 05 v bàn giao tài s n cho Công ty c ph n, k toán ph n ánh giá tr tài s n nh n bàn giao, ghi: N các TK có liên quan: 111, 112, 121, 131, 133, 138, 141, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 211, 221, 241 Có TK 3388 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t ph n tài s n nh n bàn giao). - Khi nh n ngu n v n bàn giao, k toán căn c vào h sơ, biên b n bàn giao tài s n (Chi ti t ph n ngu n v n), Ph l c s 06 (Chi ti t n ph i tr ư c tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n), Ph l c s 07 (Chi ti t v n góp c ph n bàn giao cho Công ty c ph n) bàn giao cho Công ty c ph n, k toán ph n ánh ngu n v n nh n bàn giao, ghi: N TK 3388 - Ph i tr , ph i n p khác (Chi ti t ph n ngu n v n nh n bàn giao) Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Ph n v n góp c ph n c a Nhà nư c và các c ông) Có các TK 311, 315, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 342 (Ph n n ph i tr nh n bàn giao, Công ty c ph n có nghĩa v k th a ti p t c ph i tr ). {Lưu ý: S phát sinh bên Có TK 3388 (Chi ti t ph n tài s n nh n bàn giao) ph i b ng s phát sinh bên N TK 3388 (Chi ti t ph n ngu n v n nh n bàn giao)}. 3. K toán thu h i và n p ti n bán c ph n tr ch m
 20. - Khi Công ty c ph n thu h i ư c ti n bán c ph n tr ch m c a các c ông, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t ph i thu v ti n c ph n bán tr ch m). - Khi n p ti n thu h i ti n bán c ph n tr ch m vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN theo ch qui nh, k toán Công ty c ph n, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. 4. K toán Công ty c ph n v ti n thu h n ph i thu và ti n thu v bán tài s n gi h Nhà nư c Khi nh n bàn giao n ph i thu h và nh n tài s n gi h Nhà nư c không tính vào giá tr doanh nghi p, k toán căn c vào h sơ, biên b n bàn giao tài s n, ngu n v n (Chi ti t ph n n ph i thu h , tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p bàn giao cho Công ty c ph n gi h ) và Ph l c s 08, 09, 10 và 11 chi ti t v n ph i thu h và tài s n gi h Nhà nư c không tính vào giá tr doanh nghi p, k toán ph n ánh vào bên N TK 002 "V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công" - Tài kho n ngoài B ng Cân i k toán. - Khi Công ty c ph n thu ti n thu h n ph i thu và thu v như ng bán tài s n gi h Nhà nư c (Tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p), ghi: N các TK 111, 112 Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ti n thu h n ph i thu và ti n thu v như ng bán tài s n gi h Nhà nư c). ng th i, k toán ph n ánh vào bên Có TK 002 "V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công" - Tài kho n ngoài B ng Cân i k toán v tài s n gi h Nhà nư c ã bán. - Khi Công ty c ph n n p ti n vào Qu H tr s p x p và c ph n hóa DNNN v 90% t ng s ti n thu ư c ti n thu h n ph i thu và ti n thu t như ng bán tài s n gi h Nhà nư c, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. - Khi trích 10% trên t ng s ti n thu ư c v ti n thu h n ph i thu và ti n như ng bán tài s n gi h Nhà nư c, k toán Công ty c ph n ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có TK 711 - Thu nh p khác.
Đồng bộ tài khoản