Thông tư số 41/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
113
lượt xem
6
download

Thông tư số 41/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 41/2002/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 41/2002/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH THU I V I CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c các Lu t, Pháp l nh v thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các Ngh nh c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành các Lu t, pháp l nh thu ; Căn c qui nh t i i u 28 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách thu i v i các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c như sau: I. CÁC QUI NNH CHUNG 1. Các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (dư i ây g i chung là các d án ODA), ư c c p có thNm quy n phê duy t, th c hi n nghĩa v thu theo qui nh c a các văn b n pháp lu t v thu như hư ng d n t i M c II, Thông tư này. 2. Kho n lãi ti n vay t ngu n ODA vay, tr cho các nhà tài tr theo các i u ư c qu c t v ODA, không thu c di n ch u thu thu nh p doanh nghi p qui nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 3. Trư ng h p t i i u ư c qu c t (k c i u ư c qu c t v ODA) mà Chính ph Vi t Nam ký k t ho c tham gia có qui nh v thu liên quan n vi c th c hi n m t d án ODA c th , mà các quy nh v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này, thì vi c áp d ng chính sách thu iv id án ODA ó th c hi n theo các i u ư c qu c t ã ký k t. Trong quá trình d th o, àm phán i u ư c qu c t khung v ODA ho c i u ư c qu c t c th v ODA có các qui nh v thu trái v i qui nh hi n hành thì B K ho ch và u tư ho c cơ quan ch trì àm phán ph i l y ý ki n c a B Tài chính b ng văn b n trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ký k t v i nhà tài tr .
 2. 4. Trư ng h p có s s a i, b sung ho c thay th c a các văn b n liên quan n vi c áp d ng chính sách thu i v i các d án ODA nêu t i Thông tư này thì vi c áp d ng chính sách thu i v i các d án ODA th c hi n theo qui nh c a các văn b n ã ư c s a i, b sung ho c thay th . 5. Các t ng ư c nh nghĩa t i i u 5 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP, ư c s d ng t i Thông tư này có nghĩa như ã ư c nh nghĩa t i i u 5 c a Quy ch nêu trên. Ngoài ra, trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: - "Nhà th u chính" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c Vi t Nam tr c ti p ký h p ng v i ch d án ODA xây l p công trình ho c cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. - "Nhà th u nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ký h p ng v i ch d án ODA xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. - "Nhà th u ph nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ký h p ng v i nhà th u chính th c hi n m t ph n công vi c c a h p ng Nhà th u chính ký v i ch d án ODA. II. CÁC LO I THU ÁP D NG 1. Thu nh p khNu: Ch d án ODA nh p khNu hàng hoá thu c i tư ng ch u thu nh p khNu th c hi n d án ODA ph i n p thu nh p khNu theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 và Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 (nêu trên) và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p ư c ưu ãi mi n thu nh p khNu nêu t i M c III, Thông tư này. 2. Thu tiêu th c bi t: Ch d án ODA nh p khNu hàng hoá, mua hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t th c hi n d án ODA ph i tr thu tiêu th c bi t theo qui nh c a Lu t thu tiêu th c bi t, Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t, Thông tư 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 84/1998/N -CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p ư c ưu ãi mi n thu tiêu th c bi t nêu t i M c III, Thông tư này. 3. Thu giá tr gia tăng:
 3. Ch d án ODA nh p khNu hàng hoá ho c mua hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng th c hi n d án ODA ph i tr thu giá tr gia tăng theo qui nh c a Lu t thu giá tr gia tăng, Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr các trư ng h p ư c hư ng ưu ãi v thu giá tr gia tăng nêu t i M c III, Thông tư này. 4. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao: Các cá nhân ngư i Vi t nam và ngư i nư c ngoài làm vi c cho Ban qu n lý d án ODA, làm vi c cho các nhà th u chính, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n các công vi c xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho các d án ODA, th c hi n n p thu thu nh p cá nhân theo qui nh t i Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001, Ngh nh s 78/2001/N - CP ngày 23/10/2001 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, Thông tư s 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 78/2001/N -CP và các văn b n hư ng d n hi n hành, tr trư ng h p ư c ưu ãi v thu thu nh p cá nhân nêu t i M c III, Thông tư này. 5. Thu i v i nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho các d án ODA: Nhà th u chính nư c ngoài ho c nhà th u ph nư c ngoài th c hi n nghĩa v thu như hư ng d n t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch thu áp d ng i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u nư c ngoài t i Vi t Nam và Thông tư s 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 c a B Tài chính s a i b sung Thông tư 169/1998/TT-BTC. III. CÁC ƯU ÃI V THU IV ID ÁN ODA 1. i v i d án ODA không hoàn l i: 1.1. Thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng (GTGT), thu tiêu th c bi t (TT B) i v i hàng hoá nh p khNu: Ch d án ODA không hoàn l i tr c ti p nh p khNu ho c u thác nh p khNu ư c mi n thu nh p khNu, k c thu chênh l ch giá (ho c ph thu) i v i m t s m t hàng nh p khNu (n u có), không ph i tr thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu tiêu th c bi t và các văn b n hư ng d n hi n hành i v i hàng hoá nh p khNu th c hi n d án ODA không hoàn l i. H sơ xu t trình v i cơ quan h i quan nơi nh p khNu hàng hoá bao g m: - Công văn ngh c a ch d án; - Quy t nh c a c p có thNm quy n v vi c phê duy t d án s d ng ngu n ODA không hoàn l i (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n
 4. c a ch d án). Trư ng h p hàng hoá nh p khNu nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p khNu u tiên; - Văn b n xác nh n hàng vi n tr không hoàn l i c a B Tài chính; - H p ng nh p khNu, ho c u thác nh p khNu hàng hoá, trong ó ghi rõ hàng hoá nh p khNu b ng ngu n ODA không hoàn l i (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án). Trư ng h p hàng hoá nh p khNu nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p khNu u tiên; - T khai hàng hoá nh p khNu, xu t khNu. T ng c c h i quan t ch c th c hi n vi c mi n thu nh p khNu và không tính thu GTGT, thu tiêu th c bi t (n u có) i v i hàng hoá nh p khNu th c hi n d án ODA không hoàn l i. 1.2. Thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá, d ch v mua t i Vi t Nam: Ch d án ODA không hoàn l i ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr khi tr c ti p mua hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT t i Vi t Nam th c hi n d án ODA không hoàn l i như hư ng d n t i i m 3, M c IV, Thông tư này. Nhà th u chính (không phân bi t là i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr hay phương pháp tr c ti p), khi xây l p công trình ho c cung c p hàng hoá, d ch v cho các ch d án ODA không hoàn l i, không ph i tính thu GTGT u ra và ư c hoàn l i s thu GTGT u vào ã tr khi mua hàng hoá, d ch v dùng xây l p công trình ho c s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v cung c p cho ch d án ODA không hoàn l i như hư ng d n t i i m 3, M c IV, Thông tư này. Ch d án ODA không hoàn l i ư c mua xe ô tô t i các c a hàng bán mi n thu theo nh m c do B K ho ch và u tư ban hành s d ng cho d án không ph i n p thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t (n u có). 2. i v i d án ODA vay ưu ãi: 2.1. Thu nh p khNu: Trư ng h p ch d án ODA vay ưu ãi u tư vào các lĩnh v c, ngành ngh , a i m thu c i tư ng khuy n khích u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá dư i ây, thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng, theo qui nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c và các văn b n hư ng d n thi hành: - Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng qui mô u tư, i m i công ngh ; - Phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón công nhân.
 5. 2.2. Thu giá tr gia tăng (GTGT): 2.2.1. Ch d án ODA vay ưu ãi không ph i tr thu GTGT i v i hàng hoá, d ch v nh p khNu ho c mua t i th trư ng Vi t Nam thu c di n không ch u thu GTGT qui nh t i i u 4 Lu t thu giá tr gia tăng, i u 4 Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT, hư ng d n t i M c II, Ph n A, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.2.2. Ch d án ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát toàn b , ho c ch d án ODA ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát m t ph n và m t ph n cho vay l i, ư c phê duy t trư c ngày 29/5/2001 (là ngày Ngh nh s 17/2001/N -CP có hi u l c thi hành) ư c hoàn l i s thu GTGT ã tr khi mua hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT th c hi n d án ODA như hư ng d n t i i m 3, M c IV, Thông tư này. Trư ng h p ch d án ODA giao th u cho các nhà th u chính (không phân bi t nhà th u chính là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr hay phương pháp tr c ti p) th c hi n xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA theo giá không có thu GTGT thì nhà th u chính không tính thu GTGT u ra khi l p hoá ơn thanh toán v i ch d án nhưng ư c hoàn l i s thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng xây d ng công trình ho c s n xu t hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT, cung c p theo h p ng ký v i ch d án ODA như hư ng d n t i i m 3, M c IV, Thông tư này. 2.2.3. Các d án ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c cho vay l i, các d án ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát m t ph n và m t ph n cho vay l i, ư c phê duy t k t ngày 29/5/2001 tr i (là ngày Ngh nh s 17/2001/N -CP có hi u l c thi hành) th c hi n kê khai, n p thu GTGT ho c hoàn thu GTGT như qui nh t i Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.3. Ghi thu, ghi chi thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu GTGT i v i hàng hoá nh p khNu: Ch d án s d ng v n ODA vay ưu ãi ư c c p có thNm quy n phê duy t c p phát v n i ng n p thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t dư i hình th c ghi thu, ghi chi i v i hàng hóa do ch d án tr c ti p nh p khNu ho c u thác nh p khNu th c hi n d án ODA, l p h sơ ngh ghi thu, ghi chi và g i B Tài chính. H sơ ngh ghi thu, ghi chi bao g m: - Công văn ngh c a ch d án ghi rõ: s lư ng, giá tr hàng hoá nh p khNu, s thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng ngh ghi thu, ghi chi; i v i l n ngh ghi thu, ghi chi u tiên, ngh b sung công văn ngh ghi thu, ghi chi c a cơ quan ch qu n d án. - Quy t nh phê duy t d án ODA c a cơ quan có thNm quy n (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n u tiên;
 6. - Văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép ghi thu, ghi chi thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá nh p khNu c a d án (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n u tiên; - H p ng nh p khNu ho c u thác nh p khNu hàng hoá (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án). Trư ng h p ph i ghi thu, ghi chi nhi u l n thì ch xu t trình l n u tiên; - T khai hàng hoá nh p khNu, xu t khNu (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án); - Thông báo n p thu c a cơ quan h i quan. Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo thu c a cơ quan h i quan, ch d án ph i g i h sơ nêu trên n cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n y h sơ, cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án th c hi n th t c ghi thu, ghi chi ngân sách. Trư ng h p h sơ không y , trong vòng 3 ngày làm vi c, cơ quan tài chính qu n lý c p v n cho d án thông báo b ng văn b n cho ch d án b sung h sơ. Căn c ch ng t ghi thu, ghi chi c a B Tài chính, S Tài chính v t giá a phương th c hi n h ch toán thu ngân sách a phương t ngân sách trung ương c p b sung, ghi chi c p v n u tư cho d án theo qui nh hi n hành. Không th c hi n ghi thu, ghi chi ngân sách i v i các kho n ph t do vi ph m v kê khai, n p thu . Ch d án có trách nhi m h ch toán s thu ư c ghi thu, ghi chi theo úng qui nh hi n hành. Các d án c p nư c s d ng ngu n ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c cho vay l i, th c hi n ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c i v i thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng như hư ng d n t i Thông tư s 28/2001/TT-BTC ngày 3/5/2001 c a B Tài chính. 3. Truy n p thu : 3.1. Hàng hoá nh p khNu ho c mua t i c a hàng mi n thu th c hi n d án ODA ư c mi n thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t nêu t i i m 1.1, i m 2.1, M c III, Thông tư này n u s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i ư c B Thương m i cho phép. Ch d án ph i truy n p thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t ã ư c mi n. H sơ, th t c truy n p thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t th c hi n như hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và
 7. hư ng d n t i Thông tư 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t. 3.2. Hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT, nh p khNu th c hi n d án ODA nhưng ch d án không ph i tr thu GTGT ho c hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT nh p khNu ho c mua t i th trư ng Vi t nam nhưng ch d án ã ư c hoàn thu GTGT, n u như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i n p thu GTGT và các lo i thu khác theo qui nh hi n hành. Riêng các d án ODA mà ch d án là các cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, không kinh doanh, khi như ng bán hàng hoá t i th trư ng Vi t Nam, ch d án ngh cơ quan thu cung c p hoá ơn l xu t cho i tư ng mua hàng, ng th i g i liên 3 c a hoá ơn cho cơ quan thu theo dõi vi c s d ng hoá ơn, trên hoá ơn ghi y giá tr hàng hoá, thu su t thu GTGT, s thu GTGT. Ch d án th c hi n kê khai n p thu theo qui nh hi n hành; khi bán hàng hoá do thanh lý tài s n, ch d án ph i có quy t nh bán tài s n như hư ng d n t i Thông tư 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính và ngh cơ quan thu cung c p hoá ơn l xu t cho i tư ng mua hàng, ng th i g i liên 3 c a hoá ơn cho cơ quan thu theo dõi vi c s d ng hoá ơn, trên hoá ơn không ghi dòng thu su t thu GTGT và s thu GTGT. Ch d án không ph i n p thu GTGT nhưng ph i n p các lo i thu khác liên quan khi thanh lý tài s n. 4. Mi n thu , phí i v i chuyên gia nư c ngoài làm vi c cho các d án ODA: Trư ng h p cá nhân là ngư i nư c ngoài ư c B K ho ch và u tư c p gi y xác nh n là chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA, thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu , phí theo qui nh c a Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph thì ư c mi n thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu GTGT, l phí trư c b và thu thu nh p cá nhân như hư ng d n t i Thông tư s 52/2000/TT- BTC ngày 5/6/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu , l phí i v i chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA. 5. Thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu giá tr gia tăng i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nhà th u nư c ngoài nh p khNu dư i hình th c t m nh p khNu, tái xu t khNu ph c v thi công công trình c a các d án ODA: Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i do các nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài nh p khNu theo phương th c t m nh p tái xu t ph c v thi công công trình c a các d án ODA ư c mi n thu nh p khNu, thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng khi nh p khNu trong th i h n thi công công trình c a d án ODA và ư c mi n thu xu t khNu khi tái xu t. H sơ xu t trình v i cơ quan h i quan nơi nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n t i bao g m: - Công văn ngh c a nhà th u;
 8. - H p ng xây d ng công trình ký v i ch d án ODA (b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a nhà th u). Trư ng h p máy móc, thi t b nh p khNu nhi u l n thì ch xu t trình l n nh p khNu u tiên; - B ng t ng h p máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c n thi t cho vi c thi công c a d án ODA, có xác nh n c a ch d án trong ó ghi rõ nhà th u nh p khNu ph c v thi công d án s d ng ngu n ODA; - Công văn c a B Thương m i cho phép t m nh p, tái xu t; - T khai hàng hoá nh p khNu, xu t khNu. Nhà th u chính nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài ph i tái xu t máy móc, thi t b , phương ti n v n t i khi hoàn thành công trình, n u như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i ư c B Thương m i ch p thu n và ph i n p thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) và các lo i thu khác theo qui nh c a pháp lu t v thu hi n hành. T ng c c H i quan t ch c th c hi n vi c mi n thu nh p khNu, không tính thu giá tr gia tăng i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nhà th u nư c ngoài t m nh p khNu ph c v thi công công trình và mi n thu xu t khNu khi tái xu t. Riêng i v i xe ô tô dư i 24 ch ng i và xe thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng tương ương xe dư i 24 ch ng i không áp d ng hình th c t m nh p tái xu t. Các Nhà th u nư c ngoài có nhu c u nh p khNu vào Vi t nam s d ng ph i n p thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t theo Lu t nh. Khi hoàn thành vi c thi công công trình các Nhà th u nư c ngoài ph i tái xu t ra nư c ngoài s xe ã nh p và ư c hoàn l i thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t ã n p. M c hoàn thu và th t c hoàn thu ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư s 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính. IV. T CH C TH C HI N 1. Cung c p tài li u ph c v qu n lý thu d án ODA: Trong quá trình th c hi n d án ODA, khi g i các báo cáo nh kỳ (báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm và báo cáo k t thúc) như hư ng d n t i Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, Ban qu n lý d án g i thêm m t b n báo cáo cho cơ quan thu a phương nơi t văn phòng i u hành d án và cơ quan thu nơi có công trình xây d ng c a d án ODA ( i v i trư ng h p công trình xây d ng c a d án ODA a phương khác v i a phương t văn phòng i u hành d án ODA). Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi ký h p ng xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v v i các nhà th u chính, các ch d án ph i g i 1 b n sao h p ng (có óng d u và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a ch d án) cho cơ quan thu a phương nơi t văn phòng i u hành d án và cơ quan thu nơi có công trình xây d ng c a d án ODA ( i v i trư ng h p công trình xây d ng c a d án ODA a phương khác v i a phương t văn phòng i u hành d án ODA).
 9. 2. Xác nh hình th c cung c p ODA và chính sách thu áp d ng: Căn c áp d ng chính sách thu và hoàn thu GTGT như hư ng d n t i Thông tư này là quy t nh phê duy t d án ODA c a cơ quan có thNm quy n và hư ng d n hình th c cung c p ODA t i i m 1.2, M c I Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư. Trư ng h p t i quy t nh u tư không ghi rõ hình th c cung c p ODA là ODA không hoàn l i ho c ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát toàn b , thì ch d án ho c nhà th u chính ph i b sung văn b n c a cơ quan ban hành quy t nh u tư xác nh rõ hình th c cung c p ODA c a d án. Riêng i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư, B K ho ch và u tư s xác nh n hình th c cung c p ODA c a d án. Trư ng h p d án s d ng v n ODA vay ưu ãi nhưng có m t ph n là v n ODA không hoàn l i ư c tài tr theo văn b n riêng ký v i nhà tài tr thì vi c áp d ng chính sách thu ư c th c hi n riêng r cho t ng b ph n c a d án theo t ng văn b n v hình th c cung c p ODA c a d án. 3. Hoàn thu GTGT i v i d án ODA vi n tr không hoàn l i và d án ODA vay ưu ãi thu c di n ư c hoàn thu GTGT: 3.1. Th t c ăng ký c p mã s thu : - i v i nhà th u chính: Nhà th u chính trong nư c s d ng mã s thu ã ư c c p giao d ch và làm th t c hoàn thu GTGT ho c ngh cơ quan thu c p mã s i v i ơn v ph thu c giao d ch và hoàn thu GTGT i v i ho t ng xây l p công trình, cung c p hàng hóa, d ch v cho d án ODA. Nhà th u chính nư c ngoài ang kinh doanh t i Vi t nam, ã ư c c p mã s thu , ư c ti p t c s d ng mã s thu ó khi làm th t c hoàn thu . Trư ng h p nhà th u chính nư c ngoài ã ư c c p mã s thu , nhưng kinh doanh t i Vi t Nam theo nhi u h p ng thì ngh cơ quan thu c p mã s thu i v i ơn v ph thu c s d ng trong các giao d ch mua bán và trong vi c hoàn thu GTGT i v i ho t ng xây l p công trình, cung c p hàng hoá, d ch v cho d án ODA. Nhà th u nư c ngoài l n u tiên t i kinh doanh t i Vi t nam ho c ang kinh doanh t i Vi t nam nhưng chưa ư c c p mã s thu (các nhà th u ang kê khai, n p thu thông qua các t ch c, cá nhân Vi t nam b ng bi n pháp kh u tr thu ) ph i l p h sơ g i cơ quan thu a phương nơi t Văn phòng i u hành ( i v i các nhà th u ã có Văn phòng i u hành) ho c cơ quan thu a phương nơi xây d ng công trình theo m u s 04- K-TCT, ban hành kèm theo Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính, ư c c p mã s thu . Trư ng h p nhà th u chính là liên danh gi a nhi u bên và m i bên th c hi n các ph n công vi c riêng bi t, các bên t phát hành hoá ơn i v i ph n doanh thu thu ư c c a mình thì cơ quan thu c p mã s thu cho t ng thành viên c a liên danh (n u chưa ư c c p mã s thu ). Trư ng h p các bên liên danh theo h p ng phân chia thu nh p thì cơ quan thu c p mã s thu cho bên liên danh ch u trách nhi m h ch toán chung k t qu kinh doanh c a liên danh (n u chưa ư c c p mã s thu ) ư c hoàn
 10. thu GTGT. Trư ng h p các bên liên danh theo h p ng phân chia doanh thu thì cơ quan thu c p mã s thu cho bên liên danh ch u trách nhi m phát hành hoá ơn cho ch d án ư c hoàn thu GTGT. Trư ng h p các bên liên danh thành l p ra ban i u hành liên danh, Ban i u hành th c hi n h ch toán k toán, có tài kho n t i ngân hàng và ch u trách nhi m phát hành hoá ơn và nh n thanh toán t ch d án thì cơ quan thu c p mã s thu cho ban i u hành d án ư c hoàn thu giá tr gia tăng. Các bên tham gia liên danh phát hành hoá ơn có thu giá tr gia tăng khi nh n ư c thanh toán t ban i u hành liên danh. - i v i các Ch d án: Ch d án ã ăng ký mã s thu , s d ng mã s ó khi giao d ch và làm th t c hoàn thu giá tr gia tăng. i v i các ch d án m i thành l p, trong vòng 10 ngày k t khi nh n ư c Quy t nh u tư c a cơ quan có thNm quy n, ch d án l p h sơ ăng ký mã s thu v i cơ quan thu nơi t Văn phòng i u hành d án như hư ng d n t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính. Trư ng h p Ch d án ã ăng ký mã s thu nhưng u quy n cho m t ơn v (Ban qu n lý d án) ch u trách nhi m qu n lý và th c hi n h ch toán riêng kho n thu GTGT u vào phát sinh trong quá trình u tư d án b ng ngu n ODA, cơ quan thu th c hi n c p mã s thu áp d ng i v i ơn v ph thu c cho ơn v ư c ch d án u quy n. 3.2. H sơ hoàn thu giá tr gia tăng: H sơ, th t c hoàn thu GTGT th c hi n như hư ng d n t i i m 3, M c II, Ph n D, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. Trách nhi m c a i tư ng ư c hoàn thu GTGT, thNm quy n, trình t hoàn thu GTGT th c hi n như hư ng d n t i M c III, M c IV, Ph n D, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. 3.3. a i m hoàn thu giá tr gia tăng: - i v i ch d án: t i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t văn phòng i u hành c a d án. - i v i nhà th u chính: t i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t văn phòng i u hành c a nhà th u chính ( i v i nhà th u có văn phòng i u hành) ho c C c thu nơi xây l p công trình. 3.4. Qui trình hoàn thu giá tr gia tăng: - Ch d án, nhà th u chính thu c i tư ng ư c hoàn thu giá tr gia tăng, l p h sơ ngh hoàn thu GTGT ngay sau khi nh n ư c hoá ơn thanh toán i v i các trư ng h p vi c thanh toán ư c ti n hành theo nh kỳ mà th i gian cách quãng gi a các l n thanh toán dài hơn 1 tháng, ho c l p h sơ hoàn thu theo nh kỳ ít nh t 1 tháng m t l n nhưng s ngày cách quãng gi a các kỳ không dư i 10 ngày theo l ch (ch d án ho c nhà th u chính ph i ăng ký trư c v i cơ quan thu v th i gian bi u n p h sơ hoàn thu ). Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n y h sơ
 11. ngh hoàn thu , cơ quan thu xem xét và ra quy t nh hoàn thu giá tr gia tăng. Trư ng h p ph i b sung h sơ ngh hoàn thu giá tr gia tăng thì trong vòng 3 ngày làm vi c, cơ quan thu ph i có văn b n thông báo cho ch d án ho c nhà th u chính. - i v i d án s d ng ngu n ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát thu c di n ư c hoàn thu GTGT: trư ng h p hoàn thu cho nhà th u chính thì h sơ hoàn thu GTGT c a nhà th u chính ph i có ý ki n xác nh n c a Ch d án v s thu GTGT ư c hoàn trư c khi g i h sơ hoàn thu cho cơ quan thu . Trư ng h p nhà th u kê khai bao g m c thu GTGT u vào không dùng xây d ng công trình s d ng v n ODA ho c không dùng s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT, cung c p cho d án ODA thì ch d án ph i có ý ki n ngay t i h sơ hoàn thu xác nh chính xác s thu GTGT ư c hoàn. - Cơ quan thu không hoàn thu i v i trư ng h p ch d án tr c ti p nh p khNu hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT nhưng s thu GTGT khâu nh p khNu ã ư c ghi thu, ghi chi. - Khi ban hành quy t nh hoàn thu , ngoài các liên ch ng t ư c luân chuy n như hư ng d n t i m u s 14/GTGT "Quy t nh hoàn thu giá tr gia tăng" ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính, cơ quan thu ph i g i thêm m t liên cho ch d án. Riêng i v i các d án s d ng v n ODA vay ưu ãi ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát thu c di n ư c hoàn thu GTGT, ngoài các liên nêu trên, Cơ quan thu g i m t liên cho B Tài chính (V u tư) làm th t c ghi tăng v n u tư như hư ng d n t i Thông tư 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, h ch toán v n hoàn thu giá tr giá tăng cho các d án s d ng ngu n ODA. - Trư ng h p ch d án ư c ngân sách c p phát t ngu n v n i ng n p thu GTGT thì khi ư c hoàn thu GTGT, ch d án ph i n p tr ngân sách nhà nư c như hư ng d n t i Thông tư s 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, h ch toán v n hoàn thu giá tr gia tăng cho các d án ODA. - Sau khi hoàn thu giá tr gia tăng, trư ng h p phát hi n các nghi v n c n ph i ki m tra, thanh tra sau hoàn thu , cơ quan thu ra quy t nh ki m tra, thanh tra. Vi c ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m v hoàn thu giá tr gia tăng th c hi n theo qui nh hi n hành. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các hư ng d n trư c ây v thu áp d ng i v i các d án ODA c a B Tài chính trái v i hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản