Thông tư số 42/2003/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
53
lượt xem
7
download

Thông tư số 42/2003/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 42/2003/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc Phòng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 42/2003/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2003/TT-BQP Hà N i, ngày 02 tháng 05 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 56/1998/N -CP NGÀY 30/7/1998 C A CHÍNH PH V KHEN THƯ NG TRONG QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM. Căn c Ngh nh s 56/1998/N -CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p; Trên cơ s các Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t -xã h i và b o v T qu c; hư ng d n s 432/T - KT ngày 17/9/1998 c a Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c v tri n khai th c hi n Ngh nh s 56/1998/N -CP c a Chính ph ; th ng nh t vi c th c hi n công tác khen thư ng trong toàn quân, áp ng yêu c u nhi m v xây d ng quân i trong tình hình m i. B Qu c phòng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 56/1998/N -CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph v khen thư ng trong quân i nhân dân Vi t Nam như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Khen thư ng là m t trong các chính sách l n c a ng và Nhà nư c. Công tác khen thư ng là m t trong các n i dung c a công tác ng - công tác chính tr , nh m ng viên phát huy m t tích c c, ngăn ng a sai ph m, nâng cao tính t ch c, tính k lu t, b o m cho m i quân nhân, m i t ch c hoàn thành t t ch c trách nhi m v ư c giao, gi nghiêm k lu t quân i. 2. Khen thư ng thành tích th c hi n nhi m v thư ng xuyên, t xu t là khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích tiêu bi u trong phong trào thi ua quy t th ng ư c ti n hành khi t ng k t phong trào thi ua hàng năm, m t giai o n ho c ngay sau khi l p thành tích t xu t c a t p th , cá nhân. 3. Vi c xét khen thư ng ph i căn c vào: a) Nhi m v , ch c trách ư c giao c a t p th , cá nhân; b) Thành tích ã l p ư c trong phong trào thi ua; c) i u ki n hoàn c nh l p ư c thành tích; d) Tính ch t, m c tác d ng, nh hư ng c a thành tích;
 2. e) Tiêu chuNn và t l xét khen thư ng. 4. Khen thư ng ph i m b o nguyên t c bình xét công khai, dân ch , chính xác, k p th i, có ý nghĩa giáo d c chính tr , tác d ng nêu gương, ng viên ư c phong trào thi ua trong toàn ơn v , c vũ khích l s c g ng, n l c c a m i cá nhân trong vi c hoàn thành nhi m v . 5. Chú tr ng khen thư ng i v i cá nhân, ơn v cơ s (trung oàn, l oàn và tương ương), t p th nh trong các ơn v cơ s ; các cá nhân, t p th làm nhi m v các a bàn có nhi u khó khăn gian kh ; vùng sâu, vùng xa; biên gi i, h i o và các l c lư ng làm nhi m v c bi t. 6. T ng c c Chính tr giúp ng y Quân s Trung ương và B Qu c phòng qu n lý, ch o toàn b công tác khen thư ng trong quân i. Các c p y ng và ch huy ơn v ph i tr c ti p, thư ng xuyên lãnh o, ch o và qu n lý; cơ quan chính tr hư ng d n t ch c th c hi n nh m ghi công, ng viên giáo d c k p th i, góp ph n th c hi n có hi u qu m i nhi m v c a ơn v . i v i các t ch c qu n chúng và các ngành chuyên môn, khi tri n khai vi c xét khen thư ng theo s ch o c a các cơ quan Trung ương vào quân i ph i thông qua T ng c c Chính tr trư c khi báo cáo B quy t nh. II. I TƯ NG KHEN THƯ NG A. CÁ NHÂN 1. Quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng trong biên ch và lao ng h p ng có quy t nh tuy n d ng t 1 năm tr lên. 2. Quân nhân d b ng viên trong th i gian t p trung hu n luy n và th c hi n nhi m v . 3. Cán b , chi n sĩ dân quân, t v làm nhi m v dư i s ch huy, i u hành c a cơ quan quân s các c p. 4. Các i tư ng khác có thành tích xu t s c trong s nghi p xây d ng quân i, c ng c qu c phòng. B. T P TH 1. Các ơn v thu c biên ch t ch c quân i t c p ti u i n c p sư oàn và tương ương. 2. Các ơn v dân quân, t v t c p ti u i tr lên. III. HÌNH TH C, TIÊU CHU N KHEN A. HÌNH TH C KHEN THƯ NG 1. i v i cá nhân:
 3. a) Danh hi u Chi n sĩ gi i, Lao ng gi i; b) Gi y khen; c) B ng khen; d) Danh hi u Chi n sĩ thi ua; e) Huân chương. 2. i v i t p th : a) Danh hi u ơn v gi i, T p th Lao ng gi i; b) Gi y khen; c) B ng khen; d) Danh hi u ơn 'Ti quy t th ng; e) C thi ua; g) Huân chương. B. TIÊU CHU N KHEN THƯ NG 1. Danh hi u Chi n sĩ gi i. T ng cho cá nhân ơn v thu c c p phân i, t các tiêu chuNn sau: a) S n sàng nh n và hoàn thành m i nhi m v ư c giao. Th c hi n y chương trình hu n luy n, k ho ch công tác năm; tích c c h c t p chính tr , quân s , văn hóa, k thu t, nghi p v . i v i n i dung có t ch c thi ho c ki m tra ph i t 100% yêu c u, trong ó có 65% tr lên khá, gi i. b) Ch p hành úng ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. N u là ng viên ph i tư cách m c 1; oàn viên t 3 nh cao quy t th ng; oàn viên công oàn xu t s c, ph n 2 gi i. 2. Danh hi u Lao đ ng gi i. T ng cho cá nhân các ơn v làm kinh t và các doanh nghi p qu c phòng t các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t năng su t, ch t lư ng theo quy nh. Trong s n xu t, công tác có nhi u c g ng tìm tòi, i m i, mang l i hi u qu thi t th c.
 4. b) Ch p hành úng ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i N u là ng viên ph i tư cách m c l; oàn viên t 3 nh cao quy t th ng, oàn viên công oàn xu t s c, ph n 2 gi i. 3. Danh hi u Đơn v gi i. T ng cho ơn v c p trung i, i i, và tương ương t ư c các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành t t các n i dung chương trình hu n luy n, s n sàng chi n u; i v i các n i dung có t ch c thi ho c ki m tra t yêu c u 100% trong ó có 65% tr lên khá, gi i. b) Qu n lý, gi gìn t t vũ khí trang b , an toàn v ngư i và tài s n. c) Ch p hành úng ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i; T ch c ng t trong s ch v ng m nh, ơn v v ng m nh toàn di n, các t ch c qu n chúng v ng m nh xu t s c. Không có cá nhân trong ơn v b k lu t t c nh cáo tr lên. d) Có ít nh t 25% chi n sĩ trong ơn v t danh hi u Chi n sĩ gi i. 4. Danh hi u T p th Lao đ ng gi i. T ng cho các t , i, phân xư ng, xư ng, phòng ban và tương ương trong các xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông trư ng thu c ơn v kinh t và doanh nghi p qu c phòng t ư c các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành t t các k ho ch s n xu t, b o m ch t lư ng s n phNm, ti t ki m v t tư, nguyên li u, ch p hành nghiêm k lu t lao ng, an toàn tuy t i v ngư i và tài s n. b) Th c hi n phong trào thi ua có n n n p, có hi u qu thi t th c, n i b oàn k t th ng nh t. c) Ch p hành úng ch trương chính sách c a ng, pháp Lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i T ch c ng t trong s ch v ng m nh, ơn v v ng m nh toàn di n, các t ch c qu n chúng t v ng m nh xu t s c, không có cá nhân trong ơn v b k lu t t c nh cáo tr lên. d) Có ít nh t 25% cá nhân trong ơn v ư c t ng danh hi u Lao ng gi i. 5. Gi y khen. T ng cho cá nhân, t p th t các tiêu chuNn sau: a) i v i cá nhân. S n sàng nh n và hoàn thành t t nhi m v theo ch c trách và cương v ư c giao. Th c hi n y n i dung, chương trình hu n luy n, nghiên c u h c t p, công tác
 5. trong năm. i v i các n i dung có t ch c thi ho c ki m tra t yêu c u 100%, trong ó có 70% tr lên t khá, gi i. oàn k t n i b , oàn k t quân dân t t. Tích c c tham gia các phong trào thi ua c a ơn v . Có phNm ch t, o c trong s ch lành m nh, tác phong, n p s ng chính quy. Ch p hành úng ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. N u là ng viên ph i tư cách m c 1; oàn viên t 3 nh cao quy t th ng; oàn viên công oàn xu t s c; ph n 2 gi i. b) i v i t p th . ơn v oàn k t th ng nh t, luôn luôn hoàn thành t t nhi m v ư c giao, iv in i dung có thi ho c ki m tra, t l t yêu c u 100%, trong ó có 70% tr lên t khá, gi i. Có môi trư ng văn hóa lành m nh; có i s ng v t ch t t t, b o m an toàn, ti t ki m, nâng cao hi u qu s d ng vũ khí, trang b k thu t. Tích c c tham gia xây d ng cơ s chính tr a bàn óng quân. Ch p hành úng ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. T ch c ng trong s ch v ng m nh; ơn v v ng m nh toàn di n; t ch c qu n chúng v ng m nh xu t s c. Không có cá nhân trong ơn v b k lu t t c nh cáo tr lên. 6. B ng khen. T ng cho cá nhân, t p th t các tiêu chuNn sau: a) ôi v i cá nhân. Có ý chí quy t tâm cao, s n sàng nh n và hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr ư c giao. Có tinh th n oàn k t n i b , oàn k t quân dân nơi óng quân và nơi cư trú. Có phNm ch t o c trong s ch, lành m nh; tác phong n p s ng chính quy. Tích c c h c t p chính tr , quân s , chuyên môn nghi p v ; i v i các n i dung có t ch c thi ho c ki m tra t yêu c u 100%, trong ó có 75% tr lên t khá gi i. Có nh ng óng góp n i b t vào vi c hoàn thành nhi m v chung c a ơn v . Gương m u ch p hành nghiêm ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. N u là ng viên ph i tư cách m c l; oàn viên t 3 nh cao quy t th ng; oàn viên công oàn xu t s c; ph n 2 gi i.
 6. b) i v i t p th . Hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr trung tâm theo ch c năng, các nhi m v khác u hoàn thành t m c khá tr lên. Các n i dung có thi ho c ki m tra t l t yêu c u 100%, trong ó có 75% tr lên t khá, gi i. oàn k t, dân ch , k lu t nghiêm minh, t ch c phong trào thi ua có n n n p sâu r ng, hi u qu . Môi trư ng văn hóa lành m nh. B o m t t i s ng v t ch t, tinh th n. An toàn, ti t ki m t hi u qu cao trong s d ng vũ khí, trang b k thu t. Th c hi n y các ch chính sách i v i cán b , chi n sĩ, công nhân viên trong ơn v và tham gia th c hi n t t chính sách h u phương quân i. Tích c c tham gia xây d ng cơ s a bàn óng quân. Gương m u ch p hành nghiêm ư ng l i ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. T ch c ng trong s ch v ng m nh; ơn v v ng m nh toàn di n, t ch c qu n chúng v ng m nh xu t s c. Không có v vi c vi ph m k lu t nghiêm tr ng. c) i v i b ng khen B Qu c phòng ngoài các tiêu chuNn trên còn ph i có: i v i cá nhân có 3 năm tr lên liên t c là chi n sĩ thi ua c p cơ s . i v i t p th có 3 năm tr lên liên t c là ơn v quy t th ng. L p ư c thành tích t xu t xu t s c. 7. Danh hi u Chi n sĩ thi đua. T ng cho cá nhân tiêu bi u xu t s c t các tiêu chuNn sau: a) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s . Có ý chí quy t tâm cao, tác phong làm vi c khoa h c; có tinh th n oàn k t n i b , oàn k t quân dân, ư c m i ngư i tín nhi m, suy tôn. Hoàn thành xu t s c nhi m v theo ch c trách và cương v ư c giao, t tiêu chuNn gi i theo quy nh c a ngành ho c lĩnh v c công tác mà cá nhân ó m nhi m. óng góp có hi u qu vào vi c hoàn thành nhi m v chung c a ơn v . Tích c c tham gia các phong trào thi ua, h c t p chính tr , quân s , văn hóa, k thu t, nghi p v Gương m u ch p hành nghiêm ư ng l i ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. N u là ng viên ph i tư cách m c l; oàn viên t 3 nh cao quy t th ng, oàn viên công oàn xu t s c, ph n 2 gi i.
 7. b) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p trên cơ s (vùng h i quân, sư oàn, B ch huy Quân s t nh, (thành ph ) và tương ương). T ng cho các cá nhân tiêu bi u, xu t s c trong s cá nhân có 2 năm liên t c tr lên là chi n sĩ thi ua cơ s . c) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p u m i tr c thu c B . T ng cho các cá nhân tiêu bi u xu t s c trong s cá nhân có 3 năm liên t c tr lên là chi n sĩ thi ua c p cơ s . d) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p toàn quân. T ng cho cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u trong th c hi n nhi m v chính tr c a quân i l a ch n trong s các cá nhân có 5 năm liên t c tr lên là chi n sĩ thi ua c p cơ s . ) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p toàn qu c T ng cho cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u nh t l a ch n trong s chi n sĩ thi ua toàn quân. 8. Danh hi u ơn v quy t th ng. T ng cho ơn v t c p i i n c p trung oàn, l oàn, và tương ương t các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr trung tâm theo ch c năng, các nhi m v khác u hoàn thành t m c khá tr lên. b) oàn k t, dân ch , k lu t nghiêm minh. T ch c phong trào thi ua có n n n p sâu r ng hi u qu . c) Tích c c tham gia xây d ng cơ s chính tr , làm t t công tác dân v n. Th c hi n y chính sách xã h i trong ơn v và a phương nơi óng quân. d) Qu n lý t t con ngư i, vũ khí, tài s n, trang thi t b , phương ti n k thu t, mb o an toàn tuy t i. e) Có môi trư ng văn hóa lành m nh và n p s ng chính quy. T ch c t t i s ng v t ch t, tinh th n cho b i; không có bi u hi n tiêu c c trong ơn v . g) Gương m u ch p hành úng ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a quân i. T ch c ng trong s ch v ng m nh; ơn v v ng m nh toàn di n, t ch c qu n chúng v ng m nh xu t s c. T l vi ph m k lu t dư i m c quy nh c a B . Không có v vi c vi ph m k lu t nghiêm tr ng. h) Có 80% cá nhân ư c t ng danh hi u Chi n sĩ gi i ho c Lao ng gi i ( i v i ơn v làm kinh t và doanh nghi p); i v i cơ quan có ít nh t 20% cá nhân ư c khen thư ng các hình th c t gi y khen tr lên.
 8. 9. C thư ng thi ua hàng năm. a) T ng cho t p th c p trung oàn, l oàn, sư oàn (bao g m c quân, rút g n) và tương ương, tiêu bi u nh t cho hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr trung tâm c a ơn v trên các lĩnh v c, l p thành tích xu t s c toàn di n, ư c bình xét là ơn v d n u phong trào thi ua quy t th ng. b) i v i các ơn v tr c thu c B , ngoài vi c xét t ng c thư ng thi ua cho t p th dư i quy n theo quy nh; hàng năm ư c l a ch n ngh B Qu c phòng t ng thư ng c thi ua cho t p th có thành tích toàn di n, tiêu bi u nh t. c) Căn c vào quy nh c a Chính ph trên cơ s ngh c a các ơn v , B Qu c phòng s l a ch n m t s t p th tiêu bi u nh t cho nhi m v chính tr c a toàn quân ngh t ng thư ng c thi ua c a Chính ph . 10. B ng khen c a Th tư ng Chính ph . a) T ng cho cá nhân t ư c m t trong các tiêu chuNn sau: Có 5 năm liên t c tr lên là chi n sĩ thi ua c p cơ s và có 1 l n ư c t ng b ng khen B Qu c phòng. L p ư c thành tích t xu t xu t s c. b) T ng cho t p th t ư c m t trong các tiêu chuNn sau: Có 3 năm liên t c tr lên t danh hi u ơn v quy t th ng (ho c có t 5 năm liên t c tr lên t danh hi u ơn v gi i; T p th Lao ng gi i) và có 1 l n ư c t ng b ng khen B Qu c phòng. L p ư c thành tích t xu t xu t s c. 11. Huân chương. T ng thư ng cho cá nhân, t p th có thành tích tiêu bi u xu t s c trong th c hi n các nhi m v chính tr c a quân i, góp ph n tích c c, hi u qu vào s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa, xây d ng và b o v T qu c. a) Huân chương Chi n công và Huân chương Lao ng h ng 3. T ng cho cá nhân t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: Có 7 năm liên t c t danh hi u chi n sĩ thi ua c p cơ s . Trong ó có 2 l n ư c t ng B ng khen B Qu c phòng ho c 1 l n ư c t ng B ng khen Chính ph . Có công trình khoa h c ngh thu t ho c có sáng ki n, gi i pháp h u ích ư c H i ng khoa h c c p B ánh giá xu t s c, ư c ng d ng vào th c ti n ho t ng quân s ho c kinh t - xã h i em l i hi u qu thi t th c. Có thành tích t xu t xu t s c.
 9. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: Có 5 năm liên t c t danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn i n, trong ó có 1 l n ư c t ng c thư ng thi ua c a B Qu c phòng tr lên ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c 1 l n ư c t ng B ng khen Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t xu t s c. b) Huân chương Chi n công và Huân chương Lao ng h ng Nhì. T ng cho cá nhân t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Chi n công ho c Huân chương Lao ng h ng Ba, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s . Trong ó m t l n ư c t ng B ng khen Chính ph . L p ư c thành tích t xu t xu t s c. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Chi n công ho c Huân chương Lao ng h ng Ba, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn di n, trong ó có 2 l n ư c t ng c thư ng thi ua c a B Qu c phòng tr lên, ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c 1 l n ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t xu t s c. c) Huân chương Chi n công và huân chương Lao ng h ng Nh t. T ng cho cá nhân t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Chi n công ho c Huân chương Lao ng h ng Nhì, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s . Trong ó m t l n ư c t ng B ng khen Chính ph . L p ư c thành tích t xu t xu t s c. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Chi n công ho c Huân chương Lao ng h ng Nhì, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn di n trong ó 2 l n ư c t ng C thư ng thi ua c a B Qu c phòng và 1 l n ư c t ng thư ng C thi ua c a Chính ph ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c 1 l n t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t xu t s c nêu gương sáng cho toàn quân.
 10. d) Huân chương Quân công h ng Ba. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Chi n công ho c Huân chương Lao ng h ng Nh t, 5 năm ti p theo liên t c ư c t ng danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn di n, trong ó có 2 l n ư c t ng c thi ua c a Chính ph ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c 2 l n ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t xu t s c nêu gương sáng cho toàn quân. ) Huân chương Quân công h ng Nhì. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Quân công h ng Ba, 5 năm ti p theo liên t c ư c t ng danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn di n trong ó có 3 l n ư c t ng c thi ua c a Chính ph ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c 3 l n ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t xu t s c nêu gương sáng cho toàn quân. e) Huân chương Quân công h ng Nh t. T ng cho t p th t m t trong nh ng tiêu chuNn sau: ã ư c t ng thư ng Huân chương Quân công h ng Nhì, 5 năm ti p theo liên t c ư ct ng danh hi u ơn v quy t th ng, ơn v v ng m nh toàn di n trong ó có 3 l n tr lên ư c t ng C thi ua c a Chính ph ( i v i ơn v thu c i tư ng ư c t ng c ) ho c l p ư c thành tích c bi t xu t s c ( i v i ơn v không thu c i tư ng ư c t ng c ). L p ư c thành tích t xu t c bi t xu t s c nêu gương sáng cho toàn quân. 12. Khen thư ng t xu t. Vi c khen thư ng thành tích t xu t do ch huy t c p trung oàn và tương ương tr lên quy t nh theo quy n h n. Trư ng h p có thành tích c bi t trong c u ngư i, c u tài s n, u tranh v i các lo i t i ph m, b o v ch quy n, an ninh biên gi i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i... có nh hư ng l n trong nhân dân c n ư c m i ngư i h c t p, noi gương k p th i, do ch huy ơn v u m i tr c thu c B ngh B Qu c phòng xem xét khen thư ng ho c ngh Nhà nư c khen thư ng. IV. QUY N H N KHEN THƯ NG 1. i v i cá nhân là quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng và t p th là ơn v quân i:
 11. a) Trung oàn trư ng, L oàn trư ng và ch c v tương ương ư c quy n: T ng danh hi u Chi n sĩ gi i, Lao ng gi i, gi y khen, b ng khen, Chi n sĩ thi ua cơ s cho cán b , chi n sĩ dư i quy n n i i trư ng và tương ương, tr lý cơ quan n c p i úy. T ng anh hi u ơn v gi i, T p th Lao ng gi i, gi y khen, b ng khen, cho t p th n c p i i và tương ương. b) Sư oàn trư ng và ch c v tương ương ư c quy n: T ng danh hi u Chi n sĩ gi i, Lao ng gi i, gi y khen, b ng khen; chi n sĩ thi ua cơ s cho cán b , chi n sĩ dư i quy n n ti u oàn trư ng và tương ương, tr lý cơ quan n c p trung tá. T ng danh hi u ơn v gi i, T p th Lao ng gi i, gi y khen, b ng khen cho t p th n c p ti u oàn và tương ương. c) Tư l nh quân khu, quân ch ng, quân oàn, binh ch ng và ch c v tương ương ư c quy n: T ng gi y khen, b ng khen; danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s , danh hi u Chi n sĩ thi ua c p u m i tr c thu c B cho cán b , chi n sĩ dư i quy n n sư oàn trư ng và tương ương. T ng gi y khen, b ng khen, danh hi u ơn v quy t th ng, t ng C thi ua cho t p th n c p sư oàn và tương ương. d) T ng tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng c c, T ng Thanh tra quân i và ch c v tương ương ư c quy n khen thư ng như quy n khen thư ng c a Tư l nh quân khu. e) Vi c t ng thư ng danh hi u Chi n sĩ thi ua c p B và khen thư ng i v i cán b là ch huy các ơn v u m i tr c thu c B thu c quy n B trư ng B Qu c phòng. 2. Đ i v i cá nhân và t p th thu c l c lư ng dân quân t v : a) Vi c khen thư ng hàng năm c a ch huy quân s cao c p ch th c hi n i v i cá nhân, t p th dân quân t v ư c biên ch t ch c thành ơn v nòng c t cơ ng, làm nhi m v dư i s ch huy, i u hành c a cơ quan quân s các c p. b) Ch huy trư ng quân s huy n, qu n ư c quy n khen thư ng như quy n c a Trung oàn trư ng. c) Ch huy trư ng quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c quy n khen thư ng như quy n c a sư oàn trư ng. d) Tư l nh Quân khu ư c quy n t ng gi y khen, b ng khen, ơn v quy t th ng, C thi ua cho t p th là ơn v dân quân t v c p trung oàn và l c lư ng vũ trang c p huy n, qu n, th xã, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
 12. e) Vi c khen thư ng i v i l c lư ng t v ho t ng trên bi n thu c B Tư l nh H i quân qu n lý do Tư l nh H i quân và ch huy trư ng các ơn v t v bi n khen thư ng theo quy n h n (riêng m t công tác quân s ). V. T L KHEN, M C THƯ NG VÀ B O M HI N V T KHEN THƯ NG A. T L KHEN THƯ NG T NG K T PHONG TRÀO THI UA HÀNG NĂM 1. T l khen i v i quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng và ơn v quân i. a) Cá nhân (t l khen thư ng t i a không quá 50% t ng quân s ). Trong ó: Chi n s gi i ho c lao ng gi i Không quá 30% Gi y khen - 10% B ng khen - 6% Chi n s thi ua cơ s - 4% b) T p th (t l khen thư ng t i a không quá 50% t ng s u m i ơn v ). Trong ó: ơn v gi i ho c t p th lao ng gi i Không quá 30% Gi y khen - 10% B ng khen - 6% ơn v Quy t th ng - 4% c) i v i các ơn v cơ s thu c B i Biên phòng, các b nh vi n, trư ng h c, các cơ quan t ơn v u m i tr c thu c B Qu c phòng tr lên căn c vào biên ch t ch c c th xét khen cho phù h p. 2. T l khen i v i dân quân t v : a) Cá nhân (t l khen thư ng t i a không quá 20% t ng quân s ). Trong ó: Chi n sĩ gi i Không quá 15% Gi y khen - 3% B ng khen - 2% b) T p th (t l khen thư ng t i a không quá 20% t ng s u m i ơn v ). Trong ó: ơn v gi i Không quá 15%
 13. Gi y khen - 3% B ng khen - 2% 3. i v i hình th c xét t ng c thi ua không quy nh t l . B. QU KHEN THƯ NG 1. i v i ơn v hư ng lương t ngân sách, hàng năm B Qu c phòng c p ngân sách b o m cho các ơn v (tr c thu c B ) thư ng kèm theo các hình th c khen. 2. i v i doanh nghi p thì trích t qu khen thư ng c a doanh nghi p theo ch quy nh. 3. i v i dân quân t v , hàng năm cơ quan quân s các c p l p k ho ch d trù, báo cáo y ban nhân dân huy n, qu n ho c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m b o. Ngu n ti n thư ng này trích trong ngân sách chi cho s nghi p qu c phòng a phương theo hư ng d n c a B Tài chính. Riêng l c lư ng t v bi n do B Tư l nh H i quân tr c ti p qu n lý thì hàng năm Quân ch ng H i quân l p k ho ch d trù ngân sách v i B Qu c phòng m b o. 4. Các ngành ch c năng và t ch c qu n chúng có phong trào thi ua ho c các cu c v n ng theo ch th c a B Qu c phòng thì hàng năm các ngành và các cơ quan ch qu n v n i dung l p k ho ch d toán v i B Qu c phòng b o m. 5. T p th , cá nhân ư c Nhà nư c khen thư ng thì ph n ti n thư ng do B Qu c phòng m b o. C. QUY N L I C A CÁ NHÂN, T P TH Ư C KHEN THƯ NG 1. Cá nhân, t p th ư c khen thư ng t hình th c chi n sĩ gi i, lao ng gi i, ơn v gi i, t p th lao ng gi i tr lên ư c c p gi y ch ng nh n, b ng, khung và ti n thư ng theo quy nh. 2. Cá nhân ư c công nh n chi n sĩ thi ua t c p trên cơ s tr lên ư c c p huy hi u. 3. T p th ư c t ng C thi ua ư c nh n c và ti n thư ng theo quy nh. D. V TI N THƯ NG VÀ B O M HI N V T KHEN THƯ NG M c ti n thư ng kèm theo các hình th c khen th c hi n theo Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và b o v T qu c. VI. QUY TRÌNH TI N HÀNH XÉT KHEN THƯ NG VÀ TH T C H SƠ A. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯ NG
 14. 1. Vi c xét khen thư ng ph i ư c ti n hành t cơ s dư i s lãnh o c a c p y ng và t ch c th c hi n c a ch huy các c p nh m b o m chính xác, công khai, dân ch , công b ng, k p th i ư c m i ngư i th a nh n. 2. Cơ quan chính tr các c p có trách nhi m hư ng d n, ch o giúp c p y, ch huy c p mình xét, quy t nh khen thư ng ho c ngh lên c p trên khen thư ng theo thNm quy n. 3. H i ng Thi ua - khen thư ng các c p v i ch c năng tư v n, có ý ki n v hình th c và m c khen i v i ngh khen thư ng c a c p dư i. 4. Cơ quan thư ng tr c giúp vi c H i ng có trách nhi m t ng h p các ý ki n c a H i ng báo cáo c p y và ngư i ch huy quy t nh khen thư ng ho c ngh lên c p trên khen thư ng, làm th t c khen thư ng. 5. Vi c ngh B Qu c phòng ho c Nhà nư c khen thư ng thành tích phong trào thi ua th c hi n như sau: a) Các trư ng h p ngh t ng B ng khen c a B Qu c phòng, cơ quan thư ng tr c H i ng Thi ua - khen thư ng B Qu c phòng t ng h p báo cáo ch nhi m T ng c c Chính tr trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh khen thư ng. b) Các trư ng h p ngh t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , C thi ua hàng năm, Chi n si thi ua toàn quân, toàn qu c; Huân chương Lao ng, Huân chương Chi n công, sau khi ư c H i ng Thi ua - khen thư ng B Qu c phòng cho ý ki n. Cơ quan thư ng tr c H i ng Thi ua - khen thư ng B Qu c phòng t ng h p báo cáo Ch nhi m T ng c c Chính tr trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh khen thư ng ho c nghi Nhà nư c khen thư ng. c) Các trư ng h p ngh khen thư ng t Huân chương quân công tr lên sau khi thông qua H i ng Thi ua - khen thư ng B Qu c phòng, cơ quan thư ng tr c H i ng Thi ua - khen thư ng B Qu c phòng t ng h p trình Ch nhi m T ng c c Chính tr báo cáo Thư ng v ng y Quân s Trung ương xét duy t, B trư ng B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph và Ch t ch nư c quy t nh khen thư ng. B. CÁCH TI N HÀNH XÉT KHEN THƯ NG 1. i v i hình th c t ng Chi n sĩ gi i, Lao ng gi i, ơn v gi i, T p th Lao ng gi i, gi y khen, b ng khen. C p trung i và tương ương tr lên h p bình xét, gi i thi u cá nhân, t p th có thành tích tiêu bi u thông qua H i ng Thi ua - khen thư ng trư c khi báo cáo c p y và ch huy quy t nh khen thư ng. 2. i v i hình th c xét t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s : a) Cá nhân, ư c gi i thi u c báo cáo thành tích trư c h i ngh quân nhân ho c h i ngh cán b cùng c p (do c p trên tri u t p). H i ngh b phi u tín nhi m. b) H i ngh quân nhân ho c h i ngh cán b ph i có ít nh t 2/3 quân s ho c cán b c a ơn v ư c tri u t p h p.
 15. c) Cá nhân, ư c ngh xét t ng danh hi u chi n sĩ thi ua cơ s ph i có ít nh t 1/2 s phi u tín nhi m so v i t ng quân s biên ch c a ơn v . d) Căn c vào k t qu b phi u tín nhi m c a h i ngh , c p y và ch huy các c p xét quy t nh t ng ho c ngh lên c p trên xét t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s . 3. Chi n sĩ gi i, Lao ng gi i, Chi n sĩ thi ua cơ s , Chi n sĩ thi ua c p trên cơ s ; ơn v gi i, t p th lao ng gi i xét m i năm 1 l n. Chi n sĩ thi ua c p u m i thu c B xét 5 năm 2 l n vào năm th 3 và th 5. Chi n sĩ thi ua toàn quân và chi n sĩ thi ua toàn qu c xét 5 năm 1 l n. 4. i v i hình th c xét t ng danh hi u ơn v quy t th ng và t ng thư ng C thi ua: a) T ng cho t p th khi k t thúc m t năm công tác. b) T p th ư c c m ho c kh i thi ua nh t trí l a ch n và gi i thi u báo cáo thành tích (b ng văn b n) và thông qua H i ng Thi ua - khen thư ng xem xét trư c khi trình c p y ng và ch huy các c p quy t inh khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng. 5. Các ơn v u m i tr c thu c B Qu c phòng hàng năm ngh B Qu c phòng và Th tư ng Chính ph xét t ng c thi ua như sau: a) M i quân khu, quân ch ng, B i Biên phòng, B T ng Tham mưu - cơ quan B Qu c phòng. T ng c c K thu t, T ng c c H u c n ư c ngh 3 - 4 ơn v (riêng Quân khu Th ô 1 - 2 ơn v ). b) M i quân oàn, T ng c c ngh 2 - 3 ơn c) M i Binh ch ng, Binh oàn tr c thu c B ngh 1 - 2 ơn v . d) Các u m i tr c thu c B còn l i ngh 1 ơn v . 6. i v i các cơ quan tr c thu c B Qu c phòng như C c Tài chính, C c K ho ch u tư, C c Kinh t ... thì vi c xét khen ư c th c hi n theo u m i qu n lý hành chính và theo t ch c ng tr c thu c ng y Quân s Trung ương. 7. i v i hình th c t ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph , t ng huân chương: a) ơn v ngh khen có báo cáo thành tích (b ng văn b n) thông qua H i ng Thi ua - khen thư ng cùng c p và báo cáo lên c p trên xem xét theo úng quy trình và quy n h n c a các c p. b) Vi c xét. t ng danh hi u Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao ng th c hi n quy nh riêng. C. TH T C H SƠ XÉT KHEN THƯ NG
 16. 1. C p dư i khi báo cáo c p trên khen thư ng ph i có công văn ngh và kèm theo danh sách t p th , cá nhân ngh khen. Các trư ng h p ngh t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua t c p u m i thu c B tr lên ơn v quy t th ng, t ng C thi ua, b ng khen Chính ph và huân chương... ph i có b n tóm t t thành tích kèm theo. Thành tích tóm t t ph i nêu rõ ư c các n i dung sau: a) c i m biên ch t ch c và ch c năng nhi m v c a ơn v (v i cá nhân là ch c trách và cương v m nhi m). b) Thành tích th c hi n nhi m v chính tr trung tâm; ý nghĩa, giá tr và ph m vi nh hư ng c a thành tích. c) K t qu xây d ng t ch c ng, oàn th , cơ quan, ơn v . d) K t qu xây d ng n i b , oàn k t quân dân, th c hi n chính sách xã h i, t ch c i s ng. e) V i các ơn v làm kinh t là k t qu th c hi n các ch tiêu kinh t k thu t; năng xu t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t kinh doanh, d ch v ; giao n p s n phNm, làm nghĩa v n p thu i v i ngân sách theo lu t nh ch chính sách i v i ngư i lao ng và b o v môi trư ng. 2. Vi c ngh B Qu c phòng và Nhà nư c khen thư ng thành tích th c hi n nhi m v hàng năm, ch m nh t ngày 31 tháng 12 các ơn v tr c thu c B ph i có báo cáo g i v B Qu c phòng. 3. Các ơn v làm kinh t , kinh t - qu c phòng th i gian báo cáo ch m nh t ngày 15 tháng 01 năm sau. 4. Các h c vi n, nhà trư ng ngh B Qu c phòng khen thư ng khi k t thúc năm h c. Riêng vi c ngh t ng thư ng C thi ua báo cáo vào cu i năm như các ơn vi khác. 5. Vi c xét khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương các h ng t p trung vào 4 t. a) t 1 vào d p mùng 01 tháng 5. b) t 2 vào p mùng 02 tháng 9. c) t 3 vào d p ngày 27 tháng 7 ( i v i thành tích lao ng - thương binh và xã h i). d) t 4 vào d p ngày 20 tháng 11 (khen thành tích giáo d c ào t o nhân d p ngày nhà giáo Vi t Nam). D. CÔNG B K T QU KHEN THƯ NG 1. Khi có k t qu khen thư ng, ch huy các c p t ch c l trao ph n thư ng trong h i ngh t ng k t phong trào thi ua c a ơn v .
 17. 2. T p th t c p trung oàn tr lên ư c t ng c thư ng c a B Qu c phòng ho c Th tư ng Chính ph , huân chương ho c danh hi u Anh hùng ph i t ch c ón nh n theo nghi t do B T ng Tham mưu quy nh và hư ng d n c a T ng c c Chính tr . Vi c t ch c ph i m b o trang tr ng, ti t ki m, tránh lãng phí, phô trương hình th c. 3. Cơ quan chính tr các c p c n t ch c tuyên truy n các gương tiêu bi u toàn ơn v nêu gương h c t p. VII. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các hư ng d n v khen thư ng thành tích th c hi n nhi m v thư ng xuyên, t xu t trong phong trào thi ua trái v i Thông tư này u bãi b . T ng c c Chính tr và các cơ quan liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v hư ng d n ơn v th c hi n. Quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các ơn v ph n ánh k p th i v B Qu c phòng xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Rinh
Đồng bộ tài khoản