Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 41/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG M U GI NG CÂY TR NG Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t S h u trí tu s 50/2005/QH11, Ph n th tư: Quy n i v i gi ng cây tr ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh gi ng cây tr ng s 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v qu n lý và s d ng m u gi ng cây tr ng như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v vi c giao n p, thu th p; duy trì, lưu gi và s d ng m u gi ng c a gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi thu c Danh m c loài cây tr ng ư c Nhà nư c b o h theo quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài nghiên c u, ch n t o, s n xu t, kinh doanh và s d ng gi ng cây tr ng t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) B n mô t chi ti t c a gi ng cây tr ng (sau ây g i là B n mô t gi ng) là tài li u th hi n các tính tr ng c a gi ng cây tr ng theo quy ph m kh o nghi m tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh và ư c xác nh n c a cơ quan b o h ho c cơ quan công nh n gi ng cây tr ng m i; b) M u gi ng là m u h t gi ng, cây gi ng ho c c gi ng có các tính tr ng c trưng phù h p v i b n mô t gi ng, ư c cơ quan chuyên môn có thNm quy n công nh n; c) Gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi là gi ng cây tr ng thu c m t trong các trư ng h p sau ây: - Gi ng cây tr ng là i tư ng trong ơn ăng ký công nh n ho c ơn ăng ký b o h ư c ch p nh n; - Gi ng cây tr ng ư c công nh n b sung vào Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t, kinh doanh ho c ư c c p b ng b o h ; - Gi ng cây tr ng không thu c các i tư ng nêu trên, nhưng ư c s n xu t, kinh doanh trên th trư ng, bao g m các gi ng a phương. i u 4. Giao n p, thu th p m u gi ng 1. M u gi ng và h sơ m u gi ng
  2. M i gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi có 01 m u gi ng và H sơ m u gi ng g m T khai k thu t m u gi ng cây tr ng theo quy nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này và B n mô t gi ng theo quy ph m kh o nghi m DUS c a t ng loài cây tr ng. M u gi ng và H sơ m u gi ng ư c giao n p ho c thu th p và lưu gi theo quy nh t i Thông tư này. 2. Giao n p m u h t gi ng a) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi thu c loài nhân gi ng h u tính, như quy nh dư i ây, ph i giao n p 01 m u h t gi ng và H sơ m u gi ng cho Cơ quan lưu gi m u h t gi ng (sau ây g i là Cơ quan lưu gi ) ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này: - T ch c, cá nhân ăng ký công nh n gi ng cây tr ng; - T ch c, cá nhân ăng ký b o h gi ng cây tr ng; - T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c công nh n; - T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c c p b ng b o h ho c ư c chuy n như ng, th a k b ng b o h gi ng cây tr ng t t ch c, cá nhân khác; - T ch c, cá nhân, không thu c các i tư ng nêu trên, có gi ng cây tr ng ưa vào s n xu t, kinh doanh. b) Cơ quan lưu gi m u h t gi ng ng th i cũng là cơ quan kh o nghi m tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh (kh o nghi m DUS) c a gi ng cây tr ng. c) Th i i m giao n p m u h t gi ng, t khai k thu t và b n mô t gi ng (n u có) quy nh như sau: - Gi ng cây tr ng ư c ăng ký công nh n gi ng: Mu n nh t là trư c khi gi ng ư c công nh n cho s n xu t th ; - Gi ng cây tr ng ư c ăng ký b o h : Trư c th i v gieo tr ng kh o nghi m DUS ít nh t hai mươi ngày; - Gi ng cây tr ng không thu c các i tư ng nêu trên: Trư c khi ưa gi ng m i vào s n xu t, kinh doanh. d) M u h t gi ng và h sơ m u h t gi ng ư c giao nh n tr c ti p ho c thông qua bưu i n t i Cơ quan lưu gi . Cơ quan lưu gi có th nh n m u gi ng và h sơ m u h t gi ng t i t ch c, cá nhân có gi ng c n lưu gi . Cơ quan lưu gi l p Biên b n giao n p m u h t gi ng theo m u t i Ph l c 4 c a Thông tư này. B n phô tô Biên b n giao n p m u h t gi ng ư c lưu trong h sơ công nh n gi ng ho c h sơ b o h gi ng m i. ) Kh i lư ng m u h t gi ng t i thi u c n lưu gi theo quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. Ch t lư ng m u h t gi ng t i thi u ph i t gi ng xác nh n ho c tương ương. e) T ch c, cá nhân có dòng b m t lưu gi m u gi ng và cung c p cho Cơ quan lưu gi khi ư c yêu c u b ng văn b n. 3. Thu th p m u h t gi ng a) Cơ quan lưu gi t ch c thu th p m u h t gi ng và l p h sơ m u h t gi ng c a các gi ng a phương, gi ng không rõ ch s h u ho c tác gi gi ng nhưng ang ư c s n xu t, kinh doanh.
  3. b) Các t ch c, cá nhân ang lưu gi , nghiên c u, s n xu t, kinh doanh các gi ng cây tr ng nêu t i i m a kho n này có trách nhi m ph i h p v i Cơ quan lưu gi thu th p m u gi ng và l p h sơ m u gi ng. 4. M u cây gi ng, c gi ng T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi thu c loài nhân gi ng vô tính, như quy nh i m a kho n 2 i u này, t lưu gi m u cây gi ng, c gi ng và l p H sơ m u gi ng áp ng các yêu c u s d ng, không ph i giao n p m u gi ng cho cơ quan lưu gi . i u 5. Duy trì, lưu gi m u gi ng 1. Duy trì, lưu gi m u h t gi ng a) ánh giá m u h t gi ng - Trong vòng 20 ngày, k t ngày nh n ư c m u h t gi ng, Cơ quan lưu gi ki m tra các ch tiêu ch t lư ng theo tiêu chuNn hi n hành. N u ch t lư ng không m b o thì yêu c u t ch c, cá nhân có gi ng giao n p ho c ti n hành thu th p m u h t gi ng m i.Trong vòng ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Cơ quan lưu gi , t ch c, cá nhân có gi ng ph i giao n p m u h t gi ng m i cho Cơ quan lưu gi . - Trư ng h p gi ng cây tr ng ư c ăng ký b o h : m u h t gi ng ng th i là v t li u kh o nghi m DUS s ư c Cơ quan lưu gi gieo tr ng theo quy ph m kh o nghi m DUS ánh giá tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh. - Các trư ng h p khác, khi c n thi t, m u h t gi ng có th ư c Cơ quan lưu gi gieo tr ng ánh giá tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh. N u nh n th y m u h t gi ng không phù h p thì Cơ quan lưu gi m u gi ng yêu c u cung c p m u khác. b) B o qu n m u h t gi ng: Trong th i gian B ng b o h gi ng cây tr ng m i còn hi u l c ho c gi ng cây tr ng v n ang ư c s n xu t, kinh doanh thì Cơ quan lưu gi ph i: - B o qu n m u h t gi ng trong i u ki n phù h p duy trì s c nNy m m và t l nNy m m c a h t gi ng; - nh kỳ ki m tra s c nNy m m, t l nNy m m c a h t gi ng. N u m u h t gi ng không m b o ch t lư ng thì g i văn b n yêu c u t ch c, cá nhân có gi ng giao n p b sung ho c thu th p m u h t gi ng m i, tr nh ng gi ng ư c cơ quan lưu gi nhân gi ng theo quy nh t i i m c, Kho n này. - Gieo tr ng m u h t gi ng m i b sung so sánh v i m u cũ (n u có) và b n mô t gi ng; n u th y có s khác bi t thì yêu c u giao n p ho c thu th p m u khác. c) Trong quá trình b o qu n Cơ quan lưu gi ư c nhân tăng kh i lư ng m u h t gi ng c a các gi ng thu n áp ng yêu c u lưu gi và s d ng m u h t gi ng, v i i u ki n ch t lư ng m u nhân thêm ph i phù h p v i tiêu chuNn và b n mô t gi ng. d) Sau khi ánh giá m u h t gi ng, Cơ quan lưu gi ph i bàn giao m t ph n m u h t gi ng (tr gi ng lai) v i kh i lư ng theo quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này, b n phô tô T khai k thu t, B n mô t gi ng (n u có) cho Trung tâm Tài nguyên th c v t lưu gi lâu dài m u h t gi ng như m t ngu n gen qu c gia. ) Khi Cơ quan lưu gi có yêu c u b ng văn b n, Trung tâm Tài nguyên th c v t ph i ph i h p b o qu n các m u h t gi ng ã thu th p; chi phí b o quan m u do các bên tho thu n theo h p ng.
  4. e) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi ph i duy trì gi ng theo úng b n mô t gi ng ph c v s n xu t, kinh doanh; giao n p cho Cơ quan lưu gi và cung c p cho các nhu c u s d ng khác quy nh t i i u 6 c a Thông tư này. Khi b ng b o h h t hi u l c ho c gi ng cây tr ng không ư c ti p t c s n xu t, kinh doanh n a thì thông báo b ng văn b n cho Cơ quan lưu gi quy t nh lưu gi ti p t c ho c lo i b m u h t gi ng ó. 2. Duy trì, lưu gi m u cây gi ng, c gi ng a) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng nhân gi ng vô tính ph i duy trì, lưu gi m u cây gi ng (cây u dòng ho c vư n cây u dòng) ho c m u c gi ng phù h p tiêu chuNn và l p H sơ m u gi ng ph c v s n xu t, kinh doanh và áp ng các nhu c u s d ng quy nh t i i u 6 c a Thông tư này. b) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ph i báo cáo a i m lưu gi m u cây gi ng, c gi ng cho C c Tr ng tr t (Văn phòng b o h gi ng cây tr ng m i) khi n p ơn ăng ký b o h ho c báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi s t i khi gi ng ư c công nh n ho c ưa vào s n xu t, kinh doanh; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p báo cáo B (C c Tr ng tr t). i u 6. S d ng m u gi ng 1.M u gi ng cây tr ng nông nghi p ư c s d ng như sau: a) Là gi ng i ch ng, gi ng tương t , gi ng i n hình trong kh o nghi m DUS; b) Là m u chuNn trong ki m nh, ki m nghi m, h u ki m gi ng cây tr ng; c) Là m u chuNn trong thanh tra, ki m tra, gi i quy t các tranh ch p v gi ng cây tr ng; d) Là ngu n gen tài nguyên di truy n ph i ư c b o qu n lưu gi . 2. T ch c, cá nhân khi có nhu c u s d ng m u gi ng thì có văn b n ngh Cơ quan lưu gi ho c t ch c, cá nhân có gi ng ư c cung c p nhưng ph i tr chi phí theo quy nh Nhà nư c ho c theo tho thu n n u Nhà nư c chưa có quy nh. 3. Cơ quan lưu gi , Trung tâm Tài nguyên th c v t, các t ch c, cá nhân s d ng m u gi ng không ư c vi ph m quy n s h u trí tu c a t ch c, cá nhân có m u gi ng cây tr ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Ch m nh t n h t ngày 31/12/2009 yêu c u: a) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi, nhưng chưa g i m u gi ng cho cơ quan lưu gi thì ph i giao n p m u h t gi ng và h sơ m u h t gi ng cho Cơ quan lưu gi ho c báo cáo a i m lưu gi m u cây gi ng, c gi ng cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo quy nh c a Thông tư này. b) Cơ quan lưu gi m u h t gi ng ph i ki m tra, l p danh sách gi ng cây tr ng chưa có m u h t gi ng lưu gi ho c m u h t gi ng không áp ng quy nh; thông báo cho các t ch c, cá nhân có gi ng giao n p ho c ti n hành thu th p m u gi ng theo quy nh c a Thông tư này. c) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra, l p danh sách a i m lưu gi m u cây gi ng, c gi ng i v i gi ng cây tr ng nhân vô tính trên a bàn báo cáo v C c Tr ng tr t.
  5. 3. C c trư ng C c Tr ng tr t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh b ng văn b n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i x lý./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Công báo Chính ph ; Bùi Bá B ng - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TT. PH L C 1 CƠ QUAN LƯU GI M U H T GI NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) STT Cơ quan lưu gi Tên loài cây tr ng Ghi chú 1 Trung tâm kh o ki m nghi m gi ng, s n Lúa (Phía B c), Ngô, L c, u tương, Cà phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia, Hà chua, Dưa chu t, B p c i, Xu hào, Cúc v n N i th , Rau Gi n, Xà Lách, C c i, Cà r t, Sen 2 Trung tâm kh o ki m nghi m gi ng, s n Dưa h u phNm cây tr ng và phân bón Vùng Mi n Trung và Tây Nguyên, Qu ng Ngãi 3 Trung tâm kh o ki m nghi m gi ng, s n Lúa (Phía Nam), u , Mư p ng, t phNm cây tr ng và phân bón vùng Nam B , TP H Chí Minh 4 Trung tâm tài nguyên th c v t Bí ngô 5 Vi n nghiên c u Bông và cây có s i, Ninh Bông Thu n 6 Viên chăn nuôi Qu c gia C (gi ng tr ng b ng h t) PH L C 2 KH I LƯ NG M U H T GI NG LƯU GI (Ban hành kèm theo Thông tư s 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) STT Loài cây tr ng Tên la tinh Kh i lư ng m u h t gi ng t i thi u c n lưu gi ơn v tính Cơ quan lưu gi m u Trung tâm Tài nguyên
  6. h t gi ng th c v t 1 Lúa Oryza sativa L. Gi ng thu n kg 1,5 0,5 Gi ng lai kg 1,0 - 2 Ngô Zea mays L. Gi ng TPTD kg 1,5 0,5 Gi ng lai kg 1,0 - 3 L c Arachis hypogaea L. kg 2,0 0,5 4 u tương Glycine max L. Merril kg 1,0 0,5 5 Bông Gossypium hirsutum L.; kg 1,0 0,5 Gossypium barbadense L. h t ã tách xơ 6 Cà chua Lycopersicon esculentum Mill Gi ng thu n gam 25 10 Gi ng lai gam 10 - 7 Dưa chu t Cucumis sativus L. Gi ng thu n gam 40 15 Gi ng lai gam 3 - 8 Dưa h u Citrullus lanatus h t 400 200 (Thumb) Matsum et Nakai 9 B pc i Brassica oleraccea L. gam 50 15 var. capitata 10 Su hào Brassica oleracea L. var. gam 50 15 caulorapa 11 u Carica papaya L. h t 200 100 12 Mư p ng Momordica charantia L. h t 1500 500 13 t Capsicum annum L. gam 20 10 14 Bí ngô Cucurbita pepo L. gam 200 100 15 Cà r t Daucus carota L. gam 20 10 16 Rau gi n Amaranthus L. gam 100 15 17 Xà lách Lactuca sativa L. gam 45 10 18 C ic Raphanus sativus L. gam 100 50 19 Sen Lotus corniculatus L.; kg 0,5 0,2 Lotus pendunculatus Cav; Lotus uliginosus Schkuhr; Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd; Lotus subbiflorus Lag. 20 C (nhân gi ng b ng Pennisetum americanum kg 0,3 0,1 h t) (L.) Leeke; Pennisetum
  7. purpureum Schumach PH L C 3 M U T KHAI K THU T M U GI NG CÂY TR NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T KHAI K THU T M U GI NG CÂY TR NG 1. Loài cây tr ng: 2. Tên gi ng: - Tên ăng ký chính th c: - Tên g c n u là gi ng nh p n i: - Tên g i khác (n u có): 3. T ch c, cá nhân có gi ng: - Tên t ch c, cá nhân: - a ch : - i n tho i: Fax: E-mail: 4. H và tên, a ch tác gi gi ng: 1. 2. 5. Ngu n g c gi ng, phương pháp ch n t o: 5.1. V t li u: - Tên dòng/gi ng b m (k c dòng ph c h i, dòng duy trì...) - Ngu n g c v t li u: 5.2. Phương pháp: - Công th c lai: - X lí t bi n: - Phương pháp khác : 6. Tình hình b o h , công nh n, s n xu t kinh doanh:
  8. - Gi ng ư c ch p nh n ơn ho c ư c c p b ng b o h : ( s , ngày tháng năm Ban hành thông báo ho c quy t nh c a c p có thNm quy n); - Gi ng ư c công nh n cho s n xu t th ho c công nh n chính th c: (s , ngày tháng năm ban hành quy t nh c a c p có thNm quy n); - Gi ng ư c ưa vào s n xu t kinh doanh: T ngày… tháng… năm… 7. Các tính tr ng c trưng chính c a gi ng ( phân bi t v i các gi ng khác trong cùng loài) Ngày tháng năm i di n t ch c/cá nhân có m u gi ng (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) PH L C 4 M U BIÊN B N GIAO NH N M U H T GI NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ____________________ ...,ngày...tháng ...năm ... BIÊN B N GIAO NH N M U H T GI NG 1. Tên gi ng cây tr ng: Tên loài cây tr ng: 2. T ch c, cá nhân giao m u h t gi ng: - Tên t ch c, cá nhân: - a ch : - i n tho i: Fax: E-mail: 3. Tên t ch c, cá nhân nh n m u h t gi ng: - Tên t ch c, cá nhân: - a ch :
  9. - i n tho i: Fax: E-mail: 4. a i m giao nh n m u h t gi ng: 5. Th i gian giao nh n m u h t gi ng: 6. Kh i lư ng m u h t gi ng ( kg, h t...) 7. Ch t lư ng m u h t gi ng : c p ch t lư ng, k t qu ki m nghi m ( n u có)... 8. Ký hi u m u h t gi ng ( n u có) 9. Các tài li u khác kèm theo ( t khai k thu t, b n mô t gi ng...) Biên b n này l p thành 02 b n, m i bên gi m t 01 b n, có gia tr như nhau./. i di n i di n T ch c, cá nhân giao m u h t gi ng T ch c, cá nhân nh n m u h t gi ng (H tên và ch ký) (H tên và ch ký)
Đồng bộ tài khoản